Reportáž

Ako to bolo na Notebook EXPO 2013

Strana 3/3

Zla­tým klin­com No­te­book EXPO 2013 bol crash test ultra­boo­ku Fu­jit­su U772, a to na hlav­nom pó­diu pred zrak­mi všet­kých zú­čas­tne­ných. Tí vi­de­li jed­nak od­ol­nosť ultra­boo­ku pro­ti pá­dom z vý­šky, ďa­lej oh­ňu a hor­nej stra­ne ve­ka dis­ple­ja, ale aj tla­ku spo­mí­na­ných 240 kg. Prá­ve pri ňom doš­lo k pras­knu­tiu dis­ple­ja, ale no­te­book pra­co­val ďa­lej, o čom sa moh­li prí­tom­ní pres­ved­čiť pri­po­je­ním no­te­boo­ku cez vý­stup HDMI na LED ste­nu.

NotebookEXPO-63.jpg

Voľ­ba Miss No­te­book EXPO 2013, na ví­ťaz­ku ča­ká tab­let Pres­ti­gio

Nas­le­do­val nep­rí­jem­ný pád ultra­boo­ku z dvoj­met­ro­vej vý­šky na hra­nu, čím doš­lo k na­ru­še­niu por­tov USB i me­cha­nic­ké­mu poš­ko­de­niu ve­ka, ale dá­ta bo­li v po­riad­ku a s ultra­boo­kom sa da­lo nor­mál­ne pra­co­vať. Úder se­ke­rou na hor­nú stra­nu mal ukon­čiť ten­to test, ale ultra­book Fu­jit­su stá­le do­ká­zal naš­tar­to­vať. Roz­ho­du­jú­ce bo­lo až pre­lo­me­nie zá­klad­nej dos­ky ultra­boo­ku. Pev­ný disk však os­tal ne­poš­ko­de­ný a v re­dak­cii sme si ove­ri­li, že úda­je sú dos­tup­né. Ani z roz­bi­té­ho ultra­boo­ku ve­ľa neos­ta­lo, prí­tom­ní si roz­chy­ta­li je­ho čas­ti ako net­ra­dič­ný su­ve­nír.

NotebookEXPO-65.jpg

Skú­ša­li ste nie­ke­dy, ako od­olá ultra­book pria­me­mu pla­me­ňu? Účas­tní­ci No­te­book EXPO 2103 to vi­de­li na­ži­vo...

Po tom­to tes­te prí­tom­ní za­ži­li mo­de­ro­va­né fi­ná­le her­né­ho tur­na­ja Dell Alienware Trac­kma­nia 2, ví­ťaz si od­nie­sol no­te­book tej­to znač­ky. A ob­rov­ské­mu zá­uj­mu sa te­ši­la sú­ťaž o hac­ko­va­nie ultra­boo­ku Le­no­vo Thin­kPad Car­bon, is­te­né­ho tech­no­ló­giou In­tel Anti­Theft. Kto by sa bol do toh­to ultra­boo­ku dos­tal, mo­hol si ho vzá­pä­tí od­niesť. K to­mu však ne­doš­lo. Prí­jem­ným spes­tre­ním bo­la aj voľ­ba Miss No­te­book 2013, ví­ťaz­ka zís­ka­la tab­let Pres­ti­gio.

NotebookEXPO-70.jpg

Ultra­book Fu­jit­su U772 hmot­nos­ti vy­še 240 kg od­olal, je­di­né, čo pras­klo, bol dis­plej

Pre dá­my bol ur­če­ný dám­sky klub, de­ti naš­li svo­je mies­to v det­skom kú­ti­ku. V špe­ciál­nej po­ra­den­skej sek­cii re­dak­to­ri PC RE­VUE pred­vá­dza­li svo­je zruč­nos­ti a ra­di­li prí­tom­ným pri prob­lé­moch s po­čí­tač­mi. K dis­po­zí­cii bol aj bo­ha­tý ret­ro­kú­tik do­ku­men­tu­jú­ci vý­voj po­čí­ta­čov od úpl­ných zá­kla­dov na Slo­ven­sku až po sú­čas­nosť, vý­stav­ka všet­kých do­te­raz vy­da­ných vý­tlač­kov PC RE­VUE, ale aj pries­tor na cvi­če­nie s Mic­ro­soft Ki­nect.

NotebookEXPO-81.jpg

Prá­ve te­raz sa ro­dí ví­ťaz sú­ťa­že Dell Alienware Trac­kma­nia

Ce­lá vý­sta­va No­te­book EXPO sa kon­či­la o 18. ho­di­ne, pos­led­ných náv­štev­ní­kov bo­lo tre­ba z pries­to­rov FIIT dos­lo­va vy­há­ňať. No­te­book EXPO 2013 sa dá bez pre­há­ňa­nia ozna­čiť za do­te­raz naj­lep­šiu IT vý­sta­vu na Slo­ven­sku.

NotebookEXPO-57.jpg

On­drej Mac­ko a Xénia Ry­bá­ko­vá spo­lu krá­ja­jú pred­na­ro­de­ni­no­vú tor­tu

Na po­du­ja­tí sa zú­čas­tni­lo tak­mer 40 vy­sta­vo­va­te­ľov, po­čet pla­tia­cich účas­tní­kov do­sia­hol 4926. Ge­ne­rál­nym par­tne­rom No­te­book EXPO 2013 bo­la spo­loč­nosť Mic­ro­soft, hlav­ní par­tne­ri bo­li Ca­non, ESET a So­ny. Par­tner­mi her­nej sú­ťa­že bo­li spo­loč­nos­ti Dell a In­tel, rek­lam­ným par­tne­rom Slo­vak Te­le­kom.

NotebookEXPO-48.jpg

Ce­lý deň pre­bie­ha­li net­ra­dič­né sú­ťa­že

Zdroj: PCR 5/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter