Prechádzame z Microsoft Windows na Apple Mac OS X

V PC RE­VUE sme sa roz­hod­li pre net­ra­dič­nú „skúš­ku oh­ňom". Prejsť po 15 ro­koch na plat­for­me Mic­ro­soft Win­dows na plat­for­mu App­le Mac OS X. A to kom­plet­ne aj s po­čí­ta­čom, pri­čom na ten­to účel pos­lú­žil naj­nov­ší App­le Mac­Book Pro s uh­lo­prieč­kou 15,4 pal­ca. Na aké ús­ka­lia, prob­lé­my aj vý­ho­dy a fi­lo­zo­fiu sa tre­ba prip­ra­viť, o tom sa mô­že­te do­čí­tať v na­šom člán­ku.

Pre­chod na no­vý sys­tém

S pre­cho­dom na no­vú plat­for­mu a zvyk­los­ti sme sa vô­bec „ne­maz­na­li", uro­bi­li sme tak z ho­di­ny na ho­di­nu. V pr­vom ra­de si tre­ba zvá­žiť, či je zme­na plat­for­my pot­reb­ná. Pred­sa len nie kaž­dý má mož­nosť kú­piť si „me­ka", a keď ho pres­ta­ne ba­viť, od­lo­žiť ho a ne­pou­ží­vať. Prav­de­po­dob­nej­ší sce­nár je ta­ký, že pôj­de o je­den z va­rian­tov no­te­boo­kov a bu­de­te ho me­niť za no­te­book na plat­for­me Win­dows. Zme­nu in­šta­lá­cie sme vy­ko­na­li ih­neď v deň roz­ba­le­nia Mac­Boo­ku zo ška­tu­le. Vy­skú­ša­li sme si in­šta­lo­vať od úpl­né­ho zá­kla­du. Nah­ra­ný sys­tém Mac OS X Snow Leo­pard (10.6) sme vy­ma­za­li a zno­vu ho nain­šta­lo­va­li z in­šta­lač­né­ho DVD do­dá­va­né­ho s po­čí­ta­čom. In­šta­lá­cia bo­la eš­te jed­no­duch­šia ako v prí­pa­de Win­dows 7 a zvo­liť par­tí­ciu na dis­ku zvlád­ne aj úpl­ný za­čia­toč­ník. Po in­šta­lá­cii dnes už star­šie­ho sys­té­mu sme sa roz­hod­li vy­skú­šať všet­ky no­vin­ky ope­rač­né­ho sys­té­mu Mac OS X Lion (10.7.1). Po spre­vádz­ko­va­ní sys­té­mu bo­lo tre­ba sko­pí­ro­vať všet­ky pot­reb­né sú­bo­ry na pev­ný disk. Bez prob­lé­mov si pri­po­jí­te bež­né dis­ko­vé od­die­ly exter­ných dis­kov. Mu­sí­te však po­čí­tať s tým, že Mac OS X neu­mož­ňu­je pra­co­vať s dis­ka­mi ty­pu NTFS. Pre­čí­ta ich, ale dá­ta na ne ne­za­pí­še­te. To v praxi nie je prob­lém. Dá­ta si z dis­kov ľah­ko sko­pí­ru­je­te do po­čí­ta­ča. Ťaž­kos­ti mô­žu nas­tať vte­dy, ak ste disk pou­ží­va­li na zá­lo­ho­va­nie. Vte­dy od­po­rú­ča­me roz­de­liť exter­ný disk na dve par­tí­cie - jed­nu na všeo­bec­né dá­ta (fil­my, hry, hud­ba...) a dru­há pos­lú­ži na zá­lo­ho­va­nie cez Ti­me­Ma­chi­ne. Je to vsta­va­ná fun­kcia ope­rač­né­ho sys­té­mu a je veľ­mi dob­re pou­ži­teľ­ná. O zá­lo­ho­va­ní nič ne­pot­re­bu­je­te ve­dieť. Sta­čí len vy­brať disk, prí­pad­ne aj par­tí­ciu, kam sa bu­dú dá­ta zá­lo­ho­vať. Os­tat­né pre­bie­ha auto­ma­tic­ky, no je mož­nosť vy­ko­nať zá­lo­ho­va­nie aj na vy­žia­da­nie.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter