Reportáž

Ako to bolo na Notebook EXPO 2013

Strana 1/3

V po­lo­vi­ci ap­rí­la zor­ga­ni­zo­va­la re­dak­cia ma­ga­zí­nu PC RE­VUE už štvr­tý roč­ník vý­sta­vy No­te­book EXPO 2013. Už dob­rú ho­di­nu pred ofi­ciál­nym za­čiat­kom po­du­ja­tia stál pred brá­na­mi no­vej bu­do­vy FIIT (Fa­kul­ta in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií) v Bra­tis­la­ve zá­stup ne­doč­ka­vých ľu­dí. 

Video:


Uvá­dza­me zá­znam z pred­náš­ky o IT tren­doch. Zis­tí­te, aké sú ak­tuál­ne naj­nov­šie pro­duk­tov v ob­las­ti ultra­boo­kov, tab­le­tov a smar­tfó­nov. Vi­deo je dopl­ne­né aj ďal­ší­mi ukáž­ka­mi pro­duk­tov

NotebookEXPO-29b.jpg

V tom­to ro­ku sme vy­bra­li ako mies­to ko­na­nia no­vú bu­do­vu Fa­kul­ty in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií

Mies­to ko­na­nia No­te­book EXPO 2013 ne­bo­lo vy­bra­né ná­hod­ne, ide o naj­mo­der­nej­ší pries­tor pre vy­so­kú ško­lu na Slo­ven­sku vô­bec a pos­ky­tu­je dos­ta­tok mies­ta na ko­na­nie tak­to veľ­kej vý­sta­vy. Keď­že bu­do­va sa na­chá­dza v Mlyn­skej do­li­ne, zria­di­li sme aj bez­plat­nú auto­bu­so­vú lin­ku z cen­tra mes­ta až na mies­to vý­sta­vy.

NotebookEXPO-4.jpg

Šéf­re­dak­tor PC RE­VUE On­drej Mac­ko a de­kan FIIT Pa­vel Či­čák tes­ne po 9. ho­di­ne ot­vá­ra­jú No­te­book EXPO 2013

Pa­ra­lel­ne s vý­sta­vou pre­bie­ha­li aj pred­náš­ky. Úvod­nú ma­li zá­stup­co­via re­dak­cie ma­ga­zí­nu PC RE­VUE On­drej Mac­ko a Jo­zef Or­go­náš a ho­vo­ri­lo sa v nej o tren­doch v ob­las­ti IT a mo­bil­nej ko­mu­ni­ká­cie. Zá­ver pred­náš­ky pat­ril ob­ľú­be­né­mu crash tes­tu, ten­to­raz bol je­ho pred­me­tom mo­bil­ný te­le­fón So­ny Xpe­ria Z. Prí­tom­ní si ove­ri­li, že ten­to te­le­fón nao­zaj od­olá­va pra­chu, pies­ku, os­trým kús­kom lá­ma­nej škrid­ly i vo­de, ale špe­ciál­na po­zor­nosť sa ve­no­va­la pre­ve­re­niu od­ol­nos­ti dis­ple­ja.

NotebookEXPO-27.jpg

Účasť do­siah­la 4926 pla­tia­cich náv­štev­ní­kov, bu­do­va FIIT pras­ka­la vo šví­koch

Ten od­olal jed­nak tla­ku tak­mer 240 kg, keď šéf­re­dak­tor PC RE­VUE stú­pil na te­le­fón a pri­tom zdvi­hol čin­ku s hmot­nos­ťou viac ako 130 kg. Dis­plej So­ny Xpe­ria Z od­olal aj tla­ku čin­ky, kto­rá bo­la umies­tne­ná pria­mo naň.

NotebookEXPO-18.jpg

Crash test č. 1: So­ny Xpe­ria Z je v ná­do­be s vo­dou, na kto­rej hla­di­ne ho­rí zmes ben­zí­nu a lie­hu

Pre­ve­re­ná bo­la aj od­ol­nosť pro­ti vy­so­kej tep­lo­te, a to jed­nak ne­pria­mym pô­so­be­ním tep­la pri po­no­re­ní do vo­dy, pri­čom na hla­di­ne ho­re­la zmes ben­zí­nu a lie­hu, ale aj pria­mym pô­so­be­ním ply­no­vé­ho ho­rá­ka na plo­chu dis­ple­ja. Úde­ru bú­ra­cie­ho kla­di­va však za­tiaľ žiad­ny dis­plej smar­tfó­nu neo­do­lá. Os­tá­va­jú­ce čas­ti smar­tfó­nu v se­kun­de zmiz­li v ru­kách prí­tom­ných ako pa­ra nad hr­ncom. Ale kaž­dý si od­ol­nosť toh­to te­le­fó­nu i tab­le­tu So­ny Xpe­ria Tab­let Z mo­hol ove­riť na vlas­tnej skú­se­nos­ti. V stán­ku spo­loč­nos­ti So­ny bol to­tiž det­ský ba­zé­nik, v kto­rom bol ce­lý čas vo vo­de po­no­re­ný aj mo­bil, aj tab­let a prí­tom­ní si to moh­li na­ži­vo vy­skú­šať.

NotebookEXPO-23.jpg

Tes­to­va­ný smar­tfón vy­dr­žal aj pria­my zá­sah ho­rá­kom


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter