Recenzia: Google Analytics - web pod dohľadom

Strana 1/2

Vy­tvo­riť ús­peš­ný web, na to nes­ta­čí len za­ují­ma­vý ná­met, či už ob­sa­ho­vý, ale­bo pro­duk­to­vý. Tre­ba o ňom dať ve­dieť a prá­ve na to slú­ži Goog­le Ana­ly­tics (GA) spo­lu s nás­tro­jom Web­mas­ter Tools.

Nie ná­ho­dou sa te­da po za­da­ní jed­né­ho kľú­čo­vé­ho slo­va zob­ra­zí va­mi po­ža­do­va­ná strán­ka ako pr­vá navr­chu. Svoj po­diel má na tom prep­ra­co­va­ný vy­hľa­dá­vač od Goog­lu, eš­te väč­ší však ad­mi­nis­trá­tor hľa­da­né­ho webu.

Poz­ri­me sa na jed­not­li­vé mož­nos­ti toh­to nás­tro­ja. V zá­kla­de ide o kom­plexné rie­še­nie, ur­če­né pre roz­siah­le pod­ni­ko­vé weby, ale vý­bor­ne sa ho­dí aj na pou­ži­tie pri osob­ných strán­kach, e-sho­poch, skrát­ka akom­koľ­vek webe.

Prio­ri­tou je sle­do­va­nie pre­vádz­ky na jed­not­li­vých strán­kach. Prís­tu­py k tej­to služ­be sa da­jú nas­ta­viť aj pre iných pou­ží­va­te­ľov, tak­že re­por­ty a rôz­ne ana­lý­zy ne­mu­sí ne­vyh­nut­ne vy­ko­ná­vať správ­ca webu, ale nap­rík­lad kom­pe­ten­tná oso­ba z mar­ke­tin­gu.

Pre­po­je­nie

Nás­troj je za­dar­mo a na je­ho pr­vé pou­ží­va­nie ho tre­ba pre­po­jiť s va­šou webo­vou lo­ka­li­tou. Na ad­re­se www.goog­le.com/ana­ly­tics sa prih­lá­si­te do služ­by, prí­pad­ne re­gis­tru­je­te, ak ne­má­te účet na Goog­li. V ďal­šom kro­ku tre­ba re­gis­tro­vať va­še strán­ky.

Sta­čí vy­pl­niť pár zá­klad­ných úda­jov a potvr­diť súh­las s li­cen­čný­mi pod­mien­ka­mi. Po tom­to kro­ku sa vy­ge­ne­ru­je kód, kto­rý vlo­ží­te na kaž­dú strán­ku, kto­rú chce­te sle­do­vať. Ak­ti­vá­cia by ma­la pre­beh­núť do 24 ho­dín, ne­ja­ký čas tr­vá, kým Goog­le za­hr­nie do ana­lý­zy va­šu strán­ku. Na pr­vé úda­je bu­de ča­kať mož­no eš­te ďal­ší deň, kým sa za­čnú zob­ra­zo­vať preh­ľa­dy. Ak je va­ša strán­ka nav­šte­vo­va­ná, za­čnú sa zob­ra­zo­vať jed­not­li­vé šta­tis­tic­ké in­for­má­cie a me­ra­nia.

Čo všet­ko zís­ka­te?

Sle­do­va­nie náv­štev­nos­ti va­šich strá­nok je aký­si zá­klad a hru­bý náčrt to­ho, čo GA pri­ná­ša. V pr­vom ra­de si mô­že­te ove­riť, kto­ré strán­ky sú viac nav­šte­vo­va­né a kto­ré me­nej. Ta­kis­to veľ­mi pod­stat­né z dô­vo­du ich ak­tua­li­zá­cie sú aj ča­sy prís­tu­pov na strán­ku.

Ak sa roz­hod­ne­te na svo­jom webe vy­tvá­rať rôz­ne kam­pa­ne na pod­po­ru pre­da­ja ale­bo uvá­dzanie člán­kov s no­vin­ka­mi, náv­štev­nosť bu­de is­te sme­ro­daj­ným fak­to­rom. Upo­zor­ňu­je­me, že nás­troj tre­ba pou­ží­vať s ro­zu­mom. Tak­že ak naj­viac náv­štev­ní­kov má­te na webe v pred­po­lud­ňaj­ších ho­di­nách, ale naj­mä v is­té dní, tre­ba to­mu pris­pô­so­biť aj zve­rej­ňo­va­nie člán­kov a no­vi­niek.

To­to sa tý­ka naj­mä spra­vo­daj­ských webov. Z mar­ke­tin­go­vé­ho poh­ľa­du je te­da nev­hod­né zve­rej­ňo­vať no­vé člán­ky ho­di­nu po tom, čo kriv­ka náv­štev­nos­ti za­čne kle­sať. Na dru­hej stra­ne, ak má­te iný web a chce­te vy­rov­nať je­ho náv­štev­nosť v týž­dni a roz­lo­žiť dô­vod náv­štev­nos­ti, je vhod­né vy­bra­ný ob­sah pub­li­ko­vať v „slab­šie dni".

Mô­že­te me­rať ús­peš­nosť va­šej rek­la­my na inter­ne­te, pre­to­že sa dá zis­tiť, z aké­ho zdro­ja priš­li náv­štev­ní­ci na strán­ky. Mô­že ísť nap­rík­lad o pria­me vy­hľa­da­nie vo vy­hľa­dá­va­či, cez spo­mí­na­né rek­la­my, e-mai­lo­vé od­ka­zy, blo­gy ale­bo iné for­my od­ka­zo­va­nia na webo­vú lo­ka­li­tu.

Den­ne sa stre­tá­va­te s e-mai­lo­vý­mi po­nu­ka­mi v in­for­mač­ných sprá­vach a mno­hé sú špe­ciál­ne za­cie­le­né na vás. Všim­ni­te si, či od­kaz neob­sa­hu­je ne­ja­ký je­di­neč­ný kód ale­bo čí­sel­ný iden­ti­fi­ká­tor. Fir­ma, kto­rá ta­ký­to e-mail pos­la­la, po­tom zis­tí, či ste na niek­to­rý z od­ka­zov klik­li, čo jej pos­kyt­ne ďal­šie úda­je na ana­lý­zu, mi­ni­mál­ne oh­ľad­ne pre­ja­ve­né­ho zá­uj­mu o ich služ­by.

Fun­kcie

Keď­že GA pria­mo pod­po­ru­je pre­po­je­nie na služ­by AdWords a Ad­Sen­se, zís­ka­te preh­ľad o tom, aké efek­tív­ne sú va­še rek­lam­né kam­pa­ne. V ta­buľ­kách, ale aj gra­foch zis­tí­te po­čet klik­nu­tí na jed­not­li­vé pr­vky a na­do­bud­ne­te tak preh­ľad o hod­no­te aj fi­nan­čnom ob­ra­te klik­nu­tia aj o poč­te náv­štev.

To všet­ko za vy­bra­né ob­do­bie. Zob­ra­ze­nie dát sa neob­me­dzu­je len na zís­ka­va­nie in­for­má­cií z bež­ných inter­ne­to­vých pre­hlia­da­čov na po­čí­ta­čoch, ale aj na mo­bil­ných plat­for­mách. Dá­ta zís­ka­te jed­nak z in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov, ale aj zo za­ria­de­ní, kto­ré ne­pod­po­ru­jú Ja­vaS­ript. Úda­je sa zbie­ra­jú aj pri pou­ži­tí ajaxových, flas­ho­vých webov, so­ciál­nych sie­tí ale­bo Web 2.0.

Štan­dar­dne je na vý­ber nie­koľ­ko zob­ra­ze­ní dát, vy­tvá­rať si mô­že­te aj vlas­tné preh­ľa­dy. Ne­ma­jú ob­me­dze­nú plat­nosť, a tak k nim po vy­tvo­re­ní mô­že­te pris­tu­po­vať ke­dy­koľ­vek v bu­dúc­nos­ti. Ako prík­lad mô­že­me uviesť náv­štev­nosť strá­nok a mie­ru opus­te­nia v jed­not­li­vých mes­tách.

Naj­prv tre­ba vy­brať met­ri­ku dát a po­tom úro­veň, kto­rú chce­me sle­do­vať. Met­ri­ky v na­šom prí­pa­de bu­dú náv­štev­nosť a mie­ra opus­te­nia, sle­do­va­ná vlas­tnosť mes­tá. Tým­to sa vy­tvo­rí zá­klad­ný preh­ľad. Pok­ra­čo­vať sa dá v pri­dá­va­ní ďal­ších úrov­ní špe­ci­fi­ká­cie vý­sled­ku ana­lý­zy a k mes­tám mô­že­me ďa­lej pri­po­jiť, z aké­ho vy­hľa­dá­va­cie­ho zdro­ja priš­li náv­štev­ní­ci na strán­ku.

Vskut­ku efek­tné sú nie­len ta­buľ­ko­vé preh­ľa­dy s pod­po­rou kon­tin­gen­čných ta­bu­liek, ale aj gra­fic­ké náh­ľa­dy. Na nich mô­že­te vi­dieť gra­fic­ky zná­zor­ne­né bo­dy miest, od­kiaľ náv­štev­ní­ci priš­li na va­še strán­ky, v akom ča­se, ale aj kto­rú zo strá­nok si pre­ze­ra­li naj­dlh­šie. Vďa­ka to­mu sa dá nap­rík­lad sle­do­vať, ako dl­ho hra­li ne­ja­kú hru, prí­pad­ne či si pre­čí­ta­li člá­nok na mo­ni­to­ro­va­nej strán­ke.

Ak je do­ba zdr­ža­nia po­vedz­me me­nej ako päť se­kúnd, je prav­de­po­dob­né, že člá­nok ich ne­zau­jal. Nap­lá­no­vať sa dá po­sie­la­nie šta­tis­tík e-mai­lom vrá­ta­ne pra­vi­diel, ke­dy sa ma­jú za­sie­lať. Sa­moz­rej­me, ne­chý­ba mož­nosť pris­pô­so­be­nia a zú­že­nia ok­ru­hu dát. Ta­kis­to je na vý­ber aj for­mát od­os­la­ných dát. Na pre­zen­tač­né úče­ly je vhod­ný PDF, ak pot­re­bu­je­te s dá­ta­mi ďa­lej pra­co­vať v ta­buľ­ko­vom kal­ku­lá­to­re, ho­dia sa for­má­ty XML a CSV.

HLAVNY.png

Zob­ra­ze­nie preh­ľa­du s in­teg­ro­va­ním troch vlas­tných seg­men­tov - v spod­nej čas­ti vid­no mi­nia­túr­ne gra­fy, klik­nu­tím na ne sa prep­ne zob­ra­ze­nie na no­vé úda­je


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter