Test 7 tabletov: Apple iPad Mini, Google Nexus 7, FreeWAY TAB 7.0, Huawei MediaPad 7 Lite, Tracer OVO Lite GP, Acer Iconia W5...

Strana 3/3

Tab­le­ty s Win­dows 8

Po uve­de­ní ope­rač­né­ho sys­té­mu na trh sa za­ča­li ob­ja­vo­vať aj pr­vé kon­ver­ti­bil­né rie­še­nia. Tie­to za­ria­de­nia mož­no naz­vať aj hyb­rid­mi me­dzi tab­let­mi a kla­sic­ký­mi no­te­book­mi. Kon­ver­ti­bil­né za­ria­de­nie to­tiž po­zos­tá­va z dvoch čas­tí - tab­le­to­vej čas­ti s dis­ple­jom a všet­ký­mi kom­po­nen­tmi a do­ko­va­cej sta­ni­ce s klá­ves­ni­cou a touch­pa­dom, prí­pad­ne aj ďal­šou por­to­vou vý­ba­vou. Vďa­ka to­mu mô­že­te vy­uží­vať za­ria­de­nie ako tab­let, prí­pad­ne v kom­bi­ná­cii s do­ko­va­cou sta­ni­cou vo for­me no­te­boo­ku. Kon­ver­ti­bil­né za­ria­de­nia pre Win­dows 8 sa ku kla­sic­kým no­te­boo­kom prib­li­žu­jú aj z to­ho hľa­dis­ka, že mno­hé rie­še­nia sú pos­ta­ve­né na kla­sic­kej ar­chi­tek­tú­re x86 a vy­uží­va­jú napr. pro­ce­so­ry od In­te­lu.

Acer Ico­nia W5

iconia.jpg

Acer Ico­nia W5 je prík­lad ta­ké­ho­to rie­še­nia. Tes­to­va­ný mo­del vy­uží­va ar­chi­tek­tú­ru x86 - pou­ži­tý pro­ce­sor In­tel Atom CPU Z2760 dis­po­nu­je pra­cov­nou frek­ven­ciou 1,80 GHz a in­teg­ro­va­nou gra­fi­kou s frek­ven­ciou do 533 MHz. Ten­to pro­ce­sor ok­rem Ace­ru náj­de­te aj v iných rie­še­niach a pred­sta­vu­je je­den zo štan­dar­dov pre kon­ver­ti­bil­né za­ria­de­nia x86.

Z hľa­dis­ka vý­ko­nu vy­ho­vu­je tab­let na bež­né úče­ly, fun­kcio­na­li­tu pri­rov­ná­va­me k net­boo­kom - Ico­nia W5 v kom­bi­ná­cii s do­ko­va­cou sta­ni­cou svo­jím di­zaj­nom a veľ­kos­ťou tú­to ka­te­gó­riu no­te­boo­kov pri­po­mí­na. V praxi te­da za­ria­de­nie vy­uži­je­te na pre­hlia­da­nie inter­ne­tu, čí­ta­nie a úp­ra­vu do­ku­men­tov, kon­zu­má­ciu vi­dea, ob­ráz­kov a ďal­šie­ho mul­ti­me­diál­ne­ho ob­sa­hu. Op­ro­ti an­droi­do­vým tab­le­tom je však Ico­nia W5 (a ďal­šie kon­ver­ti­bil­né rie­še­nia s Win­dows 8) vý­bor­ná pra­cov­ná po­môc­ka. Je to da­né do­ko­va­cou sta­ni­cou, kto­rá je sú­čas­ťou ba­le­nia, ale v tom­to prí­pa­de aj pou­ži­tou ar­chi­tek­tú­rou x86, čo za­bez­pe­ču­je kom­pa­ti­bi­li­tu so star­ším sof­tvé­rom. Ne­mu­sí­te sa te­da ob­me­dzo­vať iba na po­nu­ku ap­li­ká­cií vo Win­dows Sto­re, ale mô­že­te si stiah­nuť svoj ob­ľú­be­ný edi­tor ob­ráz­kov, kto­rý už dl­hé ro­ky pou­ží­va­te. Ta­kis­to mož­no po­mo­cou vý­stu­pu HDMI pri­po­jiť tab­let na exter­ný mo­ni­tor a aj ta­kým­to spô­so­bom vy­užiť za­ria­de­nie pri prá­ci. Win­dows 8 je v tom­to prí­pa­de pl­no­hod­not­ný, to­tož­ný ako v prí­pa­de no­te­boo­kov ale­bo des­kto­po­vých PC. Na tab­le­te si za­hrá­te aj hry, ale iba tie me­nej gra­fic­ky ná­roč­né.

Kon­ver­ti­bil­nosť za­ria­de­nia je vý­bor­ná od­po­veď na di­zajn Win­dows 8. Kla­sic­ká pra­cov­ná plo­cha sa lep­šie ov­lá­da po­mo­cou klá­ves­ni­ce a touch­pa­du, v prí­pa­de roz­hra­nia Win­dows 8 oce­ní­te do­ty­ko­vý dis­plej. Za­ria­de­nie dis­po­nu­je 10,1-pal­co­vým dis­ple­jom s roz­lí­še­ním 1366 × 768, čo na bež­né pot­re­by bo­ha­to pos­ta­ču­je. Z hľa­dis­ka har­dvé­ro­vej vý­ba­vy eš­te spo­meň­me ope­rač­nú pa­mäť vo veľ­kos­ti 2 GB RAM a inter­né úlo­žis­ko s pou­ži­teľ­nou veľ­kos­ťou 46,6 GB.

Acer sa sna­ží za­ujať níz­kou ce­nou, kto­rá sa však pre­ja­vu­je na vzhľa­de za­ria­de­nia. Plas­to­vé te­lo neoh­ro­mí, svoj účel však pl­ní. Hrúb­ka tab­le­tu je štan­dar­dných 9 mm, v kom­bi­ná­cii s do­ko­va­cou sta­ni­cou 2,1 cm. Acer Ico­nia W5 pô­so­bí jed­no­du­cho, neo­hú­ri ani spô­sob vkla­da­nia tab­le­tu do do­ko­va­cej sta­ni­ce. Do­ko­va­cia sta­ni­ca ok­rem fun­kcio­na­li­ty har­dvé­ro­vej klá­ves­ni­ce a touch­pa­du pri­dá­va ďal­ších 9 ho­dín ži­vot­nos­ti ba­té­rie, do­ved­na tak za­ria­de­nie s do­kom do­ká­že na jed­no na­bi­tie fun­go­vať až 18 ho­dín. Z hľa­dis­ka por­to­vej vý­ba­vy spo­meň­me vý­stup mic­ro HDMI, port mic­ro USB a čí­tač­ku ka­riet mic­roSD. Na do­ko­va­cej sta­ni­ci sa eš­te na­chá­dza je­den kla­sic­ký port USB 2.0.

Acer Ico­nia W5 pred­sta­vu­je zá­stup­cu no­vej ka­te­gó­rie kon­ver­ti­bil­ných rie­še­ní s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows 8. Tie sa bu­dú lí­šiť naj­mä vzhľa­dom a di­zaj­nom, ako aj vý­ko­nom a pou­ži­tou ar­chi­tek­tú­rou ARM ale­bo x86. V prí­pa­de tes­to­va­né­ho mo­de­lu chvá­li­me sna­hu za­ujať ce­nou, ho­ci na úkor stav­by te­la. Z hľa­dis­ka fun­kčnos­ti vám však Ico­nia W5 dob­re pos­lú­ži na bež­nú prá­cu.

Ce­na: 599 Eur
Za­po­ži­čal: ACER

ASUS Vi­vo­Tab

vivotab.jpg

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg ASUS Vi­vo­Tab je v prin­cí­pe veľ­mi po­dob­né za­ria­de­nie ako Ico­nia W5. Ide o kon­ver­ti­bil­ný tab­let, kto­rý v zá­klad­nej vý­ba­ve ok­rem do­ko­va­cej klá­ves­ni­ce po­nú­ka aj sty­lus. Rov­na­ká je aj har­dvé­ro­vá kon­fi­gu­rá­cia: In­tel Atom CPU Z2760 s frek­ven­ciou 1,80 GHz, ope­rač­ná pa­mäť s veľ­kos­ťou 2 GB RAM a inter­né 64 GB úlo­žis­ko - pou­ži­teľ­ná veľ­kosť je 49,9 GB.

Vi­vo­Tab dis­po­nu­je 11,6-pal­co­vým dis­ple­jom s roz­lí­še­ním 1366 × 768, chvá­li­me pou­ži­tie pa­ne­la Su­per IPS+, vďa­ka kto­ré­mu je kva­li­ta ob­ra­zu na veľ­mi dob­rej úrov­ni. Pri­ví­ta­li by sme však vy­ššie roz­lí­še­nie. Di­zaj­no­vo ide o vý­bor­né za­ria­de­nie s brú­se­ným me­ta­lic­kým povr­chom, kto­ré sa po­hodl­ne dr­ží a pô­so­bí ele­gan­tne - už na pr­vý poh­ľad je zrej­mé, že ide o pro­dukt znač­ky ASUS, kto­rý čias­toč­ne - aj pre do­ko­va­ciu klá­ves­ni­cu - pri­po­mí­na pro­duk­to­vý rad Tran­sfor­mer Pad. K di­zaj­nu, kva­li­te konštruk­cie a ani k te­lu ne­má­me váž­nej­šie pri­po­mien­ky. Tab­let pô­so­bí ele­gan­tne a od­ol­ne. Oce­ni­li by sme však tro­chu men­ší do­ko­va­cí ko­nek­tor, resp. ce­lú časť ucho­pe­nia tab­le­tu v rám­ci do­ko­va­cej sta­ni­ce.

Z hľa­dis­ka por­to­vej vý­ba­vy a ďal­ších har­dvé­ro­vých špe­ci­fi­ká­cií spo­meň­me dvo­ji­cu webo­vých ka­mier - 8 Mpix za­dnú aj s LED bles­kom a pred­nú s roz­lí­še­ním 2 Mpix. Sa­moz­rej­mos­ti sú slot na kar­ty mic­roSD, vý­stup Mic­ro HDMI a na do­ko­va­cej klá­ves­ni­ci sa na­chá­dza aj dvo­ji­ca por­tov USB 2.0, kaž­dý z jed­nej stra­ny. Ok­rem ope­rač­né­ho sys­té­mu náj­de­te v tab­le­te aj služ­bu ASUS Web­sto­ra­ge Spa­ce. Ide o clou­do­vé úlo­žis­ko. Vi­vo­Tab chvá­li­me pre vý­drž ba­té­rie, HD vi­deo do­ká­že na jed­no na­bi­tie preh­rá­vať až 19 ho­dín, pri pri­po­je­ní do do­ko­va­cej sta­ni­ce. K za­ují­ma­vos­tiam pat­rí aj sen­zor NFC.

ASUS Vi­vo­Tab svo­ju fun­kcio­na­li­tu pre­zen­tu­je v te­le, kto­ré vy­ze­rá ele­gan­tne, pô­so­bí od­ol­ne a v kom­bi­ná­cii s do­ko­va­cou klá­ves­ni­cou pri­po­mí­na bež­ný, konštruk­čne kva­lit­ný no­te­book. Vďa­ka do­ko­va­cej klá­ves­ni­ci a sty­lu­su ide o tab­let, kto­rý kom­plet­ne vy­uží­va mož­nos­ti Win­dows 8 a po­nú­ka pot­reb­né nás­tro­je na prá­cu aj zá­ba­vu.

Ce­na: 699 Eur
Za­po­ži­čal: ASUS

Test tabletov - tab 3.jpg

Zdroj: PC REVUE 12/2012


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter