Sťahujeme voľne dostupný obsah z YouTube, Vimeo, Soundcloud

Strana 1/3
Po­pu­lár­ne strán­ky na zdie­ľa­nie vi­dea, ako sú YouTu­be či Vi­meo, sa nep­res­taj­ne pre­hý­ba­jú pod ná­po­rom sto­viek mi­lió­nov náv­štev­ní­kov. Server­y preh­rá­va­jú mi­liar­dy vi­deí den­ne a pou­ží­va­te­lia nah­rá­va­jú nie­koľ­ko ďal­ších de­sia­tok ho­dín ob­sa­hu kaž­dú mi­nú­tu. Asi kaž­dý, kto tie­to server­y nie­ke­dy nav­ští­vil, ob­čas za­tú­žil ulo­žiť si ne­ja­ké vi­deo na disk. V tom­to člán­ku vám po­ra­dí­me, ako ús­peš­ne a jed­no­du­cho tie­to sú­bo­ry mô­že­te uk­la­dať. Za­me­ria­me sa pri tom nie­len na čas­to žia­da­né sťa­ho­va­nie vi­deí z po­pu­lár­nych vi­deo- a audio­slu­žieb, ale aj na zá­znam o nie­čo kom­pli­ko­va­nej­šie­ho pl­ne strea­mo­va­né­ho ob­sa­hu.

Sťa­ho­va­nie vi­deí z kla­sic­kých slu­žieb na zdie­ľa­nie vi­dea

Por­tá­ly YouTu­be a Vi­meo net­re­ba pred­sta­vo­vať. Ide o ty­pic­kých pred­sta­vi­te­ľov webo­vých slu­žieb ur­če­ných na zdie­ľa­nie vi­deoob­sa­hu. Pri sťa­ho­va­ní si mô­že­te vy­brať zo šty­roch rôz­nych me­tód, z kto­rých kaž­dá má vlas­tné špe­ci­fi­ká a po­žia­dav­ky.

Sťa­ho­va­nie vi­deí z YouTu­be a ob­dob­ných slu­žieb je po­pu­lár­na zá­le­ži­tosť, kto­rá veľ­mi lá­ka bez oh­ľa­du na to, aké zna­los­ti z pou­ží­va­nia inter­ne­tu a po­čí­ta­ča má­te. A to­ho sú si ve­do­mí aj tvor­co­via škod­li­vé­ho sof­tvé­ru. Pri za­dá­va­ní zvy­čaj­ných fráz do vy­hľa­dá­va­čov ne­je­den vý­sle­dok sme­ru­je do pod­vod­ných re­cen­zií, po­chyb­ných hod­no­te­ní či pria­mo na strán­ky s ne­ka­lý­mi skrip­ta­mi a sna­ha­mi o pres­me­ro­va­nie na ne­že­la­né služ­by a pro­duk­ty. Po­zor na to pri vy­hľa­da­ní ďal­ších al­ter­na­tív­nych me­tód. Mno­ho aj le­gi­tím­ne pô­so­bia­ce­ho sof­tvé­ru vás to­tiž „od­me­ní“ dopl­nko­vý­mi tool­bar­mi, ne­pot­reb­ný­mi ap­li­ká­cia­mi pri­ba­le­ný­mi v in­šta­lá­to­re či pres­ta­ve­ním pred­vo­le­ných pre­hlia­da­čov a do­mov­ských strá­nok.

Ma­nuál­ne sťa­ho­va­nie kon­ven­čnou ces­tou

Pr­vá mož­nosť sťa­ho­va­nia vi­deí je ich ma­nuál­ne vy­be­ra­nie z vy­rov­ná­va­cej pa­mä­te inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča. Ide o me­tó­du, kto­rú čas­to pou­ží­va­jú skú­se­nej­ší pou­ží­va­te­lia, pri­čom jej vý­ho­da je hlav­ne v tom, že ne­vy­ža­du­je in­šta­lá­ciu a ani pou­ží­va­nie žiad­ne­ho dopl­nko­vé­ho sof­tvé­ru. Pri preh­rá­va­ní vi­dea nap­rík­lad zo strán­ky YouTu­be ste si ur­či­te všim­li, že spod­ný pa­nel s čer­ve­ným ča­so­vým po­suv­ní­kom vi­dea sa pos­tup­ne napl­ňu­je. Keď sa vi­deo ce­lé na­čí­ta, mož­no v ňom pres­ka­ko­vať na akú­koľ­vek časť okam­ži­te a bez ča­ka­nia. Je to z dô­vo­du, že vi­deo sa pos­tup­ne uk­la­dá do vy­rov­ná­va­cej pa­mä­te pre­hlia­da­ča na va­šom dis­ku. S tým­to fak­tom ma­jú prob­lé­my niek­to­rí za­čia­toč­ní­ci, kto­rí ma­jú za­ži­tú myl­nú pred­sta­vu, že sťa­ho­va­nie vi­dea je di­amet­rál­ne od­liš­né od je­ho on-li­ne poz­re­tia. Z hľa­dis­ka inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia ide, sa­moz­rej­me, o to­tož­nú vec. Všet­ky dá­ta k vám mu­sia do­pu­to­vať tak či tak. V pr­vom spo­me­nu­tom prí­pa­de ich však vi­di­teľ­ne ulo­ží­te a zos­ta­nú na va­šom dis­ku, až kým sa ich ne­roz­hod­ne­te zma­zať, v dru­hom prí­pa­de sa úpl­ne rov­na­ko ulo­žia na disk a zma­žú sa auto­ma­tic­ky zvy­čaj­ne po za­vre­tí strán­ky ale­bo pre­hlia­da­ča. Ak si te­da cho­dí­te na YouTu­be po­ze­rať ne­ja­ké kon­krét­ne vi­deo na zlep­še­nie ná­la­dy kaž­dý deň, zna­me­ná to, že ho za­kaž­dým sťa­hu­je­te do svoj­ho po­čí­ta­ča a auto­ma­tic­ky ma­že­te po do­po­ze­ra­ní.

Prís­tup do dis­ko­vej vy­rov­ná­va­cej pa­mä­te pre­hlia­da­ča (ca­che) nie je kom­pli­ko­va­ný. Ide zvy­čaj­ne o kla­sic­ký prie­či­nok, kto­ré­ho umies­tne­nie, sa­moz­rej­me, zá­vi­sí od to­ho, aký inter­ne­to­vý pre­hlia­dač pou­ží­va­te. V prí­pa­de pre­hlia­da­ča Inter­net Explo­rer ide o C: \ Pou­ží­va­te­lia \ Me­no váš­ho úč­tu \ Ap­pDa­ta \ Lo­cal \ Mic­ro­soft \ Win­dows \ Tem­po­ra­ry Inter­net Fi­les. Prie­či­nok Ap­pDa­ta je skry­tý. Po­kiaľ te­da ne­má­te skry­té sú­bo­ry zob­ra­ze­né, voj­di­te do prie­čin­ka C: \ Pou­ží­va­te­lia \ Me­no váš­ho úč­tu a do ad­res­né­ho riad­ka do­píš­te /Ap­pDa­ta ruč­ne. Po je­ho ot­vo­re­ní pok­ra­čuj­te tra­dič­nou ces­tou do že­la­né­ho umies­tne­nia. Sú­bo­ry vo vy­rov­ná­va­cej pa­mä­ti si jed­no­du­cho zo­raď­te pod­ľa vy­tvo­re­nia od naj­nov­šie­ho a zob­raz­te si in­for­má­ciu o ich jed­not­li­vých veľ­kos­tiach. Nás­led­ne ot­vor­te v pre­hlia­da­či žia­da­né vi­deo na strán­ke YouTu­be či Vi­meo. Vo vy­rov­ná­va­cej pa­mä­te pri­bud­nú no­vé sú­bo­ry. Stlá­ča­ním tla­čid­la F5 mô­že­te zoz­nam neus­tá­le ob­no­vo­vať a všim­núť si, že jed­né­mu zo sú­bo­rov nep­res­taj­ne na­ras­tá ob­jem. Pôj­de te­da o ak­tuál­ne sťa­ho­va­né vi­deo. Poč­kaj­te na je­ho kom­plet­né na­čí­ta­nie a nás­led­ne sú­bor pre­ko­pí­ruj­te na že­la­né mies­to. Te­raz už pos­ta­čí sú­bor iba pre­me­no­vať na Me­no.flv a preh­rá­vať ho v kla­sic­kých preh­rá­va­čoch vi­dea.

Ak pou­ží­va­te inter­ne­to­vý pre­hlia­dač Mo­zil­la Fi­re­fox, ces­ta k vy­rov­ná­va­cej pa­mä­ti je C: \ Pou­ží­va­te­lia \ Me­no váš­ho úč­tu \ Ap­pDa­ta \ Lo­cal \ Mo­zil­la \ Fi­re­fox \ Pro­fi­les \ ná­zov váš­ho pro­fi­lu \ Ca­che. Pri inter­ne­to­vom pre­hlia­da­či Ope­ra ide o Ap­pDa­ta \ Lo­cal \ Ope­ra \ Ope­ra \ ca­che. V oboch prí­pa­doch náj­de­te vy­rov­ná­va­ciu pa­mäť de­le­nú na prie­čin­ky. To však nie je na pre­káž­ku. Po ot­vo­re­ní vi­dea v pre­hlia­da­či si prie­čin­ky vo vy­rov­ná­va­cej pa­mä­ti zo­raď­te pod­ľa dá­tu­mu pos­led­nej úp­ra­vy a ot­vor­te ten naj­nov­ší. Nás­led­ne už pos­tu­pu­je­te rov­na­ko ako v prí­pa­de Inter­net Explo­re­ra. Po­kiaľ pou­ží­va­te inter­ne­to­vý pre­hlia­dač Goog­le Chro­me, si­tuácia je kom­pli­ko­va­nej­šia. Ten­to pre­hlia­dač to­tiž na veľ­ké vi­deo­sú­bo­ry ne­pou­ží­va vlas­tnú vy­rov­ná­va­ciu pa­mäť, ale od­kla­dis­ko do­čas­ných sú­bo­rov sys­té­mu Win­dows (C: \ Pou­ží­va­te­lia \ Me­no váš­ho úč­tu \ Ap­pDa­ta \ Lo­cal \ Temp). Žia­da­né sú­bo­ry z nej sa ne­da­jú pria­mo ko­pí­ro­vať, pre­to­že Chro­me si ich dr­ží ot­vo­re­né s exklu­zív­ny­mi prís­tu­po­vý­mi prá­va­mi (exclu­si­ve-ac­cess mod), a ak sa o ko­pí­ro­va­nie po­kú­si­te, dos­ta­ne­te iba hlá­se­nie o tom, že to nie je mož­né. Sú­bor je pri­tom vy­tvo­re­ný s prív­las­tkom de­le­te-on-hand­le-clo­sed, tak­že bu­de zma­za­ný hneď po za­vre­tí. Je­di­ná ces­ta, ako ho sko­pí­ro­vať, je ná­sil­ne od­strá­niť pre­po­je­nie sú­bo­ru a pre­hlia­da­ča dopl­nko­vým sof­tvé­rom, ako je nap­rík­lad Un­loc­ker. Vzhľa­dom na cel­ko­vú kom­pli­ko­va­nosť pre­to pou­ži­tie Goog­le Chro­me v spo­je­ní s ma­nuál­nym ko­pí­ro­va­ním flas­ho­vých vi­deo­sú­bo­rov neod­po­rú­ča­me.

V os­tat­ných pre­hlia­da­čoch však me­tó­du vý­be­ru sú­bo­rov z vy­rov­ná­va­cej pa­mä­te mô­že­te up­lat­ňo­vať nie­len na YouTu­be, ale aj na ob­rov­skom množ­stve iných úlo­žísk audia či vi­dea na­prieč ce­lým inter­ne­tom. Ne­vý­ho­da tej­to me­tó­dy ok­rem to­ho, že je dosť ne­po­hodl­ná, je aj sku­toč­nosť, že sa ne­dá up­lat­niť vo všet­kých prí­pa­doch. Niek­to­ré špe­ci­fic­ké strán­ky nú­tia pre­hlia­dač uk­la­dať sú­bor po ma­lých úse­koch, nap­rík­lad v ma­lých 1,5 MB sú­bo­roch, čím sa vi­deo frag­men­tu­je a ne­dá sa sa­mos­tat­ne preh­rať. Tú­to me­tó­du ob­čas skú­ša aj YouTu­be, do­po­siaľ to však bo­lo vždy len do­čas­ne a po ča­se sa vrá­til zas k pô­vod­né­mu me­cha­niz­mu. V tom­to prí­pa­de ne­mož­no jed­no­du­cho tie­to sú­bo­ry ko­pí­ro­vať a preh­rá­vať a je lep­šie pou­žiť al­ter­na­tív­nu me­tó­du ich zís­ka­va­nia.


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter