PCR: Seriál: Používame Microsoft Office 2010

Microsoft Office Web Apps.jpg V tej­to čas­ti si uká­že­me dos­tup­nosť pok­ro­či­lej­ších nás­tro­jov, kto­ré sa da­jú pou­žiť, aj keď má­te z prog­ra­mo­va­nia len mi­ni­mál­ne zna­los­ti.

Vpraxi oce­ní­te jed­not­ný vzhľad pr­vkov pri vy­tvá­ra­ní for­mu­lá­ra do­taz­ní­ka, ako to uka­zu­je náš prík­lad. Sa­moz­rej­me, vy­uži­tiu sa me­dze nek­la­dú. Keď­že prís­tup k dá­tam od­kiaľ­koľ­vek je dnes v kur­ze, poz­re­li sme sa aj na prog­ram Mic­ro­soft One­No­te, kto­rý sprís­tup­ní poz­nám­ko­vé blo­ky aj bez rôz­nych server­ov­ých slu­žieb zo stra­ny pou­ží­va­te­ľa. Ukáž­ko­vé vi­deo náj­de­te na na­šom DVD RE­VUE. Od­po­rú­ča­me po­zrieť si naj­mä vi­deo uka­zu­jú­ce ma­ni­pu­lá­ciu s ak­tív­ny­mi pr­vka­mi pri tvor­be for­mu­lá­rov.

Prá­ca s for­mu­lár­mi
Pou­ží­va­nie prog­ra­mu Mic­ro­soft Word nie je len o „pa­sív­nom“ texte. Ten­to edi­tor sa dá vy­užiť aj na pok­ro­či­lej­šie čin­nos­ti, kto­rých vy­uži­tie prí­de v kan­ce­lá­rii vhod, pri­čom nie je zlo­ži­té nau­čiť sa ak­tív­ne pr­vky. For­mu­lá­ro­vé pr­vky po­nú­ka­jú ideál­ny spô­sob, ako si zjed­no­du­šiť zber úda­jov pri do­taz­ní­koch ale­bo iných pro­jek­toch. Ak pot­re­bu­je­te na vý­stu­pe tla­če­nú ale­bo elek­tro­nic­kú for­mu bez ak­tív­ne­ho od­os­la­nia, je pou­ži­tie špe­ciál­nych nás­tro­jov eš­te jed­no­duch­šie.

Naj­prv tre­ba za­pnúť kar­tu Vý­vo­jár. Klik­ni­te kde­koľ­vek na tla­čid­lá (nie na ak­tív­ne pr­vky, ako je nap­rík­lad zob­ra­ze­nie štý­lov) na pá­se ka­riet pra­vým tla­čid­lom a vy­ber­te mož­nosť Pris­pô­so­biť pás s nás­troj­mi. V ok­ne sú zob­ra­ze­né dva zoz­na­my. Ten vpra­vo ob­sa­hu­je aj po­lož­ku Vý­vo­jár, kto­rú mu­sí­te za­škr­tnúť. V tom­to prí­pa­de sú pre nás pot­reb­né Ov­lá­da­cie pr­vky. V sek­cii ov­lá­da­cích pr­vkov sú tla­čid­lá na zob­ra­ze­nie v re­ži­me návr­hu. Stla­če­ním sa prep­ne ce­lý do­ku­ment do re­ži­mu, kde sa da­jú pr­vky pris­pô­so­bo­vať (tla­čid­lo Vlas­tnos­ti).

Nap­rík­lad na návrh do­taz­ní­ka bu­de tre­ba ur­či­te pou­žiť za­škr­tá­va­cie po­líč­ko, vy­brať však mô­že­me aj po­le na vý­ber dá­tu­mu, texto­vé po­le a roz­ba­ľo­va­cí zoz­nam.

Z hľa­dis­ka for­má­to­va­nia po­dlie­ha­jú pr­vky rov­na­kým prin­cí­pom ako pri vkla­da­ní ob­ráz­ka ale­bo bež­né­ho textu. Ich po­zí­cia sa pris­pô­so­bu­je ta­bu­lá­to­rom. Pri tvor­be for­mu­lá­ra sa sí­ce mô­že­te poh­rať s ta­bu­lá­tor­mi, naj­jed­no­duch­šia ces­ta je však vkla­dať ich to ta­buľ­ky a po­tom vy­ma­zať jej vi­di­teľ­né orá­mo­va­nie. Pri všet­kých ob­jek­toch ur­či­te za­škr­tni­te voľ­bu, aby ich ne­bo­lo mož­né vy­ma­zať, inak sa aj pri vy­pnu­tom re­ži­me návr­hu bu­de dať s pr­vkom ma­ni­pu­lo­vať a pou­ží­va­te­lia ich mô­žu omy­lom vy­ma­zať ale­bo pre­mies­tniť po­dob­ne ako iné tex­ty ale­bo ob­jek­ty na stra­ne do­ku­men­tu. Vy­pl­ne­ný for­mu­lár sa dá vy­tla­čiť a bu­de vy­ze­rať ako bež­ný vy­pl­ne­ný do­taz­ník. Net­re­ba sa obá­vať vo­dia­cich zna­kov pri ak­tív­nych pr­vkoch.

Texto­vé po­le
Pr­vok na vkla­da­nie texto­vé­ho po­ľa je dos­tup­ný v dvoch ver­ziách – jed­na je ur­če­ná na bež­ný ne­for­má­to­va­ný text (ho­ci vý­sled­ný for­mát sa dá pris­pô­so­biť štý­lom textu z po­nu­ky štý­lov prog­ra­mu Word) a dru­há na for­má­to­va­ný text. Ten je kom­pa­ti­bil­ný s for­má­to­va­ním RTF. Vo vlas­tnos­tiach sa dá nas­ta­viť po­vo­le­nie kon­cov riad­kov. Tú­to mož­nosť od­po­rú­ča­me vo všeo­bec­nos­ti po­vo­liť, aby sa dal text od­de­ľo­vať do via­ce­rých riad­kov.

Za­škr­tá­va­cie po­líč­ko
To­to je v na­šom prí­pa­de ab­so­lút­ne zá­klad­ný pr­vok. Slú­ži na vý­ber vo­lieb a ho­dí sa vte­dy, ak prip­ra­vu­je­te do­taz­ník s via­ce­rý­mi mož­nos­ťa­mi, kto­ré sa ne­bu­dú nav­zá­jom vy­lu­čo­vať. Špe­cia­li­tou je mož­nosť navr­hnúť vlast­ný znak za­škr­tnu­tia. Vy­uži­jú sa zna­ky zo súp­ra­vy fon­tov a vý­ber sa reali­zu­je cez ma­pu zna­kov po­dob­ne ako pri vkla­da­ní aké­ho­koľ­vek sym­bo­lu. Dob­re bu­de ur­či­te vy­ze­rať aj znak zo súp­ra­vy Win­gdings.

Ka­len­dár
To­to po­le je vhod­né na ma­nuál­ne vkla­da­nie dá­tu­mu. Ke­by ste pot­re­bo­va­li mať dá­tum vy­pl­ne­nia do­taz­ní­ka za­kaž­dým aj bez vy­pĺňa­nia zo stra­ny pou­ží­va­te­ľa, od­po­rú­ča­me ak­tív­ne po­le. Tre­ba zvo­liť kar­tu Vlo­žiť – Dá­tum a čas a po zob­ra­ze­ní di­aló­go­vé­ho ok­na od­po­rú­ča­me za­škr­tnúť voľ­bu Ak­tua­li­zo­vať auto­ma­tic­ky.

Cal.jpg
Vlas­tnos­ti ov­lá­da­cie­ho pr­vku Ka­len­dár

Roz­ba­ľo­va­cí zoz­nam
Ak chce­te pri vy­pĺňa­ní úda­jov zís­kať jed­not­nú for­mu od­po­ve­dí ale­bo ich vy­me­dziť len na ur­či­té mož­nos­ti, je roz­ba­ľo­va­cí zoz­nam správ­ny pr­vok. Vo vlas­tnos­tiach ob­jek­tu vop­red prip­ra­ví­te mož­nos­ti na vý­ber a pou­ží­va­teľ len zvo­lí prís­luš­nú od­po­veď.

Vý­be­ro­vé tla­čid­lo
To­to je tak tro­chu neš­ťast­ný prek­lad pr­vku Ac­ti­veX Ra­dio­But­ton, kto­rý prog­ra­má­to­ri veľ­mi dob­re poz­na­jú. Slú­ži na vý­ber jed­nej z nie­koľ­kých mož­nos­tí. Po klik­nu­tí na tla­čid­lo Vlas­tnos­ti sa zob­ra­zia pok­ro­či­lé vlas­tnos­ti z roz­hra­nia Vi­sual Ba­sic. Pod­stat­né je však to, že tie­to vý­be­ro­vé tla­čid­lá tre­ba pri­dá­vať do sku­pín. Inak by sa sta­lo, že všet­ky tla­čid­lá v jed­nom do­ku­men­te by ma­li mož­nosť vý­be­ru me­dzi se­bou a ne­bo­lo by mož­né vy­tvo­riť ďal­šie voľ­by, nap­rík­lad pri ďal­ších otáz­kach. V zoz­na­me vlas­tnos­tí tre­ba do pa­ra­met­ra Group­Na­me vpí­sať ná­zov, nap­rík­lad Otaz­ka2, a tak­to ozna­čiť aj ďal­šie vý­be­ro­vé tla­čid­lá. V prí­pa­de, že ich je v do­ku­men­te viac a via­žu sa na ďal­šiu otáz­ku, tre­ba zvo­liť iný ná­zov. Po­tom sa bu­de dať me­dzi ni­mi pre­pí­nať v rám­ci da­nej sku­pi­ny.

Properties.jpg
Pok­ro­či­lé vlas­tnos­ti ov­lá­da­cie­ho pr­vku Ac­ti­veX s náz­vom Op­tion­But­ton – na vy­tvá­ra­nie sku­pín tre­ba za­dať ná­zov, tak ako uka­zu­je ob­rá­zok

Zdie­ľa­me poz­nám­ko­vý blok
Prog­ram One­No­te je vý­bor­ný prog­ram na vy­tvá­ra­nie vlas­tných poz­ná­mok. No ob­čas ne­má­me k dis­po­zí­cii svoj po­čí­tač, a pre­to je vhod­né mať svo­je poz­nám­ky aj on-li­ne. Zá­kla­dom je vy­tvo­riť zdie­ľa­ný poz­nám­ko­vý blok. Net­re­ba sa obá­vať stra­ty súk­ro­mia, le­bo zdie­ľa­ným sa sta­ne, až keď nas­ta­ví­me prís­tu­po­vé prá­va pre iných pou­ží­va­te­ľov ale­bo zve­rej­ní­me inter­ne­to­vú ad­re­su blo­ku.

Z po­nu­ky Sú­bor zvo­lí­me mož­nosť No­vé a zob­ra­zí sa zoz­nam slu­žieb, kde sa dá vy­tvo­riť no­vý blok, štan­dar­dne v po­čí­ta­či vo vy­bra­nom ad­re­sá­ri v pou­ží­va­teľ­ských do­ku­men­toch. Pre nás je dô­le­ži­tá pr­vá mož­nosť s náz­vom Web. Pred jej pou­ži­tím bu­de tre­ba za­dať prih­la­so­va­cie úda­je do služ­by Win­dows Li­ve SkyD­ri­ve. Po za­da­ní prih­la­so­va­cie­ho me­na a hes­la sa zob­ra­zia všet­ky prie­čin­ky ob­siah­nu­té na tej­to služ­be. V dru­hom bo­de tre­ba za­dať ná­zov blo­ku a v tre­ťom vy­brať zo zob­ra­ze­ných ad­re­sá­rov. Ak eš­te ne­má­te vy­slo­ve­ne ad­re­sár Of­fi­ce, od­po­rú­ča­me za­lo­žiť no­vý na uk­la­da­nie do­ku­men­tov vy­tvo­re­ných na spo­mí­na­nej lo­ka­li­te.

OneNote.jpg
Sil­ná strán­ka je mož­nosť pra­co­vať s One­No­te pria­mo cez webo­vý pre­hlia­dač – ak vy­tvá­ra­te poz­nám­ko­vé blo­ky, od­po­rú­ča­me ich vy­tvo­riť pria­mo on-li­ne, pos­ta­rá­te sa tak o zá­lo­hu a prís­tup aj bez pou­ži­tia vlas­tné­ho po­čí­ta­ča

Pri prá­ci s One­No­te sta­čí stla­čiť klá­ve­sy Shift + F9 a vy­ko­ná sa syn­chro­ni­zá­cia na server­i. Keď sa prih­lá­si­te do služ­by Win­dows Li­ve, uvi­dí­te rov­na­ký blok a mô­že­te ho up­ra­vo­vať po­dob­ne ako pri bež­nom prog­ra­me v po­čí­ta­či.

Zdroj: PCR RedakciaOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter