Tipy na užitočné vianočné darčeky

Strana 1/3

Ideál­ny dar­ček je to­tiž rôz­ne prís­lu­šen­stvo k po­čí­ta­ču. V ce­lom tom­to vy­da­ní náj­de­te rôz­ne pro­duk­ty, kto­ré sa ho­dia pod strom­ček a sú pred­sta­ve­né v rám­ci po­rov­ná­va­cích tes­tov. V tom­to člán­ku uvá­dza­me dar­če­ky v ce­ne už od 10 eur.

darceky.jpg

Taš­ka či obal

Taš­ka, ba­toh a obal na iPad sú ideál­ne dar­če­ky, hlav­ne ak ma­jú čier­ny lesk­lý plas­to­vý povrch, kto­rý slú­ži na ochra­nu a zá­ro­veň aj prí­jem­ne pô­so­bí na poh­ľad. Obal Ca­nyon iPad Ca­se je ur­če­ný na ochra­nu iPa­du (dru­hej, tre­tej a štvr­tej ge­ne­rá­cie), pri­čom ho mož­no pou­žiť aj ako sto­jan. Na roz­diel od niek­to­rých ďal­ších rie­še­ní je obal obojstran­ný a chrá­ni ce­lé te­lo.

Ba­toh Cay­non s roz­mer­mi 370 × 270 × 40 mm je ur­če­ný na no­se­nie 15,6-pal­co­vé­ho no­te­boo­ku, ok­rem to­ho však ob­sa­hu­je aj ďal­šie prie­hrad­ky, kam sa da­jú za­lo­žiť pe­rá, do­ku­men­ty a ďal­ší ob­sah. Mož­no ho  te­da pl­no­hod­not­ne vy­uží­vať aj na iné úče­ly a no­siť ho aj bez no­te­boo­ku. Taš­ka má roz­me­ry 390 × 280 × 50 mm, vďa­ka čo­mu ju mô­že­te vy­užiť na tran­sport 16-pal­co­vé­ho no­te­boo­ku. Po­dob­ne ako v prí­pa­de ba­to­ha vnút­ri sa na­chá­dza via­ce­ro rôz­nych prie­hra­diek, a tak má taš­ka uni­ver­zál­ne vy­uži­tie.

batoh.jpg

Ce­na pro­duk­tov: iPad Ca­se CNL-CNBC10i – 19,99 EUR, ba­toh CNL-CNB16 – 38,99 EUR, taš­ka CNL-CNB07 – 34,99 EUR
Za­po­ži­čal: AS­BIS SK

Myš­ky s rôz­nym di­zaj­nom

My­ši v edí­cii Ca­nyon Chro­me sú dos­tup­né v dvoch vy­ho­to­ve­niach, pri­čom sa pre­dá­va­jú v káb­lo­vej aj bez­drô­to­vej ver­zii. Mo­del Ca­nyon CNL-CMSO01 je s  káb­lom USB. Myš je vhod­ná pre pra­vá­kov aj ľa­vá­kov a má aj ro­lo­va­cie ko­lies­kom. Op­tic­ký sen­zor má roz­lí­še­nie 1000 dpi. Rov­na­ko vy­ze­rá aj bez­drô­to­vá ver­zia CNL-CMSOW01. K po­čí­ta­ču sa pri­pá­ja po­mo­cou pri­jí­ma­ča USB a mož­no tu pre­pí­nať roz­lí­še­nie 500/1000 dpi. Myš CNL-CMSO02 má viac pre­tiah­nu­té te­lo a op­ro­ti CMSO01 sa viac ho­dí pou­ží­va­te­ľom s väč­ší­mi dla­ňa­mi. Bo­hat­šia je aj vý­ba­va tla­či­diel – tro­ji­cu zá­klad­ných obo­ha­ti­la boč­ná dvo­ji­ca, kto­rá sa na­chá­dza v ob­las­ti pal­ca pra­vej ru­ky. Mô­že­te pre­pí­nať roz­lí­še­nie 1000/1200/1600 dpi. Bez­drô­to­vá ver­zia CNL-CMSOW02 sa s vý­nim­kou pri­pá­ja­nia k PC po­mo­cou pri­jí­ma­ča USB od svo­jej „ses­trič­ky“ ni­ja­ko neod­li­šu­je.

mys.jpg

Ce­na pro­duk­tov: CNL-CMSO01 – 9,99 EUR, CNL-CMSO02 – 11,99 EUR, CNL-CMSOW01 – 13,99 EUR, CNL-CMSOW02 – 15,99 EUR
Za­po­ži­čal: AS­BIS SK

Slú­chad­lá a rep­ro­duk­to­ry

Náh­la­vo­vé slú­chad­lá Ca­nyon CNL-CHP03CNL-CHP05 sú v rov­na­kej ce­no­vej ka­te­gó­rii a od­li­šu­jú sa di­zaj­nom a kva­li­tou rep­ro­du­ko­va­né­ho zvu­ku. V rám­ci tej­to tro­ji­ce nás naj­viac os­lo­vil mo­del CNL-CHP04, kto­rý po­nú­ka naj­lep­šiu kva­li­tu zvu­ku spo­me­dzi dos­tup­ných mo­de­lov. Ide o slú­chad­lá s vý­hod­ným po­me­rom ce­na/vý­kon, ur­če­né me­nej ná­roč­ným pou­ží­va­te­ľom. Všet­ky tri mo­de­ly vy­uží­va­jú 40 mm zvu­ko­vé me­ni­če. K dis­po­zí­cii sú aj štup­ľo­vé slú­chad­lá – mo­del CNL-CEP01.

sluchadla.jpg

K pre­nos­ným po­čí­ta­čom sa ho­dia aj rep­ro­duk­to­ry Ca­nyon CNL-CSP20H. Strie­bor­ný po­chró­mo­va­ný di­zajn v tom­to prí­pa­de pô­so­bí veľ­mi štý­lo­vo aj v kom­bi­ná­cii s kom­pak­tný­mi roz­mer­mi rep­ro­duk­to­rov, kto­ré sú na poh­ľad pek­né. Kva­li­ta rep­ro­du­ko­va­né­ho zvu­ku zod­po­ve­dá ce­no­vej ka­te­gó­rii toh­to prís­lu­šen­stva – zvuk je mier­ne „za­stre­tý“ a ple­cho­vý, s ore­za­ný­mi vý­ška­mi. V prí­pa­de ne­ná­roč­né­ho po­čú­va­nia hud­by na ces­tách však ide o dob­ré­ho spo­loč­ní­ka. Rep­ro­duk­to­ry.jpg

Ce­na pro­duk­tov: CNL-CHP03 – 19,99 EUR, CNL-CHP04 – 23,99 EUR, CNL-CHP05 – 19,99 EUR, CNL-CEP01 – 11,99 EUR, Rep­ro­duk­to­ry CNL-CSP20H – 13,99 EUR
Za­po­ži­čal: AS­BIS SK

Na­bí­jač­ka do au­ta pre App­le Lig­htning

Bel­kin uvá­dza dva no­vé dopl­nky ur­če­né pre ko­nek­tor App­le Lig­htning: káb­lo­vú na­bí­jač­ku do au­ta a na­bí­ja­ciu/syn­chro­ni­zač­nú do­ko­va­ciu sta­ni­cu. Na­bí­jač­ka do au­ta je ur­če­ná pre aký­koľ­vek ci­ga­re­to­vý adap­tér a jej sú­čas­ťou je ká­bel roz­hra­nia Lig­htning v dĺžke 1,2 m. Vo vý­ba­ve je pre­pä­ťo­vá ochra­na za­ria­de­nia a na­bí­jač­ka je opat­re­ná cer­ti­fi­ká­ciou pre iOS od App­le. Vý­kon je 10 W, maximál­ny od­ber­ný prúd 2,1 A a za­ria­de­nie je dos­tup­né v čier­nej far­be. Syn­chro­ni­zač­ná ko­lís­ka s ko­nek­to­rom Lig­htning je ta­kis­to za 29 EUR a dá sa pou­žiť s akým­koľ­vek za­ria­de­ním Lig­htning.

Belkin.jpg

Ce­na: 29 EUR
Za­po­ži­čal: Bel­kin

Ultra­ten­ký exter­ný disk

Ver­ba­tim Sto­re 'n' Go Ultra Slim HDD je s hrúb­kou len 10,5 mi­li­met­ra je­den z naj­ten­ších pre­nos­ných dis­kov na sve­te. Je­ho ka­pa­ci­ta je 500 GB, k dis­po­zí­cii je v čier­nej a strie­bor­nej far­be. Je vy­ba­ve­ný por­tom USB 3.0 na vy­so­ko­rý­chlost­ný pre­nos dát, prís­luš­ný ká­bel tvo­rí sú­časť do­dáv­ky. S dis­kom sa do­dá­va sof­tvér Ne­ro Bac­kI­tUp Es­sen­tials na zá­lo­hu sys­té­mu a je­ho ob­no­ve­nie, ako aj ochra­nu dát hes­lom. Ďalej je v do­dáv­ke sof­tvér na ús­po­ru ener­gie Green But­ton, kto­rý za­sta­ví otá­ča­nie pev­né­ho dis­ku, ak sa ne­pou­ží­va.

Verbatim.jpg

Ce­na: 74,90 EUR
Za­po­ži­čal: Ver­ba­tim


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter