Facebook Timeline a aplikácie

Strana 2/2

Ap­li­ká­cie Ti­me­li­ne

No­vin­kou Ti­me­li­nu sú aj no­vé ap­li­ká­cie. Tie sa od bež­ných ap­li­ká­cii od­li­šu­jú v niek­to­rých vlas­tnos­tiach. V pr­vom ra­de vy­uží­va­jú pro­to­kol fric­tio­nless sha­ring. V praxi to zna­me­ná, že auto­ma­tic­ky zdie­ľa­jú va­še ak­ti­vi­ty bez nut­nos­ti potvr­de­nia z va­šej stra­ny. Ap­li­ká­ciu Ti­me­li­ne mu­sí­te schvá­liť a po­vo­liť iba raz, a to pri pr­vom spus­te­ní. Po jej „nain­šta­lo­va­ní“ do váš­ho pro­fi­lu má ap­li­ká­cia Ti­me­li­ne prís­tup k nás­ten­ke, na kto­rej auto­ma­tic­ky in­for­mu­je o va­šich čin­nos­tiach. Tie­to pos­ty sa zob­ra­zu­jú aj v News Tic­ke­ri (pra­vý stĺpec s vý­pi­som ak­ti­vi­ty pou­ží­va­te­ľov v reál­nom ča­se). Kon­krét­ne pos­ty však mož­no z váš­ho pro­fi­lu skryť po­mo­cou nás­tro­ja Zá­znam o čin­nos­ti/Ac­ti­vi­ty Log. Ta­kis­to pri schva­ľo­va­ní kaž­dej ap­li­ká­cie mô­že­te nas­ta­viť súk­ro­mie, ko­mu všet­ké­mu sa má vý­pis va­šej ak­ti­vi­ty v rám­ci da­nej ap­li­ká­cie zob­ra­zo­vať. Po­kiaľ sa vám ne­pá­či pred­sta­va auto­ma­tic­ké­ho zdie­ľa­nia va­šej ak­ti­vi­ty, mô­že­te si zvo­liť mož­nosť Iba ja. Vte­dy sa tie­to pos­ty ne­zob­ra­zia ni­ko­mu z va­šich pria­te­ľov.

timeline_info_apps_2.JPG
Vý­pis va­šej ak­ti­vi­ty v rám­ci ap­li­ká­cií Ti­me­li­ne sa zob­ra­zí na va­šej pro­fi­lo­vej strán­ke a va­šim pria­te­ľom vo vý­pi­se no­vi­niek

Ho­ci Fa­ce­book v po­lo­vi­ci ja­nuá­ra ozná­mil viac ako 60 no­vých ap­li­ká­cií Ti­me­li­ne, v po­lo­vi­ci feb­ruára bo­la po­nu­ka chu­dob­ná. Zoz­nam ap­li­ká­cií Ti­me­li­ne náj­de­te na ofi­ciál­nych strán­kach www.fa­ce­book.com/about/ti­me­li­ne/apps, kde sú roz­de­le­né do jed­not­li­vých ka­te­gó­rií. Ich po­čet ras­tie a čos­ko­ro by sme sa ma­li doč­kať ofi­ciál­nych ap­li­ká­cií por­tá­lov eBay, IMDB a iných.

V rám­ci ak­tuál­nej po­nu­ky náj­de­te via­ce­ro ap­li­ká­cií, kto­ré vás v sku­toč­nos­ti iba pres­me­ru­jú na ofi­ciál­ne strán­ky da­nej služ­by ale­bo por­tá­lu. No va­še ak­cie v rám­ci da­nej webo­vej strán­ky sa zob­ra­zia aj na va­šom fa­ce­boo­ko­vom pro­fi­le. Pred­sta­ví­me vám niek­to­ré z ap­li­ká­cií, kto­ré sú in­teg­ro­va­né pria­mo v pou­ží­va­teľ­skom roz­hra­ní Fa­ce­boo­ku.

The Guar­dian – brit­ský den­ník Guar­dian sa mô­že pý­šiť ši­kov­nou ap­li­ká­ciou Ti­me­li­ne, kto­rá sa sna­ží de­fi­no­vať po­jem so­ciál­ne­ho čí­ta­nia. Di­zajn ap­li­ká­cie je veľ­mi preh­ľad­ný a ok­rem naj­po­pu­lár­nej­ších člán­kov ob­sa­hu­je aj zoz­nam pos­led­ných no­vi­niek a špor­to­vých in­for­má­cií. Ne­chý­ba ani zoz­nam ak­ti­vít va­šich pria­te­ľov a od­po­rú­ča­né člán­ky. Guar­dian v tom­to sme­re pred­sta­vu­je veľ­mi ši­kov­ne navr­hnu­tú ap­li­ká­ciu a mno­hok­rát nat­ra­fí­te na za­ují­ma­vý te­ma­tic­ký člá­nok, kto­rý mô­že byť aj nie­koľ­ko ro­kov sta­rý. Ako sme už spo­me­nu­li, va­ša ak­ti­vi­ta je auto­ma­tic­ky zob­ra­zo­va­ná v rám­ci váš­ho Ti­me­li­nu, News Tic­ke­ra, no­vi­niek a aj sa­mot­nej ap­li­ká­cie. Ok­rem toh­to den­ní­ka náj­de­te v rám­ci Fa­ce­boo­ku aj ďal­šie pe­rio­di­ká s in­teg­ro­va­ným pre­po­je­ním Ti­me­li­nu.

guardian.JPG
Fa­ce­boo­ko­vá ap­li­ká­cia den­ní­ka Guar­dian je preh­ľad­ná a veľ­mi dob­re navr­hnu­tá

Whe­re I´ve Been + Tri­pAd­vi­sor – dvo­ji­ca jed­no­du­chých ap­li­ká­cií pre ces­to­va­te­ľov. Na inter­ak­tív­nej ma­pe si mô­že­te ozna­čiť mies­ta, kde ste bo­li a kam by ste chce­li ísť. K dis­po­zí­cii je aj mož­nosť ohod­no­te­nia jed­not­li­vých miest (Tri­pAd­vi­sor) a pri­da­nia krát­ke­ho ko­men­tá­ra. Ces­to­va­te­ľov po­te­ší aj webo­vá strán­ka wipo­lo.com. Ide o so­ciál­nu sieť za­me­ra­nú na ces­to­va­nie a plá­no­va­nie vý­le­tov.

V rám­ci os­tat­ných ka­te­gó­rií od­po­rú­ča­me ap­li­ká­ciu Foo­di­ly. Tá fun­gu­je ako vir­tuál­na on-li­ne ku­chár­ska kni­ha, v kto­rej pou­ží­va­te­lia zve­rej­ňu­jú svo­je re­cep­ty. Z hu­dob­ných slu­žieb je Ti­me­li­ne pre­po­je­ný so služ­ba­mi Mixcloud, Soundcloud, Rhap­so­dy a ďal­ší­mi. V prí­pa­de Rhap­so­dy však stá­le chý­ba ofi­ciál­na pod­po­ra služ­by na Slo­ven­sku.

foodily.JPG
Po­kiaľ hľa­dá­te no­vé ná­pa­dy, čo uva­riť, Foo­di­ly vám pos­kyt­ne bo­ha­tú in­špi­rá­ciu

Po­čet ap­li­ká­cií Ti­me­li­ne mo­men­tál­ne neo­hú­ri, dá sa však oča­ká­vať, že po auto­ma­tic­kej ak­ti­vá­cii Ti­me­li­nu na zvyš­ných pou­ží­va­teľ­ských pro­fi­loch sa bu­de ich pok­ry­tie zvy­šo­vať. Ok­rem de­di­ko­va­ných ap­li­ká­cií oča­ká­va­me zvy­šu­jú­ci sa po­čet webo­vých strá­nok, kto­ré bu­dú pria­mo pre­po­je­né s Ti­me­li­nom, ako to už v niek­to­rých prí­pa­doch vi­dí­me te­raz.

Zhr­nu­tie

Ak­tua­li­zá­cia Ti­me­li­ne Fa­ce­boo­ku nep­ri­nies­la pri­ve­ľa zmien v sys­té­me ale­bo v nas­ta­ve­ní súk­ro­mia. Ide skôr o koz­me­tic­ké úp­ra­vy, kto­ré v ur­či­tom zmys­le ro­bia pro­fi­lo­vé strán­ky pou­ží­va­te­ľov živ­ší­mi a es­te­tic­ky prí­ťaž­li­vej­ší­mi. Chvá­li­me in­teg­rá­ciu nás­tro­ja Zá­znam o čin­nos­ti/Ac­ti­vi­ty Log. Sa­mos­tat­nú ka­pi­to­lu tvo­ria ap­li­ká­cie Ti­me­li­ne a pre­po­je­nie s niek­to­rý­mi inter­ne­to­vý­mi por­tál­mi. Tá­to no­vin­ka ne­mu­sí byť pre kaž­dé­ho po­hodl­ná, pre­to­že jej cie­ľom je zve­rej­niť na Fa­ce­boo­ku čo naj­viac va­šej on-li­ne ak­ti­vi­ty. Vďa­ka prís­luš­né­mu nas­ta­ve­niu súk­ro­mia a po­mo­cou Ac­ti­vi­ty Lo­gu si však mô­že­te nech­ce­né in­for­má­cie jed­no­du­cho skryť. Di­zajn pou­ží­va­teľ­ských pro­fi­lov Ti­me­li­ne by mal byť čos­ko­ro ap­li­ko­va­ný aj v rám­ci pro­fi­lo­vých strá­nok Pa­ges.

Vy­tvor­te si fa­ce­boo­ko­vé vi­zit­ky

Na strán­ke Moo.com si mô­že­te vy­tvo­riť vlas­tné fa­ce­boo­ko­vé vi­zit­ky. K tvor­be vi­zi­tiek sa mô­že­te dos­tať aj pros­tred­níc­tvom svoj­ho fa­ce­boo­ko­vé­ho pro­fi­lu zo sek­cie O mne/About – Kon­tak­tné in­for­má­cie. Na vy­tvo­re­nie vi­zi­tiek mu­sí­te mať ak­ti­vo­va­ný Ti­me­li­ne, pre­to­že vi­zit­ky ob­sa­hu­jú va­še ti­tul­né (co­ver) fo­tog­ra­fie. Úvod­ný ba­lí­ček ob­sa­hu­je 50 ku­sov vi­zi­tiek, vý­ro­ba je za­dar­mo a pla­tí­te len poš­tov­né a bal­né asi 3,50 EUR. Pri návr­hu vi­zi­tiek si mô­že­te za­de­fi­no­vať via­ce­ro di­zaj­nov, kaž­dý z nich vy­uží­va kon­krét­nu ti­tul­nú fo­tog­ra­fiu. Pro­fi­lo­vú fot­ku ne­mož­no me­niť, tak­že si ju mu­sí­te ma­nuál­ne nas­ta­viť vo va­šom FB pro­fi­le prv, ako za­čne­te vi­zit­ky navr­ho­vať. Ok­rem me­na mô­že­te po­čas návr­hu up­ra­vo­vať svo­je za­mes­tna­nie, byd­lis­ko, e-mai­lo­vý kon­takt, te­le­fón­ne čís­lo a text, kto­rý sa ob­ja­ví na za­dnej stra­ne vi­zit­ky. Do­ru­če­nie štan­dar­dnou poš­tou tr­vá prib­liž­ne 2 až 3 týž­dne.

Zdroj: PC REVUE 3/2012


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter