Prehľad: Ako funguje porovnávač cien

titulka_1 copy.jpg Hľa­dá­te ne­ja­ký pro­dukt či to­var a ne­vie­te, kde ho náj­sť naj­lac­nej­šie? Ok­rem inter­ne­to­vých ob­cho­dov nám vir­tuál­ny inter­ne­to­vý ži­vot uľah­ču­jú už aj po­rov­ná­va­če cien. Sta­čí za­dať ná­zov pro­duk­tu a po­rov­ná­vač vám hneď po­vie, v kto­rom inter­ne­to­vom ob­cho­de ho kú­pi­te, za koľ­ko, aké sú do­da­cie le­ho­ty a mno­ho ďal­šie­ho. Ako po­rov­ná­vač cien vlas­tne fun­gu­je a čo všet­ko sa za ním skrý­va? Na ve­ľa za­ují­ma­vých fak­tov sme priš­li v roz­ho­vo­re s vý­vo­jo­vým tí­mom Pri­ce­ma­nia.sk, jed­né­ho z po­rov­ná­va­čov.

Tra­ja vý­znam­ní hrá­či na Slo­ven­sku

Do­ved­na je na Slo­ven­sku prib­liž­ne 15 por­tá­lov ve­nu­jú­cich sa po­rov­ná­va­niu to­va­rov, niek­to­ré ma­lé sem-tam pri­bud­nú, iné sa z tr­hu vy­tra­tia. Trh si však po­de­li­li tra­ja veľ­kí hrá­či - Heu­re­ka.sk, Naj­Na­kup.sk a Pri­ce­ma­nia.sk. Pr­vým po­rov­ná­va­cím por­tá­lom na Slo­ven­sku bo­la Heu­re­ka, kto­rá k nám priš­la prib­liž­ne pred de­sia­ti­mi rok­mi z Čiech, kde fun­go­va­la asi šesť ro­kov a pri­nies­la si od­tiaľ svo­je know-how. Pr­vý po­rov­ná­vač cien ce­los­ve­to­vo sa však da­tu­je už do ro­ku 1997. Naj­skôr vzni­kol ako my­šlien­ka plu­gi­nu do pre­hlia­da­ča Net­sca­pe, nes­kôr pri­šiel v po­do­be vlas­tnej webo­vej strán­ky. Mož­no si spo­me­nie­te na pro­jek­ty ako Kel­koo, Pri­ceG­rab­ber, Shop­Zil­la, Pri­ce­Run­ner, Shop­Smart či Zoo­mIt. Všet­ky vy­tvo­ri­li his­tó­riu po­rov­ná­va­čov cien, niek­to­ré fun­gu­jú dod­nes, či už sa­mos­tat­ne, ale­bo ako sú­časť iných veľ­kých pro­jek­tov a fi­riem. V Spo­je­ných štá­toch do­kon­ca exis­tu­je pa­tent s me­tó­da­mi zbe­ru a spra­co­va­nia dát v prí­pa­de po­rov­ná­va­nia to­va­rov, zá­klad­ná my­šlien­ka po­rov­ná­va­nia to­va­ru však zos­tá­va. 

porovnavac_rozlozenie_stranky.jpg
Po­rov­ná­vač cien umož­ňu­je kla­sic­ké vy­hľa­dá­va­nie me­dzi to­var­mi (1), ma­ji­te­lia e-sho­pov ma­jú vlas­tnú podstrán­ku (2) po prih­lá­se­ní, pou­ží­va­te­lia mô­žu klásť otáz­ky on-li­ne (3) či vy­hľa­dá­vať pod­ľa ka­te­gó­rií (4)

Ako vzni­ká po­rov­ná­va­cí por­tál

Na úvod je to vždy my­šlien­ka vy­tvo­riť uži­toč­ný pro­dukt. Za­kla­da­teľ Pri­ce­ma­nie pri svo­jej ces­te po Spo­je­ných štá­toch vy­uží­val služ­by jed­né­ho z ta­moj­ších po­rov­ná­va­čov cien a zis­til, že na Slo­ven­sku ta­ká­to služ­ba viac-me­nej chý­ba. V ro­ku 2007 sa roz­ho­dol za­lo­žiť por­tál na po­rov­na­nie to­va­ru. Za­čí­nal s da­ta­bá­zou to­va­ru pia­tich ob­cho­dov, dnes po­rov­ná­va to­var 2500 inter­ne­to­vých ob­cho­dov na Slo­ven­sku. Za­mes­tná­va­jú se­dem za­mes­tnan­cov na pl­ný úvä­zok a ďal­ších 15 exter­nis­tov, v de­cem­bri mi­nu­lé­ho ro­ka do­siah­li náv­štev­nosť mi­lión uni­kát­nych náv­štev­ní­kov, v tom­to ro­ku chcú za­úto­čiť na čís­lo 1,5 mi­lió­na. Ako sa­mi tvr­dia, dô­le­ži­té je SEO (Search En­gi­ne Op­ti­mi­za­tion), fé­ro­vý prís­tup k ob­cho­dom, dob­ré me­no me­dzi pou­ží­va­teľ­mi. A pre­dov­šet­kým to má byť služ­ba, kto­rá us­po­ko­jí zá­kaz­ní­ka. Roz­die­ly me­dzi naj­väč­ší­mi hráč­mi na tr­hu nie sú veľ­ké, spo­čí­va­jú v po­zí­cii pri vy­hľa­dá­va­ní pod­ľa Goog­lu, si­le v so­ciál­nych mé­diách a bran­din­gu, te­da vi­di­teľ­nos­ti znač­ky v kaž­do­den­nom ži­vo­te. Pre­čo je Goog­le a SEO ta­ký sil­ný ar­gu­ment? Pre­to­že Goog­le z cel­ko­vej náv­štev­nos­ti por­tá­lu pri­ná­ša až 85 % náv­štev­ní­kov, iba 15 % sem pri­chá­dza za­da­ním je­ho ad­re­sy v pre­hlia­da­či.

Ako fun­gu­je po­rov­na­nie cien?

Zá­kla­dom ce­lej my­šlien­ky po­rov­na­nia cien je da­ta­bá­za to­va­rov, kto­rá sa vy­tvá­ra z XML fee­dov, čo sú sú­bo­ry vo for­má­te XML, kto­ré ge­ne­ru­jú jed­not­li­vé inter­ne­to­vé ob­cho­dy a ob­sa­hu­jú zoz­nam to­va­rov, k nim pris­lú­cha­jú­ce ce­ny a ďal­šie pa­ra­met­re (znač­ky, ta­gy). Sú­bor XML má svo­ju vop­red sta­no­ve­nú štruk­tú­ru (poz­ri ob­rá­zok), aby ho po­rov­ná­vač ve­del spra­co­vať. Po­rov­ná­vač cien te­da ne­fun­gu­je na akom­si ro­bo­te, kto­rý by auto­ma­tic­ky preh­ľa­dá­val inter­ne­to­vé ob­cho­dy, ale inter­ne­to­vé ob­cho­dy ge­ne­ru­jú XML fee­dy, kto­ré si po­rov­ná­vač pra­vi­del­ne sťa­hu­je. V prí­pa­de Pri­ce­ma­nie je inter­val 1,5-ho­di­no­vý, tak­že ce­ny to­va­rov sú po­mer­ne ak­tuál­ne a iba zried­ka sa sta­ne, že by ne­súh­la­si­li s ce­na­mi v inter­ne­to­vých ob­cho­doch. Keď si po­rov­ná­vač stiah­ne XML feed, auto­ma­tic­ky zo­ra­dí to­var do da­ta­bá­zy, a to buď pod­ľa zho­dy náz­vu, čís­la EAN (čia­ro­vý kód) či tzv. part ale­bo se­rial num­ber. No­vé to­va­ry, uni­kát­ne to­va­ry, prí­pad­ne tie, kto­ré sa ne­za­ra­dia auto­ma­tic­ky, sa ka­te­go­ri­zu­jú a pri­ra­ďu­jú do da­ta­bá­zy ma­nuál­ne. Nad da­ta­bá­zou je už po­tom po­dob­ne ako pri bež­nom vy­hľa­dá­va­ní pos­ta­ve­ný kla­sic­ký vy­hľa­dá­vač, kto­rý však vy­hľa­dá­va iba nad vlas­tnou da­ta­bá­zou. Pri­ce­ma­nia evi­du­je prib­liž­ne mi­lión uni­kát­nych pro­duk­tov a 5 mi­lió­nov to­va­rov úhr­nne. To­var v tom­to prí­pa­de chá­pe­me ako ob­me­nu/ver­ziu/kon­fi­gu­rá­ciu pro­duk­tu. Nap­rík­lad rov­na­ký par­fum mô­že byť v rôz­ne veľ­kých ba­le­niach, prí­pad­ne rov­na­ký no­te­book v roz­lič­ných kon­fi­gu­rá­ciách, ale pred­sa ma­jú rov­na­ký ná­zov. Slo­ven­ské po­rov­ná­va­če cien evi­du­jú zväč­ša slo­ven­ské inter­ne­to­vé ob­cho­dy, prí­pad­ne aj za­hra­nič­né - pod­mien­ka však je, že mu­sia do­dá­vať to­var na Slo­ven­sko a ce­ny v XML fee­de sú uve­de­né v eurách.

correct_feed.jpg
Tak­to vy­ze­rá va­lid­ný XML feed ge­ne­ro­va­ný e-sho­pom, kto­rý si po­rov­ná­vač cien sťa­hu­je – ob­sa­hu­je pro­duk­to­vé po­lož­ky s jed­not­li­vý­mi údaj­mi, ako je ce­na, ob­rá­zok, čia­ro­vý kód, dos­tup­nosť či skla­do­vé zá­so­by

Ob­chod­ný mo­del v po­za­dí

Po­rov­ná­vač spo­lup­ra­cu­je s ti­síc­ka­mi inter­ne­to­vých ob­cho­dov. Služ­ba po­rov­ná­va­nia cien je pre kaž­dé­ho bez­plat­ná, za fun­go­va­nie po­rov­ná­va­ča pla­tia ma­ji­te­lia inter­ne­to­vých ob­cho­dov. Ako? V mi­nu­los­ti bol (naj­mä v za­hra­ni­čí) ob­vyk­lý mo­del „flat" plat­by - ob­chod za­pla­til kaž­dý me­siac ur­či­tú su­mu a za ňu bol za­ra­de­ný do da­ta­bá­zy. Dnes je naj­bež­nej­ší spô­sob plat­by kla­sic­ký PPC (Pay-Per-Click), te­da za kaž­dý prek­lik do ob­cho­du pla­tí e-shop pod­ľa do­hod­nu­té­ho ba­lí­ka (väč­ši­nou 4 ÷ 8 cen­tov). Na úvod si za­kú­pi kre­dit, z kto­ré­ho sa po­tom od­po­čí­ta­va­jú plat­by za jed­not­li­vé prek­li­ky. Veľ­ké inter­ne­to­vé ob­cho­dy pa­tria­ce do sku­pi­ny tzv. af­fi­lia­ted však ma­jú im­ple­men­to­va­né plat­by za vý­kon, te­da sle­du­jú ob­jed­náv­ku pri­chá­dza­jú­cu z po­rov­ná­va­ča cien, a po­kiaľ pou­ží­va­teľ v ob­cho­de reál­ne na­kú­pi, od­ve­dú do­hod­nu­tú su­mu po­rov­ná­va­ču - pla­tia časť zo zreali­zo­va­nej ob­jed­náv­ky. Sa­moz­rej­me, mož­né je aj bez­plat­né za­ra­de­nie ob­cho­du do po­rov­ná­va­ča, pri vy­hľa­dá­va­ní sú však vý­sled­ky po­rov­na­nia z ta­ké­ho­to ob­cho­du za­ra­de­né až do spod­nej čas­ti vy­hľa­dá­va­nia. Dnes je naj­bež­nej­ší spô­sob plat­by pre e-sho­py buď PPC, ale­bo plat­ba za vý­kon. V za­hra­ni­čí exis­tu­jú služ­by, kto­ré zbie­ra­jú dá­ta z inter­ne­to­vých ob­cho­dov a tie po­tom pre­dá­va­jú po­rov­ná­va­čom.

Nie je to len o po­rov­ná­va­ní

Po­rov­ná­vač cien je v prin­cí­pe vy­hľa­dá­va­ním nad da­ta­bá­zou, ale nad po­rov­ná­va­čom sa da­jú pos­ta­viť via­ce­ré ďal­šie služ­by, čím sa po­rov­ná­va­če nav­zá­jom od­li­šu­jú. Mô­že sa up­lat­niť fil­ter ka­te­gó­rií, ra­de­nie pod­ľa iných pa­ra­met­rov, ako je len ce­na, zob­ra­ze­nie ča­su do­da­nia či skla­do­vých zá­sob, re­cen­zie a špe­ci­fi­ká­cie pro­duk­tu pria­mo na strán­ke, od­po­rú­ča­nia iných pou­ží­va­te­ľov, zob­ra­ze­nie cer­ti­fi­ká­tov jed­not­li­vých ob­cho­dov, ove­re­nie dô­ve­ry­hod­nos­ti ná­ku­pu (cer­ti­fi­ká­cia ob­cho­dov, ga­ran­cia kva­li­ty ná­ku­pu). Slo­ven­skí pou­ží­va­te­lia pat­ri­li vždy k tým kon­zer­va­tív­nej­ším, v sú­čas­nos­ti však už za­čí­na­jú vy­ža­do­vať aj dopl­nko­vé služ­by, nie­len čo naj­niž­šiu ce­nu. A to je len za­čia­tok pou­ží­va­teľ­ských ná­ro­kov. Dnes už exis­tu­jú aj mo­bil­né ap­li­ká­cie, Pri­ce­ma­nia ne­dáv­no pred­sta­vi­la tú svo­ju - je dos­tup­ná pre An­droid, sta­čí si ju spus­tiť, od­fo­tiť čia­ro­vý kód to­va­ru a ap­li­ká­cia auto­ma­tic­ky zob­ra­zí ce­ny v inter­ne­to­vých ob­cho­doch. Ako roz­ší­riť po­rov­ná­va­nie to­va­rov do kaž­do­den­né­ho ži­vo­ta? Čos­ko­ro bu­de po­rov­ná­va­nie to­va­rov dos­tup­né na mno­hých iných strán­kach, nie­len na por­tá­loch po­rov­ná­va­čov. Ho­vo­rí­me o tzv. whi­te la­bel služ­bách, kto­ré umož­ňu­jú im­ple­men­to­vať vy­hľa­dá­va­nie a po­rov­na­nie to­va­rov a ich cien do iných strá­nok, nap­rík­lad spra­vo­daj­ských por­tá­lov, iných e-sho­pov a pod. Služ­by whi­te la­bel bež­ne vy­uží­va­me nap­rík­lad pri hľa­da­ní uby­to­va­nia či kú­pe le­te­niek - exis­tu­je pár pos­ky­to­va­te­ľov ob­sa­hu a os­tat­ní tie­to služ­by pre­be­ra­jú.

Za­ují­ma­vos­ti z po­za­dia

Vý­vo­jár­sky tím po­rov­ná­va­ča po­zos­tá­va z mla­dých ľu­dí, kto­rí ži­jú ak­tív­nym, nie­ke­dy priam hek­tic­kým ži­vo­tom. Ich plá­ny naj­bliž­ších prác sú napl­ne­né vždy na me­sia­ce vop­red, my­šlien­ky na no­vé služ­by pri­chá­dza­jú neus­tá­le. Sta­ne sa, že do kan­ce­lá­rie za­vo­la­jú na­ku­pu­jú­ci v pres­ved­če­ní, že po­rov­ná­vač je vlas­tne e-sho­pom - hľa­da­jú ná­kup­ný ko­šík, chcú in­for­má­cie o to­va­roch. A po­kús­te sa vy­svet­liť dá­me od­chá­dza­jú­cej na do­vo­len­ku, že roz­diel me­dzi opa­ľo­va­cí­mi kré­ma­mi nao­zaj ne­poz­ná­te, le­bo va­ša náplň prá­ce je mier­ne iná. Ak už sme spo­me­nu­li do­vo­len­ku - čím ho­rú­cej­šie je von­ku, tým men­šia je náv­štev­nosť po­rov­ná­va­ča cien. V le­te náv­štev­nosť ra­píd­ne kle­sá, nao­pak, no­vem­ber/de­cem­ber je na neudr­ža­nie. Za­ují­ma­vé však je, že rov­na­ko vy­ťa­že­né me­sia­ce s vy­so­kou náv­štev­nos­ťou sú aj ja­nuár a feb­ruár. Dô­vo­dom sú vý­pre­da­je v mno­hých ob­cho­doch. Keď te­da aj vy bu­de­te na­bu­dú­ce po­rov­ná­vať ce­ny to­va­rov, už bu­de­te ve­dieť, ako to všet­ko v po­za­dí fun­gu­je.

Náv­štev­nosť po­rov­ná­va­čov cien
On-li­ne mo­ni­tor AIM uvá­dza po­čet RUest (Real User es­ti­ma­ted), te­da reál­ny po­čet náv­štev­ní­kov webu. Za me­siac august 2011, t. j. v ča­se ho­rú­ce­ho le­ta, ma­li tri naj­väč­šie po­rov­ná­va­če cien nas­le­du­jú­cu náv­štev­nosť:

heu­re­ka.sk – 512 073
naj­na­kup.sk – 386 892
pri­ce­ma­nia.sk – 242 539

Zdroj: PC REVUE 10/2011Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter