Reportáž: Notebook EXPO 2012

Strana 2/2

NotebookzEXPO18-LuboLacko.jpg
Ľubo Lac­ko prá­ve vy­svet­ľu­je, ako je to s pre­po­je­ním me­dzi Win­dows 8 CP a no­vý­mi mo­del­mi No­kia Lu­mia

NotebookzEXPO10-WIndowPhone.jpg
Mic­ro­soft s No­kiou iš­li na to tvr­do - moh­li ste sú­ťa­žiť, či je váš te­le­fón rých­lej­ší ako No­kia s Win­dows Pho­ne. Skó­re bo­lo 10:1 v pros­pech Win­dows Pho­ne.

NotebookzEXPO11GalaxyNote.jpg
Sam­sung Ga­laxy No­te a di­zaj­nér­ske štú­dio - to je is­to­ta pou­ká­za­nia na vý­ho­dy toh­to te­le­fó­nu

NotebookzEXPO13-VyhercaHP.jpg
A to­to je hlav­ný vý­her­ca na No­te­book EXPO 2012 - Sa­muel Di­kant si od­ná­ša no­vý no­te­book HP Pa­vi­lion DV6 a k ne­mu tla­čia­reň HP En­nvy. Pri­ces­to­vať zo Spiš­ských To­má­šo­viec sa mu te­da op­la­ti­lo...

NotebookzEXPO14-VyhercaASUS.jpg
An­drej Gol­ský, Pe­ter Mar­ko a An­drea Hla­vi­no­vá nak­rú­ti­li su­per vi­deo s té­mou No­te­book EXPO - od­nies­li si za to 3 × ASUS Tran­sfor­mer Pri­me

NotebookzEXPO16-CanonToVie.jpg
Fo­tog­ra­fo­vať je fakt ľah­ké, sta­čí si zoh­nať dve pek­né ba­by a su­per fo­ťák - napr. zr­kad­lov­ku Ca­non a ob­jek­tív s pev­ným oh­nis­kom

NotebookzEXPO15-OdovzdavanieCien.jpg
Na No­te­book EXPO sme pri­nies­li za dve au­tá cien, roz­de­ľo­va­li sme ich po ce­lý čas tr­va­nia vý­sta­va

NotebookzEXPO17-DELL.jpg
Dell mal vy­ni­ka­jú­cu pre­zen­tá­ciu a aj su­per mies­to na vý­sta­ve - pri­nie­sol si aj no­te­boo­ky s 3D dis­ple­jom

NotebookzEXPO24-Sony.jpg
So­ny sta­vi­lo na čis­to­tu štý­lu - ultra­ten­ké a ultra­ľah­ké no­te­boo­ky Vaio SE1E vy­ze­ra­jú skve­le a pá­či­la sa nám exter­ná do­ko­va­cia sta­ni­ca

NotebookzEXPO20-NaStankuPCREVUE.jpg
Aj to­to sme prip­ra­vi­li v stán­ku PC RE­VUE pre náv­štev­ní­kov. Už ste si vy­chut­na­li pri hrách luxus troch mo­ni­to­rov?

NotebookzEXPO22-FeroUrban.jpg
Tím neú­nav­ných re­dak­to­rov PC RE­VUE - Fran­ti­šek Ur­ban a Mi­chal Rei­ter ra­di­li náv­štev­ní­kom ce­lý deň, naš­li si mies­to aj na autog­ra­miá­du

NotebookzEXPO25-TrackMania.jpg
Fi­ná­le sú­ťa­že v Trac­kma­nii bo­lo na­pí­na­vé do pos­led­nej chví­le, na­ko­niec zví­ťa­zil Flo­rian Ros­chu z Ne­mec­ka

NotebookzEXPO26-Tricka.jpg
O trič­ká PC RE­VUE/No­te­book EXPO bol extrém­ny zá­ujem, dô­le­ži­té je byť na správ­nom mies­te. To­to bo­la vý­sta­va na správ­nom mies­te.

NotebookzEXPO21-CrashTestNotebooku.jpg
Gran­dióz­ne fi­ná­le crash tes­tu. No­te­book Fu­jit­su dos­tá­va smr­teľ­nú ra­nu, keď­že ús­peš­ne pre­žil všet­ky na­še tes­ty vrá­ta­ne pá­le­nia, mra­ze­nia a pá­dov. Ten­to úder si vy­chut­nal Jo­zef Or­go­náš vo svo­jom kos­tý­me.

Fo­tog­ra­fie: Pe­ter Fro­lo, Ca­non EOS 1D Mark III, ob­jek­tí­vy Ca­non EF 16-35 mm a EF 70-200 mm

Zdroj: PC REVUE 4/2012


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter