Test: Tablety s Androidom do 250 eur

Titulka.jpg Tab­le­ty po­va­žu­je­me za je­den z hlav­ných tren­dov mi­nu­lé­ho aj toh­to ro­ka. Tie­to mo­bil­né za­ria­de­nia sa te­šia veľ­kej po­pu­la­ri­te, čo sa sna­žia vy­užiť aj vý­rob­co­via a trh zá­so­bu­jú množ­stvom za­ria­de­ní rôz­ne­ho vý­ko­nu a kva­li­ty. Vďa­ka ot­vo­re­nos­ti ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid mô­že mať svoj tab­let prak­tic­ky kto­koľ­vek.

Ten­to test je za­me­ra­ný na ka­te­gó­riu lac­ných tab­le­tov, kto­rých pre­daj­ná ce­na pre pou­ží­va­te­ľa je maximál­ne 250 EUR. Op­ro­ti mi­nu­lé­mu ro­ku mô­že­me aj v tej­to ka­te­gó­rii vi­dieť via­ce­ro zmien. Re­zis­tív­ne do­ty­ko­vé dis­ple­je sa pos­tup­ne za­čí­na­jú vy­trá­cať, ho­ci stá­le sa náj­de zo­pár mo­de­lov s tým­to ty­pom ob­ra­zov­ky. Ide však o men­ši­nu a aj v na­šom tes­te mal spo­me­dzi 5 tes­to­va­ných tab­le­tov re­zis­tív­ny dis­plej iba je­di­ný, všet­ky os­tat­né za­ria­de­nia bo­li vy­ba­ve­né ka­pa­cit­ným dis­ple­jom. Pos­tup­ne sa za­čí­na ob­ja­vo­vať aj väč­šia pod­po­ra An­droid Mar­ke­tu, ho­ci eš­te stá­le nej­de o pra­vid­lo. Aj me­dzi naj­lac­nej­ší­mi mo­del­mi sú však už tab­le­ty, kto­ré ma­jú pod­po­ru Mar­ke­tu a in­šta­lá­cia no­vých ap­li­ká­cií je tak ove­ľa jed­no­duch­šia.

BalenieTabletu.jpg
Aj lac­né tab­le­ty mô­žu byť pre­zen­to­va­né ako štý­lo­vý dar­ček

Pri poh­ľa­de na ver­ziu ope­rač­né­ho sys­té­mu sa to­ho veľ­mi ve­ľa nez­me­ni­lo - ce­no­vo dos­tup­né tab­le­ty stá­le vy­uží­va­jú up­ra­ve­nú ver­ziu An­droi­du 2.3. Sa­moz­rej­me, vý­kon tab­le­tov pos­tup­ne ras­tie, čo sa po­zi­tív­ne pre­ja­vu­je aj na lep­ších reak­ciách za­ria­de­ní. Naj­mä z hľa­dis­ka pre­hlia­da­nia inter­ne­tu je však vo väč­ši­ne prí­pa­dov stá­le čo zlep­šo­vať. Ho­ci reak­cia inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča je už ne­raz vcel­ku ak­cep­to­va­teľ­ná, vý­sled­ný pou­ží­va­teľ­ský kom­fort stá­le mier­ne tr­pí. V ka­te­gó­rii lac­ných tab­le­tov je ta­kis­to prob­lém stret­núť sa s 3G ver­ziou za­ria­de­nia, s vý­nim­kou tab­le­tu Od­ys Spa­ce umož­ňo­va­li všet­ky tes­to­va­né mo­de­ly pri­po­je­nie do inter­ne­tu iba po­mo­cou Wi-Fi. Za­ují­ma­vé rie­še­nie pred­sta­vil Ar­chos s mo­de­lom 80 G9, ku kto­ré­mu si mô­že­te do­kú­piť prís­lu­šen­stvo v po­do­be 3G USB mo­de­mu. Mi­mo­cho­dom, Ar­chos 80 G9 pred­sta­vu­je v rám­ci tes­to­va­ných tab­le­tov uni­kát - ako je­di­né za­ria­de­nie vy­uží­va ope­rač­ný sys­tém An­droid vo ver­zii 3.2 Ho­ney­comb a ako je­di­ný je vy­ba­ve­ný dvoj­jad­ro­vým pro­ce­so­rom. Dá sa oča­ká­vať, že po­dob­ná vý­ba­va sa v prie­be­hu toh­to ro­ka sta­ne me­dzi lac­ný­mi tab­let­mi štan­dar­dom.

Yarvik2.jpg
Tab­let Yar­vik TAB450 Go­Tab Slim­li­ne vy­ni­ká hlav­ne ši­ro­ký­mi mož­nos­ťa­mi pre­po­jo­va­cích por­tov

Preh­ľad tes­to­va­ných tab­le­tov:
Od­ys Spa­ce Tab­let
Yar­vik TAB450 Go­Tab Slim­li­ne
Pres­ti­gio Mul­ti­Pad PMP5080B
Pres­ti­gio Mul­ti­Pad PMP3384B
Ar­chos 80 G9

Lac­né tab­le­ty ma­jú sí­ce po­mer­ne jas­ne sta­no­ve­né li­mi­ty, zá­le­ží však na pou­ží­va­te­ľo­vi, čo od ta­ké­ho­to za­ria­de­nia oča­ká­va. Ako mul­ti­me­diál­ne za­ria­de­nia ur­če­né na zá­klad­ný kon­zum a zá­ba­vu sa lac­né tab­le­ty v po­ho­de up­lat­nia.

tablety-tabulka 1.jpg
Tech­nic­ké pa­ra­met­re a vý­sled­ky tes­to­va­nia lac­ných tab­le­tov


Zdroj: PC REVUE 3/2012Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter