Recenzia: HTC One X

Ne­kom­pro­mis­ne naj­lep­ší mo­del z di­el­ne HTC pú­tal na se­ba po­zor­nosť po­čas veľtr­hu mo­bil­ných te­le­fó­nov v Bar­ce­lo­ne. Štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor NVI­DIA Teg­ra 3 s ob­rov­ským mo­bil­ným vý­ko­nom, k to­mu nád­her­ný 4,7-pal­co­vý dis­plej s roz­lí­še­ním 1280 × 720 pixelov. HTC na­vy­še sľu­bu­je zá­ži­tok z fo­tog­ra­fo­va­nia s Ima­ge­Sen­se a zvu­ko­vý zá­ži­tok s Beats Audio. Mno­ho ľu­dí po­rov­ná­va One X s iP­ho­nom, ale ten pô­so­bí pri ta­kom veľ­kom a krás­nom te­le­fó­ne skôr ako hrač­ka. Na dru­hej stra­ne zos­tá­va ne­vyu­ži­tý po­ten­ciál šty­roch ja­dier.

HTC One X_3v.jpg

Pek­ný jed­no­lia­ty di­zajn v štý­le uni­bo­dy pri­ná­ša in­teg­ro­va­nú ba­té­riu (as­poň ne­vy­pad­ne pri pá­de), no zá­ro­veň ab­sen­ciu pa­mä­ťo­vých ka­riet. Tes­to­va­li sme nád­her­ný bie­ly mo­del - mo­del One X pri­chá­dza v čis­tom di­zaj­ne na pred­nej stra­ne iba s dis­ple­jom a tro­mi do­ty­ko­vý­mi tla­čid­la­mi. V za­dnej čas­ti je šo­šov­ka 8 Mpix fo­toa­pa­rá­tu s LED pris­vet­le­ním, na ľa­vej hra­ne ko­nek­tor mic­roUSB štan­dar­du 2.0 (s pod­po­rou Mo­bi­le High-De­fi­ni­tion Link na TV vý­stup) a na pra­vej hra­ne je dvoj­tla­čid­lo úp­ra­vy hla­si­tos­ti. Vý­rob­ca však po­za­bu­dol na sa­mos­tat­nú spúšť fo­toa­pa­rá­tu, ho­ci je­ho kva­li­ta je vy­ni­ka­jú­ca. Ne­chý­ba však 3,5 mm jack v hor­nej čas­ti, čo po­va­žu­je­me za dob­ré umies­tne­nie. Voľ­ba kar­ty mic­ro­SIM je lo­gic­ká, šet­rí sa mies­to - zna­me­ná to však nie­koľ­koeuro­vú in­ves­tí­ciu na úvod, spo­je­nú s ore­za­ním kar­ty. No hrúb­ka iba 8,9 mm za to roz­hod­ne sto­jí.

Naj­väč­šia pý­cha je 4,7-pal­co­vý dis­plej Su­per IPS LCD 2 - HTC One X je ta­ký veľ­ký te­le­fón, že sa vám ani ne­po­da­rí pri dr­ža­ní v jed­nej ru­ke dot­knúť sa pal­com opač­né­ho ro­hu dis­ple­ja. Ide o naj­väč­ší dis­plej aký náj­de­te na smar­tfó­nov HTC. Po­rov­na­nie s dis­plej­mi (SU­PER)AMO­LED nie je správ­ne, trú­fa­me si poch­vá­liť HTC za voľ­bu fa­reb­ne ko­rek­tnej­šie­ho dis­ple­ja, ako je tech­no­ló­gia OLED. Sr­dieč­kom toh­to prís­tro­ja je spo­me­nu­tá plat­for­ma NVI­DIA Teg­ra 3. Ap­li­ká­cií vy­uží­va­jú­cich všet­ky šty­ri jad­rá je za­tiaľ ako šaf­ra­nu.

One X a An­droid ICS po­nú­ka 7 do­má­cich ob­ra­zo­viek, pri­čom na ta­kom veľ­kom dis­ple­ji sa da­jú krás­ne pre­hlia­dať na­raz pri náh­ľa­de pa­ne­lov. 3D efekt pri zme­ne ob­ra­zo­viek je špič­ko­vý, tu chá­pe­me prí­tom­nosť šty­roch ja­dier. HTC mi­lu­je svo­ju nad­stav­bu HTC Sen­se, kto­rá je eš­te prep­ra­co­va­nej­šia a jej gra­fic­kú úro­veň tr­va­lo hod­no­tí­me ako špič­ko­vú. Sa­moz­rej­me, ne­chý­ba ty­pic­ká pre­din­šta­lo­va­ná pred­po­veď po­ča­sia s veľ­ký­mi ho­di­na­mi. Na sof­tvé­ro­vej klá­ves­ni­ci sa pí­še vý­bor­ne, aj po­riad­ne veľ­ké prs­ty si ju poch­va­ľo­va­li - a to sme te­le­fón da­li do rúk po­riad­ne veľ­ké­mu chla­po­vi. Ak chce­te ICS vy­užiť napl­no, roz­hod­ne mu­sí­te mať účet Goog­le.

One X sa sús­tre­dí na mul­ti­mé­diá - zvlád­ne preh­rá­va­nie HD vi­dea, ško­da len, že HD vi­deo­po­ži­čov­ňa Goog­le Play nie je pre nás za­tiaľ dos­tup­ná. Inter­ná pa­mäť má ka­pa­ci­tu 32 GB, čo dr­vi­vej väč­ši­ne pou­ží­va­te­ľov bu­de pos­ta­čo­vať. Preh­rá­va­nie audia je zá­ži­tok naj­mä pre tých, kto­rí s Beats Audio ne­ma­jú skú­se­nos­ti - pat­rič­né slú­chad­lá sú sú­čas­ťou ba­le­nia. One X má FM rá­dio, no v ta­kom vy­spe­lom te­le­fó­ne nám chý­bal FM vy­sie­lač. HTC ofi­ciál­ne vy­hlá­si­lo, že sa za­čí­na no­vá éra fo­tog­ra­fo­va­nia. Roz­diel v kva­li­te sní­mok v po­rov­na­ní s pred­chod­ca­mi cí­tiť - 8 Mpix sní­mač s auto­fó­ku­som a sen­zo­rom BSI pos­ky­tu­je po pr­vé vý­bor­né mož­nos­ti nas­ta­ve­ní (expo­zí­cia, sa­tu­rá­cia, os­trosť, HDR, pa­no­rá­ma) a po dru­hé sú zho­to­ve­né ob­ráz­ky fa­reb­ne ver­né a os­tré. Veľ­ká poch­va­la pat­rí aj za con­ti­nuos shoo­ting - pridr­ža­ním spúš­te fo­toa­pa­rát fo­tí sním­ku za sním­kou (asi 20 za se­kun­du, max. 99 za se­bou). Mož­nosť vy­tvá­ra­nia fo­tog­ra­fií po­čas na­tá­ča­nia vi­dea je ta­kis­to pek­ne ná­vy­ko­vá.

Z iných tech­no­ló­gií vnút­ri net­re­ba za­bud­núť na no­vú ver­ziu Blue­toot­hu (4.0), Wi-Fi a naj­mä NFC - reál­ne vy­uži­tie na mo­bil­né plat­by či po­dob­né ho­rú­ce služ­by za­tiaľ na Slo­ven­sku ab­sen­tu­je, má však aj iné vy­uži­tie - pre­nos mul­ti­mé­dií pril­ože­ním za­ria­de­ní, ak­ti­vo­va­nie audio­prís­lu­šen­stva ta­kis­to iba pril­ože­ním atď. GPS s asis­to­va­nou na­vi­gá­ciou a pod­po­rou Goog­le Maps 6.5 so špe­ciál­nym re­ži­mom pre auto­mo­bi­lo­vú na­vi­gá­ciu je sa­moz­rej­mosť. A kon­šta­tu­je­me, že 4,7-pal­co­vý dis­plej o pol pal­ca pre­vy­šu­je bež­nú veľ­kosť auto­mo­bi­lo­vých na­vi­gá­cií.

Ude­ľu­je­me poch­va­lu za mno­ho pre­din­šta­lo­va­ných ap­li­ká­cií či napr. mož­nosť vy­užiť na Drop­Boxe 25 GB pries­to­ru na­vy­še len pre­to, že vlas­tní­te HTC. Ďalej je k dis­po­zí­cii Ever­No­te, na­vi­gá­cia Car Mo­de či pre­po­je­nie na so­ciál­ne služ­by. Všet­ko, čo HTC One X po­nú­ka, sa prak­tic­ky ani ne­dá vy­me­no­vať. No ak s tým všet­kým chce­te pra­co­vať, zo­ber­te si so se­bou na­bí­jač­ku. Ka­pa­ci­ta 1800 mAh sa mô­že zdať dos­ta­toč­ná, ale ak chce­te ren­de­ro­vať ob­raz na HD roz­lí­še­nie, vy­uží­vať šty­ri jad­rá, po­čí­taj­te s čas­tým na­bí­ja­ním.

Hod­no­te­nie
+ Kon­ti­nuál­ne sní­ma­nie a kva­li­ta fo­toa­pa­rá­tu, An­droid ICS, Beats Audio, k dis­po­zí­cii šty­ri jad­rá
- Vý­drž ba­té­rie

Ce­na: 619 EUR

Za­po­ži­čal: HTC
Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter