MythBusters : Je 4G naozaj lepšie ako 3G?

Mo­bil­ní ope­rá­to­ri nás neus­tá­le pres­vied­ča­jú, kto má rých­lej­šiu sieť, ako rých­lo si stiah­ne­te pes­nič­ku či ce­lý hu­dob­ný al­bum. Rok 2013 bu­de pre Slo­ven­sko vý­ni­moč­ný, pre­to­že nás ča­ká nás­tup mo­bil­ných 4G sie­tí. No je 4G sieť nao­zaj rých­lej­šia a lep­šia ako 3G sieť? Prib­lí­ži­me vám roz­diel me­dzi 1G, 2G, 3G aj 4G sie­ťa­mi.

Všeo­bec­ne mô­že­me na za­čia­tok uviesť, že kaž­dé no­vé G pri­ná­ša no­vé prís­tu­po­vé tech­no­ló­gie, vy­ššiu ka­pa­ci­tu sie­te, lep­šie vy­uži­tie spek­tra a v ko­neč­nom efek­te aj vy­ššie pre­no­so­vé rých­los­ti pre pou­ží­va­te­ľa.

Od 1G až po 4G

Všet­ky tie G sú v praxi ge­ne­rá­cie mo­bil­ných sie­tí očís­lo­va­né tak, ako sa pos­tu­pom ča­su vy­ví­ja­li. Za­ča­li sme s ana­ló­go­vý­mi 1G sie­ťa­mi, u nás bo­la nap­rík­lad sieť NMT Euro­Te­lu s pred­voľ­bou 0901. Tá bo­la ur­če­ná pri­már­ne na hla­so­vé pre­no­sy. Po­tom pri­šiel roz­mach mo­bil­nej ko­mu­ni­ká­cie s nás­tu­pom 2G sie­tí, kto­ré poz­ná­me naj­mä pod ozna­če­ním GSM.

Sú to pri­már­ne hla­so­vé sie­te, kto­ré však vďa­ka tech­no­ló­giám GPRS a ED­GE umož­ňu­jú už aj dá­to­vú pre­vádz­ku, ale žiad­ne zá­zrač­né rých­los­ti tu ne­mož­no oča­ká­vať. Po­tom priš­li 3G sie­te (rá­dio­vá tech­no­ló­gia WCDMA sie­tí UMTS, na Slo­ven­sku od ro­ku 2006), kto­rá umož­ňo­va­la pre­nos dát v rých­los­ti 384 kbit/s na downloa­de.

Spo­lu s tou­to sie­ťou nas­tú­pi­li aj vi­deo­ho­vo­ry, kto­ré sa nik­dy neu­ja­li. Pár sto­viek ki­lo­bi­tov na pre­nos dát bo­lo má­lo, a tak priš­la nad­stav­ba 3G sie­tí ozna­čo­va­ná ako HSDPA (High-Speed Downlink Pac­ket Ac­cess), kto­rú mno­hí ozna­ču­jú aj ako sieť 3.5G.

HSDPA pri­nies­la zvý­še­nie rých­los­tí na downloa­de na 1,8 až 3,6 Mbit/s. V tom­to prí­pa­de mô­že­me pr­výk­rát ho­vo­riť o mo­bil­nom ši­ro­ko­pás­mo­vom pri­po­je­ní na inter­net, aj keď la­ten­cia (reak­cia sie­te) bo­la eš­te stá­le vy­so­ká.

lte2.jpg

70,75 Mbit/s pri sťa­ho­va­ní? Aj to­to do­ká­žu sie­te LTE, kto­rých sa doč­ká­me aj v na­šich kon­či­nách čos­ko­ro. V de­mop­re­vádz­ke si ich mô­žu vy­skú­šať šťas­tli­ví oby­va­te­lia troch de­di­niek za Bra­tis­la­vou.

A po­tom nas­le­do­va­li ďal­šie nad­stav­by 3G sie­te, ozna­čo­va­né ako HSPA (High-Speed Pac­ket Ac­cess) a HSPA+, kto­ré zvy­šu­jú pre­no­so­vé rých­los­ti až na dneš­ných 42 Mbit/s na downloa­de, pou­ží­va­ných u nás v sie­ťach Oran­geu a Te­le­ko­mu. O2 po­nú­ka svo­ju 3G sieť na Slo­ven­sku v rých­los­ti 14,4 Mbit/s.

Tie­to sie­te pos­ky­tu­jú už ci­teľ­ne rých­lej­šie dá­to­vé pre­no­sy. Ďal­šie nad­stav­by 3G sie­tí umož­ňu­jú rých­los­ti HSPA+ eš­te po­koj­ne zdvoj­ná­so­biť, ale ope­rá­to­ri ve­dia, že tá­to voj­na ne­má zmy­sel, pri­chá­dza to­tiž 4G - sieť štvr­tej ge­ne­rá­cie, prí­pad­ne ozna­čo­va­ná aj ako LTE (Long Term Evo­lu­tion).

4G sú konštruo­va­né ako vý­luč­ne dá­to­vé, sú pos­ta­ve­né na tech­no­ló­giách IP, a nie na pre­pí­na­ní ok­ru­hov ako star­šie sie­te. Si­tuácia oh­ľa­dom vy­uži­tia, na­sa­dzo­va­nia aj ozna­če­nia 4G sie­tí sa lí­ši v zá­vis­los­ti od kon­ti­nen­tu. Kým 4G sie­te ma­jú svoj­ho jas­né­ho líd­ra (Ja­pon­sko), v USA ozna­ču­jú za 4G už aj nad­stav­by 3G sie­tí, ako je HSPA+.

Vpred sú v tom­to po­ní­ma­ní naj­mä se­ver­ské európ­ske kra­ji­ny (Švéd­sko, Nór­sko, Dán­sko, Es­tón­sko), kde dá­to­vé sie­te 4G/LTE v ob­rov­ských rých­los­tiach fun­gu­jú už dlh­šie. Na Slo­ven­sku spus­til O2 v augus­te mi­nu­lé­ho ro­ka de­monštrač­nú pre­vádz­ku sie­te LTE v pás­me 1800 MHz v troch de­di­nách pri Bra­tis­la­ve a pos­ky­tol tu max. teo­re­tic­ké pre­no­so­vé rých­los­ti do 100 Mbit/s na downloa­de.

Ko­mer­čné­ho spus­te­nia 4G sie­tí od O2 sa už čos­ko­ro doč­ká­me aj vo väč­ších mes­tách. Ho­ci by sme moh­li dis­ku­to­vať o mož­nos­ti vy­uži­tia rôz­nych frek­ven­cií či o fy­zi­kál­nych pod­mien­kach ší­re­nia sig­ná­lu, dô­le­ži­té je to, že ďal­šie evo­lú­cie 4G umož­nia pre­ná­šať dá­ta rých­los­ťa­mi do 300 Mbit/s a nes­kôr až 1 Gbit/s.

Prax: „Roz­diel je v nož­ni­ciach"

Aby sme vy­svet­li­li pou­ži­tie slo­va nož­ni­ce - ne­vý­ho­da 3G sie­tí spo­čí­va vo vy­uži­teľ­nos­ti spek­tra. To v praxi zna­me­ná, že čím vy­ššia bu­de teo­re­tic­ká pre­no­so­vá rých­losť po­nú­ka­ná ope­rá­to­rom, bu­de aj hor­šie do­siah­nu­teľ­ná. Je to­tiž vý­raz­ne ov­plyv­ne­ná rôz­ny­mi fak­tor­mi, naj­mä vzdia­le­nos­ťou od vy­sie­la­ča či množ­stvom ak­tuál­ne pri­po­je­ných pou­ží­va­te­ľov.

Ke­by ste v 3G sie­ti s teo­re­tic­kou rých­los­ťou sťa­ho­va­nia dát 14,4 Mbit/s na­me­ra­li pre­no­so­vú rých­losť 4 ÷ 8 Mbit/s, pri sie­ti HSPA+ s rých­los­ťou 42 Mbit/s na­me­ria­te reál­ne 8 ÷ 16 Mbit/s a rých­los­ti vý­raz­ne ko­lí­šu pod­ľa ča­su a mies­ta pri­po­je­nia. 3G v dá­tach zna­me­ná viac teo­re­tic­kej rých­los­ti ako prak­tic­kej, aké­si ot­vá­ra­jú­ce sa nož­ni­ce so zvy­šu­jú­cou sa teo­re­tic­kou rých­los­ťou.

V tom­to zna­me­ná 4G vý­raz­ný krok vpred, pre­to­že pod­stat­ne lep­šie vy­uží­va frek­ven­čné spek­trum. Aj keď 100 Mbit/s sieť LTE nez­na­me­ná ga­ran­ciu maximál­nej pre­no­so­vej rých­los­ti, v de­monštrač­nej sie­ti O2 sme na­me­ra­li pre­no­so­vé rých­los­ti 30 ÷ 60 Mbit/s. V ro­ku 2009 a 2011 sme opa­ko­va­ne nav­ští­vi­li Štok­holm, pri­čom sme v ži­vej sie­ti ope­rá­to­ra Te­lia­So­ne­ra asi 15 km od vy­sie­la­cej sta­ni­ce vnút­ri bu­do­vy na­me­ra­li pre­no­so­vú rých­losť 62 Mbit/s. A sťa­ho­va­nie 60 Mbit/s v bež­ne vy­uží­va­nej mo­bil­nej (ho­ci iba dá­to­vej) sie­ti - to­to 3G za­tiaľ nik­de vo sve­te ne­po­núk­lo.

Pre­čo sa te­da ope­rá­to­ri zdrá­ha­jú?

Dô­vo­dov je nie­koľ­ko. Ope­rá­to­ri už dáv­no ne­ho­vo­ria o ne­dos­tup­nos­ti za­ria­de­ní. V sku­toč­nos­ti sú dva prob­lé­my. Pr­vý z nich je dos­tup­nosť frek­ven­cií a li­cen­cií k nim. Ani v ro­ku 2013 to­tiž Te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad SR ne­vy­dal jas­né pod­mien­ky, za kto­rých bu­de pri­de­ľo­vať li­cen­cie na pás­mo 800 MHz (tzv. di­gi­tál­na di­vi­den­da), kto­ré je pre LTE priam ideál­ne na pok­ry­tie väč­ších ob­las­tí (do miest sa na­sa­dí 2,6 GHz).

V ro­ku 2013 pre­beh­ne ten­der/auk­cia na tie­to li­cen­cie a ten­to rok bu­de (ak sa ope­rá­to­ri so štát­nym úra­dom ne­roz­há­da­jú) zna­me­nať veľ­ký krok vpred na po­li mo­bil­nej dá­to­vej pre­vádz­ky pre slo­ven­ské­ho pou­ží­va­te­ľa.

A ďal­ší dô­vod, pre­čo sa ope­rá­to­ri tro­cha zdrá­ha­jú za­viesť 4G sie­te? Po­ka­zi­li by si pred­sa exis­tu­jú­ci biz­nis na vlas­tných 3G sie­ťach, do kto­rých in­ves­to­va­li veľ­ké pros­tried­ky. Naj­lep­šie z to­ho pa­ra­doxne vy­chá­dza naj­mlad­ší ope­rá­tor na Slo­ven­sku, kto­rý vy­uži­je svo­je voľ­né frek­ven­cie (1800 MHz) na bu­do­va­nie sie­tí LTE a ne­bu­de na to pot­re­bo­vať no­vé li­cen­cie. Je to však otáz­ka ča­su.

4G = vy­šší pou­ží­va­teľ­ský kom­fort

Je te­da 4G nao­zaj lep­šie ako 3G? Ak ho­vo­rí­me o mo­bil­ných dá­to­vých sie­ťach a pre­no­so­vých rých­los­tiach, prí­pad­ne o la­ten­cii sie­te, tak roz­hod­ne áno. Pre­no­so­vá rých­losť 60 Mbit/s v praxi je v po­rov­na­ní s dneš­ný­mi asi 15 Mbit/s (aj to za nao­zaj dob­rých pod­mie­nok) na 3G sie­ťach nie­koľ­ko­ná­sob­né zlep­še­nie.

Ško­da, že ope­rá­to­ri po sve­te dos­lo­va ska­ni­ba­li­zo­va­li ozna­če­nia 3G a 4G, že sa v nich bež­ný člo­vek ne­vyz­ná. Keď už sa­ma ITU (Inter­na­tio­nal Te­le­com­mu­ni­ca­tions Union) priš­la so sna­hou o štan­dar­di­zá­ciu ozna­če­ní a po­cho­pi­la, že si to ope­rá­to­ri naz­vú aj tak po svo­jom, svo­ju ini­cia­tí­vu stiah­la. Kaž­do­pád­ne 4G/LTE bu­de zna­me­nať ob­rov­ský krok vpred na po­li rých­le­ho mo­bil­né­ho inter­ne­tu. Dr­žme si všet­ci pal­ce, nech si ho uži­je­me čo naj­skôr.

Zdroj: PCR 4/2013


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter