Vývoj počítačov na Slovensku

Strana 1/2

Is­te si spo­mí­na­te na na­šu re­por­táž z Mú­zea po­čí­ta­čov v San Fran­cis­cu. Vte­dy sme sa poz­re­li na vý­voj po­čí­ta­čov zo sve­to­vé­ho poh­ľa­du. Nes­kôr sme sa však doz­ve­de­li, že nie­čo po­dob­né má­me aj u nás na Slo­ven­sku, kon­krét­ne v Bra­tis­la­ve. PC RE­VUE nik­dy ne­vy­ne­chá ta­kú­to príl­eži­tosť, do­hod­li sme si náv­šte­vu a dos­ta­vi­li sa aj s re­por­táž­nou vý­ba­vou. Na­mies­to plá­no­va­nej ho­di­ny sme v bu­do­ve ne­ďa­le­ko Slo­ven­skej aka­dé­mie vied (SAV) zotr­va­li viac ako tri ho­di­ny. Na roz­diel od San Fran­cis­ca tu je vý­sta­va špe­ciál­ne orien­to­va­ná na Slo­ven­sko a pre­dov­šet­kým na ro­ky, keď sa u nás sku­toč­ný vý­voj po­čí­ta­čov nao­zaj reali­zo­val.

Vstup.jpg

Auto­rom Stá­lej vý­sta­vy de­jín vý­poč­to­vej tech­ni­ky na Slo­ven­sku je Ing. Šte­fan Ko­hút a na pr­vý poh­ľad je jas­né, že tou­to vý­sta­vou ži­je. Nez­ľa­kol sa via­ce­rých nás­trah, kto­ré mu do ces­ty sta­va­li rôz­ne úra­dy, in­ves­to­val do zhá­ňa­nia a op­ra­vy expo­ná­tov a vý­sled­kom je nie­čo, čo je nao­zaj po­rov­na­teľ­né so sve­to­vou špič­kou. Za­ča­li sme v úvod­nej mies­tnos­ti, kde sa de­monštru­je slo­ven­ská po­čí­ta­čo­vá gra­fi­ka vy­tvo­re­ná na po­čí­ta­či GIER, k dis­po­zí­cii sú aj do­ku­men­tár­ne fil­my ke­dy­si vy­sie­la­né v štát­nej te­le­ví­zii. Po ste­nách sú umies­tne­né portré­ty ľu­dí, kto­rí tvo­ri­li slo­ven­skú po­čí­ta­čo­vú ve­du. Vý­stav­né pries­to­ry tvo­rí do­ved­na 5 mies­tnos­tí, za­me­ra­ných chro­no­lo­gic­ky na vý­voj. Hneď vo vstup­nej ha­le hr­do sto­jí pr­vý slo­ven­ský po­čí­tač, kto­ré­ho auto­rom je pro­fe­sor Ivan Plan­der a bol zos­tro­je­ný v ro­ku 1958 v La­bo­ra­tó­riu teo­re­tic­kej a ap­li­ko­va­nej me­cha­ni­ky SAV. Bol to ana­ló­go­vý po­čí­tač roz­mer­mi pris­pô­so­be­ný­mi do pa­ne­lá­ko­vej obý­vač­ky.

PrvySlovenskyPocitac.jpg
To­to je úpl­ne pr­vý slo­ven­ský po­čí­tač z ro­ku 1958

Pr­vá vý­stav­ná mies­tnosť je za­me­ra­ná na kal­ku­lač­ky a vý­poč­to­vé stro­je pou­ží­va­né v 70. až 80. ro­koch mi­nu­lé­ho sto­ro­čia. Ďalej sú tu ana­ló­go­vé a hyb­rid­né po­čí­ta­če, kto­rý­mi sa da­jú ideál­ne rie­šiť di­fe­ren­ciál­ne rov­ni­ce. Prog­ra­mo­va­nie na nich zna­me­na­lo hlav­ne pre­po­jo­va­nie káb­li­kov a nas­ta­vo­va­nie pa­ra­met­rov na po­ten­cio­met­roch. Naš­li sme tu aj portré­ty osôb zho­to­ve­né po­mo­cou al­fa­nu­me­ric­kých zna­kov tech­ni­kou tla­če pou­ží­va­nou v mi­nu­los­ti. Mož­no niek­to­rí z vás eš­te ma­jú do­ma od­lo­že­né tak­to vy­tvo­re­né ob­ráz­ky spo­ro od­etých dám, čo bo­la pred re­vo­lú­ciou po­pu­lár­na zá­ba­va. Nas­le­du­jú di­er­ne štít­ky a di­er­ne pás­ky. Ing. Ko­hút v tej­to mies­tnos­ti náv­štev­ní­kom vy­svet­ľu­je, ako je to s bi­nár­nou lo­gi­kou a dvoj­ko­vou sús­ta­vou. Má tu aj si­mu­lač­ný prog­ram pre PC na vy­die­ro­va­nie pás­ky pod­ľa za­da­né­ho vstu­pu s bi­nár­nou, ok­tál­nou, de­ka­dic­kou a hexade­ka­dic­kou rep­re­zen­tá­ciou. 

DiernaPaska.jpg
Ta­ké­to bo­lo ke­dy­si zá­zna­mo­vé za­ria­de­nie na prog­ram, dá­ta, ale fun­go­val tak aj ďa­le­ko­pis

AnalogovePocitace.jpg
Ana­ló­go­vé po­čí­ta­če sú ideál­ne na rie­še­nie de­jov od­oh­rá­va­jú­cich sa v prí­ro­de

Cen­trum dru­hej mies­tnos­ti je pr­vý čes­kos­lo­ven­ský ria­dia­ci po­čí­tač tre­tej ge­ne­rá­cie RPP-16. Vy­rá­ba­li ho v Tes­le Niž­ná, n. p., zá­vod Ná­mes­to­vo, a to už od ro­ku 1973. Pou­ží­val sa na ria­de­nie tech­no­lo­gic­kých cel­kov napr. v Elek­trár­ni No­vá­ky, hl­bin­ných ba­niach v Os­tra­ve a pod. Na svo­ju do­bu to bol vý­kon­ný a spo­ľah­li­vý stroj. Hneď ved­ľa ne­ho je aj po­čí­tač Di­gi­tal DEC PDP11/40 z ro­ku 1976, kto­ré­ho sa na Slo­ven­sko pri­vie­zlo nao­zaj pár ku­sov z USA. Slú­žil hlav­ne ako „in­špi­rač­ný vzor" na vý­voj po­čí­ta­čov SMEP (sys­tém ma­lých elek­tro­nic­kých po­čí­ta­čov), ale bež­ne sa na ňom aj spra­co­vá­va­li vý­poč­ty. Je­ho pred­ný pa­nel dnes skôr pri­po­mí­na hu­dob­ný nás­troj, ale aj u nás bo­li špe­cia­lis­ti, kto­rí sa v ňom de­tail­ne vy­zna­li. Na dru­hej stra­ne mies­tnos­ti sú ter­mi­ná­ly SM 7202, kto­ré bo­li da­ke­dy tak­mer po­vin­nou vý­ba­vou kaž­dé­ho po­čí­ta­čo­vé­ho pra­co­vis­ka na Slo­ven­sku. Hneď ved­ľa nich je aj al­fa­nu­me­ric­ká tla­čia­reň poľ­skej vý­ro­by, kto­rá po­čas pre­vádz­ky dá­va­la o se­be naj­avo dosť hlas­no. Na svo­ju do­bu bo­li oba pro­duk­ty spo­ľah­li­vé za­ria­de­nia a pou­ží­va­li sa v rám­ci RVHP (Ra­da vzá­jom­nej hos­po­dár­skej po­mo­ci - pre skôr na­ro­de­ných: ide o eko­no­mic­ké zdru­že­nie bý­va­lých so­cia­lis­tic­kých kra­jín, za­lo­že­né na spo­lup­rá­cu pri vý­vo­ji a vý­ro­be rôz­nych za­ria­de­ní).

RPP16.jpg
Pr­vý čes­kos­lo­ven­ský ria­dia­ci po­čí­tač RPP-16 na­šiel up­lat­ne­nie napr. v pa­vu­či­ne hl­bin­ných ba­ní v Os­tra­ve

KonzolaATlacka.jpg
Ter­mi­nál a tla­čia­reň v ty­pic­kej mod­ro­si­vej far­be - dl­ho to bo­li ty­pic­ké sú­čas­ti vý­poč­to­vých stre­dísk na Slo­ven­sku


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter