Android je literárne označenie umelo vytvorenej bytosti na biologickej báze. Jej poslaním je správať sa, pracovať, prípadne myslieť ako človek.

PCR: Anatómia Androidu

An­droid je li­te­rár­ne ozna­če­nie ume­lo vy­tvo­re­nej by­tos­ti na bi­olo­gic­kej bá­ze. Jej po­sla­ním je sprá­vať sa, pra­co­vať, prí­pad­ne mys­lieť ako člo­vek. Mo­bil­né te­le­fó­ny, tab­le­ty a naj­nov­šie aj net­boo­ky s ar­chi­tek­tú­rou x86, kto­ré vy­uží­va­jú rov­no­men­ný ope­rač­ný sys­tém, ma­jú k tej­to mé­te eš­te ďa­le­ko, no jed­noz­nač­ne sa hlá­sia o slo­vo. Po­uží­va­teľ­ské roz­hra­nie je jed­no­duc­hé a in­tui­tív­ne. Keď nie­ko­mu po­ži­čia­va­me te­le­fón ale­bo tab­let, väč­ši­nou mu (po­dob­ne ako pri kon­ku­ren­čnej plat­for­me iP­ho­ne/iPad) sta­čí len uká­zať, ako sa „od­om­kne“, a na zvy­šok prí­de sám. Po ča­se nás mož­no za­čne za­ují­mať, ako je to or­ga­ni­zo­va­né vnút­ri, kde sú mul­ti­mé­diá, ap­li­ká­cie, ako by sme vy­uži­li te­le­fón ale­bo tab­let napl­no. Prá­ve pre­to sa s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid oboz­ná­mi­me po­drob­nej­šie.

His­tó­ria zá­kus­kov
Ne­boj­te sa, nad­pis je správ­ny, tla­čo­vé­ho škriat­ka má­me na­te­raz v re­dak­cii pod kon­tro­lou. Jed­not­li­vé ver­zie ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid ma­jú ok­rem čí­sel­né­ho ozna­če­nia aj kó­do­vé zna­če­nia v po­do­be náz­vov zá­kus­ku.

An­droid 1.5 Cup­ca­ke (ma­lý muf­fin v ko­šíč­ku so šľa­hač­kou) – po­dpo­ra vi­dea z YouTu­be a ob­ráz­kov z Pi­ca­sy, umies­tňo­va­nie wid­ge­tov na do­má­cu ob­ra­zov­ku, ani­má­cia prec­ho­dov med­zi ob­ra­zov­ka­mi...
An­droid 1.6 Do­nut (šiš­ka s ot­vo­rom) – zlep­še­ný Mar­ket, prá­ca s via­ce­rý­mi sú­bor­mi, uni­ver­zál­ny vy­hľa­dá­vač, zdo­ko­na­le­né hla­so­vé vy­hľa­dá­va­nie
An­droid 2.0/2.1 Ec­lair (po­dl­ho­vas­tý zá­ku­sok s pl­nkou a čo­ko­lá­dou navr­chu) – no­vý di­zajn po­uží­va­teľ­ské­ho pros­tre­dia, op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu, po­dpo­ra Mic­ro­soft Exchan­ge a Goog­le Maps 3.x, Li­ve Wallpa­pers
An­droid 2.2 Froyo (šľa­hač­ko­vý špic ob­lo­že­ný ovo­cím) – no­vé po­uží­va­teľ­ské pros­tre­die a webo­vý preh­lia­dač s op­ti­ma­li­zá­ciou Ja­vaS­crip­tu, po­dpo­ra Flash 10, mož­nosť in­šta­lo­vať ap­li­ká­cie aj na pa­mä­ťo­vú kar­tu, zlep­še­né zá­lo­ho­va­nie, mo­dem USB, 3D ga­lé­ria a zdie­ľa­nie kon­tak­tov cez Blue­tooth
An­droid 2.3 Gin­gerbread (per­ník) – po­dpo­ra via­ce­rých fo­toa­pa­rá­tov, ko­mu­ni­ká­cia aj cez NFC (Near Field Com­mu­ni­ca­tions), po­dpo­ra ďal­ších ty­pov sen­zo­rov (gy­ros­kop, ba­ro­me­ter...), zlep­še­né sťa­ho­va­nie veľ­kých sú­bo­rov
An­droid 3.0 Ho­ney­comb (me­do­vý plást)– prip­ra­vo­va­ná ver­zia pre tab­le­ty

O dy­na­mic­kom vý­vo­ji An­droi­du sved­čí aj to, že med­zi jed­not­li­vý­mi ver­zia­mi je od­stup len pár me­sia­cov. Naj­viac prís­tro­jov u nás v sú­čas­nos­ti vy­uží­va ver­ziu Ec­lair. Pre za­ují­ma­vosť, úpl­ne pr­vá ver­zia An­droi­du 1.0, kto­rá nie je veľ­miš zná­ma, ma­la ozna­če­nie App­le Pie.

Pit­va An­droi­du
Tak ako le­ká­ri ma­jú pri skú­ma­ní člo­ve­ka k dis­po­zí­cii je­ho ana­to­mic­ký ob­raz, ana­ló­giou ta­ké­ho­to ob­ra­zu pri IT za­ria­de­ní je sché­ma ar­chi­tek­tú­ry. Po­ďme sa na ňu let­mo po­zrieť. Zá­klad­ný pi­lier ar­chi­tek­tú­ry An­droi­du je Li­nux Ker­nel, te­da jad­ro po­pu­lár­ne­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu Li­nux. To slú­ži na pria­mu inter­ak­ciu s har­dvé­rom mo­bil­né­ho za­ria­de­nia, čím za­bez­pe­ču­je úpl­nú abstrak­ciu od har­dvé­ru pre vy­ššie vrstvy. Má na sta­ros­ti sprá­vu pa­mä­te, pro­ce­sov, zá­klad­nú sie­ťo­vú vrstvu a ov­lá­da­če. Na tej­to úrov­ni je im­ple­men­to­va­né aj za­bez­pe­če­nie sys­té­mu, sprá­va na­pá­ja­nia, zá­klad­ná gra­fi­ka. Ov­lá­dač pre GSM za­bez­pe­ču­je fun­kcie te­le­fó­nu. Po­dľa har­dvé­ro­vej kon­fi­gu­rá­cie sú na tej­to úrov­ni ak­tív­ne mo­du­ly Blue­tooth, ED­GE, 3G, Wi-Fi roz­hra­nia na ko­mu­ni­ká­ciu a vo­li­teľ­né mo­du­ly pre fo­toa­pa­rát, GPS, kom­pas a ak­ce­le­ro­me­ter.

Nad jad­rom je súp­ra­va kniž­níc, kto­ré za­bez­pe­ču­jú prís­tup ap­li­ká­cií k rôz­nym kom­po­nen­tom sys­té­mu An­droid. Na tej­to úrov­ni sú im­ple­men­to­va­né kniž­ni­ce mé­dií, gra­fic­ké 2D a 3D kniž­ni­ce, pri­čom 3D kniž­ni­ce vy­uží­va­jú po­dpo­ru OpenGL ES 1.0 s vo­li­teľ­nou mož­nos­ťou vy­uži­tia gra­fic­kých ak­ce­le­rá­to­rov. Ap­li­ká­cie mô­žu pre svo­ju inter­nú po­tre­bu vy­uží­vať in­teg­ro­va­ný preh­lia­dač webo­vé­ho ob­sa­hu na bá­ze open sour­ce Web­Kit en­gi­ne. To­to ren­de­ro­va­cie jad­ro vy­uží­va aj Sa­fa­ri na iP­ho­ne a preh­lia­da­če No­kie. Da­ta­bá­zo­vý en­gi­ne SQLi­te ria­di štruk­tú­ro­va­né úlo­žis­ko úda­jov.

An­droid Run­ti­me ob­sa­hu­je súp­ra­vu zá­klad­ných kniž­níc. Kaž­dá ap­li­ká­cia An­droid je sa­mos­tat­ný pro­ces vy­uží­va­jú­ci vlas­tnú in­štan­ciu vir­tuál­ne­ho stro­ja Dal­vik. Ten za­bez­pe­ču­je beh spus­ti­teľ­ných sú­bo­rov s prí­po­nou (. Dex). Dal­vik je op­ti­ma­li­zo­va­ný pre mo­bil­né za­ria­de­nie, to zna­me­ná ob­med­ze­né mož­nos­ti na­pá­ja­nia, men­šiu pa­mäť a pod. Sú­čas­ne mô­že bež­ať viac in­štan­cií vir­tuál­ne­ho stro­ja.

Ap­li­kač­ný fra­mework ob­sa­hu­je ob­jek­ty na tvor­bu po­uží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia a ap­li­kač­nej lo­gi­ky. Na naj­vyš­šej úrov­ni ar­chi­tek­tú­ry ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid sú ap­li­ká­cie, nap­rík­lad prog­ram na po­sie­la­nie správ, na­vi­gá­ciu, ka­len­dár, zoz­nam kon­tak­tov a po­dob­ne. Ap­li­ká­cie sa pí­šu v prog­ra­mo­va­com ja­zy­ku Ja­va. 


Kom­plet­nú ver­ziu člán­ku náj­de­te v ak­tuál­nom, feb­ruáro­vom vy­da­ní PC RE­VUE >>

Galéria k článku:

Zdroj: PCR Redakcia


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter