Prehľad a test

3D tlač v praxi: Tlačíme na tlačiarni za 70 000 eur

Strana 1/2

Ak­tuál­ny trend sú 3D tla­čiar­ne. Ten­to po­jem je tak­mer ma­gic­ký, v pos­led­ných me­sia­coch sa čas­to spá­ja s rôz­ny­mi pro­jek­tmi na inter­ne­te. Aj ľu­dia, kto­rí sa s 3D tla­čou nes­tret­li, ve­dia, že ta­ké­to za­ria­de­nia exis­tu­jú a vlas­tnú tla­čia­reň si kú­pi­te už za 400 eur (prí­pad­ne aj za me­nej). 

Video:


qr_kod_3d_tlac.png

Mé­diá in­for­mu­jú o tom, ako si po­mo­cou 3D tla­če vy­tla­čí­me dom, zbraň, jed­lo ale­bo aj or­gán. My sa na tú­to té­mu po­zrie­me inak - v tom­to člán­ku a vi­deu vám pred­sta­ví­me, ako fun­gu­je 3D tlač v reál­nej praxi.

Tak­mer 20 ro­kov

3D tlač nie je no­vin­ka, kto­rá sa na tr­hu ob­ja­vi­la iba ne­dáv­no. Prá­ve nao­pak. Tech­no­ló­gia exis­tu­je už od ro­ku 1984, a ho­ci sa po­čas ro­kov vy­ví­ja­la, my­šlien­ka 3D tla­če má už tak­mer 20 ro­kov. V pos­led­ných me­sia­coch sa však ob­ja­vu­jú rôz­ne tla­čiar­ne, kto­ré sú dos­tup­né bež­ným spot­re­bi­te­ľom, a tak sa té­ma po­pu­la­ri­zu­je.

Ce­na naj­lac­nej­ších tla­čiar­ní sa po­hy­bu­je v stov­kách eur. Lac­ná 3D tla­čia­reň vám vy­tla­čí pred­met jed­no­du­ché­ho tva­ru, oby­čaj­ne s re­la­tív­ne dr­sným povr­chom. Na do­má­ce „hra­nie sa" ide o lá­ka­vé za­ria­de­nie, no je­ho kva­li­ta je v po­rov­na­ní s prie­my­sel­ný­mi 3D tla­čiar­ňa­mi na níz­kej úrov­ni.

Tla­čí­me na tla­čiar­ni za 70 000 eur

My sme v rám­ci príp­ra­vy člán­ku tla­či­li 3D mo­del na prie­my­sel­nej tla­čiar­ni, kto­rej pre­daj­ná ce­na u nás je prib­liž­ne 55 až 60-ti­síc eur bez DPH. Kon­krét­ne ide o mo­del Z Prin­ter 650. Ten je ur­če­ný pou­ží­va­te­ľom, kto­rí pot­re­bu­jú tla­čiť realis­tic­ké a de­tail­né mo­de­ly a pou­žiť ich pro­fe­sio­nál­ne.

3DTlac-8.jpg

3D tla­čia­reň Z Prin­ter 650 v ce­lej svo­jej krá­se

Pro­ces 3D tla­če je do znač­nej mie­ry po­dob­ný bež­nej tla­či. Pot­re­bu­je­te zdro­jo­vý sú­bor - v tom­to prí­pa­de má for­mát STL a ob­sa­hu­je di­gi­tál­ny mo­del, vy­tvo­re­ný v sof­tvé­ri CAD. Mo­del sa od­oš­le do tla­čiar­ne a tá za­čne tla­čiť. Pro­fe­sio­nál­ne 3D tla­čiar­ne sú po­mer­ne veľ­ké, niek­to­ré ma­jú roz­me­ry ako dve skri­ne ved­ľa se­ba. Exis­tu­jú však aj kom­pak­tnej­šie mo­de­ly.

V zá­vis­los­ti od pou­ži­tej tech­no­ló­gie sa me­ní „to­ner", kto­rý tla­čia­reň pou­ží­va. ZPrin­ter 650 by sme to­tiž moh­li v jed­no­du­chos­ti de­fi­no­vať ako at­ra­men­to­vú tla­čia­reň s tu­žid­lom, kto­rá vy­uží­va po­dob­né ka­ze­ty ako kla­sic­ké at­ra­men­to­vé tla­čiar­ne. Za­ria­de­nie pou­ží­va tla­čo­vé hla­vy a vy­rá­ba ich (ok­rem iných) spo­loč­nosť HP.

At­ra­ment je roz­de­le­ný pod­ľa fa­rieb - čier­na, bie­la, mod­rá, ru­žo­vá a žl­tá. Kaž­dá ka­ze­ta v 3D tla­čiar­ni má vlast­ný zá­sob­ník s or­ga­nic­kou te­ku­ti­nou, kto­rá sa inter­ne na­zý­va le­pid­lo. Na roz­diel od kla­sic­ké­ho le­pid­la tá­to te­ku­ti­na nie je sa­ma ose­be lep­ka­vá. Do pro­ce­su 3D tla­če vstu­pu­je aj prá­šok, kto­rý je zá­klad­ným „sta­veb­ným" ma­te­riá­lom. Všet­ky tie­to pr­vky sa na troj­roz­mer­nej tla­či po­die­ľa­jú.

Le­pid­lo sa z jed­not­li­vých zá­sob­ní­kov vstre­ku­je do tla­čo­vých hláv a v kom­bi­ná­cii s vrstva­mi pra­chu tva­ru­je vý­sled­ný mo­del. Vznik­nu­tý od­pad sa zbie­ra v od­pad­ko­vom ko­ši, aj na­priek pou­ži­té­mu práš­ko­vé­mu ma­te­riá­lu nev­zni­ká pri 3D tla­či ve­ľa ne­po­riad­ku. Tla­čia­reň je uzat­vo­re­ná, cir­ku­lá­cia pra­chu je po­mer­ne ma­lá. Za­ria­de­nie vy­uží­va čis­tia­cu te­ku­ti­nu a zvyš­ky pra­chu sa da­jú jed­no­du­cho vy­sať a vy­užiť na ďal­šie tla­če­nie.

3DTlac-4.jpg

Do tých­to zá­sob­ní­kov sa uk­la­dá „le­pid­lo", ved­ľa je ha­di­ca na vy­sá­va­nie pra­chu

3D tlač je za­ují­ma­vá aj z hľa­dis­ka do­by tla­če. Tá je ov­plyv­ne­ná nie­len roz­mer­mi, ale aj orien­tá­ciou mo­de­lu. Ak si je­den mo­del vy­tla­čí­te na vý­šku a nás­led­ne na­le­ža­to, do­ba tla­če bu­de roz­diel­na, ale aj kva­li­ta, resp. niek­to­ré vlas­tnos­ti vy­tla­če­ných mo­de­lov sa mô­žu rôz­niť.

Je to da­né tým, že troj­roz­mer­ná tla­čia­reň spra­cú­va zís­ka­ný mo­del ta­kým spô­so­bom, že si ho roz­de­lí na množ­stvo vrs­tiev s kon­štan­tnou hrúb­kou. Tá sa lí­ši v zá­vis­los­ti od tla­čiar­ne, ZPrin­ter 650 tla­čí s hrúb­kou vrstvy nas­ta­vi­teľ­nou od 0,089 do 0,102 mm a rých­los­ťou prib­liž­ne 28 mm za ho­di­nu. Bez oh­ľa­du na os­tat­né roz­me­ry te­da pla­tí, čím väč­šia vý­ška vý­tlač­ku, tým viac vrs­tiev a tým dl­hší pro­ces tla­če.

3DTlac-20.jpg

Aj do 3D tla­čiar­ne idú at­ra­men­to­vé ka­ze­ty

Sa­moz­rej­me, čím má byť vý­sled­ný mo­del kva­lit­nej­ší, tým mu­sí byť hrúb­ka vrstvy men­šia. Pro­fe­sio­nál­ne 3D tla­čiar­ne sú za­ují­ma­vé aj z to­ho hľa­dis­ka, že umož­ňu­jú inú pe­net­rá­ciu le­pid­la zvon­ku a zvnút­ra, vďa­ka čo­mu si mož­no pris­pô­so­biť pa­ra­met­re (napr. od­ol­nosť ale­bo du­tosť) vý­sled­né­ho mo­de­lu. V rám­ci 3D tla­če sa to­tiž vy­tvá­ra sie­ťo­vá štruk­tú­ra mo­de­lu, kto­rá je de­fi­no­va­ná jed­not­li­vý­mi vrstva­mi.

Vy­tla­če­nie mo­de­lu je za­čia­tok

Na tr­hu sa na­chá­dza množ­stvo rôz­nych 3D tla­čiar­ní. Tak­mer žiad­na nie je uni­ver­zál­na, mno­hé mo­de­ly sú navr­hnu­té pre kon­krét­ne pot­re­by. To­mu zod­po­ve­dá aj rôz­no­ro­dá pres­nosť, resp. hrúb­ka vrstvy, s akou za­ria­de­nie tla­čí. Tla­čiar­ne sa lí­šia aj tzv. ob­je­mom re­zer­voá­ra.

Ten ov­plyv­ňu­je po­čet a maximál­ne roz­me­ry ob­jek­tov, kto­ré sa da­jú sú­bež­ne vy­tla­čiť v rám­ci jed­nej tla­če. ZPrin­ter 650 má re­zer­voár s ka­pa­ci­tou 20 000 cm3, pou­ží­va­teľ ho vi­dí v sof­tvé­ri, kto­rý ko­mu­ni­ku­je s tla­čiar­ňou. Vďa­ka to­mu si mô­že ob­jek­ty umies­tniť do vir­tuál­ne­ho re­zer­voá­ra a v ta­kom umies­tne­ní sa vy­tla­čia aj v tla­čiar­ni.

model.png

Tak­to vy­ze­rá mo­del pred vy­tla­če­ním, po vy­tla­če­ní sa oby­čaj­ne eš­te up­ra­vu­je a do­rá­ba

Vy­tla­če­nie mo­de­lu je však iba za­čia­tok ce­lé­ho pro­ce­su. Pro­fe­sio­nál­ni pou­ží­va­te­lia si k tla­čiar­ni do­kú­pia aj vos­ko­va­ciu va­ňu ale­bo pec. Tu sa mo­de­ly fi­na­li­zu­jú - su­šia sa, zvý­raz­ňu­jú sa far­by ale­bo pev­nosť ob­jek­tu. Pod­ľa pot­re­by sa vy­uží­va vosk, ži­vi­ca, far­by ale­bo rôz­ne epoxidy. Fi­nál­ny ob­jekt sa na­ko­niec eš­te la­ku­je, strie­ka, ob­ru­su­je, ide o tak­mer mo­de­lár­sku prá­cu. Skú­se­né­mu pou­ží­va­te­ľo­vi to mô­že tr­vať v zá­vis­los­ti od veľ­kos­ti a zlo­ži­tos­ti mo­de­lu prib­liž­ne pol­ho­di­nu.


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter