Test 7 tabletov: Apple iPad Mini, Google Nexus 7, FreeWAY TAB 7.0, Huawei MediaPad 7 Lite, Tracer OVO Lite GP, Acer Iconia W5...

Strana 1/3
Za pos­led­ný me­siac sa nám v re­dak­cii ziš­lo via­ce­ro za­ují­ma­vých tab­le­tov. Za­stú­pe­nie mal kaž­dý ope­rač­ný sys­tém - An­droid, iOS a s uve­de­ním Win­dows 8 na trh sme sa doč­ka­li aj pr­vých kon­ver­ti­bil­ných tab­le­tov preň. Tr­há­kom je aj iPad Mi­ni.

App­le iPad Mi­ni

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg iPad Mi­ni má iba o ne­ce­lé dva pal­ce men­ší dis­plej op­ro­ti svoj­mu väč­šie­mu sú­ro­den­co­vi. Prív­las­tok Mi­ni tak mô­že byť mier­ne za­vá­dza­jú­ci, pre­to­že s veľ­kos­ťou 7,9 pal­ca ide o naj­väč­ší z ro­di­ny 7-pal­co­vých tab­le­tov.

Od­hliad­nuc od inej veľ­kos­ti, ide o kla­sic­ký iPad so všet­kým, čo k ne­mu pat­rí. Men­šie te­lo mô­že byť pre nie­ko­ho vý­ho­dou, tab­let te­raz mô­že­te po­hodl­nej­šie dr­žať aj v jed­nej ru­ke. Ho­ci iPad Mi­ni na pr­vý poh­ľad ne­pô­so­bí tak „vzne­še­ne" ako veľ­ký iPad, nep­ri­po­mí­na plas­to­vú hrač­ku. V tom­to sme­re sa App­lu po­da­ri­lo náj­sť správ­ny kom­pro­mis. iPad Mi­ni je do ur­či­tej mie­ry hyb­rid me­dzi iPa­dom 2 a ak­tuál­nou ge­ne­rá­ciou - od dvoj­ky si po­ži­čal dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor App­le A5 a roz­lí­še­nie 1024 × 768, z no­vé­ho iPa­du preb­ral pred­nú a za­dnú webo­vú ka­me­ry, resp. di­gi­tál­ny fo­toa­pa­rát. Vý­sled­kom je mul­ti­me­diál­ne za­ria­de­nie, kto­ré po­nú­ka dos­ta­toč­ný vý­kon a vý­bor­né mož­nos­ti aj z hľa­dis­ka vi­deo­ho­vo­rov, prí­pad­ne fo­te­nia. Sa­moz­rej­me, iPad Mi­ni nie je náh­ra­da za bež­ný fo­toa­pa­rát, v niek­to­rých si­tuáciách sa však mô­že tá­to vlas­tnosť ho­diť.

Ho­ci ide z hľa­dis­ka di­zaj­nu o veľ­mi dob­re navr­hnu­té za­ria­de­nie, kto­ré po­nú­ka kom­fort a pou­ží­va­teľ­ský zá­ži­tok to­tož­ný s veľ­kým iPa­dom, na­še vý­hra­dy sme­ru­jú k pou­ži­té­mu dis­ple­ju. Ten aj na­priek niž­šej ce­ne za­os­tá­va za kon­ku­ren­ciou. Nap­rík­lad ta­ký Nexus 7, ale aj iné, me­nej zná­me tab­le­ty v po­rov­na­teľ­nej ce­no­vej ka­te­gó­rii dis­po­nu­jú lep­ším dis­ple­jom. A je to ško­da. iPad Mi­ni s dis­ple­jom Re­ti­na by bol úžas­ný tab­let a pl­no­hod­not­ná al­ter­na­tí­va k bež­né­mu iPa­du. Az­da sa doč­ká­me v ďal­šej ge­ne­rá­cii. Pou­ži­tý ope­rač­ný sys­tém je iOS 6.

iPad Mi­ni nás nes­kla­mal. Ide o vý­bor­ne navr­hnu­té za­ria­de­nie, kto­ré­ho ne­dos­ta­tok je dis­plej s roz­lí­še­ním len 1024 × 768. Na dru­hej stra­ne to­to roz­lí­še­nie za­bez­pe­ču­je pria­mu kom­pa­ti­bi­li­tu s dos­tup­ný­mi a star­ší­mi ap­li­ká­cia­mi. V po­rov­na­ní s os­tat­ný­mi 7-pal­co­vý­mi tab­let­mi si však prip­rav­te viac pe­ňa­zí, ale na to sme si už pri pro­duk­toch znač­ky App­le zvyk­li. Ak te­da pre­fe­ru­je­te sys­tém iOS, hľa­dá­te men­ší a ce­no­vo dos­tup­ný tab­let, iPa­dom Mi­ni ur­či­te nič ne­po­ka­zí­te. Je k dis­po­zí­cii v kla­sic­kých veľ­kos­tiach (16/32/64 GB), a to vo ver­zii Wi-Fi a Wi-Fi + 4G.

Ce­na: od 329 EUR

App­le iPad Mi­ni ale­bo Goog­le Nexus 7?

Via­noč­ný sú­boj 7-pal­co­vých tab­le­tov sa bu­de niesť v zna­me­ní Nexusu 7 a iPa­du Mi­ni a je to sú­boj me­dzi iOS a An­droi­dom. Kto­rý tab­let si te­da vy­brať pod strom­ček? Ak už pre­fe­ru­je­te niek­to­rý z ope­rač­ných sys­té­mov, voľ­ba je jas­ná. Po­kiaľ však svoj­ho fa­vo­ri­ta ne­má­te, po­tom je vhod­né brať do úva­hy aj ďal­šie pa­ra­met­re - za iPad Mi­ni za­pla­tí­te mi­ni­mál­ne o 100 eur viac a Nexus 7 dis­po­nu­je za me­nej pe­ňa­zí kva­lit­nej­ším dis­ple­jom a vý­kon­nej­ším har­dvé­rom. Ak hľa­dá­te tab­let na zá­ba­vu a plá­nu­je­te čas­to po­ze­rať fil­my, Nexus 7 je na ten­to účel vhod­nej­ší. Nie­len pre lep­šiu ob­ra­zov­ku, ale aj ot­vo­re­nej­ší ope­rač­ný sys­tém, kde bez prob­lé­mov preh­rá­te prak­tic­ky ho­ca­ký for­mát. Nap­ro­ti to­mu iPad Mi­ni mô­že za­ujať troš­ku väč­ším dis­ple­jom a roz­mer­mi vhod­nej­ší­mi na pre­hlia­da­nie inter­ne­tu ale­bo čí­ta­nie elek­tro­nic­kých kníh. Za­ria­de­nia sú si rov­no­cen­né aj v otáz­ke kva­li­ty konštruk­cie a di­zaj­nu. Ideál­ne je vy­skú­šať si obe za­ria­de­nia.

Test tabletov - tab 1.jpg


An­droi­do­vé tab­le­ty

FreeWAY TAB 7.0

freeway.jpg

Tab­let FreeWAY TAB 7.0 je pro­dukt spo­loč­nos­ti Mo­de­com, kto­rá sa špe­cia­li­zu­je na za­ria­de­nia GPS. An­droi­do­vý tab­let vďa­ka in­teg­ro­va­né­mu sen­zo­ru GPS pred­sta­vu­je no­vú plat­for­mu, kde mož­no vy­užiť ap­li­ká­cie GPS. A prá­ve na tom­to kon­cep­te je FreeWAY pos­ta­ve­ný. V prin­cí­pe ide o kla­sic­ký tab­let, ale sú­čas­ťou zá­klad­né­ho ba­le­nia je aj dr­žiak na za­ria­de­nie a na­bí­jač­ka, kto­ré sa up­lat­nia pri pou­ži­tí tab­le­tu v aute. Pou­ží­va­teľ si s tab­le­tom mô­že za­kú­piť aj úpl­nú ver­ziu na­vi­gá­cie Sy­gic s ma­pa­mi Euró­py. Vte­dy FreeWAY po­nú­ka kom­plet­nú vý­ba­vu na po­hodl­né vy­uží­va­nie tab­le­tu na na­vi­gá­ciu GPS pri jaz­de autom.

Čo sa tab­le­tu tý­ka, FreeWAY TAB 7.0 dis­po­nu­je 7-pal­co­vým dis­ple­jom s roz­lí­še­ním 800 × 480 a po­me­rom strán 16:9. Vďa­ka to­mu sa so za­ria­de­ním po­hodl­ne pra­cu­je, naj­mä pri orien­tá­cii na šír­ku. Kva­li­ta dis­ple­ja neo­hú­ri, ide o kla­sic­ký prie­mer, aký po­nú­ka­jú ce­no­vo dos­tup­nej­šie za­ria­de­nia, svoj účel však pl­ní. Tab­let je osa­de­ný pro­ce­so­rom ALLWIN­NER A10 Cor­tex A8 s pra­cov­nou frek­ven­ciou 1 GHz, 3D gra­fic­kým ak­ce­le­rá­to­rom a ope­rač­nou pa­mä­ťou s veľ­kos­ťou 512 MB RAM. Reak­cie za­ria­de­nia bo­li po­mer­ne ply­nu­lé, a ho­ci vý­kon­nos­tne sa ra­dí do slab­šie­ho prie­me­ru, z hľa­dis­ka pou­ží­va­teľ­ské­ho kom­for­tu sme ten­to ne­dos­ta­tok ne­po­ci­ťo­va­li. An­droid 4.0 rea­go­val bez prob­lé­mov, za­ria­de­nie si po­ra­dí aj s 3D hra­mi pri slab­šom nas­ta­ve­ní gra­fi­ky a ply­nu­le fun­go­va­la aj na­vi­gá­cia Sy­gic. Ply­nu­lé preh­rá­va­nie vi­dea vo full HD roz­lí­še­ní je sa­moz­rej­mosť. Vzhľa­dom na ce­nu za­ria­de­nia chvá­li­me po­mer ce­na/vý­kon.

FreeWAY TAB 7.0 na­priek to­mu, že sa pre­dá­va ako na­vi­gá­cia do au­ta, je kom­plet­ne vy­ba­ve­ný aj z hľa­dis­ka por­tov. Ne­chý­ba port mic­ro USB, slot na kar­ty mic­roSD a vý­stup mic­ro HDMI. Konštruk­cia za­ria­de­nia je plas­to­vá, sta­bil­ná a tro­chu hrub­šia (hrúb­ka 11,5 mm). Hmot­nosť 361 gra­mov však po­te­ší. Z hľa­dis­ka ov­lá­da­cích pr­vkov za­mr­zí ab­sen­cia me­cha­nic­kých tla­či­diel na re­gu­lá­ciu hla­si­tos­ti.

FreeWAY TAB 7.0 je tab­let na na­vi­gá­ciu GPS. Ak hľa­dá­te na­vi­gá­tor do au­ta a sú­čas­ne aj tab­let s men­ším dis­ple­jom, kto­rý pos­lú­ži na zá­ba­vu, FreeWAY TAB 7.0 pred­sta­vu­je veľ­mi dob­ré rie­še­nie.

Ce­na: 171,50 EUR s DPH bez ma­py, 195,50 EUR s DPH s ma­pou
Za­po­ži­čal: MO­DE­COM Slo­va­kia


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter