Recenzia: Samsung Galaxy Note 10.1

Keď pri­šiel Sam­sung so svo­jím smar­tfó­nom ( Sam­sung Ga­laxy No­te) s 5,3-pal­co­vým dis­ple­jom a pe­rom (sty­lu­som) pria­mo v je­ho te­le, všet­ci za­la­mo­va­li ru­ka­mi, čo je to za ču­do. Nik­to nep­red­pok­la­dal ta­ký ús­pech a re­vo­lú­ciu, kto­rú No­te uro­bil. Sam­sung však tra­fil do čier­ne­ho - dal pou­ží­va­te­ľo­vi do vrec­ka veľ­ký dis­plej, kto­rý sa dal stá­le dr­žať v jed­nej ru­ke, pri­čom ste si moh­li po­hodl­ne pí­sať poz­nám­ky s pe­rom. Te­raz pri­chá­dza tech­no­ló­gia No­te aj v tab­le­to­vej ver­zii.

GalaxyNote-7.jpg

GalaxyNote-10.jpg
Poh­ľad spre­du a zo­za­du - vpre­du bi­jú do očí rep­ro­duk­to­ry; Ga­laxy No­te 10.1 má z tab­le­tov pod­ľa náš­ho hod­no­te­nia za­tiaľ naj­lep­ší zvu­ko­vý pre­jav

Zá­klad­ná po­nu­ka

Mo­del Wi-Fi 10,1-pal­co­vé­ho Ga­laxy No­te (GT-N8000) sto­jí 499 eur, aj s 3G mo­du­lom 579 eur. Pra­cu­je s An­droi­dom 4.0.4 (ak­tua­li­zá­cia na 4.1 Jel­ly Bean prí­de čos­ko­ro) a pri­ná­ša pod­ľa nás tri vlas­tnos­ti, kto­ré na iných tab­le­toch ne­náj­de­te. Kva­lit­né audio so ste­reorep­ro­duk­tor­mi v pred­nej čas­ti, do­ty­ko­vé pe­ro S Pen a fun­kcie k ne­mu pris­pô­so­be­né. Inak je to v prin­cí­pe Ga­laxy Tab 2 10.1 s do­ty­ko­vým pe­rom. Za päť sto­vák eur však dos­ta­ne­te tab­let s dis­ple­jom s prie­mer­ným roz­lí­še­ním, ale so štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom. Ško­da, že sa Sam­sung neod­hod­lal na avi­zo­va­né NFC, kto­ré už v SIII nap­rík­lad po­nú­ka.


Dob­ré pa­pie­ro­vé pred­pok­la­dy

Keď sme si poz­re­li tech­nic­kú špe­ci­fi­ká­ciu, veľ­mi sme sa te­ši­li. Po­súď­te sa­mi - štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor Exynos 4412 s 1,4 GHz na kaž­dé jad­ro, až 2 GB RAM, max. 64 GB ver­zia pa­mä­te flash, 10 na­raz roz­poz­na­ných do­ty­kov na dis­ple­ji a 1024 stup­ňov roz­lí­še­nia tla­ku do­ty­ko­vé­ho pe­ra, kto­ré má mies­to na svo­je vlo­že­nie pria­mo v tab­le­te a je do­kon­ca ak­tív­ne. Vý­kon pro­ce­so­ra zvlád­ne všet­ky dnes dos­tup­né hry pre tab­let vrá­ta­ne ná­roč­ných, chvá­li­me sviž­né reak­cie sys­té­mu. Pri spus­te­ní aké­ho­koľ­vek vi­dea sme ne­zaz­na­me­na­li ani raz „za­spa­té" reak­cie. K dis­po­zí­cii je infra­čer­ve­ný port s ap­li­ká­ciou di­aľ­ko­vé­ho ov­lá­da­nia. Roz­me­ry a hmot­nosť sú v po­riad­ku - iba 8,9 mm hrúb­ky a na­mi na­me­ra­ných 611 gra­mov hmot­nos­ti; 10,1-pal­co­vý dis­plej má však roz­lí­še­nie len 1280 × 800 pixelov, na te­le tab­le­tu sme ne­naš­li ani mic­roUSB, ani HDMI. Sam­sung vy­uží­va svoj vlast­ný ko­nek­tor a re­duk­cie cez­eň už umož­ňu­jú aj HDMI. Pred­ná ka­me­ra nad dis­ple­jom má roz­lí­še­nie 1,9 Mpix, za­dná 5 Mpix a po­nú­ka bo­ha­té mož­nos­ti nas­ta­ve­nia fo­tog­ra­fo­va­nia: zme­na ISO, vy­vá­že­nie bie­lej, rôz­ne efek­ty a re­ži­my fo­tog­ra­fo­va­nia, zdie­ľa­ný zá­ber cez Wi-Fi Di­rect či geo­tag­ging. Wi-Fi je štvor­pás­mo­vé (a/b/g/n) a vo ver­zii s 3G mo­du­lom sú pod­po­ro­va­né pre­no­sy v sie­ti HSPA+ do 21 Mbit/s na downloa­de a 5,76 Mbit/s na up­loa­de.

GalaxyNote-12.jpg

GalaxyNote-14.jpg
Hor­ná hra­na - zľa­va šach­ta na SIM kar­tu (v prí­pa­de 3G ver­zie), 3,5 mm jack, IR port, mic­roSD, dvoj­tla­čid­lo hla­si­tos­ti a tla­čid­lo vy­pnu­tia; na opač­nej hra­ne je iba pro­prie­tár­ny ko­nek­tor

Konštruk­čné spra­co­va­nie a vý­drž

Konštruk­cia Ga­laxy No­te 10.1 je z von­kaj­šej čas­ti naj­mä z plas­tu. My pro­ti pou­ži­tiu plas­tov nič ne­má­me, nie všet­ko mu­sí byť z hli­ní­ka či ko­vu, do­kon­ca ho ví­ta­me, ak to po­mô­že zní­žiť hmot­nosť za­ria­de­nia. Za­chy­tá­va sí­ce od­tlač­ky a čis­te­nie tab­le­tu bu­de kaž­do­den­ná zá­le­ži­tosť, no inak všet­ko dr­ží na svo­jom mies­te. Ne­zaz­na­me­na­li sme žiad­ne škra­ban­ce ani iné ne­du­hy, ho­ci s tým­to tab­le­tom pra­cu­je­me už nie­koľ­ko týž­dňov. Ke­by ste tab­let pev­ne chy­ti­li do rúk a oh­li v opač­nom sme­re, plas­ty mier­ne za­pras­ka­jú. Kom­bi­ná­cia bie­lej ale­bo si­vo­mod­rej far­by v hlav­ných čas­tiach a mat­né­ho chró­mu na hra­nách je veľ­mi prí­jem­ná na poh­ľad. Prí­jem­né sú in­for­má­cie o vý­dr­ži. Ba­té­ria s ka­pa­ci­tou až 7000 mAh po­nú­ka sko­ro 24 ho­dín bež­nej prá­ce (e-mail, Wi-Fi, kan­ce­lár­ske do­ku­men­ty, fot­ky, Fa­ce­book, inter­net), prí­pad­ne 8 ÷ 10 ho­dín neus­tá­le sle­do­va­nia HD vi­dea pri 50 ÷ 60 % ja­se dis­ple­ja. Vy­chá­dza­me pri­tom z vlas­tných skú­se­nos­tí po­čas reál­ne­ho pou­ží­va­nia.

S Pen - pe­ro, kto­ré umož­ní uro­biť mno­ho

Ak ste nik­dy nep­ra­co­va­li s tab­le­tom s pe­rom, vy­skú­šaj­te to. V tom­to prí­pa­de ide o ak­tív­ne pe­ro, kto­ré po vy­bra­tí zo svoj­ho mies­ta in­for­mu­je tab­let, že bo­lo vy­ňa­té, a tak tab­let do­ká­že auto­ma­tic­ky spus­tiť va­mi nas­ta­ve­nú ap­li­ká­ciu. Ak podr­ží­te kon­texto­vé tla­čid­lo pe­ra a dot­kne­te sa dlh­šie dis­ple­ja tab­le­tu, vy­tvo­rí­te screen­shot. Ak s rov­na­ko podr­ža­ným tla­čid­lom dvak­rát ťuk­ne­te po dis­ple­ji, ot­vo­rí­te poz­nám­ku S No­te. A tab­let pri po­hy­be sty­lu­su nad dis­ple­jom (ne­mu­sí sa ho pri­tom do­tý­kať) auto­ma­tic­ky vy­pne roz­poz­ná­va­nie do­ty­kov pr­stov, tak­že mô­že­te mať op­re­té zá­päs­tie na dis­ple­ji a pra­co­vať iba s pe­rom. To je veľ­mi ši­kov­né, vý­rob­co­vi za to pat­rí veľ­ká poch­va­la. Pe­ro je na pí­sa­nie roz­hod­ne in­tui­tív­nej­šie ako ťu­ka­nie na klá­ves­ni­ci a mno­hí pred pí­sa­ním na veľ­kom do­ty­ko­vom dis­ple­ji up­red­nos­tňu­jú pí­sa­né poz­nám­ky, do kto­rých mož­no „čar­bať".

Pero-6.jpg
Do­ty­ko­vé pe­ro (S Pen) má svo­je mies­to pria­mo v te­le tab­le­tu - po je­ho vy­bra­tí tab­let spus­tí va­mi de­fi­no­va­nú ap­li­ká­ciu

Sam­sung nech­ce oby­čaj­ný An­droid

Sym­pa­tic­ké je, že Sam­sung sa chce od­lí­šiť a dať pou­ží­va­te­ľo­vi po­cit, že pra­cu­je s iným ope­rač­ným sys­té­mom, ako je ho­lý An­droid. Po­nú­ka nie­koľ­ko sof­tvé­ro­vých nad­sta­vieb - či už v po­do­be ap­li­ká­cií, ale­bo pria­mych zá­sa­hov do sys­té­mu. Vy­be­rá­me pre vás tie naj­zau­jí­ma­vej­šie, kto­ré sme na Ga­laxy No­te 10.1 ob­ja­vi­li.

  • Viac­ná­sob­ná ob­ra­zov­ka - ob­ra­zov­ku si mô­že­te roz­de­liť na dve čas­ti, a keď v jed­nej bu­de­te mať ot­vo­re­né nap­rík­lad poz­nám­ky, v dru­hej mô­že­te sle­do­vať vi­deo. Fun­gu­je to však iba pri vy­bra­ných ap­li­ká­ciách, tie od Goog­lu tam ne­pa­tria.
  • Dopl­ne­ný no­ti­fi­kač­ný pa­nel - pria­mo z no­ti­fi­kač­né­ho pa­ne­la mô­že­te vy­tvo­riť screen­shot (prí­pad­ne nas­ta­viť inú fun­kciu na da­nom tla­čid­le), skon­tro­lo­vať stav Wi-Fi, GPS a pod.
  • Smart Stay - pred­ná ka­me­ra sle­du­je po­hyb va­šich očí a ne­vyp­ne dis­plej, kým ho ak­tív­ne sle­du­je­te.
  • Pop Up Play - mô­že­te mať spus­te­né vi­deo či hud­bu v ma­lom ok­ne (za­be­rie asi 15 % plo­chy) a pri­tom pra­co­vať s úpl­ne inou ap­li­ká­ciou.
  • For­mu­la Match - pri pí­sa­ní poz­ná­mok v S No­te sa tab­let sna­ží roz­poz­nať va­mi pí­sa­né vzor­ce a rov­no ich po­čí­tať.
  • S Ca­len­dar - ka­len­dár syn­chro­ni­zu­jú­ci sa s údaj­mi v Goog­le a zá­ro­veň aj na Fa­ce­boo­ku.
  • Ado­be PS Touch - v sú­čas­nos­ti jed­na z naj­lep­ších ap­li­ká­cií na úp­ra­vu fo­tiek v tab­le­te.
  • Po­la­ris Of­fi­ce - pl­no­hod­not­ná tab­le­to­vá ver­zia kan­ce­lár­skych do­ku­men­tov, pod­po­ru­je for­má­ty Mic­ro­sof­tu.
  • Smart Re­mo­te - z tab­le­tu mô­že­te uro­biť di­aľ­ko­vý ov­lá­dač, kto­rý vy­uží­va IR port na vr­chnej hra­ne.

Screenshot_2012-09-03-10-35-08.png
Po­la­ris Of­fi­ce umož­ňu­je edi­tá­ciu kan­ce­lár­skych do­ku­men­tov pria­mo na tab­le­te, mô­že­te si ich uk­la­dať aj na rôz­ne clou­do­vé služ­by

Screenshot_2012-08-27-09-44-32.png
Viac­ná­sob­ná ob­ra­zov­ka (Split Screen) je prí­jem­né zlep­še­nie - má­te prak­tic­ky dve ap­li­ká­cie ved­ľa se­ba; to­to je bu­dúc­nosť väč­ších tab­le­tov

Zá­ver

Ga­laxy No­te 10.1 je za­ria­de­nie, kto­ré je ur­če­né pre pou­ží­va­te­ľa zvyk­nu­té­ho na pí­sa­nie a kres­le­nie poz­ná­mok na veľ­kej plo­che dis­ple­ja. Po­nú­ka mu dl­hú do­bu pre­vádz­ky na ba­té­riu, vy­ni­ka­jú­ci zvuk, uži­toč­nú sof­tvé­ro­vú vý­ba­vu a od­ol­né vy­ho­to­ve­nie. Je­ho kon­ku­ren­tmi bu­dú pa­ra­doxne hlav­ne za­ria­de­nia ty­pu Ga­laxy No­te s men­ší­mi dis­plej­mi, kto­ré sa da­jú ľah­šie no­siť neus­tá­le vo vrec­ku. Tech­nic­ká vý­ba­va umož­ňu­je spúš­ťať na ňom aj ná­roč­nej­šie ap­li­ká­cie a pris­pô­so­be­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu do­ty­ko­vé­mu pe­ru je prí­nos­né. Zlep­ši­li by sme hlav­ne roz­lí­še­nie dis­ple­ja, vhod­ná by bo­la in­teg­rá­cia sní­ma­ča NFC, napr. na rých­ly pre­nos in­for­má­cií me­dzi za­ria­de­nia­mi.

Ce­na: 579 EUR za ver­ziu s 3G mo­du­lom
Za­po­ži­čal: Sam­sung


Zdroj: PC REVUE 10/2012Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter