Samsung Galaxy S III mini / Detailný test

Strana 3/3

Roz­hra­nie te­le­fó­nu

1.png
K tej­to ob­ra­zov­ke sa dos­ta­ne­te po 40 se­kun­dách od za­pnu­tia te­le­fó­nu

2.png
Hlav­né me­nu s ap­li­ká­cia­mi, kto­ré sme po­čas tes­to­va­nia nain­šta­lo­va­li na­vy­še

3.png
Zoz­nam wid­ge­tov, pre­chá­dza sa me­dzi ni­mi rov­na­ko ako pri hlav­nom me­nu

4.png
Ďal­šie nás­tro­je z ka­te­gó­rie wid­ge­tov na hlav­nú ob­ra­zov­ku

5.png
Po­ča­sie nie je na ško­du, Bra­tis­la­va bo­la ale ob­čas za­me­ra­ná s od­liš­nos­ťou v po­lo­he a údaj zob­ra­zu­je ra­kús­ku de­din­ku

6.png
Hlav­né me­nu nas­ta­ve­ní te­le­fó­nu a ope­rač­né­ho sys­té­mu

7.png
Vý­ber me­dzi kla­sic­kým re­ži­mom a jed­no­du­chým, kto­rý pri­dá na plo­chu od­ka­zy k naj­pou­ží­va­nej­ším prog­ra­mom

8.png
Voľ­by ús­por­né­ho re­ži­mu

9.png
Nad­štan­dar­dné mož­nos­ti uza­my­ka­nia dis­ple­ja (te­le­fó­nu)

10.png
Nad­štan­dar­dné mož­nos­ti pri de­fi­no­va­ní, kto­ré po­hy­bo­vé ges­tá chce pou­ží­va­teľ vy­uží­vať

11 copy.png
Benchmark na hod­no­te­nie vý­ko­nu; ap­li­ká­cia Smar­tbench 2012

Zdroj: PCR 1/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter