Mythbusters: Je Windows 8 iba pre zariadenia s dotykovým dispejom?

Čo si Mic­ro­soft mys­lel, keď uvá­dzal na trh Win­dows 8? Pre­čo tak ra­di­kál­ne zme­nil ce­lú „pou­ží­va­teľ­kú skú­se­nosť"? Mic­ro­soft chce mať Win­dows 8 iba pre tab­le­ty ale­bo no­te­boo­ky s do­ty­ko­vým dis­ple­jom. Tak to­to je vy­hlá­se­nie, s kto­rým sa stre­tá­va­me čas­to.

My si mys­lí­me opak - Win­dows 8 mô­že­te pou­ží­vať pl­no­hod­not­ne aj bez do­ty­ko­vej plo­chy a na­vy­še ove­ľa me­nej za deň siah­ne­te na myš­ku. Ako však svo­ju prá­cu ze­fek­tív­niť na ne­do­ty­ko­vom dis­ple­ji? Áno, chce to od nás tro­cha tr­pez­li­vos­ti a to je ka­meň úra­zu. Win­dows 8 za­tiaľ bo­ju­je s priaz­ňou u pou­ží­va­te­ľov a chce to čas. A my v na­šom se­riá­li ide­me po­ma­ly (ale pri­tom is­te) vy­vrá­tiť mý­tus z nad­pi­su.

De­sign over usa­bi­li­ty? To roz­hod­ne nie. Mic­ro­soft po sku­toč­ne dl­hých ro­koch na­šiel od­va­hu ra­di­kál­ne zme­niť di­zajn svoj­ho sys­té­mu z poh­ľa­du pou­ži­teľ­nos­ti. Ak ho fakt nech­ce­te, ne­mu­sí­te ho pou­ží­vať a mô­že­te sa vrá­tiť ku kla­sic­ké­mu des­kto­pu.

Tu vzni­ka­jú dve vý­hra­dy. Ak má­te dos­ta­toč­ne veľ­ký mo­ni­tor (23 pal­cov a viac), Win­dows 8 s pros­tre­dím Mo­dern UI plyt­vá zob­ra­zo­va­cou plo­chou. To je prav­da. Dru­há vý­hra­da sme­ru­je k chý­ba­jú­ce­mu tla­čid­lu Štart na bež­nej plo­che, čím si Win­dows 8 po­pu­dil ve­ľa no­vých pou­ží­va­te­ľov.

No poz­ri­me sa na to zblíz­ka. Skú­si­li ste už žiť bez tla­čid­la Štart? Zvyk je že­lez­ná ko­še­ľa, An­gli­ča­nia na to ma­jú vý­raz „Go­ril­la Arm". A tú­to go­ri­liu ru­ku mu­sí­te jed­no­du­cho „am­pu­to­vať". Vy­skú­šaj­te to a maj­te pri tom tr­pez­li­vosť. Po týž­dni pou­ží­va­nia Win­dows 8 a os­vo­je­nia si nie­koľ­kých zruč­nos­tí vám ga­ran­tu­je­me, že na tla­čid­lo Štart si ani nes­po­me­nie­te.

Chý­ba vám, le­bo ste z ne­ho spúš­ťa­li prog­ra­my? OK, stlač­te klá­ves Win a jed­no­du­cho za­čni­te pí­sať ná­zov prog­ra­mu, kto­rý chce­te spus­tiť. A ne­mu­sí­te sa myš­ky ani dot­knúť, ne­pot­re­bu­je­te ani do­ty­ko­vý dis­plej. Chce­te vy­pnúť po­čí­tač? Kom­bi­ná­cia Win + I a vpra­vo do­le je hľa­da­né tla­čid­lo.

Hľa­dá­te ikon­ku Môj po­čí­tač a ne­vie­te ju náj­sť? V kaž­dom pre­hlia­da­či sú­bo­rov ju má­te vľa­vo. Stlač­te te­da kom­bi­ná­ciu Win + E a na­mier­te váš zrak do­ľa­va. Vy­hľa­dá­va­li ste cez Štart sú­bo­ry? Dob­re, stlač­te Win + F a píš­te. Chý­ba vám ov­lá­da­cí pa­nel na nas­ta­ve­nia? Kom­bi­ná­cia Win + C, dvak­rát šíp­ka do­le a En­ter. Pot­re­bu­je­te sa prep­núť z Mo­dern UI do kla­sic­ké­ho des­kto­pu?

Kom­bi­ná­cia Win + D, prí­pad­ne Win + M a sme tu. Tla­čid­lo Štart sa te­da dá jed­no­du­cho nah­ra­diť klá­ve­so­vý­mi skrat­ka­mi, kto­rých nie je ich ve­ľa. Je to prak­tic­ké a naj­mä to šet­rí čas. Za týž­deň má­te všet­ky skrat­ky v ma­líč­ku, to vám ga­ran­tu­je­me. A keď vám bu­de za kla­sic­kým Štar­tom pred­sa len smut­no, mô­že­te si nain­šta­lo­vať Clas­sic Shell.

Čo eš­te pot­re­bu­je­te uro­biť a ne­dá sa to bez do­ty­ku dis­ple­ja? Za nie­koľ­ko me­sia­cov pou­ží­va­nia Win­dows 8 sme na ta­kú­to vlas­tnosť nep­riš­li a vy­hla­su­je­me, že na tla­čid­lo Štart sme si nes­po­me­nu­li od ja­nuá­ra toh­to ro­ka.

Pre­ká­ža vám eš­te nie­čo na Win­dows 8, čo sa ne­tý­ka do­ty­kov? Niek­to­rým pou­ží­va­te­ľom sa ne­pá­či, že pri ma­za­ní sú­bo­rov sa Win­dows 8 ne­pý­ta, či má sú­bor nao­zaj vy­ma­zať, jed­no­du­cho ho vy­ma­že. Nič straš­né sa ne­de­je. Ak omy­lom nie­čo vy­ma­že­te, stlač­te Ctrl + Z a sú­bor je späť, prí­pad­ne ho poh­ľa­daj­te v Ko­ši. Ak len pred­sa potvr­dzo­va­nie vy­ma­za­nia vy­ža­du­je­te, klik­ni­te pra­vým tla­čid­lom na Kôš, ot­vor­te je­ho vlas­tnos­ti a za­škr­tni­te pos­led­nú voľ­bu. My to­to rie­še­nie ví­ta­me.

Ďal­šia vý­hra­da sme­ru­je k to­mu, že Win­dows 8 ne­zat­vá­ra ap­li­ká­cie a „že­rie" tak sys­té­mo­vé pros­tried­ky. Áno aj nie. Win­dows 8 nás mož­no mä­tie tým, že ne­má expli­cit­né tla­čid­lo na za­vre­tie na­tív­nych ap­li­ká­cií pre Mo­dern UI, ale ich auto­ma­tic­ky za­tvo­rí v re­ži­me Id­le v prí­pa­de, že pot­re­bu­je do­da­toč­né vý­poč­to­vé zdro­je ale­bo chce op­ti­ma­li­zo­vať sprá­vu ba­té­rie.

Opäť je to iba o tej ko­še­li, ne­chá­vať ap­li­ká­cie ot­vo­re­né. Keď nie, Alt + F4 spo­ľah­li­vo fun­gu­je. Na čo sú vô­bec ap­li­ká­cie pre Win­dows 8 v Mo­dern UI dob­ré? Po­dob­nú otáz­ku sme ma­li aj v prí­pa­de ope­rač­ných sys­té­mov An­droid či iOS, keď za­čí­na­li. Tak­že tu iba struč­ná od­po­veď - daj­me Win­dows 8 čas. Na­te­raz súh­la­sí­me, nao­zaj uži­toč­ných ap­li­ká­cií pre Mo­dern UI je za­tiaľ má­lo.

Vráť­me sa však k pô­vod­nej my­šlien­ke a vy­slov­me ver­dikt. To, že Win­dows 8 je iba pre tab­le­ty/no­te­boo­ky s do­ty­ko­vým dis­ple­jom, je čis­tý mý­tus. Áno, raz bu­de mať väč­ši­na no­te­boo­kov do­ty­ko­vý dis­plej, ako ho má dnes väč­ši­na mo­bi­lov.

A áno, ak raz skú­si­te Win­dows 8 s do­ty­ko­vým dis­ple­jom, ne­bu­de­te sa chcieť dob­ro­voľ­ne vrá­tiť na dis­plej bez do­ty­ko­vej plo­chy. Ale že by sa Win­dows 8 ne­dal bez do­ty­kov pou­ží­vať, to nie je prav­da. Prá­ve nao­pak, Win­dows 8 pri­ná­ša mno­ho zlep­še­ní, kto­ré vám eš­te uľah­čia čin­nos­ti, pri kto­rých vô­bec ne­bu­de­te mu­sieť sia­hať po my­ši.

Môj osob­ný ná­zor na Win­dows 8 bez do­ty­ko­vé­ho dis­ple­ja - je to iný ope­rač­ný sys­tém a na pr­vých 7 dní po­riad­ne mä­tú­ci. Ale po­tom je to ka­ma­rát do daž­ďa a k Win­dows 7 by som sa už nev­rá­til.

windows_8.jpg

Win­dows 8 je pou­ži­teľ­ný nie len na za­ria­de­niach s do­ty­ko­vým dis­ple­jom.

MythBusters - nahlad 01.jpg

Naj­čas­tej­šie pou­ží­va­né skrat­ky v ope­rač­nom sys­té­me Win­dows 8

Win­dows 8 za­tiaľ ne­do­sa­hu­je ta­ké pre­da­je, ako Mic­ro­soft oča­ká­val. Pod­ľa ak­tuál­nych vý­sku­mov má me­nej ako 2,5-per­cent­ný po­diel na tr­hu ope­rač­ných sys­té­mov, pri­čom Win­dows 7 mal za rov­na­ké ob­do­bie pre­daj­né­ho cyk­lu viac ako troj­ná­sob­ný po­diel.

Ale pre­da­je Win­dows 8 kon­ti­nuál­ne ras­tú. Po­ma­ly, ale is­te. Niek­to­rí ana­ly­ti­ci do­kon­ca spá­ja­jú slab­šie vý­sled­ky Win­dows s pok­le­som pre­da­ja no­te­boo­kov. S tým­to strik­tne ne­súh­la­sí­me, dô­vo­dom toh­to pre­pa­du pre­da­ja je ob­ľu­ba tab­le­tov, kto­ré pod­ľa ana­lýz do ro­ku 2015 pre­ko­na­jú pre­da­je po­čí­ta­čov. Ak­tuál­ne sa na­chá­dza­me v ča­se, keď no­te­boo­ky pre­chá­dza­jú sil­ným pre­ro­dom.

Trh sa mu­sí na­sý­tiť tab­let­mi, po­tom sa ut­ra­sie aj si­tuácia v pre­da­ji no­te­boo­kov. Ale Win­dows 8 sa bu­de da­riť, o tom niet po­chýb. Len to nao­zaj pot­re­bu­je čas a tro­chu na­šej ocho­ty zme­niť za­uží­va­né zvy­ky.

Zdroj: PCR 5/2013


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter