Prehľad

Sledujeme televíziu na telefóne a tablete: Magio TV Go, Swan Multimedia, Orange TV

Strana 1/2

Mo­bil­né za­ria­de­nia zís­ka­va­jú čo­raz väč­šiu po­pu­la­ri­tu me­dzi pou­ží­va­teľ­mi. Vďa­ka neus­tá­le­mu pok­ro­ku tech­no­ló­gií po­nú­ka­jú dneš­né mo­bil­né za­ria­de­nia, in­te­li­gen­tné te­le­fó­ny a tab­le­ty, dos­ta­toč­ný vý­kon, kto­rý sa dá vy­užiť na rôz­ne mul­ti­me­diál­ne úče­ly. Strea­mo­va­nie vi­dea je v prí­pa­de mo­bil­ných za­ria­de­ní sa­moz­rej­mosť, na kto­rú rea­gu­jú aj pos­ky­to­va­te­lia di­gi­tál­nej te­le­ví­zie pros­tred­níc­tvom špe­ciál­nych slu­žieb a ap­li­ká­cií.

Ma­gio TV Go

Spo­loč­nosť Te­le­kom za­čiat­kom feb­ruára obo­ha­ti­la po­nu­ku svo­jej mo­bil­nej ap­li­ká­cie Ma­gio TV Go o no­vý va­riant Plus. Služ­ba Ma­gio TV Go je dos­tup­ná pre ma­ji­te­ľov ope­rač­ných sys­té­mov iOS a An­droid. My sme tes­to­va­li ap­li­ká­ciu iOS. Žiaľ, nie je op­ti­ma­li­zo­va­ná pre dis­plej iP­ho­nu 5, v ak­tuál­nej ver­zii však pri­bud­la pod­po­ra iPa­du.

magio.jpg

Služ­ba Ma­gio TV Go je v zá­klad­nej ver­zii dos­tup­ná bez­plat­ne pre všet­kých zá­kaz­ní­kov Ma­gio TV a po­nú­ka ži­vé vy­sie­la­nie 10 TV sta­níc a pries­tor na ho­di­nu nah­rá­vok v rám­ci ap­li­ká­cie. Pla­te­ná ver­zia Plus obo­ha­cu­je fun­kcio­na­li­tu o prís­tup k 7-dňo­vé­mu ar­chí­vu pre dos­tup­né TV sta­ni­ce, k dis­po­zí­cii je aj 10-ho­di­no­vý pries­tor na nah­ráv­ky v rám­ci ap­li­ká­cie Go.

Ver­zia Plus umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom vy­uží­vať aj fun­kciu Par­kuj – sle­do­va­nú re­lá­ciu ta­kým­to spô­so­bom mož­no po­zas­ta­viť a nás­led­ne v sle­do­va­ní pok­ra­čo­vať na te­le­ví­zo­re, resp. pria­mo v ap­li­ká­cii. Fun­kcia Par­kuj umož­ňu­je pok­ra­čo­vať v sle­do­va­ní oboj­smer­ne, te­da prog­ram, kto­rý ste sle­do­va­li na te­le­ví­zii, mô­že­te napr. do­po­ze­rať na tab­le­te ale­bo PC.

Ver­zia Plus je dos­tup­ná zá­kaz­ní­kom Ma­gio TV a Ma­gio Sat, me­sač­ný pop­la­tok je 1,99 EUR, zá­klad­ná ver­zia Go je pre zá­kaz­ní­kov tých­to slu­žieb dos­tup­ná za­dar­mo. Služ­bu Ma­gio TV Go (Plus) mô­že­te vy­uží­vať na je­den pou­ží­va­teľ­ský účet až na troch za­ria­de­niach.

Prej­di­me k ap­li­ká­cii Ma­gio TV Go. Tá pou­ží­va­te­ľom pos­ky­tu­je te­le­víz­ny prog­ram všet­kých sta­níc, kto­ré služ­ba Ma­gio TV po­nú­ka. K dis­po­zí­cii je ka­te­gó­ria ob­ľú­be­né, kde sa zob­ra­zí pou­ží­va­te­ľom nas­ta­ve­ný vý­ber sta­níc. TV prog­ram je dos­tup­ný vo ver­zii pre kon­krét­nu sta­ni­cu, ako aj v su­már­nej po­do­be ako na set-top boxe.

Vďa­ka ap­li­ká­cii si mô­že­te nas­ta­viť nah­rá­va­nie prog­ra­mu na váš set-top box, a to aj v prí­pa­de, že tú­to sta­ni­cu ne­mô­že­te sle­do­vať pria­mo v rám­ci ap­li­ká­cie. Pri de­siat­ke te­le­víz­nych prog­ra­mov, kto­ré sú dos­tup­né cez ap­li­ká­ciu, mô­že­te sle­do­vať ži­vé vy­sie­la­nie, pris­tu­po­vať k ar­chí­vu a spra­vo­vať nah­ráv­ky, či už na set-top box, ale­bo pre ap­li­ká­ciu. Ta­kis­to mož­no vy­uží­vať fun­kciu Par­kuj, ale iba pri pod­po­ro­va­ných TV sta­ni­ciach.

Z hľa­dis­ka pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia po­nú­ka Ma­gio TV Go preh­ľad­ný prog­ram te­le­víz­nych sta­níc, mož­nosť vy­hľa­dá­va­nia a roz­de­le­nie jed­not­li­vých re­lá­cií do ka­te­gó­rií. Ka­te­gó­rie a vy­hľa­dá­va­nie sú pre­po­je­né s ce­lou po­nu­kou TV sta­níc. V rám­ci po­nu­ky Nah­ráv­ky mô­že­te spra­vo­vať ulo­že­né a plá­no­va­né nah­ráv­ky na Ma­gio Boxe a v ap­li­ká­cii. Tá­to po­lož­ka ta­kis­to pos­ky­tu­je prís­tup k za­par­ko­va­ným re­lá­ciám. Po­te­ši­lo nás, že ap­li­ká­cia umož­ňu­je nas­ta­viť upo­zor­ne­nie na kon­krét­nu re­lá­ciu v pred­sti­hu.

Ap­li­ká­cia Ma­gio TV Go umož­ňu­je sle­do­vať ži­vé vy­sie­la­nie a pris­tu­po­vať k ar­chí­vu, resp. nah­ráv­kam aj po­mo­cou mo­bil­né­ho inter­ne­tu. Preh­rá­vač do­ká­že auto­ma­tic­ky pris­pô­so­biť kva­li­tu ob­ra­zu inter­ne­to­vé­mu to­ku, z ča­su na čas však od­po­rú­ča­me prep­núť kva­li­tu ma­nuál­ne. Vi­deo sa nám ne­raz preh­rá­va­lo v niž­šej kva­li­te, ako na­še inter­ne­to­vé pri­po­je­nie umož­ňo­va­lo. Chvá­li­me mož­nosť pre­pí­nať te­le­víz­ne sta­ni­ce pria­mo z preh­rá­va­ča, sa­moz­rej­má je rých­la voľ­ba nah­rá­va­nia a par­ko­va­nia. Je­di­nú pri­po­mien­ku má­me k sta­bi­li­te – v rám­ci tes­to­va­ných ap­li­ká­cií nám Ma­gio TV Go ob­čas pa­da­la.

Mobilna televizia - nahlad 01-1.jpg

Swan Mul­ti­me­dia

(pozn. služ­by a mo­bil­ná ap­li­ká­cia Max Mul­ti­me­dia sa od 1. 7. 2013 po­nú­ka pod no­vým náz­vom Swan Mul­ti­me­dia)
Spo­loč­nosť SWAN po­nú­ka ba­lík slu­žieb pod náz­vom MAX Mul­ti­me­dia. Ten­to ba­lík kom­bi­nu­je inter­ne­to­vé pri­po­je­nie, TV a te­le­fón­nu lin­ku, ide te­da o pl­no­hod­not­nú al­ter­na­tí­vu k služ­bám Te­le­ko­mu, resp. Oran­geu. K dis­po­zí­cii je aj ap­li­ká­cia Max mul­ti­me­dia, kto­rá je mo­men­tál­ne dos­tup­ná pre ope­rač­ný sys­tém iOS. Dá sa oča­ká­vať, že v bu­dúc­nos­ti pri­bud­ne aj an­droi­do­vá ver­zia.

max.jpg

Max mul­ti­me­dia je v po­nu­ke Ap­pSto­ru v dvoch ver­ziách. Ap­li­ká­cia Max mul­ti­me­dia vy­ža­du­je ope­rač­ný sys­tém iOS vo ver­zii 4.3, Max mul­ti­me­dia II je ur­če­ná pre za­ria­de­nia so sys­té­mom iOS 6.0. V tej­to sú­vis­los­ti spo­meň­me, že obe ap­li­ká­cie sú op­ti­ma­li­zo­va­né aj pre iP­ho­ne 5. V ča­se príp­ra­vy člán­ku ide o je­di­nú ap­li­ká­ciu, kto­rá dl­hší iP­ho­ne pl­ne pod­po­ru­je.

Ak má­te ak­tua­li­zo­va­ný sys­tém iOS, od­po­rú­ča­me in­šta­lá­ciu dru­hej ver­zie ap­li­ká­cie. Ho­ci z hľa­dis­ka fun­kcio­na­li­ty sú obe ap­li­ká­cie to­tož­né, Max mul­ti­me­dia II po­nú­ka lep­šiu op­ti­ma­li­zá­ciu a lep­ší pou­ží­va­teľ­ský zá­ži­tok. Ak má­te nain­šta­lo­va­né obe ap­li­ká­cie, fun­go­vať vám bu­de iba dru­há ver­zia.

Max mul­ti­me­dia po­nú­ka 10 če­ských a slo­ven­ských te­le­víz­nych sta­níc – kom­plet­ný zoz­nam náj­de­te v pril­ože­nej ta­buľ­ke. Ok­rem mož­nos­ti sle­do­vať ži­vé vy­sie­la­nie je k dis­po­zí­cii aj 7-dňo­vý ar­chív a te­le­víz­ny prog­ram na 48 ho­dín dop­re­du. V rám­ci ar­chí­vu mô­že­te strea­mo­vať všet­ky dos­tup­né re­lá­cie, pri nas­le­du­jú­com vy­sie­la­ní nám však chý­ba­la mož­nosť nas­ta­viť si pri­po­mien­ku ale­bo nah­rá­va­nie prog­ra­mu.


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter