Porovnávací test: naozaj upratujú robotické vysávače s 99 % účinnosťou?

Strana 3/3

Sam­sung VCR 8895

pikto TIP REDAKCIE svetla kopie.jpg Samsung VCR 8895.jpg
Mapka - Samsung.jpg

Na­vi­bot je ro­bo­tic­ký vy­sá­vač z di­el­ne Sam­sun­gu, kto­rý sa nám di­zaj­no­vo naj­viac poz­dá­val, keď­že sku­toč­ne vy­ze­rá ro­bo­tic­ky. Na te­le má do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie, v ba­le­ní náj­de­te, sa­moz­rej­me, di­aľ­ko­vý ov­lá­dač, dvo­ji­cu vir­tuál­nych stien a ne­chý­ba ani náh­rad­né čis­tia­ce prís­lu­šen­stvo. Ako je­di­ný ro­bot z tes­tu je vy­ba­ve­ný aj ka­me­rou (30 sní­mok za se­kun­du), kto­rá ma­pu­je mies­tnosť (pod­ľa stro­pu).

Tá vy­sá­va­ču zjed­no­du­šu­je orien­tá­ciu, čo vi­dieť aj na lo­gi­ke po­hy­bu. Ten­to sys­tém Sam­sung naz­val Vi­sio­na­ry Map­ping. Je­di­né, čo to­mu­to mo­de­lu chý­ba, je de­tek­cia špi­ny - ak na špi­nu na­ra­zí, mal by sa pri nej za­sta­viť a da­nú plo­chu in­ten­zív­nej­šie vy­čis­tiť, no na­mies­to to­ho ju iba prej­de zvy­čaj­nou rých­los­ťou vy­sá­va­nia 0,3 m/s. Na­vi­bot dis­po­nu­je aj sen­zor­mi pro­ti na­mo­ta­niu káb­lov. Po dvoch ho­di­nách na­bí­ja­nia je prip­ra­ve­ný na max. 90 mi­nút prá­ce, čo mu pos­ta­čí na tri vy­sá­va­cie cyk­ly.

Mo­del VCR 8895 to­tiž po 31 mi­nú­tach skon­čil vy­sá­va­cí cyk­lus ele­gan­tným náv­ra­tom do do­ko­va­cej sta­ni­ce. Tu bo­lo jas­ne vi­dieť ma­po­va­nie mies­tnos­tí, Na­vi­bot ne­pot­re­bu­je vir­tuál­ne ma­já­ky ako na­vi­gá­ciu, naj­krat­šiu ces­tu do­mov si pa­mä­tá. Ško­da len, že na jed­nu mies­tnosť pri čis­te­ní „po­za­bu­dol". Pra­cho­vá ná­do­ba má ka­pa­ci­tu 0,6 lit­ra a je pred ňou fil­ter HE­PA. Sam­sung je je­den z dvoch naj­me­nej hluč­ných vy­sá­va­cích ro­bo­tov a hod­no­tí­me ako vy­sá­vač s jas­nou lo­gi­kou vy­sá­va­nia.

Naj­skôr sa vy­dá na voľ­nú plo­chu, keď prí­de na ko­niec, po­su­nie sa a vy­sá­va pás ved­ľa (tzv. S-št­ýl vy­sá­va­nia). Pred pre­káž­kou pribr­zdí a nez­vyk­ne do nej na­ra­ziť, vý­rob­co­vi by sme však od­po­rú­ča­li vy­ba­viť ďal­šiu ge­ne­rá­ciu šte­tin­ka­mi dl­hší­mi o 1 ÷ 2 cm, aby efek­tív­nej­šie vy­be­ral špi­nu z ro­hov. Ro­bot Sam­sun­gu sa sem-tam za­sta­ví, poo­tá­ča a oči­vid­ne „roz­mýš­ľa", kde eš­te ne­bol. Vte­dy ma­pu­je mies­tnosť. Keď­že Na­vi­bot na jed­nu mies­tnosť za­bu­dol, poz­bie­ral len 56 % ne­čis­tôt, kto­ré sme mu pred­lo­ži­li. Na­priek to­mu si mys­lí­me, že ten­to ro­bo­tic­ký vy­sá­vač je je­den z naj­in­te­li­gen­tnej­ších.

Ce­na: 399 EUR
Za­po­ži­čal: Sam­sung

iC­le­bo Ho­me

iclebo-home-robot-vacuum-1-large.jpg
Mapka - iClebo.jpg

iC­le­bo pat­rí do sku­pi­ny po­riad­nych ro­bo­tic­kých vy­sá­va­čov, čo­mu zod­po­ve­dá aj ce­na. Ma­sív­ne spra­co­va­né čier­ne za­ria­de­nie s in­for­mač­ným dis­ple­jom, di­aľ­ko­vým ov­lá­da­ním a do­ko­va­cou sta­ni­cou po­nú­ka veľ­mi dob­rú efek­ti­vi­tu čis­te­nia. V ba­le­ní nám však chý­ba­la vir­tuál­na ste­na, kto­rou by sme od­de­li­li mies­ta, kam nech­ce­me ro­bo­ta vpus­tiť. iC­le­bo má nádrž zho­ra a sys­té­mom Easy Clip sa veľ­mi ľah­ko čis­tí. V štan­dar­dnom re­ži­me vy­sá­va­nia prej­de ro­bot pre­káž­ku do vý­šky 5 mm, je tu však aj re­žim CLIMP, keď pre­ko­ná aj pre­káž­ku do 15 mm.

Pá­či­lo sa nám, že na náš prah vo vý­ške 18 mm sa ne­po­kú­šal vy­špl­hať. Jed­no­du­cho išiel ďa­lej a as­poň sa tak ne­za­se­kol. Ďal­šia dob­rá vlas­tnosť je re­žim mop­ping (ná­sad­ce sú sú­čas­ťou ba­le­nia), čo je vý­hod­né naj­mä na dre­ve­né pod­la­hy. Al­go­rit­mus vy­sá­va­nia iC­le­bo Sys­tem 4 sa nám poz­dá­val, aj keď zväč­ša po­zos­tá­val zo 45° od­ra­zov. To­mu­to vy­sá­va­ču sa však po­da­ri­lo vy­čis­tiť až 85 % plo­chy. Bez­do­ty­ko­vý si­li­kó­no­vý ná­raz­ník má sen­zo­ry, pred ná­ra­zom do pre­káž­ky spo­ma­lí. Nie­ke­dy sa mu to však ne­po­da­rí a poot­vo­re­né dve­re ot­vo­ril do­ko­rán. Hluč­nosť je po­čas vy­sá­va­nia prie­mer­ná, pria­li by sme si niž­šiu.

Po­te­šil nás fil­ter HE­PA a veľ­ká ba­té­ria s ka­pa­ci­tou 4400 mAh, kto­rá umož­ní 2,5 ho­di­ny vy­sá­va­nia. V tes­to­va­com pries­to­re bol iC­le­bo ho­to­vý s vy­sá­va­ním za 53 mi­nút, za­vŕšil ho ús­peš­ným náv­ra­tom do do­ko­va­cej sta­ni­ce. Zig-za­ging v al­go­rit­me vy­sá­va­nia toh­to ro­bo­ta fun­go­val dob­re, ne­poz­dá­val sa nám však spô­sob čis­te­nia. Ak vy­sá­vač na­ra­zil na špi­nu, jed­no­du­cho ňou pre­šiel a ne­zob­ral ju ce­lú. Na do­ko­na­lé čis­te­nie by bo­lo pot­reb­né iC­le­bo spus­tiť opa­ko­va­ne.

Dô­ka­zom je efek­ti­vi­ta čis­te­nia vy­jad­re­ná hmot­nos­ťou naz­bie­ra­ných ne­čis­tôt - iC­le­bo za­chy­til 61 % špi­ny, kto­rú dos­tal za úlo­hu po­vy­sá­vať. Na dru­hej stra­ne je to dru­há naj­vyš­šia hod­no­ta z tes­tu. iC­le­bo od­po­rú­ča­me do kom­pli­ko­va­ných pries­to­rov, kde sa up­ra­to­va­nie Z-štý­lom up­lat­ní. Hlb­šiu lo­gi­ku vy­sá­va­nia sme v ňom však neob­ja­vi­li.

Ce­na: 499 EUR
Za­po­ži­čal: PLAY Elec­tro­nics

iRo­bot Room­ba 780

pikto TIP REDAKCIE svetla kopie.jpg iRobot_Roomba_780_Quarter_Top_on_WHT_300dpi.jpg
Mapka - Roomba.jpg

Room­ba je asi naj­zná­mej­šia znač­ka ro­bo­tic­kých vy­sá­va­čov a zis­ti­li sme, pre­čo to tak je. Vy­so­ká efek­ti­vi­ta vy­sá­va­nia aj pod­ľa množ­stva za­chy­te­nej ne­čis­to­ty, aj pod­ľa po­vy­sá­va­nej plo­chy - ho­ci hod­no­tu 99 % udá­va­nú vý­rob­com ne­do­siah­ne­te. Naj­lep­šia vlas­tnosť toh­to vy­sá­va­ča je de­tek­cia špi­ny - po­kiaľ iRo­bot na­ra­zí na ne­čis­to­tu, zos­ta­ne v da­nej ob­las­ti a v kru­hu s plo­chou asi 1 m2 in­ten­zív­nej­šie vy­čis­tí da­nú ob­lasť.

Ro­bí tak ako je­di­ný spo­me­dzi všet­kých tes­to­va­ných vy­sá­va­čov. Ele­gant­ný ro­bo­tic­ký vy­sá­vač po­nú­ka na svo­jom te­le do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie, ne­chý­ba však ani di­aľ­ko­vý ov­lá­dač a do­ko­va­cia sta­ni­ca. Ak sa nie­čo sta­ne, o chy­be vás in­for­mu­je kód na dis­ple­ji. Room­ba up­ra­tu­je dvo­ma ke­fa­mi (šte­ti­no­vá, gu­me­ná), kto­ré ro­tu­jú op­ro­ti se­be. Spo­lu 42 sen­zo­rov pris­pô­so­bu­je vy­sá­va­nie 67-krát za se­kun­du. Ne­chý­ba fil­ter HE­PA pri pra­cho­vej nádr­ži, kto­rá dis­po­nu­je in­di­ká­to­rom napl­ne­nia.

Vý­drž ba­té­rie sa po­hy­bu­je na úrov­ni 3 ho­dín, čo pos­ta­čí prib­liž­ne na dva až tri vy­sá­va­cie cyk­ly. Sú­čas­ťou ba­le­nia sú aj dva vir­tuál­ne ma­já­ky, kto­ré slú­žia aj ako na­vi­gač­ný sys­tém na náv­rat do do­ko­va­cej sta­ni­ce. Room­ba cho­dí štý­lom room-to-room, ne­ro­bí jej prob­lém poup­ra­to­vať aj za po­loot­vo­re­ný­mi dve­ra­mi. Krás­ne čis­tí napr. oko­lo sto­li­čiek, ši­kov­ne pod sto­lom a po­čas čis­te­nia na väč­ších plo­chách sa za­sta­vu­je (zväč­ša asi ná­hod­ne, nás­led­ne si vy­be­rie 20 ÷ 45° uhol od­ra­zu) a čis­tí vy­bra­né plo­chy.

Šte­tin­ky sú dos­ta­toč­ne dl­hé aj na čis­te­nie ro­hov. iRo­bot Room­ba pos­ky­tu­je naj­vyš­šiu efek­ti­vi­tu vy­sá­va­nia, keď iba za 17 mi­nút do­ká­zal poz­bie­rať až 72 % ne­čis­tôt na 85 % plo­chy. Nás­led­ne sa však za­se­kol (opa­ko­va­ne) na pra­hu sme­rom k vcho­do­vým dve­rám, tak­že vy­sá­va­cí cyk­lus ne­do­kon­čil. iRo­bot Room­ba 780 hod­no­tí­me ako naj­vys­pe­lej­ší ro­bo­tic­ký vy­sá­vač dos­tup­ný ak­tuál­ne na na­šom tr­hu. Op­la­tí sa ho kú­piť, aj keď k do­ko­na­los­ti mu eš­te nie­čo chý­ba.

Ce­na: 599 EUR
Za­po­ži­čal: PLAY Elec­tro­nics

Ver­dikt PC RE­VUE

Šesť ro­bo­tic­kých vy­sá­va­čov si zme­ra­lo svo­je si­ly pri up­ra­to­va­ní po­mer­ne kom­pli­ko­va­nej plo­chy s veľ­kos­ťou 70 m2 a s roz­ma­ni­tý­mi pre­káž­ka­mi, ste­na­mi, prah­mi, dve­ra­mi, sto­lič­ka­mi, skri­ňa­mi či ška­tu­ľou. Vo väč­ši­ne tes­tov zvyk­ne­me jed­not­li­vé vý­rob­ky od­po­rú­čať a vždy k to­mu dá­me aj kon­krét­ny dô­vod.

Ten­to­raz však vy­sá­va­če Car­neo Smart Clea­ner 610, Clean­Ma­te QQ-1 a Sen­cor SVC8000B skôr neod­po­rú­ča­me. Ho­ci lá­ka­jú niž­šou na­do­bú­da­cou ce­nou, ich čis­tia­ce schop­nos­ti sú prak­tic­ky ne­pou­ži­teľ­né. Na dru­hej stra­ne sme ob­ja­vi­li tri po­mer­ne dob­ré ro­bo­tic­ké vy­sá­va­če. Vy­hlá­se­nia o o 99-per­cen­tnej účin­nos­ti vy­sá­va­nia sí­ce nie sú prav­di­vé, ale ro­bo­tic­ké vy­sá­va­če iC­le­bo Ho­me, iRo­bot Room­ba 780 a Sam­sung VCR 8895 na zbež­né up­ra­ta­nie a po­vy­sá­va­nie pos­ta­čia.

Vy­čis­tia viac ako 80 % plo­chy s prie­mer­nou efek­ti­vi­tou pre­sa­hu­jú­cou 60 %. iC­le­bo Ho­me od­po­rú­ča­me na veľ­ké a kom­pli­ko­va­né plo­chy, kde sa up­lat­ní Z-št­ýl up­ra­to­va­nia. Sam­sung VCR 8895 chvá­li­me za lo­gi­ku vy­sá­va­nia a vy­uži­tie sys­té­mu Vi­sio­na­ry Map­ping, no ako naj­vys­pe­lej­ší vy­sá­vač na tr­hu hod­no­tí­me ak­tuál­ne mo­del iRo­bot Room­ba 780. Aj keď sa na pra­hu za­se­kol, po­vy­sá­val naj­viac plo­chy a s naj­vyš­šou účin­nos­ťou. Spo­mí­na­ných 99 % to roz­hod­ne nie je, ale na zbež­né up­ra­ta­nie by­tu či do­mu do pos­ta­čí.

No ak aj in­ves­tu­je­te do ro­bo­tic­ké­ho vy­sá­va­ča ne­ma­lú su­mu, po­čí­taj­te s tým, že sem-tam jed­no­du­cho mu­sí­te po ňom doup­ra­to­vať ma­nuál­ne. Za­tiaľ to­tiž ne­do­ká­že zdvih­núť gauč či vá­zu, po­su­núť si sto­lič­ku či od­pra­tať pa­pu­če na mies­to. A na­vy­še žiad­ny z ro­bo­tov ne­vie cho­diť po scho­doch, a ak má­te viac­pod­laž­ný byt, bu­de­te ho pre­sú­vať ma­nuál­ne.

Zdroj: PC REVUE 6/2012


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter