Kam s ním?

Mini PC s Androidom na surfovanie a zábavu v pohode postačí

An­droid sa ma­jo­rit­ne udo­mác­nil v smar­tfó­noch a tab­le­toch, má však aj ďal­šie vy­uži­tie. Ob­ja­vil sa napr. v mi­ni­po­čí­ta­čoch ur­če­ných do fun­kcie mul­ti­me­diál­ne­ho cen­tra. Aké je sku­toč­né vy­uži­tie a čo pri­ná­ša ta­ký­to mo­di­fi­ko­va­ný sys­tém, to zis­tí­te v na­šom člán­ku.


Poz­re­li sme sa aj na vlas­tnos­ti an­droi­do­vé­ho po­čí­ta­ča. Uvi­dí­te, ako sa dá pou­žiť v sú­vis­los­ti s preh­rá­va­ním vi­dea ale­bo inter­ne­to­vých strá­nok.

Har­dvé­ro­vá vý­ba­va

Jad­ro sys­té­mu po­čí­ta­ča icon­BIT Tou­can MAN­TA je vo ver­zii 4.0.4 a o hlav­ný vý­poč­to­vý vý­kon sa sta­rá pro­ce­sor ARM Cor­tex-A8 s frek­ven­ciou 1 GHz. Je iba jed­no­jad­ro­vý a to ce­lej zos­ta­ve ube­rá na vý­ko­ne. Zá­klad­ná pa­mäť RAM má ka­pa­ci­tu 1 GB, na uk­la­da­nie dát je tu pa­mäť ROM s ka­pa­ci­tou 4 GB. Roz­ší­re­nie je mož­né až do veľ­kos­ti 32 GB pros­tred­níc­tvom kla­sic­kej kar­ty SDHC ale­bo kar­ty mic­roSD v adap­té­ri. Ko­nek­to­ro­vá vý­ba­va je na za­dnej stra­ne a je tu op­tic­ký vý­stup SPDIF a HDMI 1.4.

Toucan.jpg  

Op­ro­ti iným mo­de­lom je ten­to po­mer­ne roz­mer­ný, kom­pen­zu­jú to však in­teg­ro­va­né por­ty

Ako zob­ra­zo­va­cia jed­not­ka pos­lú­ži mo­ni­tor s roz­hra­ním HDMI ale­bo TV pri­jí­mač. My sme mi­ni­po­čí­tač pri­po­ji­li k full HD te­le­ví­zo­ru, no roz­lí­še­nie bo­lo len HD. Na pri­po­je­nie do sie­te mô­že­te vy­užiť eter­ne­to­vý ko­nek­tor ale­bo za­bu­do­va­nú sie­ťo­vú kar­tu Wi-Fi. A na­ko­niec sú tu dva por­ty USB 2.0. Tie mô­že­te vy­užiť na pri­po­je­nie pa­mä­ťo­vých za­ria­de­ní, v na­šom prí­pa­de to bol exter­ný disk. Dru­hý prav­de­po­dob­ne vy­uži­je­te na pri­po­je­nie klá­ves­ni­ce. V ba­le­ní je bez­drô­to­vý ov­lá­dač Air Mou­se s gy­ros­ko­pom, tak­že po­hy­bom vo vzdu­chu sa ov­lá­da kur­zor. Má kla­sic­ké ľa­vé a pra­vé tla­čid­lo my­ši vrá­ta­ne ov­lá­da­nia hla­si­tos­ti a stl­me­nia zvu­ku a tla­čid­la na rých­ly náv­rat na do­má­cu ob­ra­zov­ku. Po­čí­tač sa dá vy­užiť aj s ap­li­ká­ciou Sky­pe, kto­rú si nain­šta­lu­je­te z Goog­le Play. Pri­po­je­ním webo­vej ka­me­ry mô­že­te us­ku­toč­ňo­vať vi­deo­ho­vo­ry.

Vý­kon v praxi

Pri­po­je­nie aj ov­lá­da­nie sú jed­no­du­ché. Kto má tab­let ale­bo smar­tfón s An­droi­dom, bu­de sa tu cí­tiť ako do­ma. Naj­prv tre­ba pri­po­jiť za­ria­de­nie k inter­ne­tu. V na­šom prí­pa­de to bo­lo cez Wi-Fi. Pri­po­je­nie k sie­ti a prih­lá­se­nie sa pod úč­tom Goog­le sa reali­zo­va­lo bez prob­lé­mov. Oča­ká­va­li sme však tro­chu sviž­nej­šie reak­cie. Pre­pí­na­nie me­dzi ap­li­ká­cia­mi aj náv­rat na do­má­cu ob­ra­zov­ku tr­val spra­vid­la až jed­nu se­kun­du, čo je v praxi ve­ľa. Pri ná­roč­nej­ších hrách tr­val náv­rat tro­chu dlh­šie, niek­to­ré sa ani nes­pus­ti­li. Po­dob­ne do­pad­li na­še po­ku­sy o spus­te­nie benchmar­ko­vých tes­tov. In­šta­lo­va­nie ap­li­ká­cií sa v pod­sta­te us­ku­toč­ní bez prob­lé­mov.

Ovladac.jpg  

Gy­ros­ko­pic­ký ov­lá­dač na jed­no­duch­ší po­hyb v sys­té­me a po vir­tuál­nej klá­ves­ni­ci

Po prih­lá­se­ní sa do úč­tu Goog­le sa vy­hľa­da­jú va­mi pou­ži­té ap­li­ká­cie na inom smar­tfó­ne, a ak sú kom­pa­ti­bil­né s tým­to sys­té­mom, vy­ko­ná sa ich in­šta­lá­cia. Prek­va­pi­lo nás, že sú­čas­ťou zá­klad­nej ver­zie sys­té­mu bol eš­te sta­rý ob­chod, ozna­čo­va­ný ako Mar­ket. Ten sa však okam­ži­te ak­tua­li­zo­val na naj­nov­šiu ver­ziu. Sys­tém ko­mu­ni­ku­je v čes­kom ja­zy­ku, slo­ven­či­na me­dzi dos­tup­ný­mi ja­zy­ko­vý­mi ver­zia­mi ne­bo­la za­hr­nu­tá. Keď­že je za­ria­de­nie pri­po­je­né k TV pri­jí­ma­ču, ak­ti­vo­va­li sa voľ­by na úp­ra­vu ja­su a kon­tras­tu. Ta­kis­to sú zob­ra­ze­né vý­stu­py na pa­mä­ťo­vé za­ria­de­nia. Tre­ba si dať po­zor na to, aký sú­bo­ro­vý sys­tém pou­ží­va­te.

Dis­ky s exFAT ope­rač­ný sys­tém ne­roz­poz­ná. Sof­tvé­ro­vá vý­ba­va je stro­há, prak­tic­ky je tu ok­rem správ­cu sú­bo­rov len ho­lý sys­tém. Pro­ce­sor pod­poruje preh­rá­va­nie fil­mov vo full HD, na­čí­ta­nie ob­ráz­kov tro­chu tr­vá. Bez prob­lé­mov si však pre­zrie­te svo­je fo­tog­ra­fie na on-li­ne úlo­žis­kách pre­po­je­ných s tým­to za­ria­de­ním ale­bo nap­rík­lad z flash dis­ku. Sa­moz­rej­me, správ­ca sú­bo­rov zob­ra­zu­je všet­ky sú­bo­ry a pod­ľa nain­šta­lo­va­ných ap­li­ká­cií ich aj nain­šta­lu­je­te. Na sur­fo­va­nie sme vy­uži­li pre­hlia­dač Chro­me. Strán­ka náš­ho ma­ga­zí­nu sa na­čí­ta­la za 15 se­kúnd, čo je dosť po­ma­lé. Po­dob­ne je to aj s iný­mi kom­plexnej­ší­mi strán­ka­mi. Tu sa vy­ža­du­je is­tá dáv­ka tr­pez­li­vos­ti.

Al­ter­na­tí­vy

Ok­rem mi­ni­po­čí­ta­ča s ta­kou­to vý­ba­vou sú na tr­hu aj ďal­šie mi­ni PC. Ce­no­vo vy­chá­dza ten­to mo­del po­mer­ne dra­ho, no má veľ­ké množ­stvo ko­mu­ni­kač­ných por­tov a uži­toč­né di­aľ­ko­vé ov­lá­da­nie. Siah­nuť však mô­že­te aj po mo­de­li so vzhľa­dom adap­té­ra USB Wi-Fi. Ten má na te­le eš­te aj roz­hra­nie HDMI, tak­že ho pri­po­jí­te k TV po­dob­ne ako flash disk. Exis­tu­je aj va­riant s náz­vom Cot­ton Can­dy, kto­rý mô­že­te pri­po­jiť k po­čí­ta­ču a v ok­ne vám bu­de bež­ať kla­sic­ký OS An­droid. Ob­me­dzo­vať sa net­re­ba len na te­le­ví­zor. Za­ria­de­nie sa dá pri­po­jiť aj k pro­jek­to­ru, kto­rý má vstup HDMI.

Android_PC.jpg  

Aj tak­to mô­že vy­ze­rať mi­ni­po­čí­tač s An­droi­dom

Hlav­né roz­die­ly me­dzi dos­tup­ný­mi mo­del­mi sú v tech­no­lo­gic­kej vý­ba­ve, pre­dov­šet­kým v rých­los­ti pro­ce­so­ra. Na tr­hu náj­de­te za­ria­de­nia aj s 1,8 GHz pro­ce­so­rom a 8 GB ROM. V zá­vis­los­ti od ty­pu mô­že byť pro­ce­sor aj dvoj­jad­ro­vý a v niek­to­rých je plat­for­ma s vý­kon­nou štvor­jad­ro­vou gra­fi­kou Ma­li 400. Ce­ny sa po­hy­bu­jú zhru­ba od 60 eur vy­ššie. Tes­to­va­ný mo­del Tou­can MAN­TA je špe­ci­fic­ký hlav­ne nad­štan­dar­dnou vý­ba­vou por­tov, pre­to je je­ho ce­na dvoj­ná­sob­ne vy­ššia ako bež­ný prie­mer.

Ver­dikt PC RE­VUE

Po vy­skú­ša­ní toh­to za­ria­de­nia sa vy­ná­ra otáz­ka, ko­mu je ta­ký­to An­droid PC ur­če­ný. Ur­či­te nie je pre pou­ží­va­te­ľov, kto­rí oča­ká­va­jú maximál­ny vý­kon. Ho­dí sa však nap­rík­lad de­ťom, ak ma­jú v iz­be TV. Mô­žu sur­fo­vať po inter­ne­te, hrať hry na An­droi­de, byť na so­ciál­nych sie­ťach a hlav­ne po­ze­rať fil­my ale­bo ob­ráz­ky či preh­rá­vať hud­bu. Do is­tej mie­ry by sme ho pri­ja­li aj ako náh­ra­du mul­ti­me­diál­nych preh­rá­va­čov v obý­vač­ke. Tie sú sí­ce jed­noú­če­lo­vé, ale pod­stat­ne prep­ra­co­va­nej­šie. Ak te­da chce­te pre de­ti inter­ak­tív­ny po­čí­tač, no kla­sic­ká zos­ta­va je pre ne eš­te zby­toč­ná ale­bo dra­há, icon­BIT Tou­can MAN­TA mô­že po­núk­nuť vhod­né rie­še­nie.

Hod­no­te­nie:

In­šta­lá­cia, plat­for­ma An­droid, pod­po­ra pre full HD fil­my, mož­nosť pri­po­jiť webo­vú ka­me­ru a exter­né dis­ky, vhod­ný na Sky­pe a so­ciál­ne sie­te
Nev­hod­ný na ná­roč­né hry, po­mal­ší pri pre­hlia­da­ní webu

Za­po­ži­čal: AGEM Com­pu­ters
Ce­na: 145 EUR

Zdroj: PCR 5/2013


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter