Ako na to: Rôzne heslá na rôznych službách

Strana 2/2

Nor­ton Iden­ti­ty Sa­fe

pikto TIP REDAKCIE svetla kopie.jpg Naj­nov­ším prí­ras­tkom do ro­di­ny správ­cov he­siel je prog­ram Nor­ton Iden­ti­ty Sa­fe. Prak­tic­ky všet­ko, čo sme na­pí­sa­li o prin­cí­poch fun­go­va­nia slu­žieb Ro­bo­Form ale­bo Las­tPass, mô­že­me ap­li­ko­vať aj na rie­še­nie od spo­loč­nos­ti Nor­ton. Služ­ba však po­nú­ka nie­koľ­ko lá­ka­diel, kto­ré sú pre bež­né­ho pou­ží­va­te­ľa za­ují­ma­vé. V pr­vom ra­de je to kom­plet­ne bez­plat­ná pre­vádz­ka služ­by bez ob­me­dze­ní. Ak si ap­li­ká­ciu stiah­ne­te na iden­ti­ty­sa­fe.nor­ton.com a za­čne­te služ­bu pou­ží­vať do 1. ok­tób­ra toh­to ro­ka, nik­dy za ňu ne­bu­de­te pla­tiť, aj ke­by sa po da­nom ter­mí­ne spop­lat­ni­la.

To­to je hlav­ná vý­ho­da služ­by Nor­ton Iden­ti­ty Sa­fe op­ro­ti kon­ku­ren­cii - po­núk­ne vám tak­mer to­tož­nú fun­kcio­na­li­tu bez­plat­ne. Čias­toč­né ob­me­dzenie si však mô­že­me všim­núť naj­mä v po­nu­ke pod­po­ro­va­ných mo­bil­ných ope­rač­ných sys­té­mov. Pre mo­men­tál­ne naj­po­pu­lár­nej­šie sys­té­my iOS a An­droid je však ap­li­ká­cia k dis­po­zí­cii, tak­že väč­ši­ne pou­ží­va­te­ľov bu­de Nor­ton Iden­ti­ty Sa­fe vy­ho­vo­vať.

norton_zabezpecenie.PNG

Služ­by chrá­nia váš clou­do­vý tre­zor s ulo­že­ný­mi hes­la­mi po­mo­cou špe­ciál­ne­ho hlav­né­ho hes­la

Služ­ba nás po­te­ši­la aj di­zaj­nom mo­bil­nej ap­li­ká­cie. V po­rov­na­ní s kon­ku­ren­ciou po­nú­ka Nor­ton naj­preh­ľad­nej­šiu a naj­in­tui­tív­nej­šiu ap­li­ká­ciu, mi­ni­mál­ne po­kiaľ ide o An­droid. Pre­pí­na­nie me­dzi ulo­že­ný­mi hes­la­mi a in­teg­ro­va­ným inter­ne­to­vým pre­hlia­da­čom bo­lo v tom­to prí­pa­de naj­jed­no­duch­šie.

Ap­li­ká­cia pre des­kto­po­vé inter­ne­to­vé pre­hlia­da­če auto­ma­tic­ky uk­la­dá pou­ži­té hes­lá a umož­ňu­je rých­ly prís­tup k ulo­že­ným úda­jom vo for­me zá­lo­žiek. Ok­rem tých­to zá­klad­ných vlas­tnos­tí po­nú­ka pa­nel so služ­bou aj mož­nosť rých­le­ho zdie­ľa­nia na so­ciál­nych sie­ťach a uži­toč­ný nás­troj, kto­rý in­for­mu­je o bez­peč­nos­ti a vie­ro­hod­nos­ti nav­ští­ve­nej inter­ne­to­vej strán­ky.

Nor­ton Iden­ti­ty Sa­fe po­nú­ka po­dob­ne ako Las­tPass aj clou­do­vý tre­zor s va­ši­mi ulo­že­ný­mi údaj­mi, ku kto­rým tak mô­že­te pris­tu­po­vať z ho­ci­ja­ké­ho pre­hlia­da­ča. Tre­zor je chrá­ne­ný špe­ciál­nym hlav­ným hes­lom. Pri za­dá­va­ní hes­la sa zob­ra­zu­je in­for­má­cia o je­ho si­le a pria­mo pri kar­te s kaž­dým prih­la­so­va­cím zá­zna­mom je na vý­ber, či chce­te na da­nej strán­ke vy­užiť auto­ma­tic­ké vy­pl­ne­nie.

Iden­ti­ty Sa­fe pos­ky­tu­je pri­da­nú hod­no­tu vo for­me in­for­má­cie o ri­zi­ko­vos­ti webo­vých strá­nok. Zá­klad­ná sprá­va in­for­mu­je o náj­de­ných hroz­bách na strán­ke, po­ru­še­ní pra­vi­diel pri zbie­ra­ní iden­ti­ty, prí­pad­ne iných ri­zi­ko­vých fak­to­roch pri vy­uží­va­ní elek­tro­nic­ké­ho na­ku­po­va­nia. Po­doz­ri­vé strán­ky sú ih­neď zob­ra­ze­né vo for­me vý­stra­hy na pa­ne­li nás­tro­jov. Služ­ba ok­rem ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows pod­po­ru­je aj Mac, v ča­se príp­ra­vy člán­ku však klient pre Mac ne­bol k dis­po­zí­cii.

Kee­per

Kee­per je ďal­šia zo slu­žieb, kto­ré pos­ky­tu­jú rie­še­nie na va­še prob­lé­my so za­bú­da­ním he­siel. Za­ují­ma­vá vlas­tnosť je tzv. syn­chro­ni­zá­cia Wi-Fi, po­mo­cou kto­rej mô­že­te syn­chro­ni­zo­vať svo­je hes­lá pria­mo me­dzi jed­not­li­vý­mi za­ria­de­nia­mi bez nut­nos­ti pou­ži­tia cen­trál­ne­ho server­a. Pre­vádz­ko­va­te­lia služ­by však za­bez­pe­če­nie po­va­žu­jú za jed­nu zo sil­ných vlas­tnos­tí Kee­pe­ra a ok­rem mož­nos­ti auto­ma­tic­ké­ho zá­lo­ho­va­nia po­nú­ka­jú aj nas­ta­ve­nie kom­plet­né­ho zma­za­nia dát zo za­ria­de­nia po pia­tich neús­peš­ných po­ku­soch o prih­lá­se­nie.

Čo sa tý­ka fun­kcio­na­li­ty, Kee­per po­nú­ka bež­né fun­kcie - služ­ba do­ká­že ge­ne­ro­vať hes­lá, pod­po­ru­je auto­ma­tic­ké dopĺňa­nie he­siel a for­mu­lá­rov, v prí­pa­de pla­te­né­ho kon­ta ne­chý­ba ani pod­po­ra mo­bil­ných za­ria­de­ní. Po­kiaľ chce­te vy­uží­vať všet­ky fun­kcie služ­by, pop­la­tok je sta­no­ve­ný na 9,99 USD za kaž­dé za­ria­de­nie na je­den rok.

keeper.PNG

Kee­per po­nú­ka preh­ľad­nú ap­li­ká­ciu na sprá­vu he­siel s pod­po­rou syn­chro­ni­zá­cie Wi-Fi; va­še dá­ta sa tak ne­mu­sia dos­tať do clou­du

Op­ro­ti už pred­sta­ve­ných služ­bám ne­po­nú­ka Kee­per pria­mu in­teg­rá­ciu v rám­ci inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča. Pri­po­mí­na tak skôr da­ta­bá­zo­vý prog­ram, kde si pou­ží­va­teľ sa­mos­tat­ne za­dá­va pot­reb­né úda­je - od­kaz, prih­la­so­va­cie me­no a hes­lo. Rov­na­ko to je aj v prí­pa­de mo­bil­nej ap­li­ká­cie, tam je však pod­po­ra pre­hlia­da­ča o nie­čo lep­šia.

Kee­Pass

Jed­no z dos­tup­ných open sour­ce rie­še­ní je služ­ba Kee­Pass. Pos­ky­tu­je veľ­mi bo­ha­tú pod­po­ru rôz­nych plat­fo­riem. Dis­po­nu­je štan­dar­dnou fun­kcio­na­li­tou - ge­ne­ro­va­nie a uk­la­da­nie he­siel, im­por­to­va­nie a expor­to­va­nie dát. Vzhľa­dom na pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie je však prá­ca s ap­li­ká­ciou troš­ku ťaž­ko­pád­nej­šia v po­rov­na­ní so služ­ba­mi Las­tPass ale­bo Nor­ton Iden­ti­ty Sa­fe.

Po­dob­ne ako Kee­per aj Kee­Pass pri­po­mí­na skôr da­ta­bá­zo­vý sof­tvér než kom­plet­né rie­še­nie správ­cu he­siel s dô­ra­zom na jed­no­du­chosť a po­hodl­nosť ov­lá­da­nia. K dis­po­zí­cii je však nie­koľ­ko zá­suv­ných mo­du­lov, kto­ré po­nú­ka­jú lep­šiu in­teg­rá­ciu v rám­ci vy­bra­ných inter­ne­to­vých pre­hlia­da­čov. Aj pro­ces syn­chro­ni­zá­cie úda­jov je po­mer­ne zlo­ži­tej­ší, a tak Kee­Pass prav­de­po­dob­ne oce­nia iba ná­roč­nej­ší pou­ží­va­te­lia.

Zhr­nu­tie

Sprá­va a pa­mä­ta­nie si všet­kých he­siel, kto­ré v rám­ci inter­ne­to­vé­ho sve­ta pou­ží­va­me, je ná­roč­ná úlo­ha. K dis­po­zí­cii je via­ce­ro slu­žieb, kto­ré ten­to prob­lém po­má­ha­jú rie­šiť. Prak­tic­ky všet­ky po­nú­ka­jú rov­na­kú fun­kcio­na­li­tu, in­teg­rá­cia v rám­ci inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča je z hľa­dis­ka kom­for­tu pou­ží­va­nia ne­vyh­nut­nosť. Z tes­to­va­ných slu­žieb nás za­uja­li naj­mä Las­tPass a Nor­ton Iden­ti­ty Sa­fe.

Sú nav­zá­jom veľ­mi po­dob­né, rie­še­nie od Nor­to­nu je do­čas­ne k dis­po­zí­cii kom­plet­ne bez­plat­ne. Po­ten­ciál­ny prob­lém všet­kých slu­žieb je ri­zi­ko na­bú­ra­nia - tak­mer všet­ky služ­by uk­la­da­jú pou­ží­va­teľ­ské dá­ta v clou­de, vďa­ka čo­mu je mož­ná aj jed­no­du­chá syn­chro­ni­zá­cia na­prieč via­ce­rý­mi za­ria­de­nia­mi. To­to ri­zi­ko si však pre­vádz­ko­va­te­lia slu­žieb uve­do­mu­jú, a pre­to po­nú­ka­jú rôz­ne dru­hy za­bez­pe­če­nia vrá­ta­ne šif­ro­va­nia.

Ok­rem bliž­šie pred­sta­ve­ných rie­še­ní mô­že­me eš­te spo­me­núť služ­bu 1Password, kto­rá sa te­ši­la veľ­kej ob­ľu­be me­dzi ma­ji­teľ­mi za­ria­de­ní s ope­rač­ným sys­té­mom Mac a iOS. Mo­men­tál­ne je dos­tup­ná aj pre Win­dows a An­droid a má prí­jem­né pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie. Ne­vý­hod­ná je však vy­ššia (ho­ci jed­no­ra­zo­vá) ce­na li­cen­cie.

Hesla - tab1.jpg
Preh­ľad prog­ra­mov na sprá­vu he­siel

Zdroj: PC REVUE 6/2012


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Aj to­var z e-sho­pu mô­že­te rek­la­mo­vať
Aj na internete má pri reklamovaní tovaru predajca povinnosť do 30 dní sťažnosť vybaviť - buď zabezpečiť dôstojnú nápravu problematickej veci, alebo vašu reklamáciu v celom rozsahu zamietnuť. čítať »
 
Ti­py, tri­ky a ná­vo­dy
Ako čo v počítačoch funguje a prečo niečo nefunguje? Ak si aj vy chcete rozšíriť znalosti, doplniť vedomosti a nabrať skúsenosti, táto rubrika je práve pre vás. Pokiaľ máte zaujímavý námet, ktorý by ste v našej rubrike radi videli, neváhajte nám ho poslať e-mailom do redakcie. čítať »
 
Úpra­va High Key na zdô­raz­ne­nie jem­nos­ti
Čiernobiele fotografie sú stále v kurze, a to aj u profesionálnych fotografov. Tentoraz sa pozrieme na to, ako sa vytvárajú takzvané High Key fotografie, ktoré sa používajú na zvýraznenie jemnosti a dokonalosti. čítať »
 
Ap­li­ká­cie na úp­ra­vu fo­tog­ra­fií
Na úpravu fotografií je k dispozícii množstvo aplikácii, či už webových, desktopových, pre tablety, alebo smartfóny. Možno si z nášho prehľadu niektoré vyberiete. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý tu­ning po­čí­ta­čov
Nie je tajomstvo, že počítačové komponenty sa vyrábajú s určitou výkonnostnou rezervou. Hardvérový tuning, ktorý dokáže túto rezervu využiť a vyťažiť z počítača maximum, však nie je pre každého. Manipulácia s chladením, napájaním a časovaním nesie riziko poškodenia drahých súčiastok bez nároku na záruku. Našťastie sú aj iné možnosti, ako upraviť choď vášho PC tak, aby ste dosiahli signifikantný nárast výkonu pri minimálnom riziku. čítať »
 
Hud­ba z inter­ne­tu aj za­dar­mo
Hudobný priemysel je neustále vo vývoji. Dnes sa dostanete k hudbe oveľa jednoduchšie ako v minulosti. Nepotrebujete ani zájsť do predajne. Stačí zopár kliknutí a priamo z rôznych webových portálov si môžete vami zvolené piesne zakúpiť, stiahnuť zadarmo alebo len vypočuť. čítať »
 
Čo so spo­ma­le­ným no­te­boo­kom?
Zdá sa vám, že po dvoch či troch rokoch je váš notebook akoby o polovicu pomalší než v minulosti? Máte občas pocit, že pri ňom zapúšťate korene? Je čas pozrieť sa problému na zúbok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter