Apple iOS 4.3 vs. Android 3.1

Na po­li tab­le­to­vých ope­rač­ných sys­té­mov sa ce­los­ve­to­vá voj­na „zvrh­la“ na jed­nu ob­rov­skú bit­ku – iOS od App­le (ak­tuál­ne vo ver­zii 4.3) pro­ti An­droi­du v tab­le­to­vej ver­zii od Goog­lu (ak­tuál­ne vo ver­zii 3.1). HTC, ASUS aj Sam­sung pou­ží­va­jú An­droid, iPad 2, sa­moz­rej­me, iOS. Tak­to by sa moh­lo zdať, že An­droid jed­noz­nač­ne ví­ťa­zí, ak­tuál­ne pre­daj­né čís­la tab­le­tov však ho­vo­ria čo­si iné – iOS za­tiaľ ve­die v poč­te pre­da­ných ku­sov. Ale to sa eš­te mô­že zme­niť. Ne­nadŕža­me ani jed­né­mu z tých­to ope­rač­ných sys­té­mov, obid­va sú vý­bor­né, ma­jú svo­je za a pro­ti. iOS má je­di­nú zá­sad­nú ne­vý­ho­du – ide o uzat­vo­re­nú plat­for­mu, do kto­rej prak­tic­ky nik­to ok­rem App­lu ne­vi­dí a ne­mô­že vstú­piť. Na dru­hej stra­ne prá­ve vďa­ka to­mu je všet­ko pre iPad op­ti­ma­li­zo­va­né, všet­ko ga­ran­to­va­ne fun­gu­je a ak už ap­li­ká­cia v ob­cho­de App­lu prej­de dl­hým schva­ľo­va­cím pro­ce­som, mô­že­te si byť is­tí, že bu­de ur­či­te fun­kčná. Ak­tuál­ne je si­tuácia na tr­hu vý­vo­ja ap­li­ká­cií jas­ná – mno­hí vy­ví­ja­jú prá­ve pre iOS, pre­to­že je to štý­lo­vej­šie a in­ves­tí­cie sa ove­ľa rých­lej­šie vrá­tia. iOS má vý­bor­ne prep­ra­co­va­nú ar­chi­tek­tú­ru ná­ku­pu a sťa­ho­va­nia ap­li­ká­cií, hud­by či elek­tro­nic­kých kníh. Všet­ko má­te dos­lo­va a do pís­me­na k dis­po­zí­cii na je­den do­tyk. Ne­vý­ho­da iOS? Je to po­mer­ne ma­lá mož­nosť, ako si pris­pô­so­biť ten­to ope­rač­ný sys­tém na svoj ob­raz.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter