Ako nakupovať na eBay, výhody a nevýhody, na čo si dať pozor.

Strana 1/3
No­vý iP­ho­ne, tab­let, fo­toa­pa­rát, znač­ko­vé ob­le­če­nie, to všet­ko sa ob­ja­ví na niek­to­rom z „lis­tov Je­žiš­ko­vi“ tes­ne pred Via­no­ca­mi. Či už chce­te po­te­šiť nie­ko­ho iné­ho, ale­bo se­ba, pre­čo pri tom neu­šet­riť? Pres­kú­ma­li sme za vás mož­nos­ti na­ku­po­va­nia via­noč­ných dar­če­kov cez inter­ne­to­vé tr­ho­vis­ko eBay. eBay už to­tiž dáv­no nie je iba mies­to auk­cií, ale aj inter­ne­to­vé tr­ho­vis­ko, kde ma­jú svo­je mies­to pre­da­ja ti­síc­ky spo­ľah­li­vých ob­cho­dov. Aké sú ús­ka­lia, vý­ho­dy a ne­vý­ho­dy ta­ké­ho­to na­ku­po­va­nia? Zis­ti­te to jed­no­du­cho spo­lu s na­mi.

ebay-new-logo-00.jpg

Za­bud­ni­te na do­bier­ku

Pr­vá otáz­ka, kto­rá na­pad­ne az­da kaž­dé­ho, znie, či je to bez­peč­né. Nik­to to­tiž nech­ce pla­tiť kre­dit­nou kar­tou u za­hra­nič­né­ho pre­daj­cu na inter­ne­te, kto­ré­ho vô­bec ne­poz­ná. Ak ste na Slo­ven­sku zvyk­nu­tí ob­jed­ná­vať a pla­tiť za to­var do­bier­kou či pre­vo­dom vop­red, v za­hra­ni­čí mô­že­te na tie­to dva spô­so­by prak­tic­ky za­bud­núť. V Euró­pe by ste na do­bier­ku mož­no eš­te niek­to­ré­ho z pre­daj­cov pre­ho­vo­ri­li, za „veľ­kou mlá­kou“ by však na vás iba ne­chá­pa­vo po­ze­ra­li. Spô­sob, ako bez­peč­ne a rých­lo pla­tiť na inter­ne­te, je Pay­Pal. Vlas­tní ho eBay a ide o naj­väč­šiu vir­tuál­nu pla­tob­nú brá­nu na sve­te. Sa­moz­rej­me, mô­že­te za to­var na eBay pla­tiť aj kre­dit­nou či de­bet­nou kar­tou s po­vo­le­ný­mi elek­tro­nic­ký­mi plat­ba­mi, ale pri kaž­dej kú­pe tak vy­sta­ví­te pre­daj­co­vi cit­li­vé úda­je kar­ty. Pay­Pal v spo­lup­rá­ci s  eBay fun­gu­je úpl­ne inak.

Pay­Pal – bez­peč­né a rých­le plat­by

Sta­čí sa za­re­gis­tro­vať na strán­ke www.pay­pal.com a vy­brať si niek­to­rý z ty­pov úč­tov. Tie osob­né sú za­dar­mo, ak ste pod­ni­ka­te­ľom, mô­že­te si za­lo­žiť aj účet Bu­si­ness, tu však tre­ba po­čí­tať s ur­či­tý­mi pop­lat­ka­mi. Prin­cíp plat­by cez Pay­Pal je jed­no­du­chý – pri re­gis­trá­cii je­di­ný raz a na­pos­le­dy za­dá­te čís­lo va­šej kre­dit­nej kar­ty a pri kaž­dej ďal­šej plat­be už pou­ží­va­te iba svo­je prih­la­so­va­cie me­no a hes­lo do Pay­Pal. Pri­tom pri ná­ku­pe pre­daj­ca vie, že vám mô­že pos­lať to­var eš­te skôr, ako bu­de mať od vás pe­nia­ze na úč­te (pre­to­že ich od Pay­Pal sku­toč­ne dos­ta­ne), a vy ne­mu­sí­te dá­vať cit­li­vé úda­je o pla­tob­nej kar­te nez­ná­mym pre­daj­com. Pay­Pal pri plat­be auto­ma­tic­ky str­hne su­mu z váš­ho úč­tu a okam­ži­te ju pri­pí­še na účet pre­daj­cu. Pay­Pal fun­gu­je ako aký­si bez­peč­ný me­dzis­klad pe­ňa­zí. Brá­ne Pay­Pal dô­ve­ru­jú mi­lió­ny ľu­dí po ce­lom sve­te. Pri re­gis­trá­cii úč­tu bu­de­te pot­re­bo­vať úda­je o va­šej iden­ti­te a úda­je pla­tob­nej kar­ty – me­no, typ kar­ty, jej čís­lo, dá­tum plat­nos­ti a ove­ro­va­cí kód. Ak­cep­to­va­né sú kre­dit­né aj de­bet­né kar­ty s po­vo­le­ný­mi elek­tro­nic­ký­mi plat­ba­mi, dnes mož­no pou­žiť aj u nás naj­pou­ží­va­nej­šiu kar­tu Vi­sa Elec­tron. Kar­ta ne­mu­sí byť em­bo­so­vá (s vy­stu­pu­jú­ci­mi znak­mi), do­kon­ca slo­ven­ské ban­ky vy­dá­va­jú aj vir­tuál­ne elek­tro­nic­ké pla­tob­né kar­ty. Dô­le­ži­té je, aby da­né čís­lo kar­ty ma­lo po­vo­le­né elek­tro­nic­ké plat­by. To si tre­ba ove­riť vo va­šej ban­ke. Ne­bu­de to však pred­sa len ta­ké jed­no­du­ché, je tu je­den há­čik. Pay­Pal si bu­de pre­ve­ro­vať plat­nosť váš­ho úč­tu – str­hne vám z kar­ty 1,5 eura, ale ne­mu­sí­te sa báť, pri pr­vej tran­sak­cii vám tú­to su­mu vrá­ti. Ide o to, že v opi­se tej­to tran­sak­cie (de­bet vo vý­ške 1,5 eura) sa v opi­se plat­by zob­ra­zí aj štvor­ci­fer­ný tzv. ove­ro­va­cí kód, kto­rý v nas­ta­ve­ní kon­ta na pay­pal.com tre­ba za­dať. Ak pou­ží­va­te iba pa­pie­ro­vý vý­pis z ban­ky, a nie inter­net­ban­king, bu­de­te si mu­sieť poč­kať na vý­pis, prí­pad­ne za­vo­lať do ban­ky, aby vám prez­ra­di­la opis k tej­to plat­be. Ak ce­lým tým­to pro­ce­som prej­de­te (prip­rav­te sa na 4 ÷ 6 dní, kým sa ob­ja­ví ove­ro­va­cia tran­sak­cia na úč­te), mô­že­te za­čať s ná­ku­pom via­noč­ných dar­če­kov na eBay.

ebay-paypal.png
S úč­tom Pay­Pal bu­de­te môcť po­hodl­ne pla­tiť, až keď bu­de ve­ri­fi­ko­va­ný – Pay­Pal vám str­hne z úč­tu 1,50 eura, aby si ove­ril, že je to nao­zaj váš účet; ne­mu­sí­te sa báť, plat­bu vám ob­ra­tom vrá­ti

eBay.com – ale­bo eBay.co.uk, eBay.de...

Na úvod tre­ba uviesť, že por­tá­lov eBay je nie­koľ­ko. Va­še prih­la­so­va­cie kon­to pla­tí pre všet­ky spo­loč­ne, ale to­var na brit­skom eBay (.co.uk), ne­mec­kom eBay (.de) či ame­ric­kom eBay (.com) je od­liš­ný. Má to svo­je dô­vo­dy, svo­je plu­sy, ale aj mí­nu­sy. Sa­moz­rej­me, naj­väč­šie množ­stvo nep­re­ber­né­ho to­va­ru náj­de­te na ma­ter­skej strán­ke eBay.com, kde pre­dá­va­jú väč­ši­nou ame­ric­kí pou­ží­va­te­lia. Prep­ra­va to­va­ru cez At­lan­tic­ký oceán vô­bec nie je prob­lém, lo­gis­tic­ké spo­loč­nos­ti to dnes zvlád­nu rá­do­vo za pár dní. Prob­lém nas­tá­va pri prec­le­ní a zda­ne­ní to­va­ru u nás, keď­že USA je za­ra­de­né v zoz­na­me tre­tích kra­jín, kto­ré po­dlie­ha­jú col­né­mu ko­na­niu. Prá­ve pre­to je pre Euró­pa­na vý­hod­né na­ku­po­vať na ne­mec­kom, ra­kús­kom či brit­skom por­tá­li eBay. Tam po ob­jed­na­ní to­va­ru je je­ho ce­na ko­neč­ná a nep­rek­va­pia vás žiad­ne pop­lat­ky v po­do­be da­ne či cla, keď­že bu­de expor­to­va­ný už z kra­jín Európ­skej únie.


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter