Vytvárame aplikácie pre iOS

V PC RE­VUE vždy ope­ra­tív­ne rea­gu­je­me na no­vé tren­dy v IT. V ob­las­ti klient­skych za­ria­de­ní sa čo­raz viac pre­sa­dzu­jú tab­le­ty ako po­ho­to­vé a pou­ží­va­teľ­sky veľ­mi prí­ve­ti­vé klien­tske za­ria­de­nia. Pod­ľa ana­lýz sa za tre­tí kvar­tál 2010 do­da­lo 4,8 mi­lió­na me­diál­nych tab­le­tov, pri­čom App­le iPad tvo­ril tak­mer 90 %, kon­krét­ne sa do­da­lo 4,2 mi­lió­na ku­sov. Je­den z kľú­čo­vých fak­to­rov po­pu­la­ri­ty tej­to plat­for­my je dos­tup­nosť ap­li­ká­cií. S ňou pria­mo sú­vi­sí dos­tup­nosť kva­lit­né­ho a in­tui­tív­ne pou­ži­teľ­né­ho pros­tre­dia na vý­voj a dob­rý mo­del na ich dis­tri­bú­ciu. V prí­pa­de plat­for­my iPad sú tie­to pod­mien­ky spl­ne­né, no pre na­šin­ca je tu jed­no veľ­ké ALE...

Ap­li­ká­cie pre iOS mô­že­te vy­ví­jať len na plat­for­me App­le Mac OS

Mig­rá­cia vý­vo­já­rov na inú plat­for­mu je spra­vid­la jed­no­du­chá a bez­prob­lé­mo­vá, no v tom­to prí­pa­de pre pou­ží­va­te­ľov OS Mic­ro­soft Win­dows ide o dvoj­ná­sob­nú mig­rá­ciu. Naj­skôr sa mu­sia oboz­ná­miť as­poň so zá­klad­ný­mi prin­cíp­mi fun­go­va­nia ope­rač­né­ho sys­té­mu Mac OS a po­tom si os­vo­jiť no­vé vý­vo­jo­vé pros­tre­die Xco­de. Od­me­nou za mig­rá­ciu je mož­nosť vy­tvá­rať ap­li­ká­cie pre tri veľ­mi po­pu­lár­ne plat­for­my: tab­let iPad, preh­rá­vač iPod Touch a po­pu­lár­ny mo­bil­ný te­le­fón iP­ho­ne. Do­kon­ca mož­no vy­tvo­riť ap­li­ká­ciu, kto­rá po­be­ží na všet­kých troch spo­mí­na­ných plat­for­mách. Na pr­vý poh­ľad sa zdá, že pos­tup­ným vý­vo­jom sa do preh­rá­va­ča iPod in­teg­ro­val do­ty­ko­vý dis­plej, Wi-Fi, mož­nosť spúš­ťa­nia ap­li­ká­cií, po­tom sa prís­troj zväč­šil, zme­ni­lo sa pís­men­ko v náz­ve a ús­pech bol na sve­te J. Ta­ké jed­no­du­ché to však ne­bo­lo. O ús­pech sa roz­ho­du­jú­cou mie­rou pri­či­ni­la pa­ra­lel­ná plat­for­ma Mac OS a mar­ke­tin­go­vá stra­té­gia pre­da­ja ap­li­ká­cií cez App Mar­ket.

Vý­vo­jo­vé pros­tre­die Xco­de

Na zís­ka­nie vý­vo­jo­vé­ho pros­tre­dia Xco­de sa tre­ba za­re­gis­tro­vať ako vý­vo­jár na http://de­ve­lo­per.app­le.com/ipad/sdk. V pr­vom kro­ku re­gis­trá­cie ak­ti­vuj­te tla­čid­lo Get Star­ted (free). Mô­že­te sa za­re­gis­tro­vať pod svo­jím App­le ID, prí­pad­ne si vy­tvo­riť no­vý účet. Re­gis­trá­cia je za­dar­mo.

ipaddev1 copy.jpg

Re­gis­trá­cia vý­vo­já­ra na http://de­ve­lo­per.app­le.com/ip­ho­ne

Po vy­tvo­re­ní vý­vo­jár­ske­ho kon­ta a prih­lá­se­ní tre­ba stiah­nuť vý­vo­jár­ske nás­tro­je. Star­šiu ver­ziu Xco­de 3 a iOS SDK 4.3. mô­že­te stiah­nuť za­dar­mo, naj­nov­šia ver­zia Xco­de 4 je k dis­po­zí­cii na Ap­pSto­re za 3,99 EUR. Sťa­hu­je­te ob­raz dis­ku vo for­má­te dmg, kto­rý má o nie­čo viac ako 4 GB.

Zoz­na­mo­va­cí ve­čie­rok s iPa­dom

Aby ste moh­li spúš­ťať va­mi vy­tvo­re­né ap­li­ká­cie na reál­nom za­ria­de­ní, mu­sí­te zis­tiť je­ho uni­kát­ny iden­ti­fi­ká­tor. Ak má­te pri­po­je­ný tab­let, po pr­vom spus­te­ní vý­vo­jo­vé­ho pros­tre­dia Xco­de sa zob­ra­zí di­alóg na „spá­ro­va­nie“ reál­ne­ho za­ria­de­nia s vý­vo­jo­vým pros­tre­dím. Spá­ro­va­nie tre­ba potvr­diť tla­čid­lom Use for De­ve­lop­ment.

xcde2 copy.jpg

Príp­ra­va na spus­te­nie ap­li­ká­cie na reál­nom za­ria­de­ní

Aby ste moh­li svo­je ap­li­ká­cie spúš­ťať na reál­nom za­ria­de­ní a po otes­to­va­ní ich ší­riť cez App Sto­re, je pot­reb­né za­re­gis­tro­vať sa do pla­te­né­ho prog­ra­mu, pri­čom si mô­že­te vy­brať štan­dard­ný prog­ram za 99 USD, prí­pad­ne en­terpri­se prog­ram, vhod­ný pre väč­šie fir­my, za 299 USD roč­ne. Štu­den­ti sa mô­žu bez­plat­ne za­po­jiť do iOS De­ve­lo­per Uni­ver­si­ty Prog­ra­mu.

Vy­tvá­ra­me no­vý pro­jekt

Po spus­te­ní vý­vo­jo­vé­ho pros­tre­dia Xco­de 4 sa zob­ra­zí úvod­ný di­alóg, v kto­rom ak­ti­vuj­te voľ­bu na vy­tvo­re­nie no­vé­ho pro­jek­tu.

xcde1 copy.jpg

Úvod­ný di­alóg vý­vo­jo­vé­ho pros­tre­dia

Di­alóg na vy­tvo­re­nie no­vé­ho pro­jek­tu je roz­de­le­ný na dve čas­ti. V ľa­vej čas­ti vo­lí­te plat­for­mu, te­da iOS ale­bo Mac OS X. iPad/iPod/iP­ho­ne bež­ia pod ope­rač­ným sys­té­mom iOS. K dis­po­zí­cii je nie­koľ­ko ty­pov šab­lón pre no­vý pro­jekt, po­ní­ma­niu kla­sic­kej ap­li­ká­cie sa naj­viac prib­li­žu­je šab­ló­na Win­dow-Ba­sed Ap­pli­ca­tion.

xcde8 copy.jpg

Di­alóg na vy­tvo­re­nie no­vé­ho pro­jek­tu

Pri vy­tvá­ra­ní no­vé­ho pro­jek­tu je dô­le­ži­tý pa­ra­me­ter plat­for­ma. Pod­ľa to­ho, ako nas­ta­ví­te pa­ra­me­ter De­vi­ce Fa­mi­ly, mô­že­te vy­tvá­rať buď uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie, ale­bo ap­li­ká­cie len pre iP­ho­ne/iPad s ma­lým dis­ple­jom, prí­pad­ne ap­li­ká­cie pre iPad s roz­lí­še­ním dis­ple­ja 1024 × 768 pixelov.

xcde9 copy.jpg

Nas­ta­ve­nie pa­ra­met­rov pre no­vý pro­jekt

Zá­klad­né pi­lie­re vý­vo­ja ap­li­ká­cií

Skôr než sa oboz­ná­mi­me s pou­ží­va­teľ­ským roz­hra­ním vý­vo­jo­vé­ho pros­tre­dia, tre­ba poz­nať as­poň zá­klad­né prin­cí­py. Ope­rač­ný sys­tém iOS vzni­kol ako od­nož Mac OS X pre pre­nos­né za­ria­de­nia. Je pos­ta­ve­ný na bá­ze sys­té­mu Darwin s jad­rom XNU. Skla­dá sa z jad­ra Co­re OS, zá­klad­ných slu­žieb Co­re Servic­es, mul­ti­me­diál­nej vrstvy a Co­coa Touch. Tá­to vrstva je pre vý­vo­já­ra veľ­mi dô­le­ži­tá, pre­to­že za­puz­dru­je sta­veb­né ka­me­ne pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia, te­da trie­dy, kto­ré ma­jú vi­zuál­nu rep­re­zen­tá­ciu ako ov­lá­da­cie pr­vky a do­ká­žu ro­biť ur­či­té ak­cie.

A9R2E1.jpg

Zá­klad­ná sché­ma ar­chi­tek­tú­ry iOS

Na pí­sa­nie kó­du ap­li­ká­cií sa vy­uží­va prog­ra­mo­va­cí ja­zyk Ob­jec­ti­ve-C, tak­že priaz­niv­ci C++ bu­dú okam­ži­te vo svo­jom živ­le. Vý­vo­já­ri, kto­rí pred­tým vy­tvá­ra­li ap­li­ká­cie v Ja­ve (nap­rík­lad pre plat­for­mu An­droid), ale­bo no­vá ge­ne­rá­cia vý­vo­já­rov na plat­for­me .NET, kto­rí pou­ží­va­jú ja­zyk C#, sa v prí­buz­nom prog­ra­mo­va­com ja­zy­ku do­ká­žu zo­rien­to­vať veľ­mi rých­lo a v dru­hom pro­jek­te sa už bu­dú môcť pl­ne sús­tre­ďo­vať na ap­li­kač­nú lo­gi­ku.

Pr­vá ap­li­ká­cia

Vý­vo­jo­vé pros­tre­die Xco­de umož­ňu­je so­fis­ti­ko­va­ný návrh pou­ží­va­teľ­ské­ho pros­tre­dia aj in­tui­tív­nu tvor­bu kó­du ap­li­kač­nej lo­gi­ky. Po vy­tvo­re­ní no­vé­ho pro­jek­tu si všim­ni­te v pra­vej čas­ti hor­né­ho pá­sa nás­tro­jov sku­pi­nu ikon View. Za­tla­če­ním pra­vej a ľa­vej iko­ny zob­ra­zí­te pra­vé a ľa­vé boč­né ok­no pra­cov­nej plo­chy Xco­de. Vľa­vo je im­pli­cit­ne zob­ra­ze­ný ad­re­sár pro­jek­tu a vpra­vo ho­re vlas­tnos­ti a do­le ob­jek­ty. Naj­skôr sa oboz­nám­te so štruk­tú­rou pro­jek­tu. Ak ste pri je­ho vy­tvá­ra­ní po­ne­cha­li pa­ra­me­ter De­vi­ce Fa­mi­ly nas­ta­ve­ný na hod­no­tu Uni­ver­sal, vy­tvo­ri­li sa dva po­dad­re­sá­re. Je­den pre roz­hra­nie iP­ho­ne a dru­hý pre iPad. V obid­voch ad­re­sá­roch sú im­pli­cit­ne tri sú­bo­ry. Sú­bor s prí­po­nou .h ob­sa­hu­je dek­la­rá­cie, sú­bor s prí­po­nou .m ap­li­kač­ný kód a v sú­bo­re s prí­po­nou .xib je de­fi­ní­cia pr­vkov pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia. Ten­to sú­bor je vnú­tor­ne rep­re­zen­to­va­ný ako do­ku­ment XML, no ak naň klik­ne­te, ak­ti­vu­je­te tým návr­ho­vé zob­ra­ze­nie. Pri vi­zuál­nom návr­hu pre­sú­va­te pr­vky z ok­na Ob­ject na plo­chu ap­li­ká­cie.

xcde5 copy.jpg

Pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie vý­vo­jo­vé­ho pros­tre­dia

Pre väč­ši­nu pr­vkov tre­ba de­fi­no­vať pa­ra­met­re ur­ču­jú­ce ich sprá­va­nie a do­pí­sať kód ap­li­kač­nej lo­gi­ky ur­ču­jú­ci ich fun­kcio­na­li­tu. Inter­ak­cia me­dzi pr­vkom a kó­dom sa de­fi­nu­je za­ují­ma­vo a ori­gi­nál­ne. Ak po­mo­cou pos­led­nej ikon­ky v zá­hla­ví hor­né­ho pra­vé­ho ok­na prep­ne­te ok­no do mó­du zob­ra­ze­nia uda­los­ti, mô­že­te ťa­hať gra­fic­kú čia­ru na mies­to v kó­de, kde chce­te mať re­fe­ren­ciu pr­vku ale­bo pro­ce­dú­ru na ob­slu­hu uda­los­ti.

Aby ste moh­li ten­to návr­ho­vý re­žim vy­užiť, mu­sí­te mať zob­ra­ze­ný sú­bor s kó­dom aj návr­ho­vé zob­ra­ze­nie. Do­siah­ne­te to na pá­se nás­tro­jov za­tla­če­ním stred­nej iko­ny v sku­pi­ne Edi­tor. V pr­vej ap­li­ká­cii si ur­či­te bu­de­te chcieť vy­skú­šať pre­po­je­nie jed­not­li­vých ob­jek­tov, tla­či­diel či pr­vkov na za­dá­va­nie a zob­ra­zo­va­nie textu. V na­šej ap­li­ká­cii sme na plo­chu umies­tni­li pr­vky:

·         Text Field – po­le na za­da­nie textu

·         La­bel – pr­vok na vý­pis textu

·         Round Rect But­ton – tla­čid­lo

xcde6 copy.jpg

De­fi­no­va­nie inter­ak­cie ov­lá­da­cích pr­vkov a kó­du

Ce­lá ap­li­kač­ná lo­gi­ka sa v tom­to prí­pa­de da­la vtes­nať do je­di­né­ho riad­ka:

Vy­pis.text=Vstup.text;

Kom­plet­ný kód ap­li­ká­cie je ta­ký­to:

Po­ku­sI­pa­dAp­pDe­le­ga­te_iPad.h
#im­port <UIKit/UIKit.h>
#im­port "Po­ku­sI­pa­dAp­pDe­le­ga­te.h"

@inter­fa­ce Po­ku­sI­pa­dAp­pDe­le­ga­te_iPad : Po­ku­sI­pa­dAp­pDe­le­ga­te {

 
UILa­bel *Vy­pis;
 
UITextField *Vstup;
}
@pro­per­ty (non­ato­mic, re­tain) IBOut­let UITextField *Vstup;
- (IBAc­tion)Za­tla­ce­nie:(id)sen­der;
@pro­per­ty (non­ato­mic, re­tain) IBOut­let UILa­bel *Vy­pis;

@end
Po­ku­sI­pa­dAp­pDe­le­ga­te_iPad.m
#im­port "Po­ku­sI­pa­dAp­pDe­le­ga­te_iPad.h"
@im­ple­men­ta­tion Po­ku­sI­pa­dAp­pDe­le­ga­te_iPad
@syn­the­si­ze Vstup;
@syn­the­si­ze Vy­pis;

- (void)dealloc
{
 
[Vy­pis re­lea­se];
 
[Vstup re­lea­se];
      
[su­per dealloc];
}

- (IBAc­tion)Za­tla­ce­nie:(id)sen­der
{
 
Vy­pis.text=Vstup.text;
}
@end

Spus­te­nie ap­li­ká­cie na emu­lá­to­re či reál­nom za­ria­de­ní

Ap­li­ká­ciu mô­že­te spus­tiť na emu­lá­to­re, prí­pad­ne reál­nom za­ria­de­ní. V dru­hom prí­pa­de pot­re­bu­je­te mať ak­tív­nu vý­vo­jár­sku li­cen­ciu a spá­ro­va­né vý­vo­jo­vé za­ria­de­nia a tab­let či te­le­fón.


xcde10 copy.jpg

Voľ­ba spô­so­bu spus­te­nia ap­li­ká­cie

Na veľ­mi realis­tic­kom emu­lá­to­re mô­že­te vy­skú­šať tak­mer všet­ky fun­kcie ap­li­ká­cie vrá­ta­ne zme­ny orien­tá­cie dis­ple­ja.

xcde3 copy.jpg

Spus­te­nie ap­li­ká­cie na emu­lá­to­re

Xco­de má al­ter­na­tí­vu

Spo­loč­nosť No­vell po­nú­ka na ad­re­se http://mo­no­touch.net vý­vo­jo­vé pros­tre­die Mo­no­Touch na vý­voj ap­li­ká­cií pre iPad. Pod­po­ru­je prog­ra­mo­va­cie ja­zy­ky a fi­lo­zo­fiu plat­for­my Mic­ro­soft .NET a moh­la by tak svit­núť ná­dej, že pred­sa len exis­tu­je mož­nosť vy­tvá­rať ap­li­ká­cie pre mo­bil­né plat­for­my App­le aj na vý­vo­jár­skom po­čí­ta­či s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows. Žiaľ, nie je to tak. Mo­no­Touch pre iPad sí­ce pod­po­ru­je C# a .NET Fra­mework, no beží len na Mac OS.

Zdroj: PC REVUE 9/2011Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter