Ako nakupovať na eBay, výhody a nevýhody, na čo si dať pozor.

Strana 2/3

Ako náj­sť dô­ve­ry­hod­né­ho pre­dá­va­jú­ce­ho?

V pr­vom ra­de sa za­re­gis­truj­te na strán­kach eBay a v nas­ta­ve­niach svoj­ho kon­ta v čas­ti My eBay si ho pre­lin­kuj­te s úč­tom Pay­Pal. eBay už dáv­no nie je iba mies­to auk­cií, ale v spod­nej čas­ti strán­ky v zá­lož­ke BUY náj­de­te aj link na Sto­res. Tam sa vám zob­ra­zia iba po­nu­ky re­gis­tro­va­ných inter­ne­to­vých pre­daj­cov, kto­rí ma­jú zväč­ša aj svo­je ka­men­né ob­cho­dy. Sa­moz­rej­me, mô­že­te si užiť ra­dosť a ad­re­na­lín aj z auk­čných po­núk, kto­ré ma­jú bež­ní pou­ží­va­te­lia. Pre­daj­cu z ka­te­gó­rie Sto­res spoz­ná­te jed­no­du­cho – pri pro­duk­te bu­de tla­čid­lo Buy it now, čo zna­čí okam­ži­tý ná­kup. No to sa mô­že ob­ja­viť aj pri auk­ciách, pri kto­rých pre­daj­ca vie, že za da­nú ce­nu je ochot­ný to­var okam­ži­te pre­dať. No upo­zor­ňu­je­me vás,, vší­maj­te si per­cen­to tzv. feed­bac­ku. Spät­né hod­no­te­nie (te­da feed­back) je naj­dô­le­ži­tej­ší uka­zo­va­teľ kva­li­ty a naj­mä spo­ľah­li­vos­ti pre­daj­cu. Ide o hod­no­te­nie pre­daj­cu na­ku­pu­jú­ci­mi.

ebay-top-rated.png
Všim­ni­te si po­zi­tív­ne hod­no­te­nie (feed­back) toh­to pre­daj­cu – 99,6 % pat­rí k špič­ke; ne­za­bud­ni­te ani na mies­to, kam pre­daj­ca do­dá­va to­var (Ship­ping), či mož­nos­ti plat­by (Pay­ments)

Keď­že eBay sám ose­be nie je inter­ne­to­vý ob­chod, ale tr­ho­vis­ko, kde sa stre­tá­va­jú mi­lió­ny iných ob­chod­ní­kov, je to­to hod­no­te­nie nad­mie­ru dô­le­ži­té. Ak sa po­hy­bu­je nad hra­ni­cou 95 %, ide o kva­lit­né­ho a po­mer­ne spo­ľah­li­vé­ho pre­daj­cu. Ak sa po­hy­bu­je nad hra­ni­cou 98 % a do­kon­ca až 99 %, mô­že­te od ne­ho po­koj­ne na­ku­po­vať. Ďal­ší in­di­ká­tor spo­ľah­li­vos­ti je po­čet pre­da­ných pro­duk­tov (čís­lo v zá­tvor­ke) a hod­no­te­nie Top-ra­ted seller. Na eBay sí­ce exis­tu­je nie­čo ta­ké ako ná­kup­ný ko­šík, ale ná­kup kaž­dej po­lož­ky sa reali­zu­je jed­not­li­vo. Po­zor, po potvr­de­ní ná­ku­pu (stla­če­ní tla­čid­la Buy it now a opä­tov­nom potvr­de­ní) ste po­vin­ní za ná­kup za­pla­tiť. Rov­na­ko aj v prí­pa­de, že ste sa sta­li ví­ťa­zom auk­cie. Pre­to si rad­šej vop­red skon­tro­luj­te, či je v čas­ti Ship­ping (mies­to do­da­nia) uve­de­ná aj na­ša kra­ji­na (Slo­va­kia) ale­bo kra­ji­ny Euró­py. Naj­mä v prí­pa­de pre­daj­cov z USA sa mô­že stať, že expe­du­jú to­var iba v rám­ci Spo­je­ných štá­tov, prí­pad­ne pre­daj­co­via z Čí­ny čas­to ne­po­sie­la­jú to­var do Euró­py. Ak je v čas­ti Ship­ping uve­de­né Worldwide, pre­daj­ca od­osie­la to­var do ce­lé­ho sve­ta. Po­zor však na vý­šku poš­tov­né­ho, kon­co­vá ce­na bu­de to­tiž vždy po­zos­tá­vať z ce­ny to­va­ru a poš­tov­né­ho.

ebay-adresy.png
V nas­ta­ve­ní kon­ta My eBay si ne­za­bud­ni­te nas­ta­viť správ­nu ad­re­su, aby sa vám ko­rek­tne zob­ra­zo­va­li do­ru­čo­va­cie nák­la­dy pri filtro­va­ní

Pre­to si pri vy­hľa­dá­va­ní to­va­ru v čas­ti Sort nas­tav­te správ­ny fil­ter na vy­hľa­dá­va­nie, aby ste vy­hľa­dá­va­li vždy ce­nu už aj s poš­tov­ným (Pri­ce + Ship­ping: lowest first). Poš­tov­né zo Spo­je­ných štá­tov mô­že byť pár do­lá­rov, dop­ra­ve­nie to­va­ru z Aus­trá­lie na Slo­ven­sko ce­los­ve­to­vý­mi prep­rav­ca­mi mô­že stáť na­vy­še aj ďal­ších 45 USD. Čím je pre­daj­ca k vám geog­ra­fic­ky bliž­šie, tým bý­va­jú aj prep­rav­né nák­la­dy niž­šie. Ne­mu­sí to byť však pra­vid­lo. Pri pre­daj­coch, kto­rí po­sie­la­jú ti­sí­ce ku­sov to­va­ru do Euró­py, mô­že byť dop­ra­ve­nie aj bez­plat­né. Ak po da­nom to­va­re veľ­mi tú­ži­te, ale pre­daj­ca ne­má me­dzi kra­ji­na­mi, kam vy­vá­ža, uve­de­né Slo­ven­sko, skús­te ho pros­tred­níc­tvom for­mu­lá­ra na eBay kon­tak­to­vať. Mož­no iba na Slo­ven­sko nik­dy ne­po­sie­lal, ale do Ne­mec­ka áno a iba za­bu­dol uviesť na­šu kra­ji­nu. Mi­mo­cho­dom, vždy si ce­nu to­va­ru po­rov­naj­te aj s ak­tuál­nou po­nu­kou slo­ven­ských inter­ne­to­vých ob­cho­dov, k dis­po­zí­cii sú vám po­rov­ná­va­če cien (napr. heu­re­ka.sk, pri­ce­ma­nia.sk).

Zá­ru­ka, rek­la­má­cia a vrá­te­nie to­va­ru

Vždy si v prí­pa­de kú­py to­va­ru tre­ba pre­čí­tať pod­mien­ky zá­ru­ky a rek­la­má­cie či mož­nosť vrá­te­nia pe­ňa­zí, ak sa vám to­var ne­bu­de poz­dá­vať. To­to má kaž­dý pre­daj­ca sta­no­ve­né in­di­vi­duál­ne. Pri tých spo­ľah­li­vých mô­že­te po­čí­tať s ga­ran­ciou vrá­te­nia to­va­ru, ale po­zor, tre­ba sa prip­ra­viť na to, že poš­tov­né nas­päť k pre­daj­co­vi pla­tí­te vy ako od­osie­la­teľ. A pri to­va­re v hod­no­te oko­lo 20 USD mô­že byť poš­tov­né aj drah­šie ako to­var. Tre­ba pre­to po­čí­tať s tým, že to­var za­kú­pe­ný z eBay asi ne­bu­de­te môcť tak ľah­ko vrá­tiť. Prob­lém bý­va naj­mä pri textil­nom to­va­re, keď­že kon­fek­čné veľ­kos­ti kra­jín sa ra­di­kál­ne lí­šia. Sa­moz­rej­me, pla­tí rek­la­mač­ný po­ria­dok pod­ľa zá­ko­na da­nej kra­ji­ny, no ria­di­te sa zá­ko­nom tej kra­ji­ny, z kto­rej je pre­daj­ca, nie ku­pu­jú­ci. Na to­var za­kú­pe­ný v čas­ti Sto­res bu­de­te mať s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou aj bež­nú zá­ru­ku. Spý­taj­te sa však rad­šej pre­daj­cu vop­red, či je zá­ru­ka aj me­dzi­ná­rod­ná a nie je ob­me­dze­ná geog­ra­fic­ky. A rov­na­ko si tre­ba uve­do­miť, že 24-me­sač­ná zá­ru­ka je skôr európ­ska zá­le­ži­tosť. Väč­ši­nou sa vo sve­te pos­ky­tu­je 12-me­sač­ná, nez­vy­čaj­ná nie je ani 6-me­sač­ná zá­ru­ka na to­var. eBay, ako gi­gant na po­li inter­ne­to­vých pre­daj­cov, už dáv­nej­šie za­čal pos­ky­to­vať aj ochra­nu ku­pu­jú­ce­ho – eBay Buyer Pro­tec­tion. Ak to­to lo­go pri niek­to­rom z pre­daj­cov uvi­dí­te, mô­že­te na­ku­po­vať bez stra­chu o svo­je pe­nia­ze. Ke­by vám to­var nep­ri­šiel, prí­pad­ne pri­šiel poš­ko­de­ný, eBay vám po vy­ba­ve­ní va­šej po­žia­dav­ky vrá­ti pe­nia­ze.

ebay-buyer-protection.png
eBay za­vie­dol v prin­cí­pe nie­čo ako ochra­nu spot­re­bi­te­ľa – to­to lo­go vám dá­va ďal­šiu is­to­tu, že váš ná­kup sa us­ku­toč­ní v po­riad


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter