ZOOM

Canon EOS 70D

Nes­tá­va sa nám čas­to, aby čer­stvo tes­to­va­ná no­vin­ka me­dzi zr­kad­lov­ka­mi pri­nies­la zá­sad­ne no­vé tech­no­ló­gie. Na­pos­le­dy to bo­la asi tech­no­ló­gia po­lo­prie­pus­tné­ho zr­kad­la pri mo­de­loch SLT od So­ny, ale čas­to ide o po­ma­lé zlep­šo­va­nie s kaž­dým ak­tuál­nym mo­de­lom. Te­raz však pri­chá­dza re­vo­luč­ný Ca­non EOS 70D.

Canon Eos.jpg

1. Sní­mač

Po pr­vom poh­ľa­de na pa­pie­ro­vé pa­ra­met­re vy­ze­rá sní­mač v no­vom 70D ako veľ­mi sla­bý up­gra­de - zr­kad­lov­ky Ca­non už sa dlh­šie mô­žu poch­vá­liť roz­lí­še­ním 18 me­ga­pixelov, tak­že 70D svo­ji­mi 20 Mpix ni­ja­ko ne­vy­bo­ču­je z ra­du. Len­že nie je 20 ako 20. Hneď vám vy­svet­lí­me pre­čo. Pri os­tre­ní cez hľa­dá­čik sa tra­dič­ne spo­lie­ha­me na to, že zr­kad­lo od­ra­zí svet­lo do sys­té­mu, kto­rý má N dvo­ji­tých za­os­tro­va­cích bo­dov. Tie sú schop­né po­rov­na­ním dvoch lú­čov roz­poz­nať fá­zo­vý po­sun svet­la a pod­ľa to­ho tak­po­ve­diac na pr­vý poh­ľad pres­ne ur­čiť, kam tre­ba za­os­triť ob­jek­tív. Je to veľ­mi rých­ly sys­tém, kto­rý má je­di­nú ne­vý­ho­du - fun­gu­je len pri kom­po­no­va­ní cez hľa­dá­čik, nie pri ži­vom náh­ľa­de na scé­nu cez dis­plej. Vte­dy to­tiž mu­sí byť zr­kad­lo sklo­pe­né, ako keď sní­ma zá­ber, aby pre­pus­ti­lo svet­lo na sní­mač, tak­že sa nič neod­rá­ža na pok­ro­ko­vý sys­tém de­te­gu­jú­ci fá­zu. Neos­tá­va nič iné, len sa spo­lie­hať na de­tek­ciu kon­tras­tných hrán a po­ma­lé kro­ko­vé za­os­tro­va­nie. A to­to pla­tí pre všet­ky zr­kad­lov­ky.

V pos­led­ných ro­koch sa však ob­ja­vil náz­nak rie­še­nia - sta­čí na sní­mač umies­tniť nie­koľ­ko zdvo­je­ných pixelov, kto­ré by do­ká­za­li zľa­va a spra­va po­rov­nať fá­zy svet­la, a te­da fun­go­vať ako náh­ra­da de­tek­cie fá­zy pria­mo na sní­ma­či. Prob­lém však je s fun­kčnos­ťou ta­kých­to sys­té­mov v sla­bom svet­le, ma­lý po­čet za­os­tro­va­cích pixelov jed­no­du­cho ne­do­dá dos­ta­tok in­for­má­cií, aby sys­tém do­ká­zal za­os­triť, veľ­ký po­čet by, nao­pak, na­bú­ral kva­li­tu vý­sled­né­ho ob­ráz­ka. Vi­de­li sme ho aj pod náz­vom hyb­rid­ný auto­fó­kus na ne­dáv­nych zr­kad­lov­kách Ca­non, kde po­ma­los­ťou čas­to ob­me­dzo­val reál­nu pou­ži­teľ­nosť re­ži­mu Li­ve-view.

S mo­de­lom 70D však Ca­non ce­lý prob­lém na­dob­ro vy­rie­šil, je ko­niec trá­pe­niu, pre­te­ky sú vy­hra­té. Ca­non vy­vi­nul sní­mač, na kto­rom je kaž­dý pixel zá­ro­veň de­tek­to­rom fá­zo­vé­ho po­su­nu. A keď­že na to­to tre­ba dvo­ji­cu di­ód cit­li­vých na svet­lo na po­rov­na­nie dvoch lú­čov svet­la, zna­me­na­lo to nut­nosť zdvo­jiť kaž­dý svet­lo­cit­li­vý pixel na sní­ma­či. No­vý sní­mač te­da reál­ne ob­sa­hu­je 40 Mpix, te­da 40 mi­lió­nov spá­ro­va­ných plôch cit­li­vých na svet­lo, schop­ných vy­hod­no­co­vať za­os­tre­nie a do­po­má­hať k sle­do­va­niu sub­jek­tov po scé­ne pri rých­lom fo­tog­ra­fo­va­ní a hlav­ne pri nak­rú­ca­ní vi­dea. Tech­no­ló­gia sa na­zý­va Dual Pixel CMOS AF. Pri sní­ma­ní fo­tog­ra­fie sa však spá­ro­va­né di­ódy sprá­va­jú ako je­den pixel, tak­že fot­ka má reál­ne 20 Mpix.

2. Ob­ra­zov­ka a Li­ve View

Ca­non EOS 70D sa mô­že poch­vá­liť rov­na­ko skve­lou ob­ra­zov­kou ako os­tat­né naj­ak­tuál­nej­šie zr­kad­lov­ky tej­to znač­ky. Zna­me­ná to mož­nosť vy­klo­piť ju na stra­nu a pl­ne po­lo­ho­vať, veľ­mi vy­so­ké roz­lí­še­nie 1 040 000 pixelov a uh­lo­prieč­ku 3 pal­ce pri rov­na­kom po­me­re strán, ako má sní­mač - 3:2. Tech­no­ló­gia Clear­View II LCD za­ru­ču­je sluš­nú vi­di­teľ­nosť aj v sl­neč­ných dňoch, potvr­de­nú na­ši­mi skú­se­nos­ťa­mi v tom­to ho­rú­com le­te. Naj­dô­le­ži­tej­ší pa­ra­me­ter je však do­ty­ko­vé roz­hra­nie, kto­ré má Ca­non vy­rie­še­né az­da naj­lep­šie z ak­tuál­nej ge­ne­rá­cie fo­toa­pa­rá­tov.

Pri sko­ku do Q(uick) me­nu ste schop­ní zme­niť ľu­bo­voľ­né nas­ta­ve­nie ob­ra­zu dvo­ma či tro­mi ťuk­nu­tia­mi na ob­ra­zov­ku, čas­to ide aj o pa­ra­met­re zvy­čaj­ne skry­té po­mer­ne hl­bo­ko v me­nu. Pre­hlia­da­nie a rôz­ne prib­li­žo­va­cie či edi­to­va­cie ma­ni­pu­lá­cie s ho­to­vý­mi fo­tog­ra­fia­mi sú vďa­ka to­mu hrač­kou, rov­na­ko aj vy­vo­lá­va­nie ob­ráz­kov RAW pria­mo vo fo­toa­pa­rá­te. Naj­väč­šie plus do­ty­ko­vej tech­no­ló­gie je schop­nosť zvo­liť si do­ty­kom prs­ta, kam na scé­ne má fo­toa­pa­rát za­os­triť. Tu pri­chá­dza do hry no­vý sys­tém Dual Pixel CMOS AF - pl­no­hod­not­ná de­tek­cia fá­zo­vé­ho po­su­nu pri prá­ci v ži­vom náh­ľa­de cez sní­mač.

Os­tre­nie cez ob­ra­zov­ku je to­tiž aj pri re­la­tív­ne sla­bom svet­le rov­na­ko sviž­né ako pri prá­ci cez hľa­dá­čik. To­to je úpl­ne no­vý zá­ži­tok pre kaž­dé­ho fo­tog­ra­fa, Li­ve View to­tiž bo­lo vždy len akou­si náh­ra­dou sku­toč­ne sviž­né­ho fo­tog­ra­fo­va­nia. Zra­zu je to však pl­no­hod­not­ný spô­sob prá­ce. Pod­ľa špe­ci­fi­ká­cií je 70D schop­ný os­triť pri sla­bom svet­le až po 0 EV, do­kon­ca do­ká­že pra­co­vať aj pri clo­ne­ní ob­jek­tí­vu po F11, pre­to­že sní­mač vy­uží­va na os­tre­nie pros­tred­ných 80 % plo­chy, či je úc­ty­hod­né. Tra­dič­ný os­tria­ci sys­tém (pri pou­ži­tí cez hľa­dá­čik) by mal pra­co­vať po -0,5 EV, no nám sa po dl­hšom tes­to­va­ní zda­lo, že cez hľa­dá­čik a os­tre­ním stred­ným bo­dom zís­ka­te pres­né za­os­tre­nie aj pri om­no­ho slab­šom svet­le, než naz­na­ču­je roz­diel 0,5 EV op­ro­ti os­tre­niu cez ži­vý náh­ľad. Stá­le však pla­tí, že cez dis­plej do­ká­že ten­to mo­del os­triť v pod­sta­te rov­na­ko kva­lit­ne aj sviž­ne ako cez tra­dič­né os­tre­nie, a to je veľ­ké plus. Na­vy­še na mo­men­tál­nom tr­hu zr­kad­lo­viek je to­to je­di­ný mo­del, o kto­rom to mô­že­me s čis­tým sve­do­mím po­ve­dať. Ten­to sys­tém je kom­pa­ti­bil­ný s vy­še 100 ob­jek­tív­mi Ca­non, ne­ho­vo­riac o kom­pa­ti­bi­li­te aj s väč­ši­nou ďal­ších ak­tuál­nych ob­jek­tí­vov pre Ca­non.

Aby to­to všet­ko napl­no pla­ti­lo, od­po­rú­ča­me v Li­ve View vy­pnúť auto­ma­tic­kú de­tek­ciu tvá­rí, te­da vy­hľa­dá­va­nie tvá­re v zá­be­re. Po­kiaľ to­tiž fo­tí­te väč­ši­nu zá­be­rov s kra­ji­nou či ar­chi­tek­tú­rou, zdá sa, že fo­toa­pa­rát strá­vi ne­ja­kú chvíľ­ku roz­ho­do­va­ním, či je v zá­be­re tvár člo­ve­ka. Mož­no to spô­so­bu­je len pred­fi­nál­ny fir­mvér, ale po vy­pnu­tí bo­lo za­os­tro­va­nie zra­zu okam­ži­té, či už pri bež­nom fo­te­ní, ale­bo vi­deu. Keď sme už pri vi­deu - ta­ké­to pev­né udr­ža­nie za­os­tre­nia sme asi eš­te na fo­toa­pa­rá­te ne­za­ži­li, pr­vé prob­lé­my s preos­tro­va­ním pri nak­rú­ca­ní vi­dea sme vi­de­li až pri hu­dob­nom fes­ti­va­le, kde do úpl­nej tmy bli­ka­li z pó­dia svet­lá a me­ni­li kaž­dú chví­ľu vlas­tnos­ti scé­ny. A aj v tej­to si­tuá­cii sme zís­ka­li pou­ži­teľ­né vi­deo. Pri bež­nom den­nom nak­rú­ca­ní sme vďa­ka kli­ka­niu na dis­plej ma­li vždy krás­ne za­os­tre­né to, čo sme chce­li. Vi­deo mož­no za­zna­me­nať v roz­lí­še­ní full HD a 30 zá­be­roch za se­kun­du ale­bo v 720p a 50/60 zá­be­roch za se­kun­du (pod­ľa zvo­le­né­ho re­gió­nu). Nak­rú­ca sa so ste­reo­fón­nym zvu­kom ale­bo zvu­kom z exter­né­ho mik­ro­fó­nu a uk­la­dá sa vo for­má­te quic­kti­me (sú­bo­ry .mov) s kom­pre­siou H.264.

3. Hľa­dá­čik a os­tre­nie

Fo­toa­pa­rát EOS 70D sa svo­ji­mi schop­nos­ťa­mi ná­pad­ne prib­li­žu­je k mo­de­lu 7D, čo je v rám­ci po­nu­ky Ca­non eta­lón me­dzi zr­kad­lov­ka­mi APS-C. Inak po­ve­da­né, lep­šie vy­ba­ve­né sú už len mo­de­ly s väč­ším sní­ma­čom Full Fra­me, te­da s roz­me­rom sní­ma­ča rov­ným roz­me­ru fil­mo­vé­ho po­líč­ka. Pa­ra­met­ra­mi do­kon­ca 7D mies­ta­mi pre­ko­ná­va. Pred­pok­la­dá­me, že Ca­non onedl­ho uve­die nás­tup­cu 7D s vy­uži­tím naj­nov­ších tech­no­ló­gií zo 70D. Auto­ma­tic­ký os­tria­ci sys­tém je pri oboch to­tož­ný - ide o veľ­mi rých­ly sys­tém s 19 za­os­tro­va­cí­mi bod­mi, pri­čom všet­ky sú krí­žo­vé­ho ty­pu. Hľa­dá­čik pok­rý­va o troš­ku men­šiu časť scé­ny, te­da nie pl­ných 100 %, ale len 98 %. Rých­losť sní­ma­nia je úc­ty­hod­ná, maximum je 7 sní­mok za se­kun­du s mož­nos­ťou za­zna­me­nať 65 fo­tog­ra­fií JPEG ale­bo 16 RAW v jed­nej sé­rii. V hľa­dá­či­ku si mô­že­te elek­tro­nic­ky ne­chať zob­ra­ziť aj po­lo­hu ho­ri­zon­tu, po­moc­né čia­ry či rôz­ne vý­straž­né in­for­má­cie.

4. Ov­lá­da­cie pr­vky

Z hľa­dis­ka ov­lá­da­nia je 70D len ma­lý evo­luč­ný krô­čik a to je dob­re. Vy­pip­la­né ov­lá­da­nie 60D net­re­ba me­niť, zlep­še­nie sa náj­de len tu a tam. Nap­rík­lad otoč­ný vo­lič re­ži­mov sa dá krú­tiť o pl­ných 360° bez kon­co­vej po­lo­hy. Náj­de­te na ňom je­den re­žim nas­ta­vi­teľ­ný pou­ží­va­te­ľom, vý­sled­ko­vo orien­to­va­ný krea­tív­ny re­žim pre za­čia­toč­ní­kov a scé­nic­ký re­žim s mož­nos­ťou zá­zna­mu auto­ma­tic­kých HDR či viac­ná­sob­ných expo­zí­cií. Pod­svie­ti­teľ­ná in­for­mač­ná ob­ra­zov­ka na hor­nej stra­ne je veľ­mi uži­toč­ná, ra­di za ňu dop­la­tí­me op­ro­ti sé­rii X00D. K no­vin­kám pat­rí ma­lé tla­čid­lo hneď nad spúš­ťou, kto­rým mô­že­te rých­lo me­niť za­os­tro­va­cie re­ži­my, čo je mi­ni­mál­ne spo­čiat­ku pri ob­ja­vo­va­ní fo­toa­pa­rá­tu veľ­mi ná­po­moc­né. Je­den pred­ný ov­lá­da­cí pr­ste­nec nad spúš­ťou a je­den oko­lo štvor­smer­né­ho vo­li­ča na za­dnej stra­ne sú ove­re­nou kla­si­kou, dos­tup­nosť tla­či­diel v ich oko­lí je vý­bor­ná. Chvá­li­me aj za­ra­de­nie rých­le­ho pre­pí­na­ča na re­žim Li­ve View, oko­lo kto­ré­ho mô­že­te ďal­ším otoč­ným pre­pí­na­čom zvo­liť, či chce­te byť prep­nu­tí do fo­te­nia pri ži­vom náh­ľa­de ale­bo do nak­rú­ca­nia vi­dea.

5. Te­lo

Od­ol­né te­lo toh­to mo­de­lu je schop­né vy­dr­žať prá­cu v daž­di aj praš­nom pros­tre­dí, čo sme poc­ti­vo otes­to­va­li a ne­ma­li sme naj­men­ší prob­lém. Ba­té­ria je sta­va­ná na úžas­ných 920 fo­tog­ra­fií, tak­že po­čas ce­lé­ho vý­le­tu, kde sme fo­ti­li a poc­ti­vo tes­to­va­li vi­deo, sme ne­mu­se­li ani raz do­bí­jať. Hmot­nosť te­la je 755 gra­mov, tak­že je men­šia než pri 7D a zhru­ba rov­na­ká ako pri Ni­ko­ne D7100. Te­lo má roz­me­ry 139 × 104 × 79 mm a dr­ží sa veľ­mi po­hodl­ne, v zá­sa­de ide z hľa­dis­ka gri­pu o kó­piu 60D. Vo vý­ba­ve je len je­den slot na pa­mä­ťo­vé kar­ty s pod­po­rou for­má­tov SD, SDHC aj SDXC.

Ver­dikt PC RE­VUE

Ca­non EOS 70D bol zo za­čiat­ku veľ­kou otáz­kou - bu­de os­tre­nie v ži­vom náh­ľa­de ta­ké rých­le, ako sa sľu­bu­je? A ne­bu­de pou­ži­tie dvo­ji­tých 20 MPx na APS-C sní­ma­či spô­so­bo­vať príl­iš vy­so­ký šum? Po dl­hšom tes­to­va­ní v ná­roč­nom te­ré­ne a kom­plexných sve­tel­ných pod­mien­kach kon­šta­tu­je­me, že EOS 70D pre­šiel skúš­ka­mi na jed­not­ku. Os­tre­nie je jed­no­du­cho na­te­raz bez­kon­ku­ren­čné. Prek­va­pi­lo nás, že aj fo­tog­ra­fie s vy­so­kým ISO sú vý­bor­né, do­kon­ca o nie­čo lep­šie než pri dvo­jič­kách 650D/700D, čo vid­no hlav­ne po prib­lí­že­ní zá­be­rov RAW. Zdá sa, že no­vý 20 Mpix sní­mač šu­mí me­nej ako star­ší 18 Mpix. Fo­tog­ra­fie zís­ka­né pri ISO 6400 sú po­koj­ne pou­ži­teľ­né na ľu­bo­voľ­né úče­ly, nao­pak, pri roz­ší­re­nom ISO 25 600 by sme už fot­ky pou­ži­li skôr len na web ale­bo ma­lo­for­má­to­vú tlač. ISO 12 800 je kva­li­tou niek­de me­dzi, dosť zá­vi­sí od sve­tel­nej si­tuácie, čas­to však vy­pro­du­ku­je veľ­mi sluš­né zá­be­ry.

Ok­rem to­ho chvá­li­me 70D za to, ako sa sé­ria X0D vra­cia tam, kam pat­rí, pre­to­že op­ro­ti 60D sa vrá­ti­lo mno­ho nas­ta­ve­ní a pr­vkov, čo nám mi­nu­le chý­ba­li. Za všet­ko tre­ba spo­me­núť drob­né úp­ra­vy auto­ma­tic­ké­ho os­tre­nia pre jed­not­li­vé ob­jek­tí­vy. 70D si skrát­ka mô­žu kú­piť aj veľ­mi pok­ro­či­lí fo­tog­ra­fi a náj­sť všet­ko, čo pot­re­bu­jú. A sú tu eš­te aj skve­lé no­vé fun­kcie, ako Wi-Fi, vďa­ka kto­ré­mu mô­že­te Li­ve View vy­užiť aj na di­aľ­ku cez váš smar­tfón ale­bo tab­let, mô­že­te na ne nah­rá­vať fo­tog­ra­fie, ov­lá­dať fo­toa­pa­rát na di­aľ­ku z PC či na di­aľ­ku tla­čiť. Ca­non EOS 70 od nás dos­tá­va naj­vyš­šie od­po­rú­ča­nia, je to jed­na z naj­lep­ších zr­kad­lo­viek pre fil­má­rov a ur­či­te naj­lep­šia pre fo­tog­ra­fov, kto­rí sa nech­cú ob­me­dzo­vať len na hľa­dá­čik.

Zdroj: PCR 9/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter