TEST: Acer ICONIA TAB A100

Ďal­ší no­vý tab­let na tr­hu nep­red­sta­vu­je dnes už nič zvláš­tne, veď aj na na­šom tr­hu pri­bú­da­jú ako hu­by po daž­di. V prí­pa­de Acer ICO­NIA TAB A100 však tre­ba zbys­triť po­zor­nosť, ide to­tiž o je­den z pr­vých mo­de­lov s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid 3.2. Tab­le­ty s ope­rač­ným sys­té­mom 3.1 sme vám pred­sta­vi­li v su­már­nom člán­ku v jú­lo­vom vy­da­ní ma­ga­zí­nu PC RE­VUE. V rám­ci tes­tov tab­le­tov sme sa poz­re­li aj na no­vin­ky ope­rač­né­ho sys­té­mu. Ver­zia 3.2 te­da na pr­vý poh­ľad pri­chá­dza po­mer­ne sko­ro po uve­de­ní 3.1, tre­ba však do­dať, že s no­vin­ka­mi to v tom­to prí­pa­de nie je až ta­ké ho­rú­ce.

Acer_IconiaTab_A100_hero.jpg

Jed­no­du­cho po­ve­da­né, An­droid vo ver­zii 3.2 je v pod­sta­te ver­zia 3.1, kto­rá bo­la op­ti­ma­li­zo­va­ná pre men­šie, 7-pal­co­vé dis­ple­je, a te­da s tou­to veľ­kos­ťou sa stre­tá­va­me aj v prí­pa­de Acer ICO­NIA TAB A100. Zna­me­ná to, že v prí­pa­de tej­to veľ­kos­ti dis­ple­ja ne­bu­de­te mať žiad­ne prob­lé­my s ap­li­ká­cia­mi stiah­nu­tý­mi z An­droid Mar­ke­tu. No­vin­kou je v pod­sta­te hlav­ne pod­po­ra naj­nov­šie­ho Ado­be Flash Playera vo ver­zii 10.3. Up­ra­ve­né pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie s mož­nos­ťa­mi úp­ra­vy do­má­cej ob­ra­zov­ky a vy­uži­tia wid­ge­tov a poz­me­ne­ný di­zajn, s kto­rým sme sa stret­li vo ver­zii 3.1, sa prak­tic­ky bez väč­šej zme­ny ob­ja­vu­je aj v ak­tuál­nej ver­zii 3.2.

AcerHlavny copy.jpg
Acer ICO­NIA TAB A100 za­uj­me vy­ni­ka­jú­cim di­zaj­nom a naj­nov­ším ope­rač­ným sys­té­mom An­droid 3.2

Acer ICO­NIA TAB A100 je vy­ba­ve­ná 7-pal­co­vým ka­pa­cit­ným dis­ple­jom s roz­lí­še­ním 1024 × 600 bo­dov. Tab­let po­há­ňa pro­ce­sor NVI­DIA Teg­ra 2, to zna­me­ná, že je pou­ži­tý dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor ARM Cor­tex-A9 s tak­tom 1 GHz a za­ria­de­nie má 1 GB RAM. Tes­to­va­ný mo­del mal ta­kis­to 8 GB vnú­tor­nej pa­mä­te, kto­rú mož­no roz­ší­riť až o ďal­ších 32 GB po­mo­cou kar­ty mic­roSD. Vďa­ka An­droid 3.2 sú kar­ty mic­roSD pl­ne pod­po­ro­va­né a dá sa k nim pris­tú­piť po­mo­cou por­tu USB z po­čí­ta­ča.

Acer_IconiaTab_A100_ports.jpg
Pre­po­jo­va­cie por­ty na pra­vej boč­nej stra­ne tab­le­tu ob­sa­hu­jú mic­roH­DMI, mic­roUSB, na­pá­ja­nie, sys­té­mo­vý ko­nek­tor a rep­ro­duk­to­ry

Z hľa­dis­ka por­tov spo­meň­me port mic­roUSB, vý­stup mic­roH­DMI a sys­té­mo­vý do­ko­va­cí port na spod­nej stra­ne te­la, na pra­vej stra­ne náj­de­te por­ty na kar­tu mic­roSD a v prí­pa­de, že si kú­pi­te 3G mo­del, aj na SIM kar­tu. Ma­ni­pu­lá­cia s tab­le­tom je bez­prob­lé­mo­vá. Vďa­ka men­šie­mu dis­ple­ju sa vý­bor­ne dr­ží v ru­kách a k lep­šie­mu kom­for­tu pris­pie­va aj niž­šia hmot­nosť 410 gra­mov. Pri pou­ží­va­ní sa dá dr­žať aj v jed­nej ru­ke. Na pred­nej stra­ne sa hneď pod dis­ple­jom na­chá­dza do­ty­ko­vé tla­čid­lo Do­mov, zvyš­né do­ty­ko­vé tla­čid­lá sú in­teg­ro­va­né pria­mo v pou­ží­va­teľ­skom roz­hra­ní v rám­ci dis­ple­ja. Har­dvé­ro­vé tla­čid­lo na vy­pnu­tie a za­pnu­tie náj­de­te na hor­nej stra­ne a na pra­vej sa ok­rem ov­lá­da­nia hla­si­tos­ti na­chá­dza aj tla­čid­lo na od­om­knu­tie/za­mknu­tie ro­tá­cie dis­ple­ja. Ne­chý­ba ani dvo­ji­ca di­gi­tál­nych ka­mier s roz­lí­še­nia­mi 2 (pred­ná) a 5 (za­dná) me­ga­pixelov. Acer ICO­NIA TAB A100 sa vy­zna­ču­je mód­nym mod­rým kry­tom a ná­pad­ným vzo­rom. Nes­kôr bu­de po­nu­ka roz­ší­re­ná o kryt vo svet­lom od­tie­ni Cherry red, kto­rý pri­ne­sie spes­tre­nie.

Vý­kon tab­le­tu na zá­kla­de na­šich tes­tov veľ­mi chvá­li­me. Spo­me­nu­té har­dvé­ro­vé vy­ba­ve­nie je zá­kla­dom to­ho, že v tom­to sme­re ne­bu­de mať ICO­NIA TAB A100 prak­tic­ky ni­ja­ké prob­lé­my, čo na­še tes­to­va­nie iba potvr­di­lo. Či už ide o gra­fic­ky pok­ro­či­lej­šie hry, ale­bo zob­ra­zo­va­nie ná­roč­nej­ších inter­ne­to­vých strá­nok, ne­zaz­na­me­na­li sme žiad­ne ťaž­kos­ti. Ta­kis­to pri preh­rá­va­ní vi­deo­sú­bo­rov si tab­let po­ra­dil i s HD roz­lí­še­nia­mi. Vďa­ka tech­no­ló­gii Doub­le Dol­by je vy­ni­ka­jú­ci aj zvuk. Men­ší prob­lém tab­le­tu stá­le spô­so­bu­jú sú­bo­ry v kon­taj­ne­ri MKV, kto­ré nie sú na­tív­ne pod­po­ro­va­né. V po­nu­ke An­droid Mar­ke­tu však náj­de­te nie­koľ­ko preh­rá­va­čov, kto­ré tie­to sú­bo­ry do­ká­žu preh­rať po­mer­ne sluš­ne. Vý­ba­va pre­din­šta­lo­va­ných ap­li­ká­cií pok­rý­va prak­tic­ky všet­ky pot­re­by bež­né­ho pou­ží­va­te­ľa, kan­ce­lár­ska ap­li­ká­cia Docs To Go je však iba v trial ver­zii. S tab­le­tom ICO­NIA TAB A100 je jed­no­du­chá aj or­ga­ni­zá­cia den­né­ho prog­ra­mu. Den­ný plá­no­vač pos­kyt­ne preh­ľad o tom, čo mu­sí­te uro­biť, aké mai­ly ste dos­ta­li, aké sú naj­nov­šie sprá­vy a pred­po­veď po­ča­sia.

Acer_IconiaTab_A100_hero2.jpg
V za­dnej čas­ti tab­le­tu je 5-me­ga­pixelo­vá ka­me­ra

K tab­le­tu však má­me aj nie­koľ­ko vý­hrad. V po­nu­ke dos­tup­ných ja­zy­kov sme za­tiaľ ne­naš­li slo­ven­či­nu, k dis­po­zí­cii bo­la iba češ­ti­na, a to v prí­pa­de sys­té­mo­vé­ho ja­zy­ka a aj v nas­ta­ve­niach klá­ves­ni­ce. Pri pou­ži­tí sof­tvé­ro­vej klá­ves­ni­ce te­da od­po­rú­ča­me vy­pnúť auto­ma­tic­kú op­ra­vu. Vý­drž ba­té­rie si vie­me pred­sta­viť aj dlh­šiu, prie­mer na zá­kla­de náš­ho tes­to­va­nia od­ha­du­je­me na 5 až 6 ho­dín ak­tív­ne­ho pou­ží­va­nia. Na dru­hej stra­ne v pros­pech toh­to za­ria­de­nia ho­vo­rí vý­hod­ná pre­daj­ná ce­na, za­ují­ma­vý di­zajn a vy­so­ký vý­kon.

Ce­na: od 300 EUR
Za­po­ži­čal: Acer

Zdroj: PC REVUE 10/2011Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter