Ako sa vyrábajú televízory na Slovensku?

SamsungVoderady2.jpg

Ako is­te vie­te, Slo­ven­sko nie je len auto­mo­bi­lo­vá kra­ji­na, ale vy­rá­ba­jú sa u nás aj tie naj­lep­šie elek­tro­nic­ké za­ria­de­nia, ako napr. Blu-ray preh­rá­va­če, veľ­koob­je­mo­vé tla­čiar­ne či zá­klad­né dos­ky. Asi naj­viac však vid­no fab­ri­ky na vý­ro­bu te­le­ví­zo­rov. Ak ide­te po di­aľ­ni­ci D1 z Bra­tis­la­vy do Tr­na­vy, vi­dí­te na ľa­vej stra­ne vý­rob­ný zá­vod spo­loč­nos­ti Sam­sung vo Vo­de­ra­doch. Už dáv­nej­šie sme sa sna­ži­li sem dos­tať, na­ko­niec sa nám to po­da­ri­lo spo­lu s os­tat­ný­mi no­vi­nár­mi z ce­lej Euró­py. Zá­ro­veň sme nav­ští­vi­li mož­no me­nej vi­di­teľ­ný, ale o to dô­le­ži­tej­ší mon­táž­ny zá­vod v Ga­lan­te. V tom­to člán­ku sa doz­vie­me, ako vý­ro­ba te­le­ví­zo­rov pre­bie­ha. Vi­taj­te te­da v Sam­sung Elec­tro­nics Slo­va­kia!

MontazTV1.jpg MontazTV2.jpg

MontazTV3.jpg BalenieTV2.jpg

Mon­táž te­le­ví­zo­ra a je­ho príp­ra­va na expe­dí­ciu do mies­ta ur­če­nia v 21-ku­so­vom ba­le­ní

Sam­sung za­čal vý­ro­bu na Slo­ven­sku v ro­ku 2002 mo­ni­tor­mi, nes­kôr to bo­li MP3 a Blu-ray preh­rá­va­če, mo­bil­né te­le­fó­ny, pri­čom v má­ji ro­ku 2008 sa už vy­ro­bi­lo u nás 30 mi­lió­nov ku­sov za­ria­de­ní. Po po­zi­tív­nych skú­se­nos­tiach s kva­li­tou vý­ro­by u nás doš­lo aj na krá­ľov­skú ka­te­gó­riu a v mar­ci 2009 sa v Ga­lan­te spus­ti­la vý­ro­ba LED te­le­ví­zo­rov. O rok nes­kôr sa tu vy­ro­bil pr­vý 3D te­le­ví­zor a vo feb­ruári 2011 (me­siac po ofi­ciál­nom oh­lá­se­ní na vý­sta­ve CES) sa za­ča­lo s ma­so­vou pro­duk­ciou Smart TV, te­da te­le­ví­zo­rov pl­ne pre­po­je­ných s inter­ne­tom. Ak­tuál­ne je vý­rob­ný pod­nik schop­ný vy­rá­bať den­ne od 20 000 do 25 000 ku­sov te­le­ví­zo­rov, pri­čom v špič­ke sa tu pra­cu­je na 4 zme­ny (24 × 7). Exis­ten­cia vý­rob­né­ho zá­vo­du v Ga­lan­te je aj dô­vod, pre­čo je v tom­to re­gió­ne dru­há naj­niž­šia ne­za­mes­tna­nosť na Slo­ven­sku. Na vý­ro­bu TV je to­tiž na­po­je­ných množ­stvo sub­do­dá­va­te­ľov, kto­rí sí­dlia ideál­ne vo vzdia­le­nos­ti do 25 km od vý­rob­né­ho zá­vo­du. Vo vý­rob­nom zá­vo­de v Ga­lan­te pra­cu­je 2200 kme­ňo­vých za­mes­tnan­cov, pria­mo v pod­ni­ku pra­cu­jú ďal­ší ľu­dia naj­atí agen­tú­ra­mi a zá­stup­co­via do­dá­va­teľ­ských or­ga­ni­zá­cií. Ako sme vi­de­li, ide väč­ši­nou o mla­dých ľu­dí do 32 ro­kov a mier­ne pre­va­žu­jú že­ny. Ok­rem Slo­vá­kov sme vi­de­li aj ľu­dí z vý­chod­nej Ázie. Na­priek to­mu, že Sam­sung je kó­rej­ská fir­ma, nie sú to Kó­rej­ča­nia, ale Viet­nam­ci. S ich prá­cou sú do­má­ci veľ­mi spo­koj­ní. Za­mes­tnan­ci ma­jú ná­rok na uby­to­va­nie ale­bo bez­plat­nú dop­ra­vu, inter­né i exter­né vzde­lá­va­nie, k dis­po­zí­cii je škôl­ka a zvý­hod­ne­ný ná­kup pro­duk­tov znač­ky Sam­sung. Vo vý­rob­nom pod­ni­ku je me­di­cín­ske cen­trum, vi­ta­mí­ny a vak­cí­ny pro­ti chríp­ke sú za­dar­mo.

TestovanieTV.jpg TestovanieTV.jpg

Pre­mys­le­ný sys­tém tes­to­va­nia kva­li­ty vy­ro­be­ných ku­sov je zá­kla­dom vy­ni­ka­jú­cej po­ves­ti tej­to znač­ky

Ako sme vi­de­li, vý­ro­ba je vnút­ri vý­rob­né­ho zá­vo­du sviž­ná a veľ­mi mo­der­ná. Nap­rík­lad na­mies­to ma­nuál­ne­ho pre­mies­tňo­va­nia ho­to­vých vý­rob­kov sa tu vy­uží­va­jú ro­bo­tic­ké vo­zid­lá, kto­ré sú bez­drô­to­vo na­vá­dza­né ve­de­nia­mi za­bu­do­va­ný­mi v pod­la­he. Na vstu­pe do vý­rob­né­ho cel­ku pri­chá­dza­jú ka­mió­ny s kom­po­nen­tmi od do­dá­va­te­ľov, hneď po ich vy­lo­že­ní a umies­tne­ní na po­dá­va­cí pás sa kon­tro­lu­je ich kva­li­ta. Prá­ve tu pra­cu­jú aj za­mes­tnan­ci do­dá­va­te­ľov a rie­šia prí­pad­né prob­lé­my. Zá­klad­ný kom­po­nent je dis­plej te­le­ví­zo­ra, kto­rý pri­chá­dza z ne­ďa­le­ké­ho zá­vo­du vo Vo­de­ra­doch. Dis­plej sa pres­ne ozna­čí po­mo­cou čia­ro­vé­ho kó­du a ten spre­vá­dza te­le­ví­zor po­čas ce­lé­ho je­ho ži­vo­ta, do­kon­ca aj u kon­co­vé­ho zá­kaz­ní­ka. K dis­ple­ju sa po­tom umies­tňu­je zá­klad­ná dos­ka (tzv. T-Con), rep­ro­duk­to­ry, na­pá­ja­cí zdroj, pre­po­jo­va­cie káb­le, von­kaj­ší obal, rôz­ne tla­čid­lá a pod. Po­čas pu­to­va­nia po vý­rob­nom pá­se sa z tých­to kom­po­nen­tov stá­va ho­to­vý te­le­ví­zor. Pri­tom na ove­re­nie kva­li­ty pre­chá­dza napr. po vib­rač­nej lin­ke, vy­sta­vu­je sa tep­lo­te oko­lo 50 °C a dl­ho­do­bo sa tes­tu­je. Ak sa zis­tí prob­lém so skla­da­ním, te­le­ví­zor sa stiah­ne z vý­rob­nej lin­ky, úpl­ne sa ro­zo­be­rie, zis­tí pres­ná prí­či­na prob­lé­mu a opäť pos­tu­pu­je na pos­kla­da­nie. Z vy­ro­be­ných ku­sov sa vy­be­rie nie­koľ­ko, kto­ré sa sys­te­ma­tic­ky tes­tu­jú v ta­kej pre­vádz­ke ako u kon­co­vé­ho pou­ží­va­te­ľa po je­ho ná­ku­pe. Po­kiaľ sa tu zis­tí váž­nej­ší prob­lém, pre­ve­ria sa všet­ky vy­ro­be­né ku­sy na da­nom vý­rob­nom pá­se. Vý­sled­kom te­da sú te­le­ví­zo­ry, kto­ré sú s vy­so­kou prav­de­po­dob­nos­ťou bez po­ru­chy a vý­skyt chy­by po za­pnu­tí u pou­ží­va­te­ľa je len veľ­mi vý­ni­moč­ný prí­pad. Ak sa tak sta­ne, stá­le exis­tu­je mož­nosť pres­ne zis­tiť, kde chy­ba vznik­la, kto ju spô­so­bil, a te­da aj za­brá­niť jej opa­ko­va­niu.

SamsungGalanta.jpg

Vý­rob­ný pod­nik Sam­sung Elec­tro­nics Slo­va­kia v Ga­lan­te

Nes­kôr sme sa pre­su­nu­li do vý­rob­né­ho zá­vo­du vo Vo­de­ra­doch. Tu sa mon­tu­jú dis­ple­je, nás­led­ne pou­ži­té pri vý­ro­be te­le­ví­zo­rov. V sku­toč­nos­ti väč­ši­nu zá­vo­du tvo­ria ultra­čis­té pries­to­ry s filtro­va­ným vzdu­chom a sta­bil­nou tep­lo­tou. LED dis­plej sa tu kon­tro­lu­je, mon­tu­je sa k ne­mu via­ce­ro fó­lií, elek­tro­nic­ká vý­ba­va a von­kaj­ší rám­ček, po­tom sa tes­tu­je. Otes­to­va­ný vý­ro­bok sa expor­tu­je do Ga­lan­ty.

SamsungVoderady2.jpg

Vý­rob­ný pod­nik SESK vo Vo­de­ra­doch

Pria­mo vo vý­rob­nom pod­ni­ku sme ne­moh­li na­tá­čať vi­deo, ale pri­ná­ša­me vám poh­ľad na pre­po­je­nie mo­bil­né­ho te­le­fó­nu a fo­toa­pa­rá­tu a aj po­rov­na­nie kva­li­ty ob­ra­zu via­ce­rých zna­čiek te­le­ví­zo­rov. Vi­deo náj­de­te na DVD RE­VUE a na na­šej strán­ke www.fa­ce­book.com/pcre­vue.

Ga­lan­ta a Vo­de­ra­dy

Zdroj: PC REVUE 6/2011Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter