Ako kúpiť notebook a neísť ho po mesiaci vrátiť

No­te­boo­ky de­fi­ni­tív­ne prev­za­li vlá­du nad sve­tom osob­ných po­čí­ta­čov. V pre­daj­niach čí­ha­jú de­siat­ky mo­de­lov, kto­ré sa od­li­šu­jú veľ­kos­ťou, vý­ko­nom, vý­dr­žou, er­go­nó­miou, vý­ba­vou či servis­om. Vy­znať sa v nich nie je jed­no­du­ché. Po­nú­ka­me vám zo­pár ti­pov, ako si za­ob­sta­rať no­te­book bez skla­ma­nia.

Nika_2.jpg

Kaž­dý vý­ber by sa mal za­čať tým, že si od­po­vie­te na otáz­ku, na čo hlav­ne plá­nu­je­te no­te­book pou­ží­vať. Vo všeo­bec­nos­ti mož­no no­te­boo­ky z hľa­dis­ka vy­uži­tia roz­de­liť na kan­ce­lár­ske, mul­ti­me­diál­ne a hráč­ske. V prí­pa­de no­te­boo­kov je, sa­moz­rej­me, dô­le­ži­té aj to, či ho chce­te pou­ží­vať pre­važ­ne do­ma ako náh­ra­du za des­ktop, ale­bo ho plá­nu­je­te čas­to no­siť so se­bou, nap­rík­lad na pred­náš­ky do ško­ly.

Aj keď sa od­po­veď na tú­to zá­klad­nú otáz­ku zdá jed­no­du­chá, opak je prav­dou," tvr­dí sa­les ma­na­žér Elec­tro Worldu To­máš Ku­če­ra. „Ak si ku­pu­jem no­te­book, chcem pred­sa, aby som na ňom mo­hol pí­sať tex­ty a ro­biť ta­buľ­ky, sur­fo­vať po webe, preh­rá­vať mul­ti­mé­diá a ob­čas si za­hrať aj ne­ja­kú hru. Má­lok­to má pres­ne vy­hra­ne­ný ná­zor a hľa­dá skôr uni­ver­zál­ne rie­še­nie."

Naš­ťas­tie, väč­ši­na no­te­boo­kov dnes to­to kri­té­rium už spĺňa. Na vás je, aby ste sa pred kú­pou roz­hod­li, na čo väč­ši­nou vám bu­de no­te­book slú­žiť. Mô­že vám to ušet­riť ne­ma­lý pe­niaz, pre­to­že ak ste za­ry­tým od­por­com hier, ne­má vý­znam, aby ste si prip­lá­ca­li za de­di­ko­va­nú gra­fic­kú kar­tu. Roz­hod­ne však ne­pod­ce­ňuj­te ani veľ­kosť no­te­boo­ku, pre­to­že pri dl­hšom no­se­ní po­cí­ti­te kaž­dý gram na­vy­še.

Uh­lo­prieč­ka

Prá­ve od toh­to pa­ra­met­ru by ste sa ma­li od­ra­ziť, než za­čne­te pre­mýš­ľať nad jed­not­li­vý­mi mo­del­mi. Za­tiaľ čo 11,6" a 13,3" mo­de­ly sú vhod­né na čas­té pre­ná­ša­nie, 15,6" a 17" mo­de­ly slú­žia ako náh­ra­da za stol­ný po­čí­tač. Ka­te­gó­ria 14" no­te­boo­kov sto­jí niek­de na roz­hra­ní. „Naj­po­pu­lár­nej­šie sú stá­le 15,6" mo­de­ly, a to naj­mä vďa­ka dos­ta­toč­ne veľ­ké­mu dis­ple­ju, nu­me­ric­ké­mu blo­ku na klá­ves­ni­ci a naj­lep­ším po­me­rom ce­ny k vý­ko­nu," ho­vo­rí T. Ku­če­ra.

Pro­ce­sor

Od pro­ce­so­ru sa od­ví­ja rých­losť preh­rá­va­nia vi­deí a hud­by, sviž­nosť ap­li­ká­cií a tak­tiež vý­drž no­te­boo­ku. Ako mi­ni­mum mož­no v sú­čas­nos­ti od­po­ru­čiť pro­ce­so­ry In­tel Ce­le­ron a Pen­tium z ro­di­ny San­dy Brid­ge, u kto­rých ne­po­cí­ti­te žiad­ne vý­raz­nej­šie ones­ko­ro­va­nie. Na tr­hu sú už nie­koľ­ko me­sia­cov aj ús­por­nej­šie Ce­le­ro­ny a Pen­tia z ro­di­ny Ivy Brid­ge. Ak bu­de­te pra­co­vať s ná­roč­nej­ší­mi ap­li­ká­cia­mi, ako je nap­rík­lad strih vi­dea, po­tom ur­či­te voľ­te as­poň pro­ce­sor Co­re i3, ale­bo eš­te lep­šie Co­re i5, kto­rý je vy­ba­ve­ný fun­kciou auto­ma­tic­ké­ho pre­tak­to­va­nia Tur­bo Boost. Jed­not­kou vo vý­ko­ne je pro­ce­sor Co­re i7. U kon­ku­ren­čné­ho vý­rob­cu AMD po­ma­ly nas­tu­pu­je plat­for­ma Tri­ni­ty, kto­rá do­sa­hu­je pro­ce­so­ro­vý vý­kon Pen­tií, gra­fic­ký má však ove­ľa vy­šší. Ur­či­te už ne­ku­puj­te no­te­book s pro­ce­so­rom AMD Bra­zos.

Gra­fi­ka

Ak hľa­dá­te no­te­book na hra­nie, maj­te na pa­mä­ti, že naj­väč­ší vplyv na ply­nu­losť hier má de­di­ko­va­ná gra­fic­ká kar­ta. Ak si chce­te za­hrať hry pri roz­lí­še­ní 1920 x 1980 pixelov, mi­ni­mom by ma­la byť gra­fi­ka Nvi­dia Ge­For­ce GT 650M s ús­por­ným gra­fic­kým jad­rom Kep­ler. Naj­vyš­šiu mož­nú voľ­bu pri her­ných no­te­boo­koch dnes pred­sta­vu­je Ge­For­ce GT 680M či kon­ku­renč­ný Ra­deon HD 7970M. „Na preh­rá­va­nie HD fil­mov si vy­sta­čí­te aj s in­teg­ro­va­nou gra­fi­kou v pro­ce­so­re, kto­rá pod­po­ru­je har­dvé­ro­vú ak­ce­le­rá­ciu vi­dea a zvlád­ne aj me­nej ná­roč­né hry," upo­zor­ňu­je T. Ku­če­ra.

Pa­mäť

Po­kiaľ ide o pa­mä­ťo­vé mo­du­ly, ne­pí­sa­ným štan­dar­dom sú 4 GB, kto­ré vám bu­dú pos­ta­čo­vať prak­tic­ky na všet­ko.

Pev­ný disk

Vo väč­ši­ne no­te­boo­kov stá­le náj­de­te kla­sic­ké pev­né dis­ky s 5400 ot./min. Da­ňou za rých­lej­ší disk so 7200 ot./min sú vib­rá­cie, za­hrie­va­nie a spot­re­ba. Dob­rou voľ­bou je aj SSD disk bez po­hyb­li­vých čas­tí. Bu­de­te si však mu­sieť prip­la­tiť a zmie­riť sa s niž­šou úlož­nou ka­pa­ci­tou.

Por­ty

V sú­čas­nos­ti už sa bez prob­lé­mov za­obí­de­te bez slo­tu Expres­sCard a por­tu eSA­TA, kto­ré pos­tup­ne vy­tlá­ča rých­le USB 3.0 vďa­ka svo­jej uni­ver­zál­nos­ti. Roz­hod­ne však tr­vaj­te na tom, aby váš no­te­book mal aj di­gi­tál­ny HDMI port na pri­po­je­nie k exter­né­mu mo­ni­to­ru ale­bo te­le­ví­zo­ru.

Vý­drž

Úspor­nej­šie pro­ce­so­ry, či­po­vé súp­ra­vy a LED pod­svie­te­nie dis­ple­ja sa naj­väč­šou mie­rou pod­pí­sa­li pod to, že sú­čas­né no­te­boo­ky vy­dr­žia byť v cho­de ove­ľa dlh­šie. Aj v prí­pa­de 15" mo­de­lov sa dnes mô­že­te stret­núť s de­sať­ho­di­no­vou vý­dr­žou na ba­té­riu.

Konštruk­cia

Pri kú­pe no­te­boo­ku ve­nuj­te po­zor­nosť aj pou­ži­tým ma­te­riá­lom a kva­li­te konštruk­cie. Naj­lac­nej­ším konštruk­čným ma­te­riá­lom sú plas­ty, ich hlav­ným ne­dos­tat­kom je však ohyb­nosť a pras­ka­nie v dl­ho­do­bo na­má­ha­ných čas­tiach, ako sú nap­rík­lad pán­ty. Lep­šou al­ter­na­tí­vou, naj­mä v prí­pa­de čas­té­ho pre­ná­ša­nia, sú zlia­ti­ny hli­ní­ka ale­bo hor­čí­ka. Pa­mä­taj­te tiež na to, že lesk­lá povr­cho­vá úp­ra­va je sí­ce ele­gan­tnej­šia, ale za­krát­ko na nej bu­de­te vi­dieť všet­ky vla­so­vé škra­ban­ce a od­tlač­ky pr­stov. Z toh­to hľa­dis­ka je prak­tic­kej­šia mat­ná úp­ra­va.

Na cel­ko­vú sviž­nosť no­te­boo­ku má naj­väč­ší vplyv pro­ce­sor a SSD disk. Vďa­ka ús­por­nej­ším pro­ce­so­rom sa vý­drž ba­té­rií v prie­be­hu pos­led­né­ho ro­ka zdvoj­ná­so­bi­la. Pri kú­pe sa neorien­tuj­te len na tech­nic­ké špe­ci­fi­ká­cie a vý­ko­no­vé pa­ra­met­re, ale ve­nuj­te po­zor­nosť aj kva­li­te konštruk­cie, er­go­nó­mii, za­hrie­va­niu a ti­ché­mu cho­du. Naj­lep­šie je, ak si má­te mož­nosť no­te­book pred kú­pou po­zrieť a oh­ma­tať.

EW-1.jpg
www.elec­troworld.sk

Zdroj: PC REVUE 3/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter