V našej sérii článkov Komponenty počítača pod drobnohľadom sa postupne venujeme jednotlivým súčastiam počítača

PCR: Počítačový zdroj

V na­šej sé­rii člán­kov Kom­po­nen­ty po­čí­ta­ča pod drob­noh­ľa­dom sa po­stup­ne ve­nu­je­me jed­not­li­vým sú­čas­tiam po­čí­ta­ča a pred­sta­vu­je­me ich prin­cíp fun­go­va­nia a čas­ti, z kto­rých sa skla­da­jú. Po de­tail­nom po­hľa­de na vlas­tnos­ti a sú­čas­ti zá­klad­nej dos­ky, gra­fic­kej kar­ty a pev­né­ho dis­ku dá­va­me te­raz pries­tor tak troc­hu preh­lia­da­né­mu pra­can­to­vi na po­za­dí. Je ním po­čí­ta­čo­vý zdroj, kto­ré­ho úlo­hou je na­pá­jať elek­tric­kou ener­giou os­tat­ný har­dvér a bez kto­ré­ho by bol po­čí­tač len mĺkvou a ne­čin­nou skrin­kou. Mno­ho po­uží­va­te­ľov mu cel­kom nes­práv­ne pri vý­be­re ne­ve­nu­je veľ­kú po­zor­nosť, pri­čom tá­to ned­ban­li­vosť má v bu­dúc­nos­ti čas­to za nás­le­dok množ­stvo prob­lé­mov. V tom­to člán­ku sa te­da po­zrie­me na to, ako sa od se­ba jed­not­li­vé zdro­je od­li­šu­jú, ako zá­so­bu­jú ener­giou jed­not­li­vé kom­po­nen­ty, a aj na to, na čo si tre­ba pri ná­ku­pe dá­vať po­zor.

Po­čí­ta­čo­vý zdroj je zdro­jom elek­tric­kej ener­gie pre jed­not­li­vé kom­po­nen­ty vnút­ri po­čí­ta­ča. Je to je­den zo zá­klad­ných sta­veb­ných ka­me­ňov PC, pri­čom sa po­die­ľa na je­ho sta­bi­li­te, hluč­nos­ti, roz­ší­ri­teľ­nos­ti a od­vo­de tep­la. Je­ho prio­rit­ná fun­kcia je zme­na strie­da­vé­ho na­pä­tia od­obe­ra­né­ho z elek­tric­kej sie­te na jed­nos­mer­né na­pä­tie po­sky­to­va­né jed­not­li­vým kom­po­nen­tom. V prí­pa­de Slo­ven­skej re­pub­li­ky je to po­dob­ne ako vo väč­ši­ne os­tat­ných štá­tov Euró­py, Ázie a Af­ri­ky 230 V s frek­ven­ciou 50 Hz. V po­stso­viet­skych kra­ji­nách a väč­ši­ne štá­tov bý­va­lej Ju­hos­lá­vie je tá­to hod­no­ta na úrov­ni 220 V, kto­rá sa do 90. ro­kov mi­nu­lé­ho sto­ro­čia po­uží­va­la aj u nás. Vý­raz­ne od­liš­ná je tá­to hod­no­ta v prí­pa­de štá­tov Se­ver­nej a Stred­nej Ame­ri­ky, kde je štan­dar­dom na­pä­tie 115 až 127 V s frek­ven­ciou 60 Hz. Niek­to­ré zdro­je dis­po­nu­jú pre­pí­na­čom, kto­rý med­zi tý­mi­to nor­ma­mi pre­pí­na, tie bez ne­ho však čas­to fun­gu­jú v oboch dru­hoch sie­tí bez prob­lé­mov. Ako sme už spo­me­nu­li, zdroj spra­cú­va na­pä­tie z elek­tric­kej sie­te a pre­mie­ňa ho na jed­nos­mer­né, pri­čom vý­stu­pom je nie­koľ­ko ve­tiev pre 3,3 V, 5 V a 12 V. Vet­vy sú nás­led­ne po­uži­té na na­pá­ja­nie zá­klad­nej dos­ky, gra­fic­kých ka­riet, pev­ných dis­kov a mec­ha­ník, pri­čom prá­ve zá­klad­ná dos­ka na­pä­tie nás­led­ne me­ní na na­pá­ja­nie pro­ce­so­ra, kar­ty v roz­ši­ru­jú­cich slo­toch a iných pri­po­je­ných sú­čas­tí (napr. po­rty USB). Se­kun­dár­na úlo­ha zdro­ja je po­die­ľa­nie sa na vý­me­ne vzduc­hu vnút­ri skrin­ky. Konštruk­čne je pris­pô­so­be­ný tak, aby pri chla­de­ní svo­jich sú­čas­tí na­sá­val vzduch z po­čí­ta­ča a cez svo­je út­ro­by ho vy­fu­ko­val sme­rom von zo skrin­ky. Vzduch tak stá­le v skrin­ke prú­di na­mies­to to­ho, aby stál a jed­nos­taj sa zoh­rie­val. Tá­to čin­nosť zdro­ja však nie je ne­vyh­nut­ná. Naj­mä drah­šie mo­de­ly skri­niek, kto­ré dis­po­nu­jú vlas­tnou sché­mou cir­ku­lá­cie vzduc­hu, za­bez­pe­če­nou dopl­nko­vý­mi chla­dič­mi, s je­ho účas­ťou vô­bec ne­po­čí­ta­jú a od­de­ľu­jú ho v zá­uj­me je­ho vlas­tné­ho chla­de­nia mi­mo os­tat­ných kom­po­nen­tov.

Von­kaj­šia konštruk­cia a form fac­tor
Veľ­kosť zdro­ja je sta­no­ve­ná nor­mou ATX, kto­rá sa ok­rem ne­ho za­obe­rá štan­dar­di­zá­ciou roz­me­rov zá­klad­ných do­siek a skri­niek po­čí­ta­ča. Zdroj a zá­klad­né dos­ky ATX tak bez prob­lé­mov na­mon­tu­je­te do všet­kých skri­niek ATX, pri­čom ot­vo­ry na skrut­ky bu­dú vzá­jom­ne lí­co­vať a umož­nia pri­pev­ne­nie kom­po­nen­tov. V zá­klad­nej po­do­be má zdroj tvar kvád­ra s roz­mer­mi 86 × 150 × 140 mm. Po­dob­ne ako v prí­pa­de zá­klad­ných do­siek však mož­no náj­sť aj špe­ciál­ne men­šie va­rian­ty na po­uži­tie v ma­lých po­čí­ta­čoch HTPC. Von­kaj­ší plášť zdro­ja je naj­čas­tej­šie vy­tvo­re­ný z po­zin­ko­va­né­ho plec­hu, pri­čom je na cir­ku­lá­ciu vzduc­hu per­fo­ro­va­ný z dvoch ale­bo troch strán. Je­ho za­dná ste­na je vi­di­teľ­ná zvon­ku skrin­ky a tvo­rí tak časť jej ob­vo­do­vej konštruk­cie. Na hor­nej hra­ne za­dnej čas­ti zdro­ja náj­de­te vo vzdia­le­nos­ti 6 mm od pra­vé­ho a ľa­vé­ho ok­ra­ja ot­vor na umies­tne­nie úc­hyt­nej skrut­ky. Na dol­nej hra­ne vľa­vo je ot­vor po­su­nu­tý o 10 mm vy­ššie, kým na pra­vej dol­nej hra­ne, nao­pak, o 24 mm do­ľa­va. Ho­ci je zdroj uc­hy­te­ný skrut­ka­mi iba na jed­nej svo­jej stra­ne, oby­čaj­ne je je­ho po­lo­ha dos­ta­toč­ne sta­bi­li­zo­va­ná voľ­ným le­ža­ním na jed­nej ale­bo dvoch ko­ľaj­nič­kách vo vnú­tor­nej konštruk­cii skrin­ky.

Na za­dnej stra­ne ok­rem per­fo­rá­cie a ot­vo­rov na skrut­ky náj­de­te aj ko­nek­tor ty­pu IEC C14 nae vstup z elek­tric­kej sie­te. Ide o typ ko­nek­to­ra s tro­ji­tou obdĺžni­ko­vou vid­li­cou, kto­rý je ok­rem po­čí­ta­čo­vých zdro­jov zná­my nap­rík­lad aj z mo­ni­to­rov, niek­to­rých tla­čiar­ní a zá­lož­ných na­pá­ja­cích jed­no­tiek. V mi­nu­los­ti bý­va­li na zdro­joch dva ta­ké­to ko­nek­to­ry, pri­čom dru­hý bol v opač­nom gar­de a slú­žil na pri­po­je­nie na­pá­ja­cie­ho káb­la mo­ni­to­ra. To­to rie­še­nie sa však už mno­ho ro­kov ne­pou­ží­va a dnes sú mo­ni­to­ry na­pá­ja­né pria­mo z elek­tric­kej zá­suv­ky. Nao­pak, to, čo v mi­nu­los­ti čas­to ne­bý­va­lo zvy­kom, je vy­pí­nač, kto­rý je dnes už bež­nou sú­čas­ťou zdro­ja. Po­mo­cou ne­ho mož­no zdroj od­po­jiť od sie­te bez to­ho, aby bo­lo ne­vyh­nut­né od­ob­rať ká­bel. Ide o jed­no­duc­hý pre­pí­nač na po­lo­hy za­pnu­tý/vy­pnu­tý, kto­rý bý­va v prí­pa­de drah­ších zdro­jov ob­čas aj po­dsvie­te­ný di­ódou. Po­kiaľ je zdroj vy­mon­to­va­ný ale­bo sa po­ze­rá­te do ot­vo­re­nej skrin­ky, na opač­nej stra­ne op­ro­ti za­dné­mu pa­ne­lu náj­de­te vy­ve­de­nú ka­be­láž. Na pra­vej stra­ne zdro­ja sme­rom k vám je pri ot­vo­re­nej boč­ni­ci umies­tne­ná eti­ke­ta. Na nej je uve­de­ný vý­rob­ca a mo­del zdro­ja, je­ho udá­va­ný vý­kon, sé­rio­vé čís­lo, štát­ne a med­zi­ná­rod­né nor­my, kto­ré spĺňa, a nie­koľ­ko bez­peč­nos­tných va­ro­va­ní.

Špe­ci­fi­ká­cie, nor­my a vý­kon
Nor­ma ATX bo­la sta­no­ve­ná v ro­ku 1995 a de­fi­no­va­la zá­klad­né vlas­tnos­ti po­čí­ta­čo­vých zdro­jov. Jej pred­chod­com bo­la nor­ma AT, a po­kiaľ si na ňu eš­te spo­mí­na­te, prav­de­po­dob­ne sa vám vy­ba­ví nap­rík­lad ne­vyh­nut­nosť har­dvé­ro­vé­ho vy­pí­na­nia (ope­rač­ný sys­tém ozná­mil, že po­čí­tač je prip­ra­ve­ný na vy­pnu­tie, a nás­led­ne ste ho vy­pli pre­pí­na­čom po­wer na pred­nej stra­ne skrin­ky). Jed­na zo zá­klad­ných vlas­tnos­tí nor­my ATX bo­la te­da aj úp­ra­va kon­cep­cie tak, aby bo­la prip­ra­ve­ná na sof­tvé­ro­vé za­pí­na­nie a vy­pí­na­nie. Zdro­je ATX pre­to ma­jú tri zá­klad­né sta­vy čin­nos­ti: za­pnu­tý (všet­ky na­pä­ťo­vé ok­ru­hy fun­gu­jú ), vy­pnu­tý (tre­ba prep­núť vy­pí­nač na za­dnej stra­ne ale­bo od­po­jiť ká­bel) a stav po­ho­to­vos­ti. Po­ho­to­vost­ný re­žim je vy­vo­la­ný ope­rač­ným sys­té­mom sof­tvé­ro­vo pri vy­pnu­tí po­čí­ta­ča ale­bo tla­čid­lom na pred­nej stra­ne skrin­ky. V tom­to vy­čká­va­com re­ži­me zdroj na­pá­ja zá­klad­nú dos­ku udr­žia­va­cím na­pä­tím 5 V (ten­to pin ko­nek­to­ra sa ozna­ču­je ako 5 Vsb) a po­čí­tač je tak prip­ra­ve­ný na za­pnu­tie stla­če­ním tla­čid­la ale­bo iný­mi za­de­fi­no­va­ný­mi prí­kaz­mi (napr. sig­nál zo sie­te či ča­so­vač). Ok­rem po­ho­to­vos­tné­ho pa­ra­met­ra nor­ma ATX za­de­fi­no­va­la aj fi­nál­ne roz­me­ry zdro­ja, vzdia­le­nos­ti upev­ňo­va­cích ot­vo­rov a aj ty­py vý­stup­ných ko­nek­to­rov, pri­čom zá­klad­ný­mi pred­sta­vi­teľ­mi bo­li v za­čiat­koch 20-pi­no­vý na­pá­ja­cí ko­nek­tor zá­klad­nej dos­ky a štvor­pi­no­vé ko­nek­to­ry na na­pá­ja­nie pe­ri­fé­rií. V ro­ku 2000, krát­ko pred príc­ho­dom pr­vých pro­ce­so­rov In­tel Pen­tium 4, bo­la špe­ci­fi­ká­cia up­ra­ve­ná do po­do­by ATX12V, kto­rá vy­ho­vo­va­la no­vým po­žia­dav­kám ener­ge­tic­ky ná­roč­nej­ších CPU. Na­pá­ja­cie sús­ta­vy na zá­klad­ných dos­kách pre­to v oko­lí pro­ce­so­ra zmo­hut­ne­li a na­mies­to 5 V vstu­pu z hlav­né­ho ko­nek­to­ra dos­ta­li vlast­ný 4-pi­no­vý 12 V ko­nek­tor, kto­rý sa za­pá­jal už sa­mos­tat­ne. Po­čas nas­tá­va­jú­cich ro­kov sa nor­ma po­stup­ne mi­no­rit­ne mo­der­ni­zo­va­la, pri­čom vý­raz­nej­šia zme­na priš­la až v ro­ku 2003, keď sa uvied­la špe­ci­fi­ká­cia ATX12V v2. Hlav­ný na­pá­ja­cí ko­nek­tor sa v tej­to špe­ci­fi­ká­cii roz­ší­ril na 24 pi­nov, pri­čom sa za­čal klásť naj­väč­ší dô­raz na 12 V vet­vu (dneš­né zdro­je mu­sia mať mi­ni­mál­ne dve sa­mos­tat­né). Štan­dar­dnou sú­čas­ťou zdro­jov sa zá­ro­veň sta­li aj na­pá­ja­cie ko­nek­to­ry SA­TA. Ďal­šia re­ví­zia ATX12V, ten­to­raz vo ver­zii 2.1, bo­la pri­ja­tá v ro­ku 2005, pri­čom pri­nies­la dnes dob­re zná­my dopl­nko­vý 6-pi­no­vý ko­nek­tor pre gra­fic­kú kar­tu. Je­ho prí­tom­nosť si vy­žia­da­li no­vé vý­kon­né mo­de­ly GPU, kto­rým 75 W po­sky­to­va­ných zber­ni­cou PCIE jed­no­duc­ho už nes­ta­či­lo. Po­mo­cou toh­to ko­nek­to­ra je do kar­ty mož­né pri­viesť ďal­ších 75 W a zvý­šiť tak maximál­ny od­ber na 150 W. V nas­le­du­jú­cej re­ví­zii ATX12V v2.2 sa ob­ja­vi­la aj mož­nosť pri­po­je­nia ďal­šie­ho 8-pi­no­vé­ho ko­nek­to­ra, kto­rý po­sky­tu­je 150 W a spo­loč­ne so slo­tom PCIE a 6-pi­no­vým ko­nek­to­rom tak gra­fic­kej kar­te mož­no do­dať v prí­pa­de po­tre­by až 300 W. V sú­čas­nos­ti plat­ná re­ví­zia ATX12V v2.3 je z ro­ku 2007 a ok­rem iné­ho udá­va aj mi­ni­mál­nu hod­no­tu účin­nos­ti zdro­ja na úrov­ni 70 %.

Pre po­uží­va­te­ľov je az­da naj­zná­mej­ší a čas­to aj je­di­ný sme­ro­daj­ný pa­ra­me­ter po­čí­ta­čo­vé­ho zdro­ja vý­kon. Ten­to údaj sa uvád­za vo wat­toch pria­mo v náz­ve (ozna­če­ní) zdro­ja, pri­čom by mal udá­vať, aký veľ­ký vý­kon je v prí­pa­de po­tre­by zdroj schop­ný na ur­či­tý čas po­skyt­núť. Tá­to hod­no­ta je však re­la­tív­na, a keď­že neexis­tu­je pres­ný štan­dard na po­stup pri jej me­ra­ní, vý­rob­co­via po­uží­va­jú rôz­ne tri­ky na do­siah­nu­tie lep­šie­ho mar­ke­tin­go­vé­ho vý­sled­ku. K to­mu sa však eš­te dos­ta­ne­me. V kaž­dom prí­pa­de vám vý­kon zdro­ja vo wat­toch as­poň troc­hu na­po­vie, pre aký typ po­čí­ta­ča je ur­če­ný. Bež­ný her­ný po­čí­tač, kto­rý ob­sa­hu­je štvor­jad­ro­vý ale­bo šes­ťjad­ro­vý pro­ce­sor a vý­kon­nú gra­fic­kú kar­tu, vy­ža­du­je pri níz­kej zá­ťa­ži (inter­net, prá­ca s texto­vým pro­ce­so­rom) prí­kon men­ší ako 150 W. Je­ho po­žia­dav­ky na zdroj sú v tom ča­se po­mer­ne ma­lé. Pri zá­ťa­ži, keď sa pra­cu­je s veľ­mi ná­roč­nou ap­li­ká­ciou ale­bo je spus­te­ná ná­roč­ná hra, sa však po­žia­dav­ky kom­po­nen­tov vý­raz­ne zvý­šia a po­hy­bu­jú sa v roz­med­zí 300 až 400 W. Ako vi­dieť, aj vý­kon­né po­čí­ta­če mô­žu byť pri níz­kom za­ťa­že­ní po­mer­ne ús­por­né. Dô­le­ži­tý fak­tor je však spot­re­ba v špič­ke, keď pro­ce­sor, gra­fic­ká kar­ta a pev­ný disk vý­raz­ne zvý­šia od­ber. Keď­že sa to de­je sú­čas­ne a veľ­mi rých­lo, od­be­ro­vé špič­ky mô­žu po­sko­čiť na vy­so­ké hod­no­ty a prek­ro­čiť schop­nos­ti zdro­ja. To, sa­moz­rej­me, pri­ná­ša prob­lé­my, ako je nes­ta­bi­li­ta a veľ­ké ri­zi­ko po­ško­de­nia kom­po­nen­tov. Vý­ber vý­ko­nu zdro­ja te­da ne­rad­no po­dce­niť, no na dru­hej stra­ne ani pre­ce­niť. V opač­nom prí­pa­de to­tiž ok­rem vy­so­kej ce­ny hro­zia aj prob­lé­my s účin­nos­ťou.

Účin­nosť a kva­li­ta zdro­ja
Účin­nosť je naj­dô­le­ži­tej­ší pa­ra­me­ter zdro­ja z hľa­dis­ka spot­re­by elek­tric­kej ener­gie, za kto­rú pla­tí­te pri pre­vád­zke po­čí­ta­ča. Nie je prav­da, že hod­no­ta vý­ko­nu, kto­rá je uve­de­ná na zdro­ji, zod­po­ve­dá to­mu, koľ­ko bu­de od­obe­rať neus­tá­le zo sie­te. Ma­lo by ísť o hod­no­tu, kto­rú je maximál­ne schop­ný v prí­pa­de po­tre­by do­dať. Ak bu­de po­čí­tač vy­ža­do­vať od 500 W zdro­ja nap­rík­lad 200 W, zdroj mu do­dá po­ža­do­va­nú hod­no­tu bez oh­ľa­du na to, že má eš­te veľ­kú re­zer­vu. V ideál­nom prí­pa­de by zdroj od­ob­ral zo sie­te 200 W, pre­me­nil na­pä­tie na po­ža­do­va­né hod­no­ty a od­os­lal 200 W pri­po­je­ným kom­po­nen­tom. Ta­ká­to ideál­na pre­me­na však nie je mož­ná a vždy vzni­ka­jú stra­ty. Veľ­kosť týc­hto strát ur­ču­je to, akú má zdroj účin­nosť. Čím väč­šia je je­ho účin­nosť, tým je kva­lit­nej­ší a tým men­ší roz­diel vzni­ká med­zi tým, koľ­ko wat­tov od­obe­rie zo sie­te a koľ­ko od­oš­le kom­po­nen­tom. Aby ste si uve­do­mi­li, aká je dô­le­ži­tá hod­no­ta účin­nos­ti, pred­stav­te si tú­to mo­de­lo­vú si­tuáciu. V ob­cho­de si za­kú­pi­te po­mer­ne dob­rý zdroj s účin­nos­ťou 80 % za ce­nu oko­lo 60 EUR a pri­po­jí­te ho do­ma k svoj­mu po­čí­ta­ču, kto­rý od ne­ho bu­de po­ža­do­vať pri ná­roč­nej prá­ci nap­rík­lad 240 W. Aby zdroj do­ká­zal ten­to vý­kon za­bez­pe­čiť, mu­sí pri 80-per­cen­tnej účin­nos­ti od­ob­rať z elek­tric­kej sie­te 300 W. Niek­to iný za­tiaľ prí­de do rov­na­ké­ho ob­cho­du ako vy pred­tým a uvi­dí zdroj s rov­na­kým vý­ko­nom, ale za po­lo­vič­nú ce­nu. Roz­hod­ne sa ušet­riť a kú­pi si ten. Ne­tu­ší však, že nek­va­lit­né zdro­je od po­chyb­ných vý­rob­cov čas­to ani len ne­dodr­žu­jú hod­no­tu mi­ni­mál­nej účin­nos­ti v po­do­be 70 %. Do­ma te­da zdroj za­po­jí k po­dob­né­mu po­čí­ta­ču ako vy, kto­rý na zdroj vzne­sie rov­na­kú po­žia­dav­ku na 240 W. No keď­že je­ho zdroj má účin­nosť nap­rík­lad iba 60 %, na to, aby do­ká­zal po­čí­ta­ču 240 W za­bez­pe­čiť, mu­sí od­ob­rať zo sie­te 400 W. To je o rov­ných 100 W viac (!) ako zdroj s účin­nos­ťou 80 %. Pri po­hľa­de na účet za elek­tri­nu si mô­že­te po­mer­ne ľah­ko spo­čí­tať, do­ke­dy ušet­re­nie pri ná­ku­pe po­tr­vá. Zdro­je, kto­ré pri tes­te preu­ká­žu účin­nosť 80 % pri 20-, 50- a 100-per­cen­tnom za­ťa­že­ní, zís­ka­va­jú cer­ti­fi­kát 80 PLUS. Vší­maj­te si pre­to lo­go toh­to cer­ti­fi­ká­tu na ška­tu­li zdro­ja ale­bo v je­ho špe­ci­fi­ká­ciách. Zdro­je s vy­so­kou účin­nos­ťou sú čas­to kva­lit­né aj v iných ob­las­tiach, a pre­to ok­rem ušet­re­nia na pre­vád­zke zís­ka­te aj kva­lit­ný vý­ro­bok z hľa­dis­ka os­tat­ných pa­ra­met­rov. Špič­ko­vé zdro­je do­kon­ca spĺňa­jú aj vy­ššie nor­my cer­ti­fi­ká­tu 80 PLUS, ako je GOLD či PLA­TI­NUM, a do­sa­hu­jú eš­te lep­šiu účin­nosť. Hod­no­ty pre jed­not­li­vé cer­ti­fi­ká­ty si mô­že­te po­zrieť v ta­buľ­ke.

Sú­čas­ným zá­kla­dom je 350 W zdroj, kto­rý pl­ne po­sta­ču­je pre kan­ce­lár­ske a ne­ná­roč­né po­čí­ta­če, vy­ba­ve­né zá­klad­ným dvoj­jad­ro­vým pro­ce­so­rom a in­teg­ro­va­nou gra­fic­kou kar­tou. Pre bež­né her­né po­čí­ta­če sú vhod­né kva­lit­né zdro­je s vý­ko­nom 500 až 600 W, kto­ré us­po­ko­ja aj vý­kon­né gra­fic­ké kar­ty. Zdro­je oko­lo 700 až 900 W sú vhod­né v prí­pa­de za­po­je­nia dvoch high-end gra­fic­kých ka­riet sú­čas­ne, či už v re­ži­me SLI, ale­bo Cros­sfi­re. Pri extrém­nom pre­tak­to­va­ní a za­po­je­ní troch ale­bo šty­roch gra­fic­kých ka­riet sa už po­uží­va­jú zdro­je s vý­kon­nom vy­šším ako 1 kW. V člán­ku ste sa už nie­koľ­kok­rát stret­li s po­jmom kva­lit­ný a nek­va­lit­ný zdroj. Už sme vy­svet­li­li, ako sa účin­nos­ťou lac­né a nek­va­lit­né zdro­je lí­šia od tých kva­lit­ných a ako sa to od­rá­ža na cel­ko­vej spot­re­be elek­tric­kej ener­gie. Nie je to však je­di­ný prí­pad, kde sa roz­die­ly v kva­li­te sú­čias­tok pre­ja­vu­jú. Kva­li­ta sa uká­že aj na na­pä­tiach na jed­not­li­vých vet­vách zdro­ja, či už z hľa­dis­ka maximál­ne­ho od­be­ru, ale­bo z hľa­dis­ka sta­bi­li­ty. Tie­to vet­vy sú pri­tom hlav­ným či­ni­te­ľom pri me­ra­ní vý­sled­né­ho vý­ko­nu. Keď­že zdroj s vy­so­kým vý­ko­nom a lá­ka­vou ce­nou v po­nu­ke vy­ze­rá dob­re, me­nej kva­lit­ní vý­rob­co­via sia­ha­jú po troc­hu ne­ka­lých tri­koch, kto­rý­mi sa sna­žia str­hnúť nez­na­lé­ho zá­kaz­ní­ka na svo­ju stra­nu. Nap­rík­lad zá­kaz­ník vi­dí v cen­ní­ku 450 W zdroj kva­lit­nej znač­ky a ved­ľa ne­ho me­nej kva­lit­né­ho vý­rob­cu, kto­rý za rov­na­kú ale­bo eš­te niž­šiu ce­nu po­nú­ka zdroj s vý­ko­nom 550 W. Po chví­li sa te­da nec­há zlá­kať vy­šším čís­lom a ku­pu­je si z hľa­dis­ka udá­va­né­ho vý­ko­nu lep­ší zdroj. Ne­vie však, že vý­kon mo­hol byť po­čí­ta­ný ta­kým spô­so­bom, že bol me­ra­ný krát­ko­do­bý maximál­ny od­ber na 12 V vet­ve s 25 am­pér­mi (300 W) pri tep­lo­te 25 °C. Ide te­da o krát­ko­do­bú od­be­ro­vú špič­ku, kto­rá bo­la na­vy­še me­ra­ná pri iz­bo­vej tep­lo­te, pri kto­rej zdroj tak­mer nik­dy nep­ra­cu­je (vzduch sa be­rie zvnút­ra ro­zoh­ria­tej skrin­ky). Nap­ro­ti to­mu op­tic­ky me­nej vý­kon­ný zdroj mo­hol byť me­ra­ný s tým, že iš­lo o tr­va­lú a udr­ža­teľ­nú zá­ťaž na 12 V pri 33 am­pé­roch (400 W) a 40 °C. Vý­sled­kom je, že si po­uží­va­teľ kú­pil nek­va­lit­nej­ší a me­nej vý­kon­ný zdroj a nec­hal sa ok­la­mať mar­ke­tin­go­vo zvý­še­ným ozna­če­ním vý­ko­nu.

Nep­rí­jem­ný prob­lém mno­hých zdro­jov mô­že byť ko­lí­sa­nie na­pä­tia na jed­not­li­vých vet­vách. Pre 12 V, 5 V a 3,3 V sa ob­vyk­le vy­ža­du­je to­le­ran­cia ± 5 %. Ako za­ťa­že­nia na jed­not­li­vých vet­vách stú­pa­jú a kle­sa­jú, zdroj sa oby­čaj­ne na mo­ment s na­pä­tím tak­po­ve­diac „net­ra­fí“. Kva­lit­né zdro­je sú „tvr­dé“ a vy­zna­ču­jú sa len ma­lým ko­lí­sa­ním (nap­rík­lad do 2 %), za­tiaľ čo me­nej kva­lit­né sú nác­hyl­né na väč­šie vý­ky­vy. Zdroj s po­ruc­hou ale­bo lac­ný a nek­va­lit­ný mo­del mô­žu pri ko­lí­sa­ní prek­ro­čiť sta­no­ve­nú hra­ni­cu, čo si od­ná­ša­jú kom­po­nen­ty pri­po­je­né na da­nej vet­ve. Dôs­led­kom je v mno­hých prí­pa­doch nap­rík­lad fa­tál­ne zly­ha­nie pev­né­ho dis­ku ale­bo zá­klad­nej dos­ky. Tre­ba po­čí­tať s tým, že pri naj­lac­nej­ších zdro­joch sa hľa­dí iba na ce­nu. Ich vý­rob­né nák­la­dy mô­žu byť pri­tom hna­né až do úpl­ných extré­mov, kto­ré hra­ni­čia s bez­peč­nos­ťou a, žiaľ, ve­ľak­rát aj so zdra­vým ro­zu­mom. Vý­rob­co­via sú si to­tiž dob­re ve­do­mí to­ho, že lac­ný vý­ro­bok sa bu­de pre­dá­vať veľ­mi dob­re. Ná­ku­pom zlé­ho zdro­ja si však ko­le­du­je­te o prob­lém. Čas­to to­tiž nie­len­že v krát­kom ča­se vy­po­vie služ­bu, ale pri svo­jom od­cho­de sa prís­lo­več­ne od­obe­rie do več­ných lo­vísk aj s iný­mi kom­po­nen­tmi. O tom, že si­tuácia je v mno­hých prí­pa­doch veľ­mi váž­na, sved­čí aj uda­losť z ro­ku 2008, keď Slo­ven­ská ob­chod­ná in­špek­cia vy­ko­na­la tec­hnic­ké skúš­ky mno­hých lac­ných zdro­jov na slo­ven­skom tr­hu. Nie­koľ­ko vý­rob­kov pri tom ozna­či­la za ne­bez­peč­né a na­ria­di­la stiah­nuť ich z obe­hu. Kon­krét­ne iš­lo o vý­rob­cov a vý­rob­ky Euro­ca­se ATX-450 a 350JSP, ALLIED AL-8360BTX ATX 350 W, TRUST 370W PSU, pri kto­rých sa zis­ti­lo, že konštruk­cia a po­vr­cho­vé ces­ty tran­sfor­má­to­ra sú ne­dos­ta­toč­né na bez­peč­né od­de­le­nie pri­már­ne­ho vi­nu­tia od se­kun­dár­ne­ho. V prí­pa­de zdro­jov Mer­cu­ry MKP-4400 400W a CO­LOR­sit 400U-SPT 550W sa do­kon­ca zis­ti­lo, že po­uží­va­te­ľo­vi hro­zí pria­me ri­zi­ko úra­zu zá­sa­hom elek­tric­ké­ho prú­du vy­vo­la­ným aku­mu­lo­va­ným ná­bo­jom v kon­den­zá­to­re pri od­po­je­ní vý­rob­ku od elek­tric­kej sie­te. Z uve­de­ných úda­jov mô­že­te vi­dieť, že lac­ný zdroj neoh­ro­zu­je len va­še kom­po­nen­ty, ale aj va­šu do­mác­nosť a zdra­vie. Pri kú­pe sa te­da orien­tuj­te vždy na kva­lit­nej­šie zdro­je a dá­vaj­te pred­nosť sa­mos­tat­né­mu rie­še­niu. Nek­va­lit­ný zdroj to­tiž čas­to bý­va sú­čas­ťou lac­nej skrin­ky, pri­čom zo špe­ci­fi­ká­cií (ne­raz len vý­kon uda­ný vo wat­toch) sa je­ho typ a znač­ku ani ne­doz­vie­te. Ak ne­vie­te, aké znač­ky zdro­jov vy­be­rať, mô­že­me vám od­po­rú­čať nap­rík­lad An­tec, Fortron a Cor­sair, kto­ré sú v na­šich kon­či­nách zná­me po­mer­ne dob­rou kva­li­tou pri za­cho­va­ní pri­ja­teľ­nej ce­ny. K vý­bor­ným a sve­toz­ná­mym vý­rob­com zdro­jov pa­tria ďa­lej Sea­so­nic, Ta­gan, Coo­ler­Mas­ter, Ther­mal­ta­ke či Ener­max.

Ko­nek­to­ry
Vý­stu­pom zo zdro­ja je nie­koľ­ko dru­hov ko­nek­to­rov, po­mo­cou kto­rých je jed­nos­mer­ným na­pä­tím na­pá­ja­ná zá­klad­ná dos­ka a os­tat­ný har­dvér. Spo­me­nu­li sme ich už pri opi­se špe­ci­fi­ká­cií, no te­raz sa na ne po­zrie­me po­drob­nej­šie. Naj­väč­ší a naj­dô­le­ži­tej­ší ko­nek­tor zdro­ja je hlav­ný na­pá­ja­cí ko­nek­tor P1, za­pá­ja­ný do zá­klad­nej dos­ky. V mi­nu­los­ti bol ten­to ko­nek­tor 20-pi­no­vý, ale pri dneš­ných po­čí­ta­čoch sa stret­ne­te tak­mer vý­hrad­ne s nov­šou ver­ziou, kto­rá je 24-pi­no­vá. Vo väč­ši­ne prí­pa­dov sa však dopl­nko­vé 4 ko­nek­to­ry da­jú od­de­liť a zdroj tak mož­no pri­po­jiť aj k star­šej zá­klad­nej dos­ke. Ak kom­po­nen­ty ne­ma­jú veľ­kú spot­re­bu, mož­no za­po­jiť do 24-pi­no­vé­ho ko­nek­to­ra aj 20-pi­no­vý ko­nek­tor star­šie­ho zdro­ja a zos­tá­va­jú­ce pi­ny nec­hať práz­dne. Ko­nek­tor P1 je z plas­tu, pri­čom kaž­dý je­ho pin tvo­rí sa­mos­tat­ný út­var, kto­rý má buď štvor­co­vý tvar, ale­bo tvar po­dob­ný štvor­cu s tým, že jed­na zo strán má sko­se­né hra­ny. Pi­ny sú v dvoch ra­doch po 12 ku­sov (po­sled­ná dvo­ji­ca oboch ra­dov je od­de­li­teľ­ná), pri­čom jed­na po­lo­vi­ca pi­nov je sko­se­ná a dru­há rov­nos­tran­ná. Ich po­ra­die v hor­nom ra­de je tvo­re­né rov­ným pi­nom, dvo­ma sko­se­ný­mi, dvo­ma rov­nos­tran­ný­mi atď., pri­čom sa pi­ny strie­da­jú po dvo­ji­ciach až do kon­ca, kde sa kon­čia zas je­di­ným sko­se­ným pi­nom. Sché­ma po­ra­dia dol­né­ho ra­du je rov­na­ká, za­čí­na sa však jed­ným sko­se­ným pi­nom a kon­čí jed­ným rov­ným. Vďa­ka to­mu­to roz­lo­že­niu je za­bez­pe­če­né to, že ko­nek­tor sa ne­dá za­po­jiť nao­pak. Pi­ny ma­jú roz­diel­ne hod­no­ty na­pä­tia, pri­čom ich mož­no spoz­nať po­dľa far­by káb­li­kov, kto­ré do nich ve­dú. Spo­lu sú to 4 oran­žo­vé káb­li­ky na 3,3 V, päť čer­ve­ných na 5 V, dva žl­té na 12 V a 7 čier­nych na uzem­ne­nie. Po jed­nom sú po­tom káb­li­ky: mod­rý na -12 V, fia­lo­vý na 5 V (5Vsb po­ho­to­vos­tné­ho re­ži­mu), ze­le­ný na sig­nál Po­wer On (spus­te­nie PC štar­to­va­cím tla­čid­lom) a si­vý na sig­nál Po­wer Good (in­for­má­cia pre zá­klad­nú dos­ku, že zdroj je funkč­ný a v pre­vád­zke). K nim sa pri 20-pi­no­vom ko­nek­to­re pri­dá­va aj bi­ely káb­lik na -5 V. To­to na­pä­tie sa však po­uží­va­lo len pri veľ­mi sta­rých kar­tách ISA a dnes už káb­lik tej­to far­by na 24-pi­no­vých zdro­joch ne­náj­de­te. Pin č. 20 je te­da prázd­ny a vi­dieť len ob­ru­bu z plas­tu bez kon­tak­tu. Pri týc­hto ko­nek­to­roch však pri­bu­dol po­moc­ný hne­dý káb­lik s na­pä­tím 3,3 V (re­mo­te sen­sing), kto­rý je spo­loč­ne s kla­sic­kým oran­žo­vým ve­de­ný do pi­nu č. 1. V stre­de ko­nek­to­ra je ma­lá plas­to­vá po­is­tka, kto­rá po dot­la­če­ní ko­nek­to­ra do správ­nej po­lo­hy v zá­klad­nej dos­ke za­cvak­ne a za­is­tí tak je­ho po­lo­hu. Pri je­ho od­pá­ja­ní, nao­pak, tre­ba tú­to po­is­tku na uvoľ­ne­nie stla­čiť. Po­kiaľ hlav­ný ko­nek­tor po­zos­tá­va z od­de­le­nej 20-pi­no­vej a 4-pi­no­vej čas­ti, vždy je po­treb­né do zá­klad­nej dos­ky za­po­jiť naj­prv ma­lú časť a až po­tom veľ­kú. Je to z dô­vo­du, že ma­lá časť ne­má po­is­tku pro­ti vy­tiah­nu­tiu a jej po­lo­hu upev­ňu­je až pril­ože­nie väč­šej čas­ti, kto­rá má na svo­jej vrchnej hra­ne dva ma­lé vý­stup­ky. Po za­klap­nu­tí hlav­nej po­is­tky sú tak uzam­knu­té obe čas­ti ko­nek­to­ra. 


Kom­plet­nú ver­ziu člán­ku náj­de­te v ak­tuál­nom, feb­ruáro­vom vy­da­ní PC RE­VUE >>

Galéria k článku:

Zdroj: PCR Redakcia


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter