Najmodernejšie dátové centrum na Slovensku bude od Telekomu

datacenter vizual4.gif Už na za­čiat­ku jú­na bu­de na Ra­čian­skej uli­ci v Bra­tis­la­ve ot­vo­re­né špič­ko­vé dá­to­vé cen­trum. Päť­pod­laž­ná bu­do­va, kto­rú sta­via Slo­vak Te­le­kom, pri­ne­sie pries­tor na pos­ky­to­va­nie out­sour­cin­go­vých ICT slu­žieb na plo­che 1200 m2. To­to dá­to­vé cen­trum však na­priek svo­jej veľ­kos­ti nie je ur­če­né vý­hrad­ne veľ­kým fir­mám, ale svo­ji­mi služ­ba­mi bu­de dos­tup­né aj pre men­šie spo­loč­nos­ti. Zdá sa te­da, že Slo­vak Te­le­kom to so svo­jou tran­sfor­má­ciou z pô­vod­ne te­le­ko­mu­ni­kač­nej spo­loč­nos­ti na kom­plexné­ho ICT ope­rá­to­ra mys­lí váž­ne a to­to je je­den z pr­vých kro­kov. Bu­de za­ují­ma­vé sle­do­vať, ako sa pos­tup­ne zme­ní je­ho por­tfó­lio ma­na­žo­va­ných a out­sour­cin­go­vých slu­žieb aj v sú­vis­los­ti so za­čle­ne­ním spo­loč­nos­ti Po­sAm do sku­pi­ny a ke­dy sa pus­tí do pos­ky­to­va­nia ak­tuál­ne­ho IT hi­tu v po­do­be cloud com­pu­tin­gu.

datacenter model.gif

Dá­to­vé cen­trum s oh­ľa­dom na prí­ro­du
Slo­vak Te­le­kom v sú­čas­nos­ti pre­vádz­ku­je šty­ri vlas­tné dá­to­vé cen­trá, to pia­te v Bra­tis­la­ve na Ra­čian­skej však bu­de naj­väč­šie a naj­mo­der­nej­šie. Ob­jekt je bu­do­va­ný od zá­kla­du ako dá­to­vé cen­trum (a na ten­to účel bu­de vý­luč­ne aj slú­žiť) s veľ­kým dô­ra­zom na prin­cí­py Green IT. Ho­ci vý­stav­ba dá­to­vé­ho cen­tra zoh­ľad­ňu­jú­ce­ho eko­lo­gic­ké prin­cí­py je na úvod fi­nan­čne ná­roč­nej­šia, v rám­ci pre­vádz­ky pri­ná­ša dl­ho­do­bé ús­po­ry. Me­dzi naj­dô­le­ži­tej­šie at­ri­bú­ty no­vé­ho cen­tra z poh­ľa­du ze­le­ných tech­no­ló­gií pat­rí koe­fi­cient PUE 1,5 (Power Usa­ge Ef­fec­ti­ve­ness) a spô­sob chla­de­nia vy­uží­va­jú­ci tech­no­ló­giu free­coo­ling (vy­uži­tie exter­né­ho chla­du po­čas zim­ných me­sia­cov). Zá­ru­kou kva­li­ty by mal byť aj do­dá­va­teľ stav­by, kto­rým je IBM, jed­na z naj­skú­se­nej­ších fi­riem v tej­to ob­las­ti.

Bez­peč­nosť na­dov­šet­ko

Z hľa­dis­ka bez­peč­nos­ti bu­de Te­le­kom Da­ta­Cen­ter vy­ba­ve­né naj­nov­ší­mi bez­peč­nos­tný­mi pr­vka­mi – ka­me­ro­vým, prís­tu­po­vým a za­bez­pe­čo­va­cím sys­té­mom a de­tek­tor­mi po­hy­bu vo všet­kých vnú­tor­ných pries­to­roch. V ce­lom ob­jek­te bu­de elek­tro­nic­ká po­žiar­na sig­na­li­zá­cia a ha­sia­ci sys­tém na bá­ze iner­tné­ho ply­nu, kto­rý ne­poš­ko­dí in­for­mač­né tech­no­ló­gie a neoh­ro­zí oso­by prí­tom­né v ha­se­nom pries­to­re. Všet­ky bez­peč­nos­tné sys­té­my, de­tek­cie a sen­zo­ry nain­šta­lo­va­né v bu­do­ve bu­dú mo­ni­to­ro­va­né na pra­co­vis­ku nep­retr­ži­té­ho doh­ľa­du. Sa­moz­rej­má je kom­plet­ná re­dun­dan­tná infra­štruk­tú­ra vrá­ta­ne na­pá­ja­nia či roz­vo­dov chla­du.

datacenter vizual3.gif

Vý­ho­dy pre zá­kaz­ní­kov – ma­lých aj veľ­kých
Naj­väč­ší­mi vý­ho­da­mi pre kon­co­vé­ho zá­kaz­ní­ka, kto­ré vy­plý­va­jú z pre­na­jí­ma­nia tech­no­lo­gic­kej infra­štruk­tú­ry, sú naj­mä eli­mi­ná­cia vy­so­kých in­ves­tič­ných nák­la­dov, zdie­ľa­nie pre­vádz­ko­vých nák­la­dov a vy­uži­tie vy­ško­le­né­ho od­bor­né­ho per­so­ná­lu pos­ky­to­va­te­ľa. Rie­še­nia, kto­ré Slo­vak Te­le­kom pos­ky­tu­je zá­kaz­ní­kom vo svo­jich dá­to­vých cen­trách, sú šká­lo­va­teľ­né od jed­no­du­ché­ho hou­sin­gu server­a až po kom­plexné rie­še­nia ob­sa­hu­jú­ce tzv. bu­si­ness con­ti­nui­ty plán a dis­as­ter re­co­ve­ry plán zá­kaz­ní­ka. Spo­loč­nosť sa ne­ta­jí ani plán­mi na pos­ky­to­va­nie slu­žieb za­lo­že­ných na cloud com­pu­tin­gu, pri kto­rých by ma­lo kľú­čo­vú úlo­hu zoh­rá­vať prá­ve bu­do­va­né dá­to­vé cen­trum v Bra­tis­la­ve.

Slo­vak Te­le­kom po­nú­ka pop­ri zá­klad­ných hou­sin­go­vých služ­bách či pre­náj­me pries­to­ru aj služ­by na vy­žia­da­nie (fy­zic­ký reš­tart, proak­tív­ny mo­ni­to­ring), ďa­lej ma­na­žo­va­né služ­by (v ob­las­ti dát, sie­tí, ap­li­ká­cií a bez­peč­nos­ti), ale aj rie­še­nia pris­pô­so­be­né in­di­vi­duál­nym po­žia­dav­kám, ga­ran­to­va­né do­ho­da­mi SLA. Pod­ľa me­to­di­ky Up­ti­me In­sti­tu­te bu­de dá­to­vé cen­trum kla­si­fi­ko­va­né ako Tier III, čo v praxi zna­me­ná dos­tup­nosť tech­no­ló­gií na úrov­ni 99,982 %. Niek­to­ré kom­po­nen­ty však vy­ho­vu­jú až štan­dar­du Tier IV, čo zna­me­ná dos­tup­nosť slu­žieb na úrov­ni 99,995%. Ta­ká­to vy­so­ká úro­veň je ty­pic­ká skôr pre kri­tic­ké ap­li­ká­cie ar­má­dy ale­bo vlád­nych in­šti­tú­cií.

Ko­mer­čná pre­vádz­ka už v le­te
Rüdi­ger J. Schulz, vý­kon­ný ria­di­teľ Slo­vak Te­le­ko­mu pre ob­lasť sie­tí a IT: „Sta­veb­né prá­ce na na­šom naj­nov­šom dá­to­vom cen­tre v Bra­tis­la­ve pok­ra­ču­jú pod­ľa plá­nu a osob­ne sa už ne­viem doč­kať je­ho sláv­nos­tné­ho ot­vo­re­nia a spus­te­nia ko­mer­čnej pre­vádz­ky v jú­ni toh­to ro­ka. Slo­ven­ský ICT trh oča­ká­va, že prí­de­me s nie­čím uni­kát­nym, a my pra­cu­je­me sku­toč­ne tvr­do, aby sme tie­to oča­ká­va­nia spl­ni­li. Na­šou stra­té­giou je po­nú­kať kom­plexné ICT služ­by pre kor­po­rát­nych zá­kaz­ní­kov, aj pre­to sa chce­me eš­te v tom­to ro­ku pus­tiť do pos­ky­to­va­nia cloud com­pu­tin­gu v po­do­be infra­struc­tu­re as a servic­e (IaaS), čo za­hŕňa pre­ná­jom vý­poč­to­vej, sie­ťo­vej a dis­ko­vej ka­pa­ci­ty. Keď­že sme te­le­ko­mu­ni­kač­ným ope­rá­to­rom, bu­de­me môcť zá­kaz­ní­kom zá­ro­veň po­núk­nuť kom­plexné rie­še­nie vrá­ta­ne dá­to­vé­ho pri­po­je­nia od Slo­vak Te­le­ko­mu, vďa­ka čo­mu mô­žu zís­kať ga­ran­to­va­nú rých­losť a kva­li­tu pri­po­je­nia k svo­jim server­om.“

datacenter green.gifOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter