PCR: Fotorámček ako ideálny darček

Di­gi­tál­ne fo­to­rám­če­ky sú tu už nie­koľ­ko ro­kov a ide o za­ují­ma­vé roz­ší­re­nie di­gi­tál­nej do­mác­nos­ti. Je prav­da, že fo­tog­ra­fie sa da­jú bez prob­lé­mov po­ze­rať na no­te­boo­ku ale­bo aj na TV pri­jí­ma­či, ale na dru­hej stra­ne tie­to rám­če­ky sú vhod­né ako de­ko­rá­cia a fo­tog­ra­fie sa mô­žu zob­ra­zo­vať v rôz­nych inter­va­loch a me­niť s pre­cho­do­vý­mi efek­tmi. Po­ze­ra­nie fo­tiek je vďa­ka to­mu tro­chu za­ují­ma­vej­šie. Ideál­nym dopl­nkom sa stá­va­jú nap­rík­lad pri ro­din­nej uda­los­ti – sta­čí vlo­žiť kľúč USB ale­bo pa­mä­ťo­vú kar­tu s fot­ka­mi a pre­ze­ra­nie sa mô­že za­čať. Má to však aj svo­je ús­ka­lia, a ako sme moh­li z tes­tu rám­če­kov zis­tiť, na ce­ne až tak ne­zá­le­ží. Áno, za vy­ššiu ce­nu mô­že­te dos­tať viac fun­kcií, väč­šie roz­lí­še­nie dis­ple­ja, no na to, aby rám­ček vy­tvo­ril idyl­ku pri pre­ze­ra­ní fo­tog­ra­fií na os­la­ve, tre­ba viac.

Čo si vší­mať
Pr­vé, čo­mu mu­sí­me ve­no­vať po­zor­nosť, je veľ­kosť dis­ple­ja a je­ho roz­lí­še­nie. Mi­ni­mum by ma­lo byť 800 × 600 pixelov, inak ne­bu­dú fot­ky úpl­ne os­tro zob­ra­ze­né a na­vy­še pod­ľa roz­me­ru uh­lo­prieč­ky bu­de vid­no pri bliž­šom poh­ľa­de aj ras­ter dis­ple­ja. Ďal­šia dô­le­ži­tá vlas­tnosť je in­teg­ro­va­ný aku­mu­lá­tor. Bež­ne ho rám­če­ky ne­ma­jú, ide skôr o vý­nim­ku. Bu­de ho te­da tre­ba na­pá­jať nie­len pri pre­hlia­da­ní fo­tiek, ale aj pri bež­nom pou­ží­va­ní na sto­le, nap­rík­lad vo fun­kcii ho­dín či ka­len­dá­ra. Ak si pred­sta­vu­je­te, že rám­ček po­čas ro­din­nej uda­los­ti bu­de­te pri pre­ze­ra­ní fo­tog­ra­fií dr­žať v ru­kách, bez vlas­tné­ho na­pá­ja­nia na to rad­šej za­bud­ni­te a po­lož­te os­tat­ným no­te­book na ko­le­ná. Na­pá­ja­cie káb­le sú dl­hé prib­liž­ne 1 me­ter, čo roz­hod­ne sta­čí od zá­suv­ky po stôl ale­bo noč­ný sto­lík. K fo­tog­ra­fiám mô­že hrať aj sprie­vod­ná hud­ba, ale príl­iš kva­lit­ný zvuk si neu­ži­je­te, veď to ani nie je pri­már­na úlo­ha fo­to­rám­če­kov. Iná si­tuácia je pri po­ze­ra­ní fil­mov. Ak vám nep­re­ká­ža slab­šie oz­vu­če­nie, aj mo­no­fón­ny rep­ro­duk­tor prí­de vhod, ve­ľa mo­de­lov má na­vy­še aj vý­stup na slú­chad­lá. Všet­ky rá­mi­ky pod­po­ru­jú pa­mä­ťo­vé kar­ty SD, MMC a MS, čo po­va­žu­je­me za dos­ta­toč­né. K dis­po­zí­cii je aj port USB a port mi­niUSB na pre­po­je­nie s po­čí­ta­čom po­va­žu­je­me skôr za vý­ho­du ako ne­vyh­nut­nosť. Z no­te­boo­ku ľah­ko pre­su­nie­te fot­ky na pa­mä­ťo­vú kar­tu. Inter­ná pa­mäť sa pri jed­not­li­vých mo­de­loch lí­ši a niek­to­ré rám­če­ky v na­šom tes­te ju vô­bec ne­ma­li, iné za­ča­li na 16 MB. To­to prak­tic­ky tiež ne­bu­de pot­reb­né, keď­že kar­ty SDHC nie sú vô­bec dra­hé. Nap­rík­lad za 4 GB kar­tu štan­dar­dné­ho roz­me­ru Se­cu­re Di­gi­tal za­pla­tí­te zhru­ba 8 eur. Ako prís­lu­šen­stvo ur­či­te oce­ní­te di­aľ­ko­vý ov­lá­dač, kto­rý umož­ní jed­no­du­cho prep­núť z re­ži­mu fo­tiek nap­rík­lad na ho­di­ny, ka­len­dár či vi­deo. Pok­ro­či­lej­šie mo­de­ly ma­jú aj di­gi­tál­ny TV pri­jí­mač ale­bo gra­vi­tač­ný sen­zor na auto­ma­tic­ké prep­nu­tie na re­žim portrét.

In­ten­so Me­dia­De­sig­ner
Ten­to de­sať­pal­co­vý rám­ček pos­ky­tu­je zá­klad­né mož­nos­ti na pre­ze­ra­nie a preh­rá­va­nie mul­ti­me­diál­ne­ho ob­sa­hu. Roz­lí­še­nie 1024 × 768 pixelov po­va­žu­je­me v tej­to ce­no­vej re­lá­cii za pri­me­ra­né, ob­ráz­ky ale­bo preh­rá­va­né vi­deo na ta­kom­to dis­ple­ji ne­vy­ze­ra­jú zle. Ov­lá­da­nie rie­ši súp­ra­va tla­či­diel na za­dnej stra­ne. Dosť ťaž­ko sa s ni­mi ma­ni­pu­lu­je, keď­že ne­vi­dí­te pria­mo na dis­plej. Bez prob­lé­mu však všet­ky tla­čid­lá za­stú­pi di­aľ­ko­vý ov­lá­dač. V zá­klad­nej vý­ba­ve je 2 GB inter­ná pa­mäť, čo pod­ľa nás pl­ne pos­ta­ču­je, naj­mä ak vez­me­me do úva­hy prí­tom­nosť roz­hra­nia USB Host na pri­po­je­nie exter­ných pa­mä­ťo­vých za­ria­de­ní a čí­tač­ku ka­riet s pod­po­rou SDHC. Rám­ček je z plas­tu, ale je pev­ný a di­zaj­no­vo ne­pô­so­bí ru­ši­vo, tak­že bu­de pre mno­hých uni­ver­zál­ny. Rep­ro­duk­tor je nao­zaj len dopl­nko­vý a pos­ta­ču­je na zá­klad­né oz­vu­če­nie fo­top­re­zen­tá­cie. Je tu pod­po­ra hu­dob­ných for­má­tov aj for­má­tov vi­dea. Bež­né fil­my však nep­reh­rá­te, ús­pech sme ma­li so sú­bor­mi skon­ver­to­va­ný­mi pre pre­nos­né preh­rá­va­če. Na­čí­ta­nie fo­tog­ra­fií do ma­ti­ce tr­vá tro­chu dlh­šie, pri bež­nom pre­hlia­da­ní v re­ži­me na ce­lý dis­plej sme ne­zaz­na­me­na­li žiad­ne spo­ma­le­nie, a to ani v ob­las­ti ply­nu­los­ti pre­cho­do­vých efek­tov. K dis­po­zí­cii je aj ka­len­dár a zob­ra­ze­nie ča­su, v oboch prí­pa­doch aj s me­nia­ci­mi sa fo­tog­ra­fia­mi.

Hod­no­te­nie:
+ Vzhľad, ce­na
- Fil­my tre­ba skon­ver­to­vať, po­mal­šie zob­ra­zo­va­nie ob­ráz­kov v re­ži­me in­dexu

Ce­na: 104,59 EUR
Za­po­ži­čal: AGEM Com­pu­ters

In­ten­so Pho­toAn­gel
Ce­no­vo veľ­mi pri­ja­teľ­ný fo­to­rám­ček za­uj­me pou­ží­va­te­ľov, kto­rí chcú mať v obý­vač­ke ale­bo iz­be nie­čo extra, no ne­vy­ža­du­jú úpl­ne špič­ko­vý pro­dukt. Osem­pal­co­vý dis­plej má roz­lí­še­nie 800 × 600 pixelov a pos­ky­tu­je pri­ja­teľ­nú veľ­kosť ob­ra­zu. Ten sí­ce ne­má na­tív­ny po­mer strán 16:9, ale dá sa do toh­to zob­ra­ze­nia prep­núť. Vy­ho­to­ve­nie v bie­lej far­be ne­pô­so­bí ru­ši­vo, ide o lesk­lý a pev­ný plast, pri­čom je tu me­nej od­les­kov oko­lia ako pri čier­nom rá­me. Ov­lá­da­nie je na za­dnej stra­ne, rov­na­ko aj slot na pa­mä­ťo­vé kar­ty a port USB. Vzhľa­dom na ab­sen­ciu in­teg­ro­va­nej ba­té­rie je pot­reb­né rá­mik neus­tá­le na­pá­jať. V ce­ne sa od­zr­kad­li­la nie­len veľ­kosť dis­ple­ja, ale aj pod­po­ra for­má­tov. S tým­to za­ria­de­ním si po­zrie­te len fo­tog­ra­fie. Je však rých­lej­šie ako ďal­ší tes­to­va­ný mo­del In­ten­so Me­dia­De­sig­ner a ta­kis­to sa nám viac pá­či­lo ov­lá­da­nie a rých­losť roz­hra­nia. Ne­chý­ba ka­len­dár ale­bo ho­di­ny, žiaľ, v prí­pa­de ho­dín už bez zob­ra­zo­va­nia ob­ráz­kov. Na vý­ber je nie­koľ­ko re­ži­mov ich tran­sfor­má­cie, zvo­liť si mô­že­te aj rých­losť zob­ra­zo­va­nia a spô­sob up­ra­ve­nia na dis­plej. Ak sú ob­ráz­ky pri­veľ­ké ale­bo ma­jú iný po­mer strán, za­ria­de­nie si ich up­ra­ví pod­ľa nas­ta­ve­nia. Ďal­šia dopl­nko­vá fun­kcia je ča­so­vač na za­pnu­tie ale­bo vy­pnu­tie rá­mi­ka, nas­ta­viť sa dá nap­rík­lad na ví­kend, od pon­del­ka do piat­ka ale­bo na iné dni.

Hod­no­te­nie:
+ Vý­bor­ná ce­na, nas­ta­ve­nie za­pnu­tia a vy­pnu­tia
- Len zá­klad­né fun­kcie na pre­ze­ra­nie ob­ráz­kov

Ce­na: 60,21 EUR
Za­po­ži­čal: AGEM Com­pu­ters

Os­tat­né tes­to­va­né fo­to­rám­če­ky náj­de­te v ak­tuál­nom feb­ruáro­vom čís­le PC Re­vue:
Ha­ma Di­gi­tal Pho­to Fra­me DVB-T
Ag­fa Pho­toF­ra­me mo­Vee Touch (AF7088MT)
Ha­ma DPF + Weat­her Sta­tion

V ce­lom člán­ku náj­de­te aj ta­buľ­ku:
Po­rov­na­nie tech­nic­kých pa­ra­met­rov fo­to­rám­če­kov


Kom­plet­nú ver­ziu člán­ku náj­de­te v ak­tuál­nom, feb­ruáro­vom vy­da­ní PC RE­VUE >>

Galéria k článku:

Zdroj: PCR Redakcia


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter