Testovali sme

Ako na to: Peňaženka NFC v praxi

O2 spo­lu s Tat­ra ban­kou pred­sta­vi­li pred nie­koľ­ký­mi týž­dňa­mi pr­vú sku­toč­ne mo­bil­nú plat­bu na Slo­ven­sku reali­zo­va­nú tech­no­ló­giou NFC. Sku­toč­ne mo­bil­ná zna­me­ná bez akých­koľ­vek prí­dav­ných za­ria­de­ní (Tat­ra ban­ka po­nú­ka obal iCar­te na iP­ho­ne).

Ak má­te niek­to­rý z mo­bil­ných te­le­fó­nov s NFC, kto­rý je cer­ti­fi­ko­va­ný spo­loč­nos­ťou Vi­sa (ak­tuál­ne pre Slo­ven­sko Sam­sung Ga­laxy S3 a Sam­sung Ga­laxy Mi­ni 2), mô­že­te nao­zaj pla­tiť mo­bi­lom bez to­ho, aby ste ma­li so se­bou pe­ňa­žen­ku. Bez­kon­tak­tná plat­ba je mož­ná v li­mi­te do 20 eur bez PIN-u, prí­pad­ne s PIN-om bez ob­me­dzenia. Ne­ne­cha­li sme si ujsť mož­nosť vy­skú­šať mo­bil­nú plat­bu v praxi. S reál­nym te­le­fó­nom pre­po­je­ným na reál­ny bež­ný účet v ban­ke.

Bez­kon­tak­tné plat­by na Slo­ven­sku

Na Slo­ven­sku je už dnes v obe­hu vy­še 1 mi­lió­na bez­kon­tak­tných pla­tob­ných ka­riet (čo pred­sta­vu­je 43 % z cel­ko­vé­ho množ­stva), pri­čom pou­ží­va­te­lia mô­žu pla­tiť bez­kon­tak­tne v naj­rôz­nej­ších ob­cho­doch. Do­ved­na je na Slo­ven­sku viac ako 8300 ter­mi­ná­lov, z kto­rých tak­mer 30 % pod­po­ru­je bez­kon­tak­tnú plat­bu. Za­tiaľ čo v ro­ku 2011 bo­li bez­kon­tak­tnou me­tó­dou zreali­zo­va­né úhr­nné plat­by za 3,3 mi­lió­na eur (zdroj: Tat­ra ban­ka), v ro­ku 2013 to bo­lo za 16,5 mi­lió­na eur.

Bez­kon­tak­tné plat­by a naj­mä mo­bil­né plat­by ma­jú ob­rov­skú bu­dúc­nosť, spo­loč­nosť Vi­sa pred­pok­la­dá, že do ro­ku 2020 sa bu­de po­lo­vi­ca pla­tob­ných tran­sak­cií us­ku­toč­ňo­vať mo­bil­nou bez­kon­tak­tnou me­tó­dou, te­da vďa­ka tech­no­ló­gii NFC. Dnes pred­sta­vu­jú mo­bil­né plat­by iba 1 % zo všet­kých tran­sak­cií. Pre za­ují­ma­vosť, prie­mer­ná vý­ška kla­sic­kej bez­kon­tak­tnej plat­by na Slo­ven­sku reali­zo­va­nej cez kar­to­vú spo­loč­nosť VI­SA je 8,5 eura.

TatraBankaO2-5.jpg

Pr­vá sku­toč­ne mo­bil­ná plat­ba zreali­zo­va­ná v kníh­ku­pec­tve Pan­ta Rhei bo­la vo vý­ške 26 eur - o kniž­ky ste ma­li mož­nosť sú­ťa­žiť na fa­ce­boo­ko­vej strán­ke PC RE­VUE

O2, Tat­ra ban­ka a mo­bil s NFC

Slo­ven­sko sa vďa­ka ak­ti­vi­te Tat­ra ban­ky a O2 za­ra­di­lo me­dzi ino­vá­tor­ské kra­ji­ny v Európ­skej únii, kde mož­no pla­tiť mo­bil­ne a bez­kon­tak­tne bez aké­ho­koľ­vek prí­dav­né­ho za­ria­de­nia k te­le­fó­nu. To zna­me­ná, že sta­čí sku­toč­ne iba pril­ožiť mo­bil k bez­kon­tak­tné­mu ter­mi­ná­lu a za­pla­tiť za ľu­bo­voľ­ný to­var. Na bez­kon­tak­tnú mo­bil­nú plat­bu mu­sí­te mať nie­koľ­ko ve­cí - mo­bil s NFC cer­ti­fi­ko­va­ný spo­loč­nos­ťou VI­SA, špe­ciál­nu SIM kar­tu s NFC a bež­ný účet v Tat­ra ban­ke pre­po­je­ný na SIM kar­tu s NFC.

Eš­te je pot­reb­ná aj špe­ciál­na mo­bil­ná ap­li­ká­cia O2 Kar­ty (dos­tup­ná v Goog­le Play). No­vú SIM kar­tu vám bez­plat­ne vy­da­jú za­tiaľ v 50 pre­daj­niach mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra O2 po Slo­ven­sku. Tat­ra ban­ka si za ak­ti­vá­ciu bez­kon­tak­tných mo­bil­ných pla­tieb pý­ta ak­ti­vač­ný pop­la­tok 10 eur, ve­rí­me, že roz­ší­re­ním tej­to služ­by sa pop­la­tok zru­ší. Služ­ba O2 Kar­ty v mo­bi­le za­bez­pe­ču­je aké­si roz­hra­nie me­dzi za­bez­pe­če­nou SIM kar­tou s NFC a bež­ným úč­tom klien­ta v Tat­ra ban­ke. Bez­kon­tak­tná mo­bil­ná plat­ba sa reali­zu­je rov­na­ko ako bež­ná bez­kon­tak­tná plat­ba, v tom­to prí­pa­de tre­ba k ter­mi­ná­lu pril­ožiť mo­bil­ný te­le­fón.

Ak vý­ška plat­by nep­re­sa­hu­je 20 eur, net­re­ba za­dá­vať PIN a plat­ba pre­beh­ne auto­ma­tic­ky (mož­no ma­nuál­ne zvo­liť za­dá­va­nie PIN kó­du vždy). Pri plat­be nad 20 eur je vždy ne­vyh­nut­né za­dá­vať PIN. Auto­ma­tic­ké plat­by do 20 eur sa mô­žu zreali­zo­vať max. v ku­mu­la­tív­nej vý­ške 60 eur za deň. Pre prí­pad stra­ty te­le­fó­nu Tat­ra ban­ka pois­ťu­je svo­jich klien­tov.

Ak klient ih­neď nah­lá­si stra­tu svoj­ho te­le­fó­nu a ten bu­de ako pe­ňa­žen­ka zneu­ži­tý na plat­by, pri kto­rých net­re­ba za­dá­vať PIN kód, Tat­ra ban­ka mu bu­de su­mu re­fun­do­vať. Tre­ba to­tiž po­dot­knúť, že auto­ma­tic­ká bez­kon­tak­tná mo­bil­ná plat­ba fun­gu­je aj s vy­pnu­tým a do­kon­ca i s vy­bi­tým te­le­fó­nom.

TatraBankaO2-35.jpg

Te­le­fón sta­čí pril­ožiť k bez­kon­tak­tné­mu ter­mi­ná­lu (ako­by ste ma­li v ru­ke bez­kon­tak­tnú pla­tob­nú kar­tu); pri plat­be nad 20 eur tre­ba za­dať v ap­li­ká­cii PIN kód

Be­rie­me te­le­fón do ru­ky a ide­me na­ku­po­vať

Ne­ne­cha­li sme si ujsť príl­eži­tosť a me­dzi pr­vý­mi na Slo­ven­sku sme vy­skú­ša­li mo­bil­nú plat­bu sku­toč­ne v praxi. Mo­bil­ný ope­rá­to­ra O2 nám pos­ky­tol mo­bil­ný te­le­fón so SIM kar­tou s NFC, Tat­ra ban­ka nám ve­no­va­la 30 eur na tes­to­va­com úč­te a moh­li sme sa do to­ho pus­tiť. Za­čiat­kom feb­ruára sme sa vy­bra­li do ná­kup­né­ho cen­tra Euro­vea v sr­dci Bra­tis­la­vy a vy­hliad­li sme si kníh­ku­pec­tvo Pan­ta Rhei, kde by ne­mal byť prob­lém mo­bil­nú plat­bu vy­ko­nať.

Voš­li sme te­da do ob­cho­du, vy­bra­li dve kniž­ky (ne­dáv­no ste ma­li mož­nosť o ne sú­ťa­žiť na fa­ce­boo­ko­vej strán­ke PC RE­VUE) v cel­ko­vej hod­no­te 26 eur a preš­li k pok­lad­ni. Na mo­bi­le sme spus­ti­li ap­li­ká­ciu O2 Kar­ty v mo­bi­le, za­da­li PIN a ap­li­ká­cia jas­ne za­hlá­si­la, že je prip­ra­ve­ná na reali­zá­ciu plat­by. Mi­lá pok­lad­níč­ka na­ho­di­la všet­ko do sys­té­mu a po­žia­da­la nás, aby sme pril­oži­li k ter­mi­ná­lu pla­tob­nú kar­tu.

Te­raz priš­la tá správ­na chví­ľa, aby sme na­mies­to pla­tob­nej kar­ty pril­oži­li k ter­mi­ná­lu mo­bil - uči­ni­li sme tak a ani nie do jed­nej se­kun­dy bo­la ce­lá tran­sak­cia za­vŕše­ná, pri­čom sa na dis­ple­ji te­le­fó­nu zob­ra­zi­lo potvr­de­nie plat­by. Vy­skú­ša­li sme aj plat­bu bez PIN kó­du.

Nas­ta­vi­li sme auto­ma­tic­ké zúč­to­va­nie pla­tieb vo vý­ške do 20 eur (bez pot­re­by za­da­nia PIN kó­du), za­kú­pi­li ba­lia­ci pa­pier v ce­ne 30 euro­cen­tov, pril­oži­li te­le­fón k ter­mi­ná­lu a bez za­da­nia PIN kó­du sa zreali­zo­va­la aj tá­to plat­ba. Rých­le, kom­for­tné a po­hodl­né. Sa­moz­rej­me, ne­za­bud­li sme ce­lý ná­kup­ný pro­ces na­to­čiť, vi­deo z ná­ku­pu náj­de­te na na­šom vir­tuál­nom DVD RE­VUE.

TatraBankaO2-51.jpg

Z kníh­ku­pec­tva od­chá­dza­me s dvo­ma kni­ha­mi pre na­šich či­ta­te­ľov - za­pla­ti­li sme ich mo­bi­lom, pe­ňa­žen­ku sme vô­bec ne­pot­re­bo­va­li

Zá­ver

Bez­kon­tak­tná mo­bil­ná plat­ba fun­gu­je bez­prob­lé­mo­vo a do­dá­va­me, že je to vy­so­ko ná­vy­ko­vá fun­kcia. Ak sa os­ved­čí v bu­dúc­nos­ti (a ona sa os­ved­čí), ne­bu­de­me už viac mu­sieť so se­bou no­siť pe­ňa­žen­ku. Ak­tuál­ne ob­me­dzenie por­tfó­lia pod­po­ro­va­ných te­le­fó­nov je spô­so­be­né nut­nos­ťou cer­ti­fi­ká­cie te­le­fó­nov a ap­li­ká­cií kar­to­vou spo­loč­nos­ťou, a to naj­mä z bez­peč­nos­tné­ho hľa­dis­ka, pre­to­že zme­na fir­mvé­ru te­le­fó­nu mô­že zme­niť fun­kcio­na­li­tu NFC.

Trú­fa­me si tvr­diť, že do pia­tich ro­kov bu­dú bez­kon­tak­tnú mo­bil­nú plat­bu pod­po­ro­vať všet­ci vý­znam­ní slo­ven­skí mo­bil­ní ope­rá­to­ri a aj všet­ky vý­znam­né ban­ky u nás. Ví­ziu, že do ro­ku 2020 sa bu­de až po­lo­vi­ca tran­sak­cií us­ku­toč­ňo­vať mo­bi­lom, po­va­žu­je­me za reál­nu. PC RE­VUE pok­la­dá bez­kon­tak­tnú mo­bil­nú plat­bu cez NFC za jed­nu z naj­uži­toč­nej­ších tech­no­ló­gií blíz­kej bu­dúc­nos­ti.

Video:


Zdroj: PC REVUE 3/2013


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter