Bezpečnosť na Facebooku

Facebook_Email.png Fa­ce­book je naj­roz­ší­re­nej­šia so­ciál­na sieť s vy­še 500 mi­lión­mi pou­ží­va­te­ľov z ce­lé­ho sve­ta. Pri ta­kom­to ob­rov­skom poč­te ľu­dí sa me­dzi ni­mi náj­du aj ta­kí, kto­rí ne­ma­jú naj­lep­šie úmys­ly. V tom­to člán­ku prib­lí­ži­me rôz­ne ne­ka­lé čin­nos­ti, s kto­rý­mi sa mô­že­te stret­núť, a po­ra­dí­me, ako sa pro­ti nim brá­niť.

Hes­lo
Hes­lo je zá­klad bez­peč­nos­ti, sto­jí v pr­vej lí­nii a brá­ni vás pred útok­mi. Je­ho tvor­be te­da tre­ba ve­no­vať chví­ľu ča­su. Asi naj­lep­ší spô­sob bu­de pou­žiť je­den z ge­ne­rá­to­rov, kto­ré sa na­chá­dza­jú na inter­ne­te. Náj­de­te ich nap­rík­lad na strán­kach http://stron­gpasswor­dge­ne­ra­tor.com/, http://www.pctools.com/gui­des/ password/ či http://www.free­passwor­dge­ne­ra­tor.com/. Niek­to­ré z nich umož­ňu­jú do­kon­ca zvo­liť, aké zna­ky chce­te v hes­le mať. Ďal­šia pod­stat­ná vlas­tnosť je je­ho dĺžka. Tá by ma­la byť mi­ni­mál­ne 6 zna­kov, op­ti­mum je však 8 až 10. Väč­ši­na od­bor­ní­kov ta­kis­to od­po­rú­ča me­niť hes­lo mi­ni­mál­ne kaž­dý me­siac. Naj­lep­ší kom­pro­mis me­dzi bez­peč­nos­ťou a za­pa­mä­ta­teľ­nos­ťou je nap­rík­lad 10-zna­ko­vé hes­lo, kto­ré bu­de ob­sa­ho­vať ma­lé a veľ­ké pís­me­ná a čís­la. Nás­led­ne ho mô­že­te pou­ží­vať na všet­ky mož­né úč­ty od e-mai­lu až po Fa­ce­book, no zá­ro­veň ho kaž­dý me­siac me­niť. Áno, je tu is­té ri­zi­ko, že po­kiaľ sa vám niek­to na­bú­ra do e-mai­lu, mô­že sa dos­tať aj k os­tat­ným dô­le­ži­tým úč­tom. No tre­ba uz­nať, že za­pa­mä­ta­nie si po­vedz­me 10 he­siel od rôz­nych úč­tov s dĺžkou as­poň 10 zna­kov, kto­ré sú zá­ro­veň pra­vi­del­ne me­ne­né, je pri­naj­men­šom ná­roč­né. Hes­lo by ne­ma­lo ob­sa­ho­vať va­še me­no, dá­tum na­ro­de­nia, byd­lis­ko ani iné ľah­ko zís­ka­teľ­né úda­je.

sukromie.jpg
Nas­ta­ve­niam súk­ro­mia tre­ba ve­no­vať as­poň chví­ľu ča­su

Nas­ta­ve­nia súk­ro­mia
Ďal­šiu z pod­stat­ných zlo­žiek sta­ra­jú­cich sa o bez­peč­nosť pou­ží­va­te­ľov na Fa­ce­boo­ku tvo­ria nas­ta­ve­nia súk­ro­mia. Tie umož­ňu­jú ob­me­dziť prís­tup k váš­mu pro­fi­lu, nás­ten­ke, fot­kám a iným úda­jom. Sú roz­de­le­né do troch hlav­ných ka­te­gó­rií: va­mi zdie­ľa­né po­lož­ky, ve­ci, kto­ré o vás zdie­ľa­jú os­tat­ní, a kon­tak­tné in­for­má­cie. K dis­po­zí­cii sú šty­ri dru­hy nas­ta­ve­nia – pr­vý z nich umož­ní prís­tup len va­šim pria­te­ľom, dru­hý aj pria­te­ľom va­šich pria­te­ľov, tre­tí všet­kým a štvr­tý sa dá pris­pô­so­biť. Mô­že­te si te­da zvo­liť kon­krét­ne oso­by, kto­rým prís­tup za­ká­že­te. Ok­rem va­šich prís­pev­kov, úda­jov o ro­di­ne, ži­vo­to­pi­su a dá­tu­mu na­ro­de­nia mô­že­te up­ra­viť nas­ta­ve­nia aj rôz­nym ďal­ším zó­nam. Ak sa vám nech­ce pod­rob­ne všet­ko up­ra­vo­vať, je tu mož­nosť zvo­liť od­po­rú­ča­né nas­ta­ve­nia, vy­tvo­re­né Fa­ce­boo­kom. Tie sú však pod­ľa náš­ho ná­zo­ru tro­cha „jem­né“ a zby­toč­ne o vás od­ha­ľu­jú ve­ľa úda­jov. Skôr by sme vám od­po­rú­ča­li zob­ra­ziť pre všet­kých maximál­ne ad­re­su va­šej webo­vej strán­ky (ak ne­ja­kú má­te) a pre­zýv­ku na IM, v niek­to­rých prí­pa­doch eš­te mož­no e-mai­lo­vú ad­re­su. Os­tat­né ve­ci si už mô­že­te up­ra­viť pod­ľa svo­jich že­la­ní. Od­po­rú­ča­me zve­rej­niť ta­ké úda­je, ako je dá­tum na­ro­de­nia, mo­bil­ný te­le­fón, ad­re­sa, len pre pria­te­ľov. Tie­to úda­je sú už cit­li­vé a ľah­ko by sa moh­li zneu­žiť. V tom­to sme­re pos­ky­tu­je Fa­ce­book po­mer­ne dob­rú ochra­nu pre mla­dis­tvých. Všet­kým ľu­ďom, kto­rí eš­te ne­dovŕši­li vek 18 ro­kov, to­tiž ob­me­dzu­je prís­tup len pre pria­te­ľov ich pria­te­ľov, a to aj v prí­pa­de, že v ich nas­ta­ve­niach vy­bra­li mož­nosť Všet­ci. Ta­kis­to sa ich pro­fi­ly ne­zob­ra­zu­jú vo vý­sled­koch ve­rej­ných vy­hľa­dá­va­ní. V nas­ta­ve­niach súk­ro­mia náj­de­te aj zoz­nam blo­ko­va­ných pou­ží­va­te­ľov. Tu mô­že­te jed­no­du­cho za­blo­ko­vať všet­ku ko­mu­ni­ká­ciu so zvo­le­nou oso­bou na zá­kla­de jej e-mai­lu či me­na, prí­pad­ne blo­ko­vať poz­ván­ky na uda­los­ti či od rôz­nych ap­li­ká­cií. Hneď v spod­nej čas­ti náj­de­te zoz­nam všet­kých blo­ko­va­ných po­lo­žiek.

helpfacebook.jpg
Bez­peč­nos­ti je ve­no­va­ná aj jed­na ce­lá té­ma Cen­tra po­mo­ci, kto­ré náj­de­te na Fa­ce­boo­ku

Ap­li­ká­cie
Ap­li­ká­cie mô­žu byť uži­toč­ný a zá­bav­ný nás­troj, no mô­žu slú­žiť aj na ší­re­nie spa­mu či iné pod­vod­né čin­nos­ti. Na Fa­ce­boo­ku sú roz­ší­re­né rôz­ne for­my. Niek­to­ré ma­jú po­do­bu zá­bav­ných hier, iné za­se vy­stu­pu­jú ako rôz­ne tes­ty a pod. Za­hl­tiť nás­ten­ku vám mô­že kto­rý­koľ­vek druh – pri hrách v po­do­be rôz­nych poz­vá­nok, žia­dos­tí, prí­pad­ne dar­če­kov, kto­ré vám po­sie­la­jú os­tat­ní pou­ží­va­te­lia. Tie však nes­lú­žia ako rek­la­ma, sú skôr ot­rav­né ako ne­bez­peč­né. Hor­šie to je v prí­pa­de spo­mí­na­ných tes­tov. Niek­to­rí pou­ží­va­te­lia (zvy­čaj­ne mla­dis­tví) to­tiž tú­žia po tom, aby im jed­no­du­chý po­čí­ta­čo­vý al­go­rit­mus vy­po­čí­tal napr. ich ak­tuál­nu úro­veň šťas­tia. Pri­tom však úpl­ne bez roz­mys­le­nia klik­nú na po­líč­ko Po­vo­liť a dá­va­jú tým ap­li­ká­cii rôz­ne mož­nos­ti. Tá si mô­že vy­pý­tať prís­tup do rôz­nych ob­las­tí, je pre ňu te­da jed­no­du­ché dos­tať sa na va­šu nás­ten­ku, k va­šim in­for­má­ciám či do­kon­ca pris­pie­vať pra­vi­del­ne na nás­ten­ku. Áno, prá­ve klik­nu­tím na ma­lé tla­čid­lo Po­vo­liť jej dá­va­te prís­tup k tým­to úda­jom. Ak sa ta­kých­to „tes­tov“ naz­bie­ra viac, hneď mô­že byť kom­plet­ne za­hl­te­ná nás­ten­ka. Vždy si pre­čí­taj­te ce­lú strán­ku, kde si ich od vás ap­li­ká­cia vy­ža­du­je. Ak ste už zo­pár ta­kým­to pod­vod­ným ap­li­ká­ciám na­le­te­li, ne­zú­faj­te. Vždy je tu mož­nosť od­ob­rať im všet­ky prá­va a vy­ma­zať ich z váš­ho zoz­na­mu. K ich nas­ta­ve­niam sa dos­ta­ne­te pros­tred­níc­tvom nas­ta­ve­ní súk­ro­mia a nás­led­ne klik­nu­tím na po­lož­ku Up­ra­viť nas­ta­ve­nia ap­li­ká­cií, kto­ré pou­ží­va­te. Tu náj­de­te aj zo­pár iných mož­nos­tí up­ra­vu­jú­cich prís­tup ap­li­ká­cií k váš­mu úč­tu. Ve­nuj­te im chvíľ­ku po­zor­nos­ti.

Strán­ky a sku­pi­ny
Ako is­te vie­te, Fa­ce­book dis­po­nu­je aj mož­nos­ťou vy­tvá­rať strán­ky a sku­pi­ny, kto­ré zdru­žu­jú ľu­dí s rov­na­ký­mi zá­uj­ma­mi či ná­zor­mi. No aj pri vstu­pe do nich si tre­ba dá­vať po­zor, mô­žu byť ta­kis­to zneu­ži­té, a to naj­mä na rek­lam­né úče­ly. Ak­tuál­nym tren­dom je vy­tvá­ra­nie strá­nok, kto­ré sľu­bu­jú rôz­ne fot­ky či vi­deá s ce­leb­ri­ta­mi. Naj­čas­tej­šie sa tu na­chá­dza­jú údaj­né škan­da­lóz­ne ma­te­riá­ly. Len­že je tu je­den há­čik, všet­ky tie­to ob­ráz­ky a vi­deá sa vám zob­ra­zia až po tom, čo klik­ne­te na Pá­či sa mi to a poz­ve­te aj všet­kých va­šich pria­te­ľov. V žiad­nom prí­pa­de tým­to strán­kam ne­ver­te. Vo väč­ši­ne prí­pa­dov ide o pod­vo­dy, kto­ré žiad­ne ta­ké­to ma­te­riá­ly neob­sa­hu­jú a ne­zob­ra­zia ani po tom, čo spl­ní­te všet­ky pod­mien­ky. Sa­moz­rej­me, ok­rem spo­mí­na­ných hro­zieb exis­tu­jú aj mno­hé iné. Asi naj­zá­važ­nej­šie je ro­zo­sie­la­nie vý­hraž­ných či iných ne­bez­peč­ných správ. Naj­oh­ro­ze­nej­šiu sku­pi­nu pri­tom tvo­ria de­ti. Skú­se­ný pod­vod­ník s ni­mi do­ká­že jed­no­du­cho ma­ni­pu­lo­vať. Mô­že ich tak pri­nú­tiť až k osob­né­mu stret­nu­tiu. Pre­to je veľ­mi dô­le­ži­té, aby ro­di­čia kon­tro­lo­va­li úč­ty svo­jich de­tí as­poň do do­siah­nu­tia ur­či­té­ho ve­ku.

Zdroj: PCR RedakciaOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter