Bezpečný prehliadač: Internet Explorer 9

01-Internet-Explorer-9-Wallpaper.jpg Po be­ta ver­zii sme sa doč­ka­li aj úpl­nej ver­zie preh­lia­da­ča Inter­net Explo­rer 9. V tom­to člán­ku po­nú­ka­me po­drob­ný preh­ľad no­vi­niek, kto­ré IE 9 pri­ná­ša. Po­zrie­me sa na ino­vá­cie v ob­las­ti bez­peč­nos­ti, preh­ľad­nos­ti, ale aj rých­los­ti. Ne­za­bud­ne­me ani na nie­koľ­ko chýb a po­skyt­ne­me ná­vod, ako na ne.

IE9.png

Inter­net Explo­rer 9 po­nú­ka úpl­ne mi­ni­ma­lis­tic­ký di­zajn

Di­zajn
Ak­tuál­ny trend v ob­las­ti di­zaj­nu webo­vých preh­lia­da­čov je jed­no­duc­hosť. Ta­ké­to sme­ro­va­nie vi­dieť nap­rík­lad aj pri Mo­zil­la Fi­re­fox 4, sa­moz­rej­mos­ťou je ta­kis­to v IE 9. Pri po­uži­tí zá­klad­ných nas­ta­ve­ní je ce­lé pros­tre­die zjed­no­du­še­né len na po­le na za­dá­va­nie strá­nok, šíp­ky vzad a vpred a nie­koľ­ko tla­či­diel, kto­ré vás rých­lo pre­ne­sú na do­mov­skú strán­ku, zob­ra­zia nas­ta­ve­nia či ob­ľú­be­né strán­ky. Bý­va­lý pa­nel tla­či­diel na spod­nej čas­ti ok­na je úpl­ne od­strá­ne­ný. V prí­pa­de, že sa vám ta­ké­to roz­lo­že­nie ne­pá­či, je tu mož­nosť zob­ra­ziť aj pô­vod­nú po­do­bu, na kto­rú ste bo­li zvyk­nu­tí. Od­po­rú­ča­me po­uží­vať as­poň Me­nu bar, kto­rý ob­sa­hu­je kla­sic­ké a už no­to­ric­ky zná­me po­lož­ky Fi­le, Edit, View atď., čo do­siah­ne­te veľ­mi ľah­ko po­tla­če­ním klá­ve­su Alt. Ďal­šia no­vin­ka v ob­las­ti di­zaj­nu je zlep­še­nie ok­na ad­ries. Mic­ro­soft tú­to ino­vá­ciu na­zý­va One Box. Ce­lý sys­tém fun­gu­je tak­to: Za­dá­te pr­vé pís­me­ná po­ža­do­va­nej strán­ky a prog­ram vám nás­led­ne vy­pí­še všet­ky ad­re­sy ob­sa­hu­jú­ce tie­to pís­me­ná a roz­de­lí ich do ka­te­gó­rií po­dľa to­ho, či sa nac­hád­za­jú v his­tó­rii ale­bo med­zi ob­ľú­be­ný­mi. Tá­to fun­kcia sa dá eš­te zlep­šiť a pre­po­jiť s vy­hľa­dá­va­čom Bi­ng. Jej nas­ta­ve­nie je jed­no­duc­hé. Sta­čí si ot­vo­riť správ­cu add-on, prep­núť sa na po­sky­to­va­te­ľov vy­hľa­dá­va­nia, vy­brať na po­lož­ku Bi­ng a v dol­nej čas­ti za­škr­tnúť Search in the ad­dress bar. Po ús­peš­nom nas­ta­ve­ní sa v ok­ne ad­ries ok­rem spo­mí­na­ných dvoch ka­te­gó­rií zob­ra­zia aj návr­hy vy­hľa­dá­va­ča, kto­ré vás po klik­nu­tí pre­ne­sú pria­mo na strán­ku Bi­ngu so spus­te­ným vy­hľa­dá­va­ním. Zdo­ko­na­le­nie je aj na strán­ke, kto­rá sa zob­ra­zí v prí­pa­de, že si ot­vo­rí­te no­vú kar­tu. Tá už nie je práz­dna, ale ob­sa­hu­je návr­hy webo­vých lo­ka­lít, kto­ré nav­šte­vu­je­te čas­to, a jed­no­duc­hým klik­nu­tím sa mô­že­te pre­niesť na kto­rú­koľ­vek z nich. K preh­ľad­nos­ti pris­pie­va aj fakt, že kaž­dá no­vá kar­ta, kto­rú ot­vo­rí­te z inej, bu­de ozna­če­ná rov­na­kou far­bou a umies­tne­ná hneď ved­ľa nej. Tu by sme oce­ni­li, ke­by sa strán­ky sfar­bo­va­li aj v prí­pa­de, že no­vú kar­tu ot­vo­rí­me stla­če­ním CTRL + T, prí­pad­ne pre­ne­se­ním lin­ku na pa­nel strá­nok. Na rých­ly prís­tup k va­šim ob­ľú­be­ným lo­ka­li­tám vý­bor­ne po­slú­ži aj mož­nosť prip­núť jed­not­li­vé strán­ky na pa­nel úloh ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows. K va­šim ob­ľú­be­ným strán­kam sa tak mô­že­te dos­tať jed­no­duc­hým klik­nu­tím na iko­nu nac­hád­za­jú­cu sa na pa­ne­li úloh. IE 9 dis­po­nu­je aj množ­stvom ďal­ších no­vi­niek a zlep­še­ní, kto­ré ďa­lej uľah­ču­jú prá­cu. Pat­rí med­zi ne aj nah­ra­de­nie kla­sic­ké­ho di­aló­go­vé­ho ok­na pa­ne­lom ozná­me­ní, nac­hád­za­jú­cim sa v spod­nej čas­ti preh­lia­da­ča. Ten sa na­vy­še po ča­se auto­ma­tic­ky skry­je a nep­re­ká­ža vám tak v preh­ľa­dá­va­ní. Ok­rem to­ho je IE 9 kom­pa­ti­bil­ný s niek­to­rý­mi vi­deo­serverm­i až do tej mie­ry, že mô­že­te vi­deá na nich ov­lá­dať aj pri zob­ra­zo­va­ní mi­nia­tú­ry po­dob­ne ako pri preh­rá­va­ní vo Win­dows Me­dia Player.

onebox.jpg

Preh­lia­dač vám po za­da­ní pr­vých pís­men po­skyt­ne návr­hy roz­de­le­né do ka­te­gó­rií vrá­ta­ne vy­hľa­dá­va­nia za po­mo­ci Bi­ngu

Rých­losť prá­ce
Inter­net Explo­rer 9 po­dpo­ru­je har­dvé­ro­vú ak­ce­le­rá­ciu, kto­rá vý­raz­ne urýc­hľu­je preh­ľa­dá­va­nie a naj­mä zob­ra­zo­va­nie po­kro­či­lých gra­fic­kých pr­vkov. Na svo­jej tes­to­va­cej strán­ke uvád­za Mic­ro­soft nie­koľ­ko tes­tov, kto­ré si mô­že­te spus­tiť v IE 9 a v ne­ja­kom inom preh­lia­da­či a po­rov­nať tak ich rých­losť. My sme na po­rov­na­nie po­uži­li ne­zá­vis­lý ben­chmark od spo­loč­nos­ti Fu­tu­re­mark. Ten uká­zal vý­raz­né zlep­še­nie vý­ko­nu op­ro­ti IE 8. No­vý Fi­re­fox 4 je eš­te o nie­čo rých­lej­ší, roz­die­ly sú však ma­lé. Op­ro­ti pred­chád­za­jú­cej ver­zii do­sa­hu­je IE 9 nie­koľ­ko­ná­sob­ne lep­šie vý­sled­ky.

firefox4 vs IE9.jpg

Po­rov­na­nie skó­re Inter­net Explo­rer 9 op­ro­ti naj­nov­šej ver­zii Fi­re­foxu za po­mo­ci ben­chmar­ku Peac­kee­per od spo­loč­nos­ti Fu­tu­re­mark

AddOns.png

No­vý ma­na­žér Ad­dons umož­ňu­je efek­tív­nu sprá­vu všet­kých dopl­nkov a zob­ra­zu­je čas, kto­rý je po­treb­ný na ich na­čí­ta­nie

Po­dpo­ra naj­nov­ších webo­vých štan­dar­dov
Na inter­net pric­hád­za množ­stvo no­vých webo­vých štan­dar­dov, ako nap­rík­lad HTML 5 či CSS 3. Väč­ši­na preh­lia­da­čov sa, sa­moz­rej­me, sna­ží tie­to no­vin­ky čo naj­skôr im­ple­men­to­vať a za­is­tiť tak ich po­dpo­ru. Inak to nie je ani v prí­pa­de IE 9. Ten po­dpo­ru­je oba spo­mí­na­né štan­dar­dy. Na otes­to­va­nie úrov­ne po­dpo­ry HTML 5 sme po­uži­li strán­ku http://html­5test.com/, na kto­rej zís­kal Inter­net Explo­rer 130 bo­dov zo 400 mož­ných. Fi­re­fox 4 pri­tom do­sia­hol 255 bo­dov a Chro­me 10 až 283. Jed­ným dyc­hom však tre­ba upo­zor­niť, že test http://html­5test.com/ nie je vy­tvá­ra­ný v spo­lup­rá­ci s pra­cov­nou sku­pi­nou W3C ale­bo HTML5 a za­hŕňa do vý­sled­ku tes­tov aj špe­ci­fi­ká­cie, kto­ré eš­te ne­pa­tria do HTML5 (napr. MathML). Test HTML5 za­hŕňa tec­hno­ló­gie, kto­ré sú za­tiaľ iba v štá­diu návr­hov štan­dar­dov vy­ví­ja­ných v pra­cov­ných sku­pi­nách. No med­zi IE8 a IE9 vi­dieť viac ako dvoj­ná­sob­né zlep­še­nie. V prí­pa­de, že chce­te ve­dieť, aké kon­krét­ne fun­kcie IE 9 po­dpo­ru­je a aké nie, nav­štív­te strán­ku http://ca­niu­se.com/.

Bez­peč­nosť
Množ­stvo inter­ne­to­vých hro­zieb, kto­ré nás oh­ro­zu­jú, stú­pa kaž­dým dňom. Na oc­hra­nu pred ni­mi slú­žia naj­mä anti­ví­ru­so­vé sys­té­my, no vhod­nej­šie je, ak sa po­ten­ciál­ne ne­bez­pe­čen­stvo od­ha­lí už v preh­lia­da­či. Inter­net Explo­rer 9 pre­to, sa­moz­rej­me, pri­ná­ša no­vin­ky v ob­las­ti bez­peč­nos­ti, kto­ré ma­jú nie­len oc­hrá­niť po­čí­tač, ale sna­žia sa ho aj zrýc­hliť filtro­va­ním rôz­nych webo­vých pr­vkov či efek­tív­nym spra­vo­va­ním dopl­nkov. Pr­vý vý­raz­nej­ší po­krok v ob­las­ti bez­peč­nos­ti je pri­da­nie filtra Ac­ti­veX. Množ­stvo webo­vých strá­nok to­tiž vy­uží­va prá­ve tú­to tec­hno­ló­giu na vy­tvo­re­nie efek­tnej­šie­ho di­zaj­nu a pri­da­nie rôz­nych fun­kcií. Ac­ti­veX sa naj­čas­tej­šie po­uží­va pri preh­rá­va­ní vi­deí či ani­má­cií. No ak je strán­ka prepl­ne­ná ta­ký­mi­to pr­vka­mi, doc­hád­za k spo­ma­ľo­va­niu po­čí­ta­ča. Otáz­na je do­kon­ca aj bez­peč­nosť po­uží­va­nia toh­to plu­gi­nu. Via­ce­rí exper­ti od­po­rú­ča­jú úpl­ne za­blo­ko­vať zob­ra­zo­va­nie pr­vkov Ac­ti­veX. Inter­net Explo­rer 9 pri­ná­ša aký­si kom­pro­mis, kto­rý sí­ce za­blo­ku­je všet­ky tie­to pr­vky, ale zá­ro­veň umož­ní po­uží­va­te­ľo­vi od­blo­ko­vať ich pre jed­not­li­vé strán­ky. Na­zý­va sa Ac­ti­veX Fil­te­ring a za­pnúť ho mô­že­te po ot­vo­re­ní me­nu nas­ta­ve­ní, roz­ba­le­ní ka­te­gó­rie Sa­fe­ty a klik­nu­tí naň. Viac nás však za­ujal správ­ca dopl­nkov. Ten umož­ňu­je po­uží­va­te­ľo­vi zis­tiť, koľ­ko ča­su po­tre­bu­je po­čí­tač na na­čí­ta­nie jed­not­li­vých plu­gi­nov, a nás­led­ne mu umož­ní za­blo­ko­vať ich. Úspeš­né spra­vo­va­nie mô­že vý­raz­ne urýc­hliť štart preh­lia­da­ča a zá­ro­veň pre­ze­ra­nie strá­nok. Od vy­da­nia IE 8 pri­bu­dol do prog­ra­mu aj fil­ter pro­ti úto­kom po­mo­cou skrip­tu z iných strá­nok (XSS). IE 9 ho však eš­te viac ino­vo­val a zvý­šil tak va­šu bez­peč­nosť. XSS ur­či­te net­re­ba po­dce­ňo­vať. Skú­se­nej­ší ha­cker za je­ho po­mo­ci do­ká­že pri­ká­zať strán­ke, aby čí­ta­la aký­koľ­vek skript, kto­rý mô­že nás­led­ne spô­so­biť ma­sív­ne ško­dy. Ne­bez­peč­ný je naj­mä pri strán­kach, kto­ré ob­sa­hu­jú cit­li­vé úda­je. Na zvý­še­nie bez­peč­nos­ti je pre­to v preh­lia­da­či za­pnu­tý už pred­vo­le­ne. Dá sa vy­pnúť zá­sa­hom do nas­ta­ve­ní, ten­to krok vám však neod­po­rú­ča­me. Naj­väč­šie ne­bez­pe­čen­stvo zo stra­ny inter­ne­tu hro­zí pri sťa­ho­va­ní rôz­nych sú­bo­rov. Mic­ro­soft sa pre­to roz­ho­dol ino­vo­vať aj svoj­ho správ­cu stiah­nu­tých sú­bo­rov, kto­rý je pl­ne kom­pa­ti­bil­ný s filtrom SmartScreen. Za ich po­mo­ci do­ká­že IE 9 jed­no­duc­ho iden­ti­fi­ko­vať hroz­bu. Tú nás­led­ne ozna­čí a umož­ní po­uží­va­te­ľo­vi roz­hod­núť sa, čo s ňou uro­bí. Správ­ca sú­bo­rov je do­kon­ca úpl­ne kom­pa­ti­bil­ný aj s prie­čin­kom preb­ra­tých sú­bo­rov Win­dows 7. Mô­že­te ho te­da po­užiť aj na trie­de­nie či iné spra­co­va­nie sú­bo­rov, kto­ré sa nac­hád­za­jú v spo­mí­na­nom prie­čin­ku. Zlep­še­ný bol aj ak­tua­li­zo­va­ný fil­ter SmartScreen, kto­rý sa pris­pô­so­bil no­vým hroz­bám. Do­ká­že účin­ne filtro­vať mal­vér a oc­hrá­ni vás aj pred neop­ráv­ne­ným zís­ka­va­ním osob­ných úda­jov. V prí­pa­de, že sa zis­tí aká­koľ­vek z týc­hto spo­mí­na­ných hro­zieb, prog­ram na ňu upo­zor­ní a umož­ní vám roz­hod­núť sa, ako bu­de­te po­kra­čo­vať. Vý­hod­né je aj to, že ak sa roz­hod­ne­te niek­to­rú webo­vú strán­ku za­blo­ko­vať, ne­mu­sí­te ten­to krok opa­ko­vať aj pri jej opä­tov­nom nav­ští­ve­ní. Va­še nas­ta­ve­nia sa ulo­žia a bu­dú ap­li­ko­va­né na kto­ré­koľ­vek z nas­le­du­jú­cich preh­ľa­dá­va­ní. Opäť vám od­po­rú­ča­me udr­žia­vať fil­ter za­pnu­tý, aj keď exis­tu­je mož­nosť vy­pnúť ho. Ďal­šia fun­kcia je preh­lia­da­nie v re­ži­me In­Pri­va­te, zná­me už z IE8. Po­čas je­ho po­uží­va­nia sa v po­čí­ta­či neuc­ho­vá­va­jú žiad­ne in­for­má­cie o nav­ští­ve­ných webo­vých strán­kach. Neuk­la­dá sa te­da his­tó­ria, sú­bo­ry cookie, úda­je vkla­da­né do for­mu­lá­rov a ani po­uži­té po­uží­va­teľ­ské me­ná a hes­lá. Do toh­to re­ži­mu sa dos­ta­ne­te jed­no­duc­hým stla­če­ním klá­ve­so­vej kom­bi­ná­cie Ctrl + Shift + P. Nás­led­ne sa vám ot­vo­rí no­vé ok­no preh­lia­da­ča, kto­ré už v tom­to re­ži­me fun­gu­je. Vy­pnu­tie tej­to fun­kcie sa reali­zu­je jed­no­duc­hým za­vre­tím ok­na, kto­ré ju ak­tuál­ne po­uží­va. Zrej­me naj­ino­va­tív­nej­ší bez­peč­nost­ný pr­vok je oc­hra­na pred sle­do­va­ním. Mno­hé inter­ne­to­vé strán­ky to­tiž ob­sa­hu­jú ap­li­ká­cie, kto­ré o vás zbie­ra­jú úda­je. Tie sa sí­ce na pr­vý po­hľad ne­mu­sia zdať ne­bez­peč­né, no zda­nie mô­že kla­mať. V niek­to­rých prí­pa­doch to­tiž va­ša ob­ľú­be­ná strán­ka zís­ka­va tie­to in­for­má­cie za po­mo­ci ap­li­ká­cií tre­tích strán. Tie mô­žu nás­led­ne zís­kať po­drob­né in­for­má­cie o vás, kto­ré zhro­maž­dia z via­ce­rých lo­ka­lít. Ta­ké­to úda­je sa da­jú nao­zaj jed­no­duc­ho zneu­žiť. IE 9 vás však za po­uži­tia spo­mí­na­né­ho filtra do­ká­že účin­ne chrá­niť pred tou­to hroz­bou. Na je­ho spre­vád­zko­va­nie si však tre­ba za­ob­sta­rať zoz­nam ne­bez­peč­ných lo­ka­lít. Ten si mô­že­te buď vy­tvo­riť sa­mi, ale­bo si ho stiah­nuť zo strán­ky http://iegalle­ry.com/en/trac­kingpro­tec­tion­lists/. Preh­lia­dač do­ká­že nás­led­ne na zá­kla­de toh­to zoz­na­mu za­blo­ko­vať od­osie­la­nie va­šich úda­jov kto­rej­koľ­vek z po­ten­ciál­ne ne­bez­peč­ných lo­ka­lít.

Naj­nov­šia ver­zia Explo­re­ra pri­ná­ša nao­zaj množ­stvo no­vi­niek v ob­las­ti bez­peč­nos­ti, naj­zau­jí­ma­vej­šia z nich je však zrej­me spo­mí­na­ná oc­hra­na pred sle­do­va­ním, kto­rá pred­sta­vu­je bu­dúc­nosť preh­ľa­dá­va­nia a účin­ne chrá­ni va­še súk­ro­mie.

trackingprot.jpg

Fun­kcia trac­king pro­tec­tion vás do­ká­že oc­hrá­niť pred sle­do­va­ním

downloadmanager.jpg

Ma­na­žér downloa­du je úpl­ne pre­po­je­ný s Win­dows 7 a filtrom SmartScreen

Ďal­šie no­vin­ky
Inter­net Explo­rer 9 pri­ná­ša aj mno­hé iné drob­nej­šie zlep­še­nia, kto­ré nes­pa­da­jú ani do jed­nej zo spo­mí­na­ných ka­te­gó­rií. Nap­riek to­mu však do­ká­žu uľah­čiť prá­cu a sprí­jem­niť preh­ľa­dá­va­nie. Pat­rí k nim nap­rík­lad fun­kcia od­de­le­nia a ob­no­ve­nia ka­riet, kto­rá v prí­pa­de zly­ha­nia pri­po­je­nia pri jed­nej kar­te nep­re­ru­ší spo­je­nie so strán­ka­mi fun­gu­jú­ci­mi na tých os­tat­ných. Ak dôj­de k neo­ča­ká­va­nej po­ruc­he, kto­rá spô­so­bí vy­pnu­tie preh­lia­da­ča, má­te po zno­vuot­vo­re­ní mož­nosť ob­no­viť si pred­chád­za­jú­cu re­lá­ciu. Za­ují­ma­vé je aj rie­še­nie, ako IE 9 zob­ra­zu­je ak­tuál­nu ad­re­su strán­ky. Tá je sí­ce vy­pí­sa­ná ce­lá, no zvý­raz­ne­ná je len do­mé­na, na kto­rej sa strán­ka nac­hád­za. Ofar­bo­va­nie tej­to čas­ti vý­raz­ne spreh­ľad­ňu­je ce­lé po­le s ad­re­sou a umož­ňu­je po­uží­va­te­ľo­vi rých­lo zis­tiť, na akom server­i sa vlas­tne nac­hád­za. Mic­ro­soft sa im­ple­men­tá­ciou tej­to fun­kcie sna­žil zvý­šiť aj bez­peč­nosť preh­ľa­dá­va­nia.

Zná­me prob­lé­my
Ako to už bý­va zvy­kom, kaž­dá no­vá ap­li­ká­cia ob­sa­hu­je nie­koľ­ko ne­dos­tat­kov, kto­ré sa však zvy­čaj­ne da­jú ľah­ko od­strá­niť. Vý­nim­kou nie je ani IE 9. Hneď pr­vým z nich je do­po­siaľ chý­ba­jú­ca po­dpo­ra Flash. Spo­loč­nosť Ado­be to­tiž eš­te nes­tih­la prip­ra­viť ver­ziu Flash Playera, kto­rá by bo­la kom­pa­ti­bil­ná s tým­to preh­lia­da­čom. Na od­strá­ne­nie uve­de­né­ho ne­dos­tat­ku exis­tu­jú hneď dve rie­še­nia. Pr­vé op­ra­vu­je sí­ce len po­ze­ra­nie vi­deí na youtu­be.com, no na za­čia­tok ur­či­te po­sta­čí. Na je­ho sfun­kčne­nie sta­čí nav­ští­viť strán­ku http://www.youtu­be.com/html5 a nás­led­ne ak­ti­vo­vať skú­šob­nú ver­ziu vi­deí vo for­má­te HTML 5. Ne­mu­sí­te sa obá­vať, že vi­deá stra­tia na kva­li­te. HTML 5 ich do­ká­že zob­ra­ziť na vy­so­kej úrov­ni. Ak si však chce­te pre­ze­rať Flash aj na iných strán­kach, bu­de­te si mu­sieť stiah­nuť expe­ri­men­tál­nu ver­ziu Flash Playera. Tá je dos­tup­ná v tzv. pre­view ver­zii na strán­ke http://labs.ado­be.com/downloads/flashplayer10.html. Tá­to ver­zia do­po­siaľ ne­bo­la ofi­ciál­ne vy­da­ná a je za­tiaľ len v tes­to­va­cej pre­vád­zke. V niek­to­rých prí­pa­doch te­da mô­že­te na­ra­ziť na prob­lé­my pri zob­ra­zo­va­ní. Ďal­šia chy­ba je nes­práv­ne zob­ra­zo­va­nie niek­to­rých strá­nok. Mô­že­te to­tiž na­ra­ziť na webo­vú strán­ku, kto­rá nie je kom­pa­ti­bil­ná s IE 9 a zob­ra­zu­je sa len ako zhluk textu s roz­hád­za­ný­mi ob­ráz­ka­mi a pod. V ta­kom­to prí­pa­de sta­čí, ak za­pne­te re­žim kom­pa­ti­bil­né­ho zob­ra­ze­nia. Ten náj­de­te v ok­ne s ad­re­sou hneď ved­ľa vy­hľa­dá­va­nia. Niek­to­rí po­uží­va­te­lia za­zna­me­na­li prob­lé­my s tla­čou strán­ky. Tie mô­žu vznik­núť v prí­pa­de, že va­ša gra­fic­ká kar­ta ne­pod­po­ru­je har­dvé­ro­vú ak­ce­le­rá­ciu. Vy­tla­če­ný do­ku­ment mô­že po­tom ob­sa­ho­vať iné far­by či vy­ka­zo­vať rôz­ne nez­rov­na­los­ti v po­rov­na­ní so zob­ra­ze­ním na mo­ni­to­re. V prí­pa­de, že ste ta­ké­to prob­lé­my za­zna­me­na­li, je ne­vyh­nut­né zme­niť nas­ta­ve­nie prog­ra­mu a po­užiť sof­tvé­ro­vé vy­kres­ľo­va­nie na­mies­to vy­kres­ľo­va­nia po­mo­cou GPU. To­to nas­ta­ve­nie náj­de­te v po­lož­ke Inter­net Op­tions > Ad­van­ced v ka­te­gó­rii Ac­ce­le­ra­ted grap­hics. Ne­za­bud­ni­te, že na ap­li­ko­va­nie toh­to nas­ta­ve­nia tre­ba reš­tar­to­vať preh­lia­dač.

Zá­ver
Inter­ne­te Explo­rer 9 pri­ná­ša mno­hé ino­vá­cie a te­raz je na úrov­ni kon­ku­ren­cie. Op­ro­ti pred­chád­za­jú­cej ver­zii je tu vi­di­teľ­né nie­koľ­ko­ná­sob­né zlep­še­nie vý­ko­nu. Za­ují­ma­vé sú aj rôz­ne no­vin­ky v ob­las­ti bez­peč­nos­ti, kto­ré účin­ne chrá­nia va­še súk­ro­mie. V tej­to ob­las­ti po­va­žu­je­me IE9 za ab­so­lút­nu špič­ku. Ce­lý preh­lia­dač je po­ňa­tý mi­ni­ma­lis­tic­ky a po­uží­va­te­ľa ne­zahl­cu­je zby­toč­ný­mi pa­nel­mi. Chy­bič­kou je za­tiaľ nie kom­plet­ná po­dpo­ra mo­der­ných webo­vých štan­dar­dov. Vcel­ku je však IE9 veľ­ké zlep­še­nie a je­ho po­uží­va­nie od­po­rú­ča­me hlav­ne v zá­uj­me bez­peč­nos­ti.

Ďal­šie in­for­má­cie o prog­ra­me Inter­net Explo­rer 9 ako aj sa­mot­ný in­šta­lač­ný sú­bor, náj­de­te na strán­ke http://win­dows.mic­ro­soft.com/sk-SK/inter­net-explo­rer/pro­ducts/ie/ho­me.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter