PCR: Test internetových prehliadačov

Ilustračné foto V do­be čo­raz rých­lej­šie­ho a spo­ľah­li­vej­šie­ho inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia je už v niek­to­rých prí­pa­doch zby­toč­né roz­li­šo­vať roz­die­ly v je­ho vý­ko­ne. Stá­le čas­tej­šie sa roz­ví­ja­jú no­vé zob­ra­zo­va­cie tech­no­ló­gie webo­vých strá­nok, gra­fic­ké pr­vky, mož­nos­ti vý­stav­by a jad­ra zob­ra­zo­va­nia strá­nok. Pre­to je dô­le­ži­tá správ­na voľ­ba to­ho pra­vé­ho, vý­kon­né­ho a kom­pa­ti­bil­né­ho inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča, kto­rý zvlá­da rých­lo a spo­ľah­li­vo zob­ra­zo­vať inter­ne­to­vý ob­sah a pos­ky­tu­je efek­tív­nu prá­cu s ním. V re­dak­cii PC RE­VUE sme sa te­da roz­hod­li po­núk­nuť vám preh­ľad naj­zná­mej­ších a naj­vý­kon­nej­ších inter­ne­to­vých pre­hlia­da­čov.

Ako sme tes­to­va­li?
Náš test pre­bie­hal pod 64-bi­to­vým ope­rač­ným sys­té­mom Mic­ro­soft Win­dows 7 a s pro­ce­so­rom AMD Phe­nom 9550 Quad-Co­re 2,2 GHz, 4 GB RAM s tak­to­va­ním 800 MHz a gra­fi­kou NVI­DIA Ge­For­ce 9500 GT 512 MB. Test po­zos­tá­val zo šies­tich čas­tí, za­me­ra­ných na Ja­vaS­cript. Ve­no­va­li sme sa ren­de­ro­va­niu špe­ci­fic­kých pr­vkov HTML ob­sa­hu strá­nok na dis­ku a vý­ko­nu pre­hlia­da­ča pre so­ciál­ne sie­te – vy­hľa­dá­va­nie, zob­ra­ze­nie, ko­mu­ni­ká­cia. Poz­re­li sme sa aj na gra­fic­ký vý­kon pre­hlia­da­ča s dopl­nko­vou zob­ra­zo­va­cou tech­no­ló­giou Can­vas za pou­ži­tia exter­ných plug-in pr­vkov. Za­ují­mal nás aj vý­kon pre­no­su dát jed­not­li­vých pre­hlia­da­čov, ope­rá­cie DOM pre­bie­ha­jú­ce pri vý­stav­be dy­na­mic­kých strá­nok a na­ko­niec sme sa za­me­ra­li na zob­ra­zo­va­nie textu.

Vý­sled­ky sa pri tom­to tes­te mô­žu od­li­šo­vať v zá­vis­los­ti od har­dvé­ro­vej kon­fi­gu­rá­cie váš­ho PC, je­ho cel­ko­vé­ho vý­ko­nu, ak­tuál­nos­ti jed­not­li­vých dopl­nkov a v ko­neč­nom dôs­led­ku aj ver­zie inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča a rých­los­ti inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia. Pri tes­te sme ob­me­dzi­li os­tat­né ak­cie po­čí­ta­ča na mi­ni­mum, mi­ni­ma­li­zo­va­li sme vy­uži­tie inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia na naj­dô­le­ži­tej­šie pro­ce­sy a v ok­ne kon­krét­ne­ho tes­to­va­né­ho inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča sme spus­ti­li test na strán­ke http://clients.fu­tu­re­mark.com/pea­ce­kee­per/in­dex.ac­tion. Pok­ra­čo­va­li sme ďal­ším po­rov­ná­va­cím tes­tom so za­me­ra­ním na bez­peč­nosť jed­not­li­vých pre­hlia­da­čov zo strán­ky http://www.wadin­gers.com/de­mos/sam­ples.htm. Tu sme zis­ťo­va­li prip­ra­ve­nosť pre­hlia­da­čov na za­chy­tá­va­nie ne­žia­du­ce­ho sof­tvé­ru a po­doz­ri­vých strá­nok. V ta­buľ­ke vám pri­ná­ša­me aj vý­sled­ky tes­tu NSS Labs, za­me­ra­né­ho na bez­peč­nosť inter­ne­to­vých pre­hlia­da­čov. Na­ko­niec sme na po­rov­na­nie siah­li aj po tes­toch, kto­ré sa ob­ja­vi­li pri uve­de­ní pre­hlia­da­ča Mic­ro­soft Inter­net Explo­rer 9 a sú za­me­ra­né na ove­re­nie gra­fic­ké­ho vý­ko­nu, mož­nos­ti pre­no­su dát ale­bo rých­los­ti zob­ra­ze­nia v no­vých for­má­toch tvor­by webu.

Ope­ra 10.63
Pro­jekt Ope­ra vo ver­zii 10 vzbu­dil pred ča­som zá­ujem pou­ží­va­te­ľov inter­ne­tu a dl­ho­do­bo sa umies­tňu­je na pop­red­ných mies­tach v poč­te pou­ží­va­te­ľov. Ope­ra pos­ky­tu­je kom­for­tné sur­fo­va­nie po inter­ne­te, svo­ji­mi dopl­nka­mi, ako je Tur­bo Boost, zrý­chľu­je prá­cu s inter­ne­tom. Je sta­bil­ná aj pri väč­šom množ­stve ot­vo­re­ných okien ale­bo sťa­ho­va­ných sú­bo­rov, kto­ré ra­dí do po­ra­dia a vo vy­ššej ver­zii pos­ky­tu­je množ­stvo vy­ni­ka­jú­cich nás­tro­jov na prá­cu s inter­ne­tom. Srd­cia fa­nú­ši­kov si zís­ka­la aj ver­zia­mi pre mo­bil­né te­le­fó­ny pod­po­ru­jú­ce Ja­vu (Ope­ra mi­ni 5.1), Sym­bian S60 ale­bo An­droid (Ope­ra Mo­bi­le 10.1).
http://www.ope­ra.com/

Ope­ra 11.00.1111
Vo ver­zii Ope­ra 11 sme sa v po­rov­na­ní s ver­ziou 10 ne­doč­ka­li extra ino­va­tív­nych pr­vkov. Prá­ca s inter­ne­to­vým pre­hlia­da­čom sa však sta­la sta­bil­nej­šou a rých­lej­šou v po­rov­na­ní so star­šou ver­ziou. Ope­ra vo ver­zii 11 má všet­ky pred­pok­la­dy roz­ší­riť ra­dy svo­jich pou­ží­va­te­ľov a upev­niť si tak vy­ni­ka­jú­ce pos­ta­ve­nie na tr­hu. V na­šich tes­toch Ope­ra 11 ob­sa­dzo­va­la pop­red­né po­zí­cie, no bez­peč­nosť pre­hlia­da­ča ale­bo prip­ra­ve­nosť v oboch ver­ziách na HTML 5 ale­bo Can­vas je skôr prie­mer­ná. Ur­či­te ju však od­po­rú­ča­me vy­skú­šať.
http://www.ope­ra.com/

Mo­zil­la Fi­re­fox 3.6.13
Mo­zil­lu Fi­re­fox pou­ží­va­te­ľom inter­ne­tu zrej­me net­re­ba pred­sta­vo­vať. V pries­ku­moch pou­ží­va­nos­ti sa dl­ho­do­bo dr­ží na pop­red­ných prieč­kach a bol to pr­vý inter­ne­to­vý pre­hlia­dač, kto­rý zo­sa­dil z tró­nu Inter­net Explo­rer. Vý­sled­ky v oboch tes­toch tej­to sta­bil­nej ver­zie nás však prek­va­pi­li, keď­že ver­zia 3.6 sa umies­tni­la v spod­nej po­lo­vi­ci ta­buľ­ky.
http://www.mo­zil­la-euro­pe.org/sk/fi­re­fox/

Mo­zil­la Fi­re­fox 4.0 Be­ta7
Ver­zia Mo­zil­la Fi­re­fox 4.0 v po­rov­na­ní s ver­ziou 3.6 pos­ky­to­va­la evi­den­tne lep­ší vý­kon, prá­ca s ňou nám pri­nies­la zrý­chle­nie a zlep­še­nie zob­ra­zo­va­nia strá­nok. No po­dob­ne ako ver­zia 3.6 za­os­tá­va v bez­peč­nos­ti a iden­ti­fi­ko­va­ní ne­bez­peč­ných strá­nok. Fi­re­fox 4.0 je však jed­noz­nač­ne vy­ni­ka­jú­ce al­ter­na­tí­va k Inter­net Explo­re­ru. V po­rov­na­ní s pred­chá­dza­jú­cou ver­ziou si pou­ží­va­teľ mu­sí zvyk­núť na no­vé gra­fic­ké us­po­ria­da­nie a umies­tne­nie jed­not­li­vých mož­nos­tí. Gra­fic­kým di­zaj­nom nám pri­po­mí­na­la Ope­ru 10. Ho­ci cel­ko­vým skó­re sa tiež umies­tni­la v dru­hej po­lo­vi­ci tes­tu, roz­hod­ne ju od­po­rú­ča­me vy­skú­šať.
http://www.mo­zil­la.com/sk/fi­re­fox/be­ta/

Goog­le Chro­me 8.0.552.244
Goog­le sa ve­nu­je vo vir­tuál­nom sve­te nie­koľ­kým pro­jek­tom a zdá sa, že všet­ko, do čo­ho sa pus­tí, je od­sú­de­né na ús­pech. Po­dob­ne je to aj pri pre­hlia­da­či Goog­le Chro­me, kto­rý uz­rel svet­lo sve­ta len pred nie­koľ­ký­mi me­siac­mi a už svo­jím vý­ko­nom ob­sa­dzu­je pop­red­né prieč­ky v tes­te inter­ne­to­vých pre­hlia­da­čov. Jed­no­du­chos­ťou a množ­stvom spo­je­ných slu­žieb sa Chro­me dos­tal do po­ve­do­mia aj množ­stva pou­ží­va­te­ľov, kto­rí sa spo­loč­nos­ti Goog­le od­me­ňu­jú čo­raz roz­ší­re­nej­ším pou­ží­va­ním jej pre­hlia­da­ča. Vy­so­ké skó­re v na­šom tes­te v pre­no­se dát a gra­fic­kom zob­ra­ze­ní strá­nok pod Ja­vaS­crip­tom pred­po­ve­dá to­mu­to pre­hlia­da­ču skve­lú bu­dúc­nosť. Chro­me má však čo do­há­ňať v ob­las­ti bez­peč­nos­ti.
http://www.goog­le.com/chro­me?hl=sk

Flock 3.5.0.4568
Inter­ne­to­vý pre­hlia­dač Flock sa za­ra­ďu­je me­dzi open sour­ce pre­hlia­da­če pod pro­jek­tom Chro­mium, pre­to sa na pril­ože­nom ob­ráz­ku tes­tov ob­ja­vu­je pod ozna­če­ním Chro­me 7.0.517.440 a pat­rí do sku­pi­ny od spo­loč­nos­ti Goog­le. Na je­ho vý­vo­ji pra­cu­je množ­stvo vý­vo­já­rov z ce­lé­ho sve­ta, tak ako je to nap­rík­lad aj pri Mo­zil­la Fi­re­fox. Sa­moz­rej­mé je je­ho pria­me pre­po­je­nie s naj­zná­mej­ší­mi so­ciál­ny­mi sie­ťa­mi. Vý­sled­ky tes­tu uka­zu­jú jas­né pop­red­né umies­tne­nie toh­to pre­hlia­da­ča vo všet­kých ka­te­gó­riách pod Ja­vaS­crip­tom. Bez­peč­nosť a no­vé pr­vky sú však preň skôr nez­ná­ma ob­lasť.
http://www.flock.com/

Os­tat­né tes­to­va­né pre­hlia­da­če náj­de­te v ak­tuál­nom čís­le PC Re­vue:
Inter­net Explo­rer 8.0
Inter­net Explo­rer 9.0 Be­ta
Sa­fa­ri 5.0.3
Maxthon 3.0.19.1200

V ce­lom člán­ku náj­de­te aj ta­buľ­ky:
Vý­sled­ky tes­to­va­nia vý­ko­nu rôz­nych pre­hlia­da­čov inter­ne­tu
Vý­sled­ky re­dak­čné­ho tes­tu bez­peč­nos­ti, ne­zá­vis­lý test NSS Labs, rých­losť a reak­cia pri gra­fic­kých pr­vkoch pre­hlia­da­nia webu 


Kom­plet­nú ver­ziu člán­ku náj­de­te v ak­tuál­nom, feb­ruáro­vom vy­da­ní PC RE­VUE >>

Galéria k článku:

Zdroj: PCR RedakciaOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter