Testovali sme: Zoner Photo Studio 15

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Pre fo­tog­ra­fov je tu ďal­šia dob­rá sprá­va, a to uve­de­nie ďal­šej ver­zie prog­ra­mu na spra­co­va­nie fo­tog­ra­fií. Roz­hra­nie prog­ra­mu si za­cho­vá­va svo­ju po­do­bu z pre­doš­lých ver­zií a pri­bud­li ďal­šie fun­kcie. Vý­rob­ca roz­de­lil pou­ží­va­nie ap­li­ká­cie do sa­mos­tat­ných seg­men­tov pod­ľa to­ho, v akom štá­diu sú va­še príp­ra­vy na sprá­vu či úp­ra­vu ob­ráz­kov.

ZPS15_1.jpg Prí­beh fo­tog­ra­fie 

Úpra­vy fot­ky sa za­čí­na­jú jej im­por­tom do po­čí­ta­ča. Pri tom­to pro­ce­se mô­že vznik­núť chaos, naj­mä ak je ob­ráz­kov ve­ľa. Vďa­ka zlep­še­niu op­ti­ky mo­bil­ných te­le­fó­nov sa zho­to­vu­je čo­raz viac fo­tiek, kto­ré sú ďa­lej pou­ži­teľ­né a bu­de ich tre­ba ne­ja­ko or­ga­ni­zo­vať a trie­diť. Fun­kcia na im­port má v pät­nás­tej ver­zii pod­stat­né zlep­še­nia. Ďal­ší krok je or­ga­ni­zá­cia ob­ráz­kov. Nie­len in­for­má­cie EXIF, ale aj vlas­tné znač­ky a fa­reb­né ozna­čo­va­nie pris­pie­va k po­riad­ku v ad­re­sá­roch, roz­hod­ne dob­rý dopl­nok je aj inter­ný ka­ta­lóg. Tre­tí krok je úp­ra­va. Tu pla­tí pra­vid­lo, že prak­tic­ky kaž­dú fot­ku tre­ba ne­ja­kým spô­so­bom do­la­diť, čo potvr­dzu­jú aj pro­fe­sio­ná­li v tej­to ob­las­ti. Sa­mos­tat­né roz­hra­nie na edi­to­va­nie je dos­tup­né aj tu a pri­dá­va no­vé nás­tro­je na tvor­bu efek­tov. Mno­hí is­te poz­na­jú efekt Tilt-shift na vy­tvo­re­nie mi­nia­tú­ry, keď sa vy­be­rie ur­či­tá ob­lasť do pop­re­dia a zvy­šok sa roz­ma­že. Neod­de­li­teľ­nú sú­časť po­tom tvo­rí zdie­ľa­nie ob­ráz­kov. Mô­že­te vy­užiť export na Fa­ce­book, Pi­ca­su, Flickr ale­bo fo­tog­ra­fic­ký server vý­rob­cu s náz­vom Zo­ne­ra­ma. Všet­ky uve­de­né pro­ce­sy vý­rob­ca chá­pe ako „prí­beh fo­tog­ra­fie" a v tom­to du­chu je prip­ra­ve­né roz­hra­nie prog­ra­mu.

Im­port a or­ga­ni­zo­va­nie

Import.png
Mož­nos­ti boč­né­ho pa­ne­la pri im­por­te z di­gi­tál­ne­ho fo­toa­pa­rá­tu

Na im­por­to­va­nie fo­tog­ra­fií je v čas­ti me­dzi zá­lož­ka­mi na pre­pí­na­nie roz­hra­nia no­vá po­lož­ka s náz­vom Im­port. Po pri­po­je­ní fo­toa­pa­rá­tu ale­bo iné­ho za­ria­de­nia k po­čí­ta­ču sa zob­ra­zí náh­ľad fo­tog­ra­fií a vi­deí prip­ra­ve­ných na im­port. Ak má­te viac pri­po­je­ných za­ria­de­ní, dá sa me­dzi ni­mi pre­pí­nať. Hlav­ný zá­mer je ta­ký, aby už po im­por­te ma­li fo­tog­ra­fie ne­ja­kú štruk­tú­ru a neš­lo len o sko­pí­ro­va­nie sú­bo­rov kde­si do ad­re­sá­ra s ob­ráz­ka­mi. Po­dad­re­sár sa dá vy­tvo­riť pod­ľa ča­so­vých zna­čiek, kto­ré si pou­ží­va­teľ na­vo­lí, mož­no pri­dať auto­ra fo­tog­ra­fie a co­py­rig­hto­vú in­for­má­ciu. V rám­ci pre­no­su do po­čí­ta­ča sa da­jú fo­tog­ra­fie auto­ma­tic­ky oto­čiť pod­ľa in­for­má­cie EXIF a nap­rík­lad pri­de­liť im príz­nak Len na čí­ta­nie. Na zrý­chle­nie toh­to pro­ce­su je vhod­né pou­žiť auto­ma­tic­ký im­port po pri­po­je­ní vy­bra­né­ho za­ria­de­nia. Pre kaž­dé z nich si uk­la­dá prog­ram nas­ta­ve­nia sa­mos­tat­ne. Stá­le zos­tá­va­jú mož­nos­ti im­por­tu ob­ráz­kov z webo­vej lo­ka­li­ty, do­ku­men­tu PDF, zo ske­ne­ra ale­bo nap­rík­lad vo for­me sní­ma­nia ob­ra­zov­ky. Me­dzi no­vin­ka­mi je fun­kcia na za­cho­va­nie ori­gi­ná­lu. V správ­co­vi ozna­čí­te fo­tog­ra­fie a vy­be­rie­te z me­nu po­lož­ku na vy­tvo­re­nie ori­gi­ná­lu. Ak sa vám tak­to ochrá­ne­né fo­tog­ra­fie ne­bu­dú pá­čiť, mô­že­te ich vrá­tiť do pô­vod­né­ho sta­vu a pre­pí­sať up­ra­ve­né kó­pie na dis­ku. Vy­ni­ka­jú­ca fun­kcia je syn­chro­ni­zo­va­nie ad­re­sá­rov. Ak má­te po­vedz­me kó­piu ar­chí­vu fo­tog­ra­fií na exter­nom dis­ku a zá­ro­veň fo­tog­ra­fie v po­čí­ta­či, ľah­ko zo­syn­chro­ni­zu­je­te oba ad­re­sá­re tak, aby ste ma­li vždy ak­tuál­ne fo­tog­ra­fie. Ide o rých­ly spô­sob vy­tvá­ra­nia zá­loh. Me­dzi fo­tog­ra­fia­mi sa dá rých­lo vy­hľa­dá­vať vďa­ka špe­ciál­ne­mu pa­ne­lu. Kľú­čo­vé slo­vá mô­žu ob­sa­ho­vať znač­ky, kto­ré ste pri­de­li­li ob­ráz­kom, hod­no­te­nie, fa­reb­né znač­ky, ale aj sú­rad­ni­ce GPS.

Úpra­va a export

Edi­tor na úp­ra­vu ob­ráz­kov umož­ňu­je rých­le úp­ra­vy vďa­ka boč­né­mu pa­ne­lu. Zme­nu expo­zí­cie, vy­vá­že­nie bie­lej či tó­no­va­nie fa­rieb up­ra­ví­te te­raz z jed­né­ho mies­ta. Net­re­ba ot­vá­rať sa­mos­tat­né di­aló­go­vé ok­no. Z poh­ľa­du zrý­chle­nia úp­rav sme oce­ni­li mož­nosť pou­ži­tia klá­ve­su En­ter. Ak chce­te vy­tvo­riť ore­za­nie na fot­ke ale­bo ap­li­ko­vať inú fun­kciu, už net­re­ba klik­núť na tla­čid­lo na pa­ne­li nás­tro­jov. Do ob­ráz­kov mô­že­te od­te­raz vkla­dať rôz­ne tva­ry, ako bub­li­ny, šíp­ky, elip­sy, tro­ju­hol­ní­ky, a kaž­dé­mu ob­jek­tu up­ra­vo­vať pa­ra­met­re vzhľa­du. Pri opi­se fo­tog­ra­fií tak má­te ďal­ší prep­ra­co­va­ný nás­troj pria­mo v tom­to roz­hra­ní a net­re­ba pou­ží­vať inú ap­li­ká­ciu. K tva­rom mô­že­te pri­dať efek­ty (žia­ra, prek­rý­va­nie far­bou, ob­rys, re­liéf...) a dať tak ob­jek­tom pro­fe­sio­nál­ny ná­dych. Špe­cia­li­ta, kto­rá sa nám v praxi veľ­mi pá­či­la, je ap­li­ko­va­nie vzhľa­du fo­tog­ra­fie cez rých­le filtre. Kto poz­ná služ­bu In­stag­ram, pres­ne vie, o čo ide. Na vý­ber je 19 filtrov na do­da­nie tej správ­nej „ná­la­dy" fo­tog­ra­fii. Efekt Tilt-shift je ta­kis­to no­vin­ka. Umož­ňu­je na fo­tog­ra­fii nas­ta­viť roz­ma­za­nie, po­zí­ciu, ro­tá­ciu, šír­ku za­os­tre­nia a sa­mos­tat­ne ap­li­ko­vať obe šír­ky pre­cho­do­vé­ho efek­tu. K pok­ro­či­lým vlas­tnos­tiam si mô­že­te vy­tvo­riť od­les­ky a nas­ta­viť pot­reb­né pa­ra­met­re. Vý­sle­dok vy­ze­rá vy­ni­ka­jú­co. Pri úp­ra­ve fa­rieb je no­vý pa­ra­me­ter Ži­vosť. Na ob­ráz­ku mô­že­te „vy­tiah­nuť" vy­bled­nu­té far­by, sta­čí na to pou­žiť len ten­to pa­ra­me­ter.

RychlyFilter.png
Mož­nos­ti a ži­vé náh­ľa­dy pri pre­chá­dza­ní rých­ly­mi filtra­mi

Me­dzi ďal­šie fun­kcie pat­rí pria­ma pod­po­ra na úp­ra­vu fo­tiek v on-li­ne úč­te Zo­ne­ra­ma. Klik­nu­tím na tla­čid­lo na pa­ne­li nás­tro­jov sa zob­ra­zí spod­ný pa­nel s ob­sa­hom va­šich fo­tog­ra­fií on-li­ne. Dvoj­kli­kom sa spus­tí edi­tor a mô­že­te ich pria­mo up­ra­viť. Po ulo­že­ní sa ak­tua­li­zu­jú na server­i. Ne­chý­ba pod­po­ra 3D ob­ráz­kov a export do for­má­tov MPO, JPS, PNS, ob­ráz­ky si mô­že­te pre­ze­rať pria­mo v TV. Už na pr­vý poh­ľad bo­la zrej­má op­ti­ma­li­zá­cia prog­ra­mu aj z vý­kon­nos­tnej strán­ky. Štar­tu­je pod­stat­ne rých­lej­šie, pre­hlia­dač ob­ráz­kov sa spúš­ťa tak­mer okam­ži­te. Keď­že pri niek­to­rých efek­toch a pri úp­ra­ve fo­tog­ra­fií RAW je dô­le­ži­tá vý­poč­to­vá si­la, prog­ram pod­po­ru­je ak­ce­le­rá­ciu GPU. Ma­po­va­nie tó­no­va­nia a efekt Tilt-shift bu­dú vy­ko­na­né rých­lej­šie v zá­vis­los­ti od vý­ko­nu va­šej gra­fic­kej kar­ty.

Tilt.png
Efekt Tilt-shift v praxi

Ver­dikt PC RE­VUE

Zo­ner Pho­to Stu­dio 15 si dr­ží svo­ju po­zí­ciu pro­fe­sio­nál­ne­ho nás­tro­ja a opäť pri­ná­ša hod­not­né zlep­še­nia. Nech­ce pri­tom nah­ra­diť nie­koľ­ko­ná­sob­ne drah­šie edi­to­ry. Je­ho cie­ľom je pos­kyt­núť fo­tog­ra­fom nás­troj, kto­rý sa pos­ta­rá o po­ria­dok vo fo­tog­ra­fiách, zor­ga­ni­zu­je ob­siah­lu zbier­ku fo­tiek a pos­kyt­ne prep­ra­co­va­né fun­kcie na ich úp­ra­vy. V tej­to ver­zii je dosť pod­stat­ných zlep­še­ní, kto­ré sto­ja za to.

Hod­no­te­nie:
+ Úpra­va roz­hra­nia, rých­le filtre a no­vé tva­ry, no­vý nás­troj na im­port, efekt Tilt-shift, ak­ce­le­rá­cia GPU, syn­chro­ni­zo­va­nie fo­tiek
- Žiad­ne pod­stat­né

Ce­na: 59 EUR ver­zia Pro, 29 EUR ver­zia Ho­me
Za­po­ži­čal: ZO­NER

Zdroj: PC REVUE 11/2012Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter