Ako nakupovať na eBay, výhody a nevýhody, na čo si dať pozor.

Strana 3/3

Už som sa roz­ho­dol

Ak ste sa už pre da­ný to­var roz­hod­li, zvá­ži­li ste ce­nu vrá­ta­ne poš­tov­né­ho, súh­la­sí­te so zá­ruč­ný­mi a do­da­cí­mi pod­mien­ka­mi a od­klik­li ste kú­pu to­va­ru, pris­túp­te k plat­be. Tá sa reali­zu­je pria­mo cez por­tál Pay­Pal, kde iba za­dá­te svo­je me­no a hes­lo a potvr­dí­te plat­bu. Plat­ba na­beh­ne okam­ži­te na účet pre­daj­cu bez to­ho, aby ten vi­del va­še cit­li­vé dá­ta. O všet­ko sa pos­ta­rá Pay­Pal. Sa­moz­rej­me, mô­že­te pla­tiť aj rôz­ny­mi pla­tob­ný­mi kar­ta­mi, vždy si tre­ba ove­riť mož­nos­ti plat­by v čas­ti Pay­ments pri náh­ľa­de to­va­ru. Za to­var ne­mu­sí­te za­pla­tiť okam­ži­te (ak napr. ne­má­te ak­tuál­ne dosť pros­tried­kov na úč­te), naj­lep­šie je však zreali­zo­vať plat­bu do troch dní, s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou bu­de po­tom váš účet za­blo­ko­va­ný. Prí­pad­ne ak po potvr­de­ní plat­by zis­tí­te, že ne­má­te dos­ta­tok pros­tried­kov na úč­te, in­for­muj­te o tom pre­dá­va­jú­ce­ho. Ak ste to­var ús­peš­ne za­pla­ti­li, už sta­čí iba poč­kať, kým prí­de. O všet­kých úč­tov­ných tran­sak­ciách bu­de­te in­for­mo­va­ní e-mai­lom od eBay aj Pay­Pal. Kva­lit­ní pre­daj­co­via vám za­šlú aj tzv. Track Num­ber a ná­zov prep­rav­nej spo­loč­nos­ti, prí­pad­ne link, kde bu­de­te môcť pria­mo sle­do­vať stav a mies­to va­šej zá­siel­ky.

Tr­pez­li­vosť

Ak ku­pu­je­te to­var zo za­hra­ni­čia, ide o spo­ľah­li­vé­ho pre­daj­cu a dob­rú prep­rav­nú spo­loč­nosť (naj­čas­tej­šie sa stret­ne­te z UPS), bu­de prie­mer­ná do­ba dop­ra­vy od pre­daj­cu k vám do­mov tr­vať prib­liž­ne dva týž­dne. Pri ná­ku­pe z kra­jín EÚ je to prie­mer­ne týž­deň (vý­ho­da por­tá­lov ako eBay.co.uk), v prí­pa­de Čí­ny mô­že­te po­čí­tať aj s jed­ným me­sia­com. Naj­po­mal­šia kra­ji­na na do­da­nie to­va­ru je Ka­na­da. V prí­pa­de ná­ku­pu z tej­to kra­ji­ny mô­že­te ča­kať aj 2 ÷ 3 me­sia­ce. V pred­via­noč­nom ob­do­bí tre­ba po­čí­tať s mier­nym ones­ko­re­ním do­dá­vok, pre ku­riérske služ­by je to naj­väč­ší ná­por v ro­ku. A te­raz prí­de to naj­ča­rov­nej­šie pri na­ku­po­va­ní to­va­ru zo Spo­je­ných štá­tov, kde sa dá naj­mä elek­tro­ni­ka kú­piť za om­no­ho lep­šie ce­ny. Col­ná sprá­va. Ok­rem to­ho, že mô­že predĺžiť do­bu do­da­nia to­va­ru k vám aj o nie­koľ­ko týž­dňov, v prí­pa­de drah­šie­ho to­va­ru bu­de­te mu­sieť po­čí­tať s col­ným ko­na­ním. Všeo­bec­ne pla­tí, že to­var v hod­no­te do 22 ÷ 25 eur sa nep­re­clie­va, inak ba­lík mô­že po­dlie­hať col­né­mu ko­na­niu. O tom, či áno, roz­ho­du­je col­ník, keď­že všet­ky ba­lí­ky po­chá­dza­jú­ce z kra­jín, na kto­ré sú uva­le­né col­né ob­me­dzenia, u nás mu­sia byť na vstu­pe pre­kon­tro­lo­va­né. Col­ník sa to­var po­kú­si iden­ti­fi­ko­vať a prav­de­po­dob­ne bu­de­te vy­zva­ní na dok­la­do­va­nie ce­ny to­va­ru – te­le­fo­nic­ky ale­bo e-mai­lom. Väč­ši­nou sta­čí vý­pis tran­sak­cie z eBay ale­bo Pay­Pal. Mno­ho ku­pu­jú­cich sa sna­ží col­né ko­na­nie obísť. Vy­hlá­siť to­var za dar, prí­pad­ne po­žia­dať pre­daj­cu, aby uvie­dol nu­lo­vú či nez­vy­čaj­ne níz­ku hod­no­tu ba­lí­ka. To­to ko­na­nie neod­po­rú­ča­me, je to­tiž proti­zá­kon­né. Le­gál­na ces­ta, ako sa vy­hnúť do­da­toč­né­mu pla­te­niu da­ne a cla, je na­ku­po­va­nie v rám­ci EÚ – prá­ve pre­to ma­jú čo­raz väč­šiu ob­ľu­bu európ­ske ver­zie por­tá­lu eBay, ho­ci je na nich me­nej po­lo­žiek na vý­ber a ne­mu­sia byť v ta­kých at­rak­tív­nych ce­nách. Col­ný pop­la­tok za to­var vám vy­ru­bia pod­ľa ta­rif­ných ta­bu­liek. Col­ná sadz­ba sa lí­ši pod­ľa ty­pu to­va­ru a kra­ji­ny, od­kiaľ ste ho kú­pi­li. Z USA je vý­ška cla prib­liž­ne ta­ká­to: ob­le­če­nie asi 10 ÷ 12 %, fo­toa­pa­rá­ty, elek­tro­ni­ka 5 ÷ 10 %. V prí­pa­de col­né­ho ko­na­nia ne­za­bud­ni­te na  DPH vo vý­ške 20 %, kto­rá sa pri­po­čí­ta­va k clu auto­ma­tic­ky. To­var si mô­že­te na vy­clie­va­cej poš­te prev­ziať osob­ne, ale tie sú na Slo­ven­sku iba dve – v Bra­tis­la­ve a Ko­ši­ciach. Ak ste mi­mo do­sa­hu tých­to miest, mô­že­te sa ne­chať za­stu­po­vať slo­ven­skou poš­tou, služ­by col­né­ho dek­la­ran­ta sto­ja pár eur. To­var si mô­že­te te­da preb­rať osob­ne na col­nom úra­de, prí­pad­ne vám prí­de ako do­bier­ka na va­šu do­má­cu ad­re­su. Vý­ška do­bier­ky je su­ma DPH za to­var a vy­ru­be­né­ho cla.

Za­ne­chaj­te feed­back

Ak ste to­var dos­ta­li, je v po­riad­ku a ste spo­koj­ní, ohod­noť­te pre­dá­va­jú­ce­ho po­zi­tív­nou spät­nou väz­bou, čím sa ce­lý pro­ces kú­py to­va­ru na eBay za­kon­čí. Ak nie ste spo­koj­ní (kva­li­ta to­va­ru, zlý či poš­ko­de­ný to­var, dĺžka do­da­nia), za­ne­chaj­te ne­ga­tív­nu spät­nú väz­bu. Ne­ber­te však do úva­hy ne­ga­tív­ne skú­se­nos­ti s col­ným ko­na­ním a zdr­ža­ním to­va­ru na Slo­ven­sku – a žiaľ, tu bu­de­te mať zväč­ša iba ne­ga­tív­ne skú­se­nos­ti. Feed­back pre­daj­co­vi ur­či­te za­ne­chaj­te. Rov­na­ko ako ste vy pr­výk­rát hľa­da­li ga­ran­ciu a od­po­rú­ča­nia iných ku­pu­jú­cich, te­raz je rad na vás, aby ste po­moh­li ďal­ším.

Čo sa na eBay op­la­tí?

Na por­tá­li eBay.com (kto­rý je ce­no­vo naj­vý­hod­nej­ší) náj­de­te čas­to to­var v lá­ka­vých ce­nách. Op­la­tí sa tu na­ku­po­vať naj­mä elek­tro­ni­ku (no­te­boo­ky pou­ží­va­né pár me­sia­cov tu náj­de­te za pár drob­ných), dra­hé hrač­ky (gad­ge­ty), auto­mo­bi­ly, mo­to­cyk­le a naj­mä znač­ko­vé ob­le­če­nie. Nie­ke­dy sa vám po­da­rí kú­piť znač­ko­vý to­var aj za zlo­mok ce­ny, po­zor však na fal­zi­fi­ká­ty a od­liš­né kon­fek­čné veľ­kos­ti jed­not­li­vých vý­rob­cov. V prí­pa­de elek­tro­ni­ky tre­ba dbať na na­pá­ja­cí sys­tém. V USA je na­pä­tie v elek­tric­kej sie­ti 110 V, frek­ven­cia 60 Hz a ma­jú inú kon­cov­ku. Ďalej sa tu op­la­tí ku­po­vať dra­hé a znač­ko­vé ho­din­ky, šper­ky. A eš­te ve­ci, kto­ré sa u nás v Euró­pe jed­no­du­cho nep­re­dá­va­jú. Da­ňou za lá­ka­vé níz­ke ce­ny zo za­hra­ni­čia je však ri­zi­ko podvr­hu pre­daj­com (kto­ré­mu sa dá pod­ľa na­šich rád ľah­ko vy­hnúť), ob­me­dze­né mož­nos­ti up­lat­ne­nia zá­ru­ky a naj­mä zdĺha­vý col­ný pro­ces. Inak vám už nič neb­rá­ni, aby ste sa vrh­li na via­noč­né ná­ku­py na eBay. Te­raz je ten správ­ny čas, aby ste to stih­li do Via­noc.

Zdroj: PC REVUE 11/2012


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter