Reportáž

Ako to bolo na Notebook EXPO 2013

Strana 2/3

Po­čas pred­náš­ky sa us­ku­toč­ni­li via­ce­ré slo­ven­ské pre­mié­ry: smar­tfón no­vý HTC One, te­le­fó­no-tab­let (v za­hra­ni­čí ozna­čo­va­ný ako phab­let) ASUS Fo­ne­pad, kon­ver­ti­bil­ný no­te­book Le­no­vo He­lix, tab­let Sam­sung Ga­laxy No­te 8.0, od­ol­ný ultra­book Pa­na­so­nic CF-AX2 ale­bo So­ny Xpe­ria Tab­let Z.

NotebookEXPO-31.jpg

Ret­ro­kú­tik s vý­stav­kou pro­ce­so­rov, sta­ré­ho sof­tvé­ru a ar­chív­nych vy­da­ní PC RE­VUE

Nas­le­do­va­li pred­náš­ky spo­loč­nos­tí ESET, In­tel, Mic­ro­soft, Slo­vak Te­le­kom, Ca­non, So­ny, Le­no­vo a pred­ná­šal aj Mi­chal Rei­ter z ma­ga­zí­nu PC RE­VUE. Po­čas ce­lé­ho dňa pre­bie­ha­li sú­ťa­že, lo­so­va­lo sa o no­te­book ASUS Vi­vo­Book, tab­let Acer Ico­nia W7, bo­la tu aj pred­na­ro­de­ni­no­vá tor­ta s lo­gom PC RE­VUE. Po obe­de nas­le­do­va­la pre­tak­to­vá­va­cia show s te­ku­tým du­sí­kom, kde prí­tom­ní vi­de­li, čo všet­ko mož­no do­siah­nuť s pro­ce­so­rom.

NotebookEXPO-35.jpg

Po­ra­den­ský kú­tik re­dak­to­rov PC RE­VUE

Spo­loč­nosť Ca­non zria­di­la špe­ciál­ny stá­nok, v kto­rom sa moh­li prí­tom­ní od­fo­tiť spo­lu s mo­tor­kou Harley Da­vid­son, moh­li si sú­čas­ne pre­zrieť po­nu­ku no­vých fo­toa­pa­rá­tov a ne­chať vy­tla­čiť na­fo­te­né sním­ky. Ten­to stá­nok sa te­šil ob­rov­ské­mu zá­uj­mu prí­tom­ných.

NotebookEXPO-43.jpg

To­to je ultra­book chrá­ne­ný tech­no­ló­giou In­tel Anti­Theft, kto­rý od­olal ce­lo­den­né­mu náj­az­du hac­ke­rov

Spo­loč­nosť Mic­ro­soft pre­zen­to­va­la ope­rač­ný sys­tém Win­dows 8 na ultra­boo­koch a aj na tab­le­toch, slo­ven­skú pre­mié­ru za­žil i tab­let Mic­ro­soft Sur­fa­ce Pro. Zá­ro­veň na smar­tfó­noch No­kia bo­li pre­zen­to­va­né vý­ho­dy ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows Pho­ne 8, a to hlav­ne so za­me­ra­ním na rých­losť reak­cie te­le­fó­nu s tým­to sys­té­mom.

NotebookEXPO-50.jpg

Mic­ro­soft sa sús­tre­dil hlav­ne na naj­nov­ší Win­dows 8

Jed­nu z naj­zau­jí­ma­vej­ších pred­ná­šok mal On­drej Krajč z fir­my ESET. Vy­svet­lil v nej jed­nak mož­nosť na­ru­še­nia po­čí­ta­ča s ope­rač­ným sys­té­mom App­le Mac OS X, ale ta­kis­to čo­raz nás­toj­či­vej­ší prob­lém dôs­led­nej ochra­ny mo­bil­ných za­ria­de­ní s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid. ESET bol zá­ro­veň aj spon­zo­rom ret­ro­hier (napr. Su­per Ma­rio), kto­ré sa te­ši­li enor­mné­mu zá­uj­mu náv­štev­ní­kov. V ret­ro­kú­ti­ku bo­li ta­ké šper­ky ako pr­vý čes­kos­lo­ven­ský po­čí­tač IQ 151, le­gen­dár­ny PMD 85, ale aj PP 06 či po­čí­tač App­le II.


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter