Aký je skutočný dôvod zákazu používania mobilov na palube lietadla?

Člán­kov a dis­ku­sií o tom, či je zá­kaz pou­ží­va­nia mo­bi­lov v lie­tad­le správ­ny, sú na inter­ne­te ti­síc­ky. My sme sa pre­to vy­bra­li pria­mo za ka­pi­tá­nom lie­tad­la jed­nej z le­tec­kých spo­loč­nos­tí ope­ru­jú­cich char­te­ro­vé le­ty na Slo­ven­sku, aby sme sa ho spý­ta­li, ako to v sku­toč­nos­ti je. Tak­že otáz­ka znie: Pre­čo je vlas­tne za­ká­za­né pou­ží­va­nie te­le­fó­nov a iných elek­tro­nic­kých prís­tro­jov na pa­lu­be lie­tad­la?

cockpit2.jpg

Mô­žu elek­tro­nic­ké za­ria­de­nia vy­sie­la­jú­ce rá­dio­vý sig­nál (mo­bil, no­te­book atď.) na­ru­šiť čin­nosť zlo­ži­tých elek­tro­nic­kých sys­té­mov lie­tad­la? Nik­to to za­tiaľ ne­potvr­dil.

Za­ča­lo sa to v ro­ku 1991

Exis­tu­jú dva zá­klad­né dô­vo­dy na zá­kaz pou­ží­va­nia mo­bil­ných te­le­fó­nov a iných za­ria­de­ní na pa­lu­be lie­ta­diel v niek­to­rých fá­zach le­tu. Po pr­vé sig­nál po­chá­dza­jú­ci z pre­nos­ných elek­tro­nic­kých za­ria­de­ní, ako sú mo­bil­né te­le­fó­ny, no­te­boo­ky, rá­diá ale­bo det­ské hrač­ky s di­aľ­ko­vým ov­lá­da­ním pra­cu­jú­ce na zá­kla­de vy­sie­la­ných rá­dio­vých vĺn (tzv. ne­kon­tro­lo­va­ná elek­tro­mag­ne­tic­ká ra­diá­cia s ne­bez­pe­čen­stvom ov­plyv­ne­nia ko­mu­ni­kač­ných a na­vi­gač­ných sys­té­mov lie­tad­la), mô­že ru­šiť pa­lub­né prís­tro­je.

Tak ako po­ču­je­te nep­rí­jem­né ru­še­nie, keď pril­oží­te mo­bil k rá­diu, rov­na­ko je mož­né ru­še­nie os­tat­ných prís­tro­jov. V tej­to ob­las­ti, ok­rem sa­mot­ných vý­rob­cov lie­ta­diel hľa­da­li od­po­ve­de aj FAA (Fe­de­ral Avia­tion Ad­mi­nis­tra­tion), NA­SA (Na­tio­nal Aero­nau­tics and Spa­ce Ad­mi­nis­tra­tion) a FCC (Fe­de­ral Com­mu­ni­ca­tions Com­mis­sion). Prá­ve FCC v ro­ku 1991 za­ká­za­la pou­ží­va­nie mo­bil­ných te­le­fó­nov na pa­lu­be lie­ta­diel, v ro­ku 2005 sa však pra­vid­lá mier­ne zvoľ­ni­li.

Od za­ča­tia pou­ží­va­nia pre­nos­ných elek­tro­nic­kých za­ria­de­ní vy­sie­la­jú­cich rá­dio­vé sig­ná­ly bo­lo v his­tó­rii le­tec­tva opí­sa­ných nie­koľ­ko prí­pa­dov s po­doz­re­ním, že pre­nos­né po­čí­ta­če ale­bo mo­bil­né te­le­fó­ny za­siah­li do pre­vádz­ky niek­to­rých ope­rač­ných prís­tro­jov na pa­lu­be lie­tad­la. V niek­to­rých prí­pa­doch le­tec­ké spo­loč­nos­ti okam­ži­te za­ča­li v la­bo­ra­tór­nych aj reál­nych pod­mien­kach tes­to­vať ich vplyv na prís­tro­je lie­tad­la.

Ani raz sa však po­zo­ro­va­ný jav ne­po­da­ri­lo zo­pa­ko­vať. Vo všet­kých prí­pa­doch ide iba o do­ha­dy a pred­pok­la­dy, nik­dy sa v ume­lých pod­mien­kach ne­do­ká­za­la spo­ji­tosť me­dzi pre­nos­ným za­ria­de­ním vy­sie­la­jú­cim rá­dio­vé vl­ny a čin­nos­ťou le­tec­kých prís­tro­jov. Luf­than­sa v ro­ku 2005 pri tes­toch s 25-ná­sob­ne väč­ším vy­sie­la­cím vý­ko­nom, ako má bež­ný mo­bil­ný te­le­fón, ta­kis­to ne­zaz­na­me­na­la po­ru­chu na žiad­nych sig­nál­nych ve­de­niach.

Niek­de sa te­le­fo­no­vať dá

Ľudia z bran­že, te­da pi­lo­ti a le­tec­kí me­cha­ni­ci, zá­kaz pod­po­ru­jú, vo väč­ši­ne prí­pa­dov však ide iba o všeo­bec­né zdô­vod­ne­nie toh­to zá­ka­zu. Nie­koľ­ko mo­bil­ných te­le­fó­nov za­pnu­tých sú­čas­ne asi ťaž­ko na­ru­ší elek­tro­nic­ké sys­té­my lie­tad­la, kto­ré sú chrá­ne­né a nie­koľ­kok­rát zá­lo­ho­va­né. Otáz­ne však je, čo by sa sta­lo, ke­by za­pnu­tých mo­bil­ných te­le­fó­nov bo­lo nie­koľ­ko sto­vák ako v prí­pa­de veľ­kých dop­rav­ných lie­ta­diel.

Niek­to­ré le­tec­ké spo­loč­nos­ti (napr. Fly Emi­ra­tes) te­le­fo­no­va­nie na pa­lu­be lie­ta­diel umož­ňu­jú a k žiad­ne­mu in­ci­den­tu za­tiaľ ne­doš­lo. Rov­na­ko tre­ba po­dot­knúť, že Wi-Fi na pa­lu­be, kto­ré sa v Euró­pe vní­ma ako nad­štan­dar­dná či do­kon­ca ra­rit­ná služ­ba, je v Spo­je­ných štá­toch sa­moz­rej­mosť na vnút­roš­tát­nych le­toch aj v lie­tad­lách, kto­ré už ma­jú čo-to od­lie­ta­né. V tých­to prí­pa­doch (te­le­fo­no­va­nie a Wi-Fi na pa­lu­be) je bez­drô­to­vá ko­mu­ni­ká­cia rie­še­ná mik­ro­vy­sie­lač­mi na pa­lu­be, kto­ré po­tom sig­nál pre­ná­ša­jú cez sa­te­lit­né pri­po­je­nie.

Lie­tad­lo je te­da aký­si vir­tuál­ny ope­rá­tor, kto­rý pos­ky­tu­je te­le­fón­ne aj inter­ne­to­vé pri­po­je­nie s vlas­tnou ce­no­vou po­li­ti­kou. Inter­net bý­va čas­to v USA na pa­lu­be lie­ta­diel bez­plat­ný, sta­čí si po­zrieť ne­ja­kú rek­la­mu. Ak tre­ba pla­tiť pop­lat­ky, je to me­nej ako 10 USD za jed­not­li­vý let.

Dô­vod zá­ka­zu je niek­de in­de

Dô­vod zá­ka­zu te­le­fo­no­va­nia a vy­uží­va­nia elek­tro­nic­kých prís­tro­jov na pa­lu­be je asi úpl­ne in­de a je ove­ľa pro­zaic­kej­ší. V kri­tic­kých fá­zach le­tu, kto­rý­mi sú vzlet a pris­tá­tie, je pot­reb­ná spo­lup­rá­ca ces­tu­jú­cich s per­so­ná­lom. V sú­čas­nos­ti má väč­ši­na smar­tfó­nov ale­bo no­te­boo­kov aj tzv. off-li­ne re­žim, kto­rý bol vy­vi­nu­tý aj pre­to, aby sa tie­to za­ria­de­nia moh­li pou­ží­vať v lie­tad­lách.

Prá­ve tým zvy­čaj­ne pa­sa­žie­ri ar­gu­men­tu­jú pri upo­zor­ne­ní zo stra­ny pa­lub­né­ho per­so­ná­lu, aby svo­je za­ria­de­nia vy­pli, neh­ľa­diac pri tom na sku­toč­nosť, či je za­ria­de­nie ces­tu­jú­ce­ho v off-li­ne re­ži­me, ale­bo nie. Pa­sa­žier mu­sí naj­mä pred kri­tic­ký­mi fá­za­mi le­tu ak­tív­ne spo­lup­ra­co­vať s po­sád­kou, či už v rám­ci príp­ra­vy ka­bí­ny na vzlet/pris­tá­tie, ale­bo sle­do­va­ním de­monštrá­cie zá­chran­ných a nú­dzo­vých pros­tried­kov na pa­lu­be. Je to v je­ho zá­uj­me.

Je dob­re zdo­ku­men­to­va­ných nie­koľ­ko in­ci­den­tov a ne­hôd, keď sa vďa­ka sko­rej reak­cii a upo­zor­ne­niu po­sád­ky zo stra­ny ces­tu­jú­ce­ho po­da­ri­lo od­vrá­tiť vznik­nu­té ne­bez­pe­čen­stvo (po­žiar čas­ti lie­tad­la, dym v ka­bí­ne, uvoľ­ne­ná sú­čias­tka a pod.). Tu tre­ba po­dot­knúť, že vo väč­ši­ne prí­pa­dov má ces­tu­jú­ci lep­ší vý­hľad na von­kaj­šie pod­mien­ky a kríd­lo­vé plo­chy lie­tad­la, keď­že zor­né po­le kok­pi­tu je dosť zú­že­né a pa­lub­ný per­so­nál má oby­čaj­ne k dis­po­zí­cii len ma­lé okien­ko pri slu­žob­nom se­dad­le. Je pre­to pot­reb­né, aby ces­tu­jú­ci vo vlas­tnom zá­uj­me ne­bo­li iba pa­sív­ne „dop­ra­vo­va­ní", ale ak­tív­ne si vší­ma­li svo­je oko­lie.

Ani mul­ti­me­diál­ne sys­té­my (preh­rá­va­nie vi­dea a audia), kto­ré sú dnes bež­ne dos­tup­né v lie­tad­lách, nie sú nik­dy spus­te­né po­čas vzle­tu a pris­tá­va­nia prá­ve pre­to, že v tých­to chví­ľach vzni­ka­jú naj­čas­tej­šie nú­dzo­vé si­tuácie a nie je vhod­né, aby v tom ča­se pú­ta­li po­zor­nosť pa­sa­žie­rov ta­ké­to sys­té­my.

laptop na palube.JPG

No­te­book s pri­po­je­ním Wi-Fi na inter­net je v Spo­je­ných štá­toch bež­ná zá­le­ži­tosť už nie­koľ­ko ro­kov. Euró­pa sa za­tiaľ nep­re­bu­di­la.

Sta­čí chví­ľu vy­dr­žať

De­sať mi­nút vzle­tu a mož­no dvad­sať mi­nút po­čas fá­zy pris­tá­va­nia - toľ­ko tre­ba vy­dr­žať a no­te­book či iné elek­tro­nic­ké za­ria­de­nie ne­pou­ží­vať. Ak ide o daň za bez­peč­ný let, mys­lí­me si, že sa op­la­tí tú­to chví­ľu vy­dr­žať. Otáz­ne zos­tá­va ak­tív­ne vy­uží­va­nie mo­bil­ných te­le­fó­nov a ich pri­pá­ja­nie do sie­te. Bu­de to dos­tup­né nie­ke­dy aj na európ­skych le­toch? A ke­by aj nie, as­poň má­me čas na chví­ľu vy­pnúť...

Zdroj: PC REVUE 6/2012


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter