MythBusters: chladiaca podložka chráni notebook pred prehriatim – mýtus alebo fakt?

Je­den z dopl­nkov k no­te­boo­kom, o kto­rých vý­rob­co­via tvr­dia, že predĺžia ži­vot no­te­boo­ku vďa­ka lep­šie­mu prú­de­niu vzdu­chu, je chla­dia­ca pod­lož­ka. Ty­pic­ky ide o er­go­no­mic­ký pod­sta­vec, kto­rý má vo svo­jej spod­nej čas­ti za­bu­do­va­ný ven­ti­lá­tor a na­pá­ja sa je­di­ným káb­lom USB pria­mo z no­te­boo­ku. Vý­sled­ný efekt? Chlad­ný vzduch prú­dia­ci pod no­te­boo­kom mu po­má­ha pri chla­de­ní, čím umož­ňu­je lep­ší vý­kon a predl­žu­je ži­vot­nosť kom­po­nen­tov, kto­ré sa zvyk­nú za­hrie­vať. Je však sku­toč­ne prav­da, že chla­dia­ca pod­lož­ka po­má­ha pri od­vá­dza­ní tep­la z no­te­boo­ku? Je to mý­tus ale­bo fakt?

  chladiaca_OK.jpg .

Naj­skôr poc­ti­vá príp­ra­va

cooling_pad.jpg
Prin­cíp fun­go­va­nia chla­dia­cej pod­lož­ky je jed­no­du­chý - ven­ti­lá­tor fú­ka vzduch zo spod­nej stra­ny a mal byť tak chla­diť ce­lý no­te­book.

Aby sme si moh­li ove­riť, že chla­dia­ca pod­lož­ka sku­toč­ne no­te­boo­ku pri od­vá­dza­ní tep­la po­má­ha ale­bo je to iba mar­ke­tin­go­vý ťah, mu­se­li sme pre­my­slieť spô­sob, ako ten­to mý­tus potvr­diť či vy­vrá­tiť. Úmy­sel­ne sme na test vy­bra­li ultra­book - tie­to za­ria­de­nia sa pre ma­lič­ké ven­ti­lá­to­ry pri sku­toč­ne po­riad­nom za­ťa­že­ní stih­nú po­ľah­ky pre­hriať. Ako chla­dia­cu pod­lož­ku sme vy­bra­li Aeolus Pre­mium CP003 od spo­loč­nos­ti Ener­max. Tá­to chla­dia­ca pod­lož­ka má ob­rov­ský 25 cm ven­ti­lá­tor, kto­rý mož­no nas­ta­viť od 650 do 850 ot./min, pri­čom je mi­ni­mál­ne hluč­ný (17 ÷ 20 dBA) a na je­ho na­pá­ja­nie sta­čí je­di­ný ká­bel USB. Pod­po­ru­je no­te­boo­ky až do veľ­kos­ti 17 pal­cov, tak­že chla­de­nie 13-pal­co­vé­ho pre­hrie­va­jú­ce­ho sa ultra­boo­ku by ma­lo byť preň hrač­kou. A vzni­ká otáz­ka, ako správ­ne od­me­rať tep­lo­tu. Ak pra­cu­je­te s no­te­boo­kom na ko­le­nách, vy­ššia tep­lo­ta von­kaj­ších plas­tov v spod­nej čas­ti, prí­pad­ne pri vý­du­chu ven­ti­lá­to­ra nie je prá­ve naj­prí­jem­nej­šia. Pre no­te­book však ho­rú­ce plas­ty niek­de v spod­nej čas­ti nie sú ta­ké dô­le­ži­té ako sám pro­ce­sor. Prá­ve CPU je ge­ne­rá­to­rom naj­vyš­ších te­pel­ných emi­sií a je­ho tep­lo­ta sa mô­že v extrém­nych prí­pa­doch prib­lí­žiť aj v prí­pa­de bež­ných pro­ce­so­rov až k 100 °C.

enermax_aeolus.jpg
Na test sme pou­ži­li chla­dia­cu pod­lož­ku s ob­rov­ským 25 cm ven­ti­lá­to­rom.

Nie­koľ­ko me­ra­cích pr­vkov

Na me­ra­nie tep­lôt von­kaj­ších ma­te­riá­lov a mies­ta v ob­las­ti vý­du­chu sme pou­ži­li do­ty­ko­vý ter­mo­me­ter THERM 2283-2 a bez­do­ty­ko­vý infra­čer­ve­ný ter­mo­me­ter Voltcraft IR 260-8S. Na za­me­ra­nie tep­lôt v jad­rách CPU sme pou­ži­li zná­my nás­troj Real­Temp 3.70, kto­rý na­vy­še pos­ky­tu­je zá­ťa­žo­vý test Pri­me95. V tes­to­va­com no­te­boo­ku bol osa­de­ný dnes ty­pic­ký dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor In­tel Co­re i5, kto­rý má v jad­rách za­bu­do­va­ný tzv. sen­zor DTS (Di­gi­tal Ther­mal Sen­sor), z kto­ré­ho mož­no „vy­tiah­nuť" in­for­má­ciu o re­la­tív­nej tep­lo­te vzhľa­dom na tep­lo­tu TJMax. TJMax je maximál­na, ale eš­te stá­le bez­peč­ná tep­lot­ná hra­ni­ca, pri kto­rej jad­ro CPU stá­le fun­gu­je. Pre kaž­dý druh CPU je TJMax sta­no­ve­né inak, bež­ne sa po­hy­bu­je oko­lo hra­ni­ce 100 ÷ 105 °C. Pre náš pro­ce­sor In­tel Co­re i5 bo­la strop­ná hod­no­ta TJMax vý­rob­cu sta­no­ve­ná na 100 °C. V prí­pa­de tes­tu CPU Cool Down Test, kto­rý sa reali­zu­je po­čas za­ťa­že­nia pri vý­poč­toch Pri­me95, nás­troj Real­Temp me­ria po­čas de­sia­tich jed­no­mi­nú­to­vých tes­tov prie­mer­nú od­chýl­ku od TJMax pri rôz­nych stup­ňoch za­ťa­že­nia pro­ce­so­ra. Pred tes­tom Cool Down sa reali­zu­je tzv. fá­za Heat Up, kto­rá za­hrie­va pro­ce­sor na je­ho pre­vádz­ko­vú tep­lo­tu pri za­ťa­že­ní 100 %. Nas­le­du­je päť mi­nú­to­vých tes­tov pri pl­nom za­ťa­že­ní a nás­led­ne päť mi­nú­to­vých tes­tov s pos­tup­ným zni­žo­va­ním zá­ťa­že. Teória ho­vo­rí, že čím vy­ššia je hod­no­ta Ave­ra­ge Dis­tan­ce to TJMax, tým niž­šia je ab­so­lút­na tep­lo­ta jad­ra pro­ce­so­ra v ak­tuál­nom sta­ve. A prá­ve po­rov­na­nie prie­mer­nej od­chýl­ky od TJMax pred­sta­vu­je ob­jek­tív­ne po­rov­na­nie tep­lôt v jad­rách pro­ce­so­ra pri zá­ťa­žo­vých tes­toch naj­skôr bez pod­lož­ky a po­tom s ňou. Vráť­me sa te­da na za­čia­tok - po­má­ha chla­dia­ca pod­lož­ka pro­ce­so­ru pri prá­ci? Mý­tus ale­bo fakt?

voltcraft.jpg
Na pres­né me­ra­nie povr­cho­vých tep­lôt sme pou­ži­li aj infra­čer­ve­ný ter­mo­me­ter Voltcraft.

Vý­sled­ky

Z tep­lôt sme me­ra­li asi všet­ko, čo sa da­lo, poď­me sa po­zrieť pos­tup­ne na vý­sled­ky. V úvod­nom tes­te sme pou­ži­li no­te­book bez pod­lož­ky na sto­le, na kto­rý sme po­tiah­li ko­ber­co­vý povrch. Ten je ideál­ny na zhro­maž­ďo­va­nie tep­la, tak­že dob­re imi­tu­je ľud­ské no­hy, gauč, pos­teľ, kde sa ty­pic­ky pra­cu­je s no­te­boo­kom a mô­že tu dôjsť k pre­hrie­va­niu. Tep­lo­ta sto­la bo­la pred me­ra­ním 26,4 °C. Tep­lo­ta pri vý­du­chu ven­ti­lá­to­ra no­te­boo­ku v po­ho­to­vos­tnom re­ži­me bo­la 36,4 °C. V ta­kom­to re­ži­me sa tep­lo­ta pr­vé­ho jad­ra CPU po­hy­bo­va­la na úrov­ni 44 ÷ 56 °C (min. ÷ max.), tep­lo­ta dru­hé­ho jad­ra bo­la 49 ÷ 60 °C, tep­lo­ta pev­né­ho dis­ku 32 °C. V 90 % Heat Up Pha­se sme za­zna­me­na­li tep­lo­tu na pr­vom jad­re 75 °C, na dru­hom 81 °C. Po­čas pr­vých pia­tich cyk­lov, keď CPU v prí­pa­de tes­tu Cool Down pra­cu­je na 100 %, sa tep­lo­ta pri vý­du­chu ven­ti­lá­to­ra zvy­šo­va­la pos­tup­ne z pô­vod­ných 36,4 °C až na 40,4 °C. Ni­ja­ký dra­ma­tic­ký ná­rast. A te­raz na­sa­dzu­je­me pod­lož­ku. Za­pá­ja­me, ob­rov­ský 25 cm ven­ti­lá­tor púš­ťa­me na pl­ných 850 ot./min a ce­lý pos­tup opa­ku­je­me. Na úvod ne­chá­me no­te­book na 15 mi­nút v po­ho­to­vos­tnom re­ži­me na pod­lož­ke a pr­vý vý­sle­dok sa ih­neď dos­ta­vu­je - tep­lo­ta pri vý­du­chu no­te­boo­ku kles­la z 36,4 °C na 27,3 °C, čo je vý­raz­né ochla­de­nie. Jad­rá CPU sú však prak­tic­ky v rov­na­kých tep­lo­tách, ako­by sme chla­dia­cu pod­lož­ku ne­pou­ži­li - 42 ÷ 54 °C, prí­pad­ne 47 ÷ 56 °C, čo je prie­mer­ný pok­les iba o 5 % v po­rov­na­ní s ne­pou­ži­tím chla­dia­cej pod­lož­ky. Te­da nič extra. Púš­ťa­me te­da Heat Up Pha­se a v sta­ve 90 % opäť za­zna­me­ná­me tep­lo­ty - 75 °C v pr­vom jad­re, 80 °C v dru­hom jad­re. To zna­me­ná prie­mer­ný pok­les tep­lôt v oboch pro­ce­so­roch iba o 0,65 % v po­rov­na­ní s prí­pa­dom, keď sme ne­pou­ži­li pod­lož­ku. Prak­tic­ky nu­lo­vý efekt. Za­zna­me­ná­va­me aj tep­lo­ty na vý­du­chu ven­ti­lá­to­ra po­čas pr­vých pia­tich cyk­lov tes­tu Cool Down, keď pro­ce­sor pra­cu­je napl­no - po­hy­bu­jú sa od pô­vod­ných 27,3 °C až do 29,2 °C, čo je v po­rov­na­ní s maximom 40,4 °C pri ne­pou­ži­tí pod­lož­ky už pek­ný roz­diel. Je to stá­le však von­kaj­šia tep­lo­ta pri vý­du­chu, nie sku­toč­ná tep­lo­ta ja­dier CPU, tá zos­ta­la nez­me­ne­ná. Tak­že te­raz to naj­dô­le­ži­tej­šie. Po­rov­na­li sme prie­mer­né od­chýl­ky s maximál­nou mož­nou pra­cov­nou tep­lo­tou pro­ce­so­ra (TJMax) po­čas zá­ťa­žo­vých tes­tov v prí­pa­de, že sme chla­dia­cu pod­lož­ku ne­pou­ži­li a nás­led­ne pou­ži­li. V re­či čí­sel by sme moh­li ho­vo­riť o prie­mer­nom zlep­še­ní o 1,1195 °C na jed­no jad­ro v prí­pa­de pou­ži­tia chla­dia­cej pod­lož­ky. V ab­so­lút­nom vy­jad­re­ní je vý­sle­dok jas­ný - chla­dia­ca pod­lož­ka zlep­ši­la pra­cov­né tep­lo­ty vnút­ri ja­dier za iden­tic­kých pod­mie­nok ako bez pou­ži­tia pod­lož­ky iba o 2,5 %.

bez podlozky.png s podlozkou.png
Po­rov­na­nie re­la­tív­nych tep­lot­ných od­chý­lok k maximál­ne­mu tep­lot­né­mu stro­pu. V prí­pa­de pou­ži­té­ho In­tel Co­re i5 to bo­lo 100 °C. Čím vy­ššia je tá­to hod­no­ta, tým sta­bil­nej­ší sys­tém. Vľa­vo hod­no­ty na­me­ra­né bez pou­ži­tia chla­dia­cej pod­lož­ky, vpra­vo s ňou.

graf teplot.png
Prie­beh tep­lôt (pri vý­du­chu ven­ti­lá­to­ra) po­čas pia­tich ite­rá­cií tes­tu Cool Down, keď bol pro­ce­sor za­ťa­že­ný na 100 %. Chla­dia­ca pod­lož­ka (čer­ve­ná čia­ra) sku­toč­ne po­má­ha chla­diť no­te­book, ale iba zvon­ka. Mod­rá čia­ra zna­čí rov­na­ký test bez pou­ži­tia pod­lož­ky.

Mý­tus ale­bo fakt?

Po­má­ha chla­dia­ca pod­lož­ka te­da pri prá­ci no­te­boo­ku? Na­ša od­po­veď - pod­ľa to­ho, ako sa na da­ný prob­lém po­zrie­me. Ak vám ide o von­kaj­šiu tep­lo­tu ma­te­riá­lov, tep­lo­tu pri vý­du­chu ven­ti­lá­to­ra a o po­cit, keď sa po­tom no­te­boo­ku dot­kne­te - áno, v tom­to prí­pa­de má chla­dia­ca pod­lož­ka zmy­sel. No ak ide o ži­vot­nosť no­te­boo­ku a tep­lo­tu vnút­ri ja­dier, čo má vý­znam­ný vplyv na sta­bi­li­tu ce­lé­ho sys­té­mu, ochla­de­nie ja­dier na úrov­ni 2,5 % je úpl­ne za­ned­ba­teľ­né a z toh­to poh­ľa­du je úži­tok chla­dia­cej pod­lož­ky iba mý­tus. Na­priek to­mu zos­tá­va chla­dia­ca pod­lož­ka dob­rým er­go­no­mic­kým pr­vkom pod no­te­boo­kom na pra­cov­nom sto­le... :-)

Zdroj: PCR 11/2012Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter