Ako na to: Rôzne heslá na rôznych službách

Strana 1/2

Hes­lá sú kaž­do­den­nou sú­čas­ťou na­šich on-li­ne ak­ti­vít. Prak­tic­ky kaž­dá služ­ba, so­ciál­na sieť, dis­kus­né fó­rum vy­ža­du­je pou­ží­va­teľ­ské kon­to, kto­ré je chrá­ne­né hes­lom. Hes­lá by sa ne­ma­li opa­ko­vať, aby po prí­pad­nom unik­nu­tí pou­ží­va­teľ­ských in­for­má­cií z da­ta­bá­zy ne­moh­li útoč­ní­ci tie­to úda­je zneu­žiť aj v kom­bi­ná­cii s iný­mi služ­ba­mi.

Vo vý­sled­ku tak za­pa­mä­ta­nie si všet­kých he­siel pred­sta­vu­je ná­roč­nú úlo­hu - pod­ľa ana­lýz až 70 % pou­ží­va­te­ľov za­bud­lo po­čas ap­rí­la ne­ja­ké hes­lo a 40 % z opý­ta­ných po­va­žu­je pa­mä­ta­nie si he­siel za jed­nu z troch naj­ťaž­ších ak­ti­vít v rám­ci on-li­ne inter­ak­cie. V sú­vis­los­ti so sú­čas­ným tren­dom pou­ží­va­nia via­ce­rých za­ria­de­ní vrá­ta­ne mo­bil­ných je ce­lá si­tuácia eš­te zlo­ži­tej­šia. Naš­ťas­tie sú k dis­po­zí­cii nás­tro­je, kto­ré si hes­lá za­pa­mä­ta­jú za vás.

Na sprá­vu he­siel mô­že­te pou­žiť rôz­ne prog­ra­my. Tak­mer všet­ky dos­tup­né rie­še­nia po­nú­ka­jú mo­der­né služ­by - za­bez­pe­če­nie ulo­že­ných úda­jov, ako aj pod­po­ru via­ce­rých za­ria­de­ní vrá­ta­ne in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov a tab­le­tov. Prá­ve pod­po­ra mo­bil­ných za­ria­de­ní je dnes veľ­mi dô­le­ži­tá, pre­to­že zá­klad­nú fun­kcio­na­li­tu sprá­vy he­siel vám na­prieč via­ce­rý­mi po­čí­tač­mi pos­kyt­nú aj inter­ne­to­vé pre­hlia­da­če.

Goog­le Chro­me aj Mo­zil­la Fi­re­fox pod­po­ru­jú syn­chro­ni­zá­ciu pou­ží­va­teľ­ské­ho úč­tu. Vďa­ka to­mu sú dá­ta a nas­ta­ve­nia prís­tup­né všet­kým za­ria­de­niam, kde sa prih­la­su­je­te po­mo­cou to­tož­né­ho úč­tu. Me­dzi zdie­ľa­ný­mi údaj­mi sú aj ulo­že­né hes­lá. Služ­by, kto­ré vám pred­sta­ví­me, však vo všeo­bec­nos­ti po­nú­ka­jú bo­hat­šie mož­nos­ti syn­chro­ni­zá­cie a aj pok­ro­či­lej­šie za­bez­pe­če­nie a šif­ro­va­nie ulo­že­ných he­siel.

Ro­bo­Form

Služ­ba Ro­bo­Form pat­rí me­dzi naj­po­pu­lár­nej­šie rie­še­nia a sa­ma sa ozna­ču­je za jed­not­ku me­dzi správ­ca­mi he­siel. Služ­ba je dos­tup­ná vo for­me ap­li­ká­cie pre PC, ako aj pre mo­bil­né za­ria­de­nia. Ro­bo­Form pre PC roz­ší­ri inter­ne­to­vé pre­hlia­da­če o no­vý plug-in. Ten umož­ňu­je jed­no­du­ché uk­la­da­nie he­siel a rých­ly prís­tup k ulo­že­ným úda­jom. Pou­ží­va­teľ si mô­že vždy pri za­dá­va­ní no­vé­ho hes­la za­de­fi­no­vať, či sa má pre da­nú strán­ku ulo­žiť, ale­bo nie. K ulo­že­ným strán­kam mož­no nás­led­ne pris­tu­po­vať cez roz­hra­nie plug-inu, v prin­cí­pe však ide o veľ­mi rých­ly prís­tup, pri­po­mí­na­jú­ci bež­né pou­ží­va­nie zá­lo­žiek. Ulo­že­né hes­lá mô­že­te ďa­lej chrá­niť tzv. hlav­ným hes­lom.

roboform_inst.PNG

Ro­bo­Form umož­ňu­je pri in­šta­lá­cii vy­brať, či chce­te vy­uží­vať aj on-li­ne syn­chro­ni­zá­ciu ale­bo uk­la­dať hes­lá iba lo­kál­ne

Ro­bo­Form je k dis­po­zí­cii vo for­me 30-dňo­vej bez­plat­nej skú­šob­nej ver­zie. Po­tom mô­že pou­ží­va­teľ vy­uží­vať prog­ram aj na­ďa­lej za­dar­mo, fun­kcio­na­li­ta sa však znač­ne ob­me­dzí. Bez­plat­ná ver­zia sí­ce po­nú­ka šif­ro­va­nie he­siel a za­bez­pe­če­nie, po­čet ulo­že­ných he­siel je však ob­me­dze­ný na 10. Pla­te­ná des­kto­po­vá ver­zia to­to ob­me­dzenie ru­ší a zá­ro­veň pri­dá­va pod­po­ru pro­fi­lov.

No ak chce­te vy­uží­vať služ­bu aj na mo­bil­ných za­ria­de­niach, bu­de­te si mu­sieť vy­brať ver­ziu Ro­bo­Form Eve­rywhe­re, kto­rá je spop­lat­ne­ná roč­ným pop­lat­kom 19,95 USD (do­čas­ne je k dis­po­zí­cii ak­cio­vá ce­na 9,95 USD na pr­vý rok). Služ­ba Ro­bo­Form Eve­rywhe­re umož­ňu­je aj auto­ma­tic­kú syn­chro­ni­zá­ciu na­prieč jed­not­li­vý­mi za­ria­de­nia­mi, pri­čom na prí­pad­né kon­flik­ty je pou­ží­va­teľ upo­zor­ne­ný. K mo­bil­nej ap­li­ká­cii do­daj­me toľ­ko, že ne­pod­po­ru­je in­teg­rá­ciu v rám­ci inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča, ale ob­sa­hu­je vlast­ný vsta­va­ný pre­hlia­dač pria­mo v ap­li­ká­cii.

Prá­ca s prog­ra­mom je po ne­ja­kom ča­se pou­ží­va­nia in­tui­tív­na, z hľa­dis­ka pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia je však stá­le čo zlep­šo­vať. Ro­bo­Form ok­rem sprá­vy he­siel umož­ňu­je aj rých­le auto­ma­tic­ké vy­pĺňa­nie for­mu­lá­rov. Tá­to fun­kcia je dos­tup­ná vo všet­kých ver­ziách služ­by, rov­na­ko aj mož­nosť ge­ne­ro­vať uni­kát­ne hes­lo pri kaž­dej re­gis­trá­cii, kto­ré sa nás­led­ne ulo­ží v rám­ci ap­li­ká­cie.

Las­tPass

pikto TIP REDAKCIE svetla kopie.jpg Las­tPass po­va­žu­je­me za jed­né­ho z hlav­ných kon­ku­ren­tov služ­by Ro­bo­Form. Z hľa­dis­ka vlas­tnos­tí ide prak­tic­ky o to­tož­nú služ­bu. Las­tPass uk­la­dá va­še hes­lá, do­ká­že spra­vo­vať a auto­ma­tic­ky vy­pĺňať aj for­mu­lá­re a ta­kis­to po­nú­ka pod­po­ru mo­bil­ných za­ria­de­ní a syn­chro­ni­zá­ciu na­prieč via­ce­rý­mi za­ria­de­nia­mi všeo­bec­ne.

Po­dob­ne ako Ro­bo­Form aj služ­ba Las­tPass je dos­tup­ná vo for­me des­kto­po­vej ap­li­ká­cie - plug-inu do inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča. Mo­bil­né ap­li­ká­cie sú sa­mos­tat­ne pod­po­ro­va­né po­dob­ne ako v prí­pa­de kon­ku­ren­čných slu­žieb. V po­rov­na­ní s Ro­bo­Form po­nú­ka Las­tPass pod­po­ru aj pre Sa­fa­ri a Li­nux, z hľa­dis­ka mo­bil­ných ope­rač­ných sys­té­mov je pod­po­ra oboch slu­žieb roz­siah­la a tak­mer to­tož­ná - ok­rem iOS a An­droi­du ne­chý­ba ani pod­po­ra pre Win­dows Pho­ne, Blac­kBerry a Sym­bian.

lastpass_secure.PNG

Las­tPass v rám­ci in­teg­rá­cie do inter­ne­to­vých pre­hlia­da­čov umož­ňu­je im­por­to­vať hes­lá ulo­že­né v nich

Las­tPass však op­ro­ti služ­be Ro­bo­Form za­uj­me niek­to­rý­mi vlas­tnos­ťa­mi. V pr­vom ra­de je to pod­po­ra pris­tu­po­va­nia k va­šim hes­lám pria­mo cez webo­vú strán­ku Las­tpass.com. Tá­to mož­nosť pred­sta­vu­je ideál­ne rie­še­nie, po­kiaľ ste na cu­dzom po­čí­ta­či, nech­ce­te in­šta­lo­vať ap­li­ká­ciu a pot­re­bu­je­te rých­lo zís­kať prís­tup k svo­jim hes­lám. Na dru­hej stra­ne mô­že tá­to fun­kcia pred­sta­vo­vať prí­pad­né bez­peč­nos­tné ri­zi­ko, a to aj na­priek to­mu, že sú úda­je šif­ro­va­né.

Las­tPass po­nú­ka bez­plat­né kon­to s množ­stvom fun­kcií vrá­ta­ne za­bez­pe­če­nia ulo­že­ných he­siel, mož­nos­ti im­por­tu a expor­tu he­siel, pod­po­ry syn­chro­ni­zá­cie na­prieč via­ce­rý­mi po­čí­tač­mi. Pod­po­ro­va­né sú aj iden­ti­ty a auto­ma­tic­ké vy­pĺňa­nie for­mu­lá­rov. Pla­te­ná služ­ba s roč­ným pop­lat­kom vo vý­ške 12 USD roz­ši­ru­je dos­tup­nú fun­kcio­na­li­tu naj­mä o pod­po­ru mo­bil­ných za­ria­de­ní.

Las­tPass si zís­kal na­še sym­pa­tie aj in­teg­rá­ciou služ­by do pros­tre­dia inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča. Ce­lé pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie pô­so­bí ele­gan­tnej­šie a in­tui­tív­nej­šie v po­rov­na­ní so služ­bou Ro­bo­Form. Ok­rem auto­ma­tic­ké­ho dopĺňa­nia he­siel, resp. pria­me­ho prih­lá­se­nia je pod­po­ro­va­ná aj rých­la na­vi­gá­cia pros­tred­níc­tvom zá­lo­žiek a in­teg­rá­cia do kon­texto­vej po­nu­ky pri pou­ži­tí pra­vé­ho tla­čid­la my­ši. Sa­moz­rej­má je mož­nosť ge­ne­ro­vať ná­hod­né hes­lá. Služ­bu Las­tPass chvá­li­me aj za naj­šir­šie por­tfó­lio pod­po­ro­va­ných ope­rač­ných sys­té­mov, ne­chý­ba ani pod­po­ra Li­nuxu.« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Aj to­var z e-sho­pu mô­že­te rek­la­mo­vať
Aj na internete má pri reklamovaní tovaru predajca povinnosť do 30 dní sťažnosť vybaviť - buď zabezpečiť dôstojnú nápravu problematickej veci, alebo vašu reklamáciu v celom rozsahu zamietnuť. čítať »
 
Ti­py, tri­ky a ná­vo­dy
Ako čo v počítačoch funguje a prečo niečo nefunguje? Ak si aj vy chcete rozšíriť znalosti, doplniť vedomosti a nabrať skúsenosti, táto rubrika je práve pre vás. Pokiaľ máte zaujímavý námet, ktorý by ste v našej rubrike radi videli, neváhajte nám ho poslať e-mailom do redakcie. čítať »
 
Úpra­va High Key na zdô­raz­ne­nie jem­nos­ti
Čiernobiele fotografie sú stále v kurze, a to aj u profesionálnych fotografov. Tentoraz sa pozrieme na to, ako sa vytvárajú takzvané High Key fotografie, ktoré sa používajú na zvýraznenie jemnosti a dokonalosti. čítať »
 
Ap­li­ká­cie na úp­ra­vu fo­tog­ra­fií
Na úpravu fotografií je k dispozícii množstvo aplikácii, či už webových, desktopových, pre tablety, alebo smartfóny. Možno si z nášho prehľadu niektoré vyberiete. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý tu­ning po­čí­ta­čov
Nie je tajomstvo, že počítačové komponenty sa vyrábajú s určitou výkonnostnou rezervou. Hardvérový tuning, ktorý dokáže túto rezervu využiť a vyťažiť z počítača maximum, však nie je pre každého. Manipulácia s chladením, napájaním a časovaním nesie riziko poškodenia drahých súčiastok bez nároku na záruku. Našťastie sú aj iné možnosti, ako upraviť choď vášho PC tak, aby ste dosiahli signifikantný nárast výkonu pri minimálnom riziku. čítať »
 
Hud­ba z inter­ne­tu aj za­dar­mo
Hudobný priemysel je neustále vo vývoji. Dnes sa dostanete k hudbe oveľa jednoduchšie ako v minulosti. Nepotrebujete ani zájsť do predajne. Stačí zopár kliknutí a priamo z rôznych webových portálov si môžete vami zvolené piesne zakúpiť, stiahnuť zadarmo alebo len vypočuť. čítať »
 
Čo so spo­ma­le­ným no­te­boo­kom?
Zdá sa vám, že po dvoch či troch rokoch je váš notebook akoby o polovicu pomalší než v minulosti? Máte občas pocit, že pri ňom zapúšťate korene? Je čas pozrieť sa problému na zúbok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter