Aj v tomto roku pokračujeme v predstavovaní pokročilejšej výbavy pre fotografa.

PCR: Makrofotografia známa i neznáma

Ilustračné foto Aj v tom­to ro­ku po­kra­ču­je­me v pred­sta­vo­va­ní po­kro­či­lej­šej vý­ba­vy pre fo­tog­ra­fa. Ten­to­raz sa bu­de­me ve­no­vať za­ují­ma­vej té­me, a to mak­ro­fo­tog­ra­fii. Ide o spô­sob, keď fo­tí­te ob­jek­ty z ma­lej vzdia­le­nos­ti a do­siah­ne­te tak veľ­mi veľ­ké zväč­še­nie. Ce­lý fí­geľ je za­lo­že­ný na tom, že ak chce­te zho­to­viť za­ují­ma­vé fo­tog­ra­fie, mu­sí­te fo­tiť z po­hľa­dov, kto­ré nie sú bež­né. A prá­ve ob­jekt zob­ra­ze­ný vo veľ­kom prib­lí­že­ní vy­ze­rá po­tom nev­šed­ne. Mak­ro­fo­tog­ra­fia sa obzvlášť ho­dí pri fo­tog­ra­fo­va­ní kve­tov, ma­lých zvie­rat, ale aj čas­tí jem­nej mec­ha­ni­ky. Tak­mer kaž­dý lep­ší fo­toa­pa­rát ob­sa­hu­je špe­ciál­ny re­žim na mak­ro­fo­tog­ra­fiu, ale mož­nos­ti, kto­ré po­nú­ka­jú op­tic­ké pa­ra­met­re ob­jek­tí­vu vo fo­toa­pa­rá­te, jed­no­duc­ho nep­rek­ro­čí­te. Pre­to sa ani po za­ra­de­ní mak­ro­re­ži­mu ne­mož­no prib­lí­žiť k ob­jek­tu po­ved­zme na 2 cm a ob­raz do­ko­na­le za­os­triť. Exis­tu­jú špe­ciál­ne ob­jek­tí­vy, ur­če­né vý­hrad­ne na mak­ro­fo­tog­ra­fiu, len­že to je dosť veľ­ká in­ves­tí­cia a na bež­né fo­te­nie kra­ji­ny sa ne­da­jú po­užiť. Nie­ke­dy sa vy­uží­va­jú pri fo­te­ní po­rtré­tov, keď sa má do­siah­nuť nev­šed­ná po­do­ba. V tom­to člán­ku sa bu­de­me za­obe­rať vý­ba­vou, kto­rá sa ho­dí pre ma­ji­te­ľov lep­ších fo­toa­pa­rá­tov, kon­krét­ne zr­kad­lo­viek, pri­čom s bež­ným ob­jek­tí­vom do­ká­že­me spo­lu vy­tvo­riť kva­lit­né fo­tog­ra­fie, ako vi­dí­te na na­šich ob­ráz­koch. Eš­te pri­po­meň­me, že re­dak­cia ma­ga­zí­nu PC RE­VUE po­uží­va pri fo­tog­ra­fo­va­ní pro­duk­tov vý­ba­vu od spo­loč­nos­ti Ca­non, a keď­že všet­ko, čo v tom­to člán­ku zve­rej­ňu­je­me, tra­dič­ne preš­lo aj na­ši­mi ru­ka­mi, je vý­ba­va pris­pô­so­be­ná prá­ve pre tú­to znač­ku. Sa­moz­rej­me, exis­tu­je vý­ba­va ur­če­ná aj pre fo­toa­pa­rá­ty iných zna­čiek, hlav­ne Ni­kon.

Svet nao­pak ale­bo oto­če­ný ob­jek­tív
Zá­klad­ná myš­lien­ka mar­ko­fo­tog­ra­fie vy­chád­za z po­tre­by za­os­triť pri krát­kej vzdia­le­nos­ti. Väč­ši­na ob­jek­tí­vov však za­os­tru­je pri dl­hej vzdia­le­nos­ti, pre­to­že si chce­te prib­lí­žiť ob­jek­ty umies­tne­né ďa­le­ko od vás. Spo­mí­na­te si, že keď ste sa pri hre s ďa­le­koh­ľa­dom po­zre­li cez je­ho opač­nú stra­nu, ma­li ste v po­dsta­te sil­nú lu­pu? Správ­ne, to­to je rie­še­nie za lac­ný pe­niaz! Ak te­da oto­čí­te ob­jek­tív op­ro­ti sní­ma­ču vo fo­toa­pa­rá­te opač­ne, zís­ka­te pres­ne to, čo po­tre­bu­je­te pri mar­ko­fo­tog­ra­fii. Iba­že ten ob­jek­tív tre­ba ne­ja­ko pev­ne uc­hy­tiť k fo­toa­pa­rá­tu. A prá­ve na to slú­ži vý­ba­va od spo­loč­nos­ti No­vof­lex s ozna­če­ním EOS-Ret­ro. Do ba­jo­ne­tu pre ob­jek­tív vo fo­toa­pa­rá­te umies­tni­te jed­nu časť toh­to za­ria­de­nia. Nás­led­ne na vznik­nu­tý pric­hy­tá­va­cí mec­han­izmus bu­de­te mu­sieť za­kú­piť ta­ký kon­verz­ný krú­žok, kto­rý umož­ní pri­pev­niť pred­nú časť pô­vod­né­ho ob­jek­tí­vu. My sme ma­li k dis­po­zí­cii ob­jek­tív s prie­me­rom 72 mm a prís­luš­ný krú­žok sme si za­ob­sta­ra­li opäť od fir­my No­vof­lex. Na dru­hú časť ob­jek­tí­vu pri­pev­ní­te ďal­ší pr­vok EOS-Ret­ro. Obe čas­ti sú pre­po­je­né káb­lom, kto­rý pre­ná­ša po­ve­ly od fo­toa­pa­rá­tu. Od tej­to chví­le mô­že­te fo­tiť vo vy­ni­ka­jú­cej kva­li­te mak­ro­fo­tog­ra­fie a fun­gu­je vám ce­lá elek­tro­ni­ka ako do­po­siaľ. Pri­vyk­núť si mu­sí­te na opač­né umies­tne­nie za­os­tro­va­cích pr­vkov, ale pô­jde to. Po­zor na to, že s ta­kou­to vý­ba­vou mô­že­te fo­tiť nao­zaj len na ma­lú vzdia­le­nosť.

Med­zik­rúž­ky a pred­sád­ky
Iný spô­sob, ako zís­kať z bež­né­ho ob­jek­tí­vu mak­roob­jek­tív, sú po­pu­lár­ne med­zik­rúž­ky. Sú pris­pô­so­be­né pre kon­krét­nu znač­ku a na­sa­dí­te ich med­zi ob­jek­tív a fo­toa­pa­rát. Tým­to sa ume­lo po­su­nie oh­nis­ko tak, že mô­že­te fo­tiť nao­zaj z krát­kej vzdia­le­nos­ti. My sme ma­li k dis­po­zí­cii súp­ra­vu troch med­zik­rúž­kov od fir­my B.I.G. s hrúb­kou 12/20/36 mm. Tie mož­no nav­zá­jom rôz­ne kom­bi­no­vať, čím dos­tá­va­te rôz­ne zväč­še­nia. Ce­lá elek­tro­nic­ká vý­ba­va ob­jek­tí­vu pri­tom fun­gu­je a mô­že­te ju pl­ne po­užiť. Ce­na súp­ra­vy med­zik­rúž­kov je 179 EUR.

Exis­tu­je aj ďal­šia ces­ta na to, ako zme­niť bež­ný ob­jek­tív na mak­ro, sú ňou pred­sád­ky. Upev­ňu­jú sa na ob­jek­tív do pred­né­ho zá­vi­tu na fil­ter a mu­sí vám se­dieť prie­mer pred­sád­ky s ob­jek­tí­vom. Ide o op­tic­ké di­op­tric­ké šo­šov­ky, kto­ré do­vo­ľu­jú prib­lí­žiť sa k fo­tog­ra­fo­va­né­mu ob­jek­tu na ma­lú vzdia­le­nosť a zob­ra­ziť ho tak väč­ší. Je to nie­čo ako lu­pa pred ob­jek­tí­vom. Pred­sád­ka sa dá na­mon­to­vať aj na mak­roob­jek­tív a uro­biť ho tak sil­nej­ším, ako v sku­toč­nos­ti je. Po pár skú­se­nos­tiach prí­de­te na to, že po­tre­bu­je­te stá­le iné zväč­še­nie na mak­ro­fo­tog­ra­fiu. Pred­sád­ky dos­tať v súp­ra­ve napr. 4 ku­sov od fir­my B.I.G. (ozna­če­nie je 90431522) a sú tam zväč­še­nia +1D, +2D, +4D, +10D. Nav­zá­jom ich mô­že­te kom­bi­no­vať a dos­ta­ne­te tak rôz­ne zväč­še­nia. Pred­sád­ky sú prav­de­po­dob­ne naj­lac­nej­šie rie­še­nie, ako sa vy­rov­nať s mak­ro­fo­tog­ra­fiou. Ce­na spo­mí­na­nej súp­ra­vy pre prie­mer 72 mm je len 75 EUR. Vy­skú­ša­li sme aj pred­sád­ky od fir­my Kai­ser, kto­ré sa ku­pu­jú po ku­soch. Po­zor na to, že pred­sád­ky, ale hlav­ne med­zik­rúž­ky zni­žu­jú cel­ko­vú sve­tel­nosť, a to dosť vý­raz­ne. Mu­sí­te te­da fo­tiť pri dob­rom svet­le.

Chce to po­riad­nu hla­vu
Už pr­vé po­ku­sy s mak­ro­vý­ba­vou vo fo­toa­pa­rá­te vás pres­ved­čia o tom, že mak­ro­fo­tog­ra­fia si vy­ža­du­je troc­hu iný spô­sob sní­ma­nia. Za­bud­ni­te na fo­te­nie z ru­ky, mu­sí­te mať po­riad­ny sta­bil­ný sta­tív, kto­rý zvlád­ne päť­ki­log­ra­mo­vú fo­to­vý­ba­vu. Ďalej za­bud­ni­te na auto­ma­ti­ku a rad­šej aj na slov­né spo­je­nie auto­ma­tic­ké za­os­tro­va­nie. Mak­ro vy­ža­du­je re­žim prio­ri­ty clo­ny ale­bo úpl­ný ma­nuál a mu­sí­te ve­dieť, čo ro­bí­te. Za­os­tro­va­nie si ta­kis­to vy­ža­du­je oso­bi­tý prís­tup. Je lep­šie po­užiť ma­nuál­ne os­tre­nie, ale eš­te vhod­nej­šie ako za­os­tro­va­nie po­mo­cou pr­vkov na ob­jek­tí­ve je me­niť vzdia­le­nosť med­zi ob­jek­tom a fo­toa­pa­rá­tom. Len­že tu ide o de­sa­ti­ny mi­li­met­ra a to po­sú­va­ním sta­tí­vu asi neu­ro­bí­te. Ideál­na je špe­ciál­na hla­va na sta­tív, kto­rá umož­ňu­je jem­né po­lo­ho­va­nie. My sme ma­li hla­vu s dvo­ji­tý­mi nas­ta­vo­va­cí­mi sán­ka­mi od fir­my B.I.G. s ozna­če­ním 51423185 za 129 EUR. V oboch osiach sa po­lo­hu­je o 10 cm a dá sa vy­užiť aj pri pa­no­ra­ma­tic­kých zá­be­roch. Je ra­dosť pra­co­vať s ta­kou­to vý­ba­vou, mak­ro­fo­tog­ra­fiu si po­tom hneď ob­ľú­bi­te. 


Kom­plet­nú ver­ziu člán­ku náj­de­te v ak­tuál­nom, feb­ruáro­vom vy­da­ní PC RE­VUE >>

Galéria k článku:

Zdroj: PCR RedakciaOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter