Intel Z68: Konečne to pravé orechové / test

S pro­ce­sor­mi San­dy Brid­ge In­tel vy­tvo­ril ví­ťa­za zo strán­ky vý­ko­nu, pok­ro­či­los­ti ar­chi­tek­tú­ry, efek­tív­nos­ti spot­re­by, ba zís­kal si do­kon­ca aj fa­nú­ši­kov pre­tak­to­va­nia. Na­vy­še, keď­že špič­ko­vú po­zí­ciu v po­nu­ke In­te­lu oku­pu­jú šes­ťjad­rá Co­re i7-9xx, prisch­li mo­de­lom iX-2x00 vcel­ku ro­zum­né ce­ny. Pre­čo ich te­da už dáv­no nein­šta­lu­je do PC kaž­dý ro­zum­ný pou­ží­va­teľ? Prob­lé­mom bo­la plat­for­ma, te­da pod­vo­zok pre tie­to skve­lé pro­ce­so­ry. Naj­prv In­tel nez­vlá­dol do­dať bez­chyb­nú či­po­vú súp­ra­vu. Is­te si spo­mí­na­te na chy­bu v re­ví­zii B2, kde juž­ný mos­tík na ma­tič­ných dos­kách mo­hol pos­tup­ne stra­tiť schop­nosť ria­diť por­ty SA­TA 3 Gb/s. Tá­to chy­ba reál­ne ov­plyv­ni­la mi­ni­mum po­čí­ta­čov a ve­rí­me, že exis­tu­je ve­ľa spo­koj­ne ne­ve­do­mých pou­ží­va­te­ľov s fun­gu­jú­cou re­ví­ziou B2 či­pov. Troš­ku na­fúk­nu­tá chy­bič­ka v návr­hu však spô­so­bi­la la­ví­nu rek­la­má­cií a stiah­nu­tých pro­duk­tov a ce­lé­mu eko­sys­té­mu oko­lo San­dy Brid­ge tak prisch­la aura ne­po­dar­ku. Op­ra­ve­ná re­ví­zia B3 zna­me­na­la opä­tov­né vy­da­nie väč­ši­ny mo­de­lov do­siek, vý­rob­co­via do­kon­ca za­ča­li prív­las­tok B3 uvá­dzať v mo­de­lov náz­ve, aby ubez­pe­či­li zá­kaz­ní­kov, že ide o sto­per­cen­tne op­ra­ve­né rie­še­nie. Keď však prí­pad­ný zá­ujem­ca chcel pos­kla­dať zos­ta­vu s pro­ce­so­rom San­dy Brid­ge, opäť na­ra­zil na prob­lém: zvo­liť súp­ra­vu P67, kto­rá umož­ní pris­pô­so­biť sys­tém pre­tak­to­va­ním, ale­bo zvo­liť H67, kto­rá pre zme­nu do­vo­lí pou­ží­vať in­teg­ro­va­né gra­fic­ké jad­ro v pro­ce­so­re? Ťaž­ká voľ­ba, naj­mä keď pou­ži­tím sa­mos­tat­nej (dis­krét­nej) gra­fic­kej kar­ty auto­ma­tic­ky pri­chá­dza­te o mož­nosť vy­užiť tech­no­ló­giu In­tel Quick Sync na rých­lu kon­ver­ziu vi­deí (ob­vo­dy na har­dvé­ro­vú ak­ce­le­rá­ciu tran­skó­do­va­nia to­tiž le­žia v in­teg­ro­va­nom gra­fic­kom jad­re). Či­po­vé súp­ra­vy pre San­dy Brid­ge skrát­ka eš­te ne­bo­li zre­lé. Až do­po­siaľ. No te­raz pred­sta­vu­je­me In­tel Z68, evo­luč­ný čip spá­ja­jú­ci mož­nos­ti P67 a H67 do je­di­né­ho skve­lé­ho kok­tei­lu. A s nie­koľ­ký­mi sľub­ný­mi tech­no­ló­gia­mi na­vy­še.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter