PCR: Bojiská kybervojny o WikiLeaks, časť 1.

Up­ly­nu­lý rok 2010 sa už neodškrie­pi­teľ­ne za­pí­sal do his­tó­rie pos­tup­ne es­ka­lu­jú­cou kau­zou Wiki­Leaks. Tá­to inter­ne­to­vá strán­ka, kto­rá od ro­ku 2006 zve­rej­ňu­je taj­né ma­te­riá­ly z rôz­nych zdro­jov, sa dos­ta­la do po­ve­do­mia ve­rej­nos­ti viac než ke­dy­koľ­vek pred­tým. V ap­rí­li v ro­ku 2010 pri­nies­la in­for­má­cie a vi­deo­záz­na­my uta­jo­va­né­ho in­ci­den­tu, pri kto­rom ame­ric­kí vo­ja­ci v Ira­ku za­stre­li­li nie­koľ­ko re­por­té­rov a ci­vi­lis­tov vrá­ta­ne de­tí. Od­ha­ľo­va­nie pok­ra­čo­va­lo v jú­li uvoľ­ne­ním viac ako 70 000 taj­ných do­ku­men­tov o voj­ne v Af­ga­nis­ta­ne a vy­vr­cho­li­lo no­vem­bro­vým zve­rej­ne­ním ame­ric­kých di­plo­ma­tic­kých de­pe­ší. Po­li­tic­ké za­han­be­nie ame­ric­kej stra­ny z pos­led­ne me­no­va­né­ho úni­ku vy­ús­ti­lo do proti­opat­re­ní, kto­ré ma­li za cieľ zlik­vi­do­vať inter­ne­to­vú strán­ku a fi­nan­co­va­nie Wiki­Leaks, pri­čom bol ob­vi­ne­ný a za­tknu­tý aj jej hlav­ný pred­sta­vi­teľ a spo­lu­zak­la­da­teľ Ju­lian As­san­ge. Tie­to sku­toč­nos­ti sú dob­re zná­me z den­nej tla­če a te­le­víz­ne­ho spra­vo­daj­stva. Kon­com ro­ka 2010 sa vy­hro­ti­la si­tuácia na­toľ­ko, že doš­lo k naj­zná­mej­šej a naj­roz­sia­hlej­šej ag­re­sív­nej proti­ofen­zí­ve bež­ných inter­ne­to­vých pou­ží­va­te­ľov.

Inter­ne­to­vá ky­ber­voj­na nab­ra­la reál­ne ob­ry­sy. Tú­to dov­te­dy nez­vy­čaj­nú ak­ciu sle­do­va­li aj slo­ven­ské mé­diá a po­kú­ša­li sa o nej in­for­mo­vať ve­rej­nosť. V mno­hých prí­pa­doch však bo­li in­for­má­cie nep­res­né a za­vá­dza­jú­ce, pri­čom na vi­ne bo­la nie­len níz­ka tech­nic­ká zna­losť jed­not­li­vých re­por­té­rov, ale aj množ­stvo cie­le­ných de­zin­for­má­cií, kto­ré úmy­sel­ne vy­púš­ťa­li bo­ju­jú­ce stra­ny. Pred­sta­vi­te­lia Wiki­Leaks sa vo svo­jich reak­ciách na úto­ky za­cho­va­li veľ­mi di­plo­ma­tic­ky. Neod­sú­di­li ich, ale ani ich pria­mo ne­pod­po­ro­va­li, pri­čom jed­no­du­cho kon­šta­to­va­li, že ide o slo­bod­ný pre­jav a ná­zor ve­rej­nos­ti, kto­rým rea­gu­je na ce­lú kau­zu. Či už ste sa v my­šlien­kach pos­ta­vi­li me­dzi zá­stan­cov jed­nej ale­bo dru­hej stra­ny, prí­pad­ne ste za­uja­li cel­kom neut­rál­ny pos­toj, boj, kto­rý nás­led­ne roz­pú­ta­la sku­pi­na Ano­ny­mous, vás prav­de­po­dob­ne ne­ne­chal chlad­ný­mi. Po­kiaľ vás ky­ber­voj­na o Wiki­Leaks za­uja­la, ten­to člá­nok je prá­ve pre vás. Po­nú­ka­me vám v ňom to­tiž pod­rob­ný chro­no­lo­gic­ký preh­ľad úto­kov a ich dôs­led­kov, roz­bor útoč­ných nás­tro­jov vrá­ta­ne spô­so­bov ich pou­ži­tia a ukáž­me aj to, čo sa od­oh­rá­va­lo na reál­nych ko­mu­ni­kač­ných ka­ná­loch tej­to sku­pi­ny. Z hľa­dis­ka roz­sa­hu tej­to té­my sme člá­nok roz­de­li­li na dve čas­ti.

Čo za­pá­li­lo inter­ne­to­vú roz­buš­ku
Sil­ne­jú­ci po­li­tic­ký nát­lak pro­ti Wiki­Leaks sa na strán­ke za­čal pre­ja­vo­vať už 30. no­vem­bra 2010, keď sa na server znie­sol ma­sív­ny útok DDoS so si­lou 10 Gb/s z do­po­siaľ nez­ná­me­ho zdro­ja. Strán­ka za­ča­la ja­viť pr­vé znám­ky prob­lé­mov o 13:50 stre­doeuróp­ske­ho ča­su. V prie­be­hu nie­koľ­kých mi­nút server pod nát­la­kom sko­la­bo­val, čo ma­lo za nás­le­dok úpl­nú ne­dos­tup­nosť až do nas­le­du­jú­ce­ho dňa. Strán­ka sa tak vrá­ti­la do nor­mál­ne­ho sta­vu 1. de­cem­bra o 18:00. Bol to však len pr­vý zá­chvev nás­led­nej búr­ky. Dru­hé­ho de­cem­bra o 16:00 po no­ti­fi­ká­cii tr­va­jú­cej 24 ho­dín vy­ra­dil do­mé­nu www.wiki­leaks.org zo svo­jich zá­zna­mov ame­ric­ký re­gis­trá­tor a pos­ky­to­va­teľ slu­žieb DNS Eve­ryDNS. Strán­ka tak za­ča­la mať prob­lé­my s dos­tup­nos­ťou a zá­ujem­co­via o ňu mu­se­li pou­žiť pres­me­ro­va­nia ale­bo pria­me za­da­nie IP ad­re­sy. Ani tá­to si­tuácia však netr­va­la dl­ho. Po sil­nom po­li­tic­kom nát­la­ku ame­ric­ké­ho se­ná­to­ra Joe Lie­ber­ma­na vy­po­ve­dal strán­ke Wiki­Leaks ten is­tý deň služ­bu aj pos­ky­to­va­teľ webo­vé­ho pries­to­ru Ama­zon.com. Pos­ky­to­va­teľ od­ôvod­nil svoj krok po­ru­še­ním pod­mie­nok pou­ží­va­nia služ­by zo stra­ny Wiki­Leaks. Všet­ky dá­ta strán­ky bo­li zo server­ov okam­ži­te vy­ma­za­né a strán­ka Wiki­Leaks v tom mo­men­te prak­tic­ky úpl­ne zmiz­la zo sve­ta.

Uká­za­lo sa však, že v mo­der­nom sve­te de­cen­tra­li­zo­va­ná­ho a slo­bod­né­ho inter­ne­tu ma­jú po­dob­nú moc ako vlá­dy a spo­loč­nos­ti s mi­liar­do­vý­mi roz­poč­ta­mi aj oby­čaj­ní ľu­dia. Napl­no sa pre­ja­vil tzv. efekt Strei­san­do­vej (po­me­no­va­ný pod­ľa pr­vé­ho prí­pa­du, kto­rý sa tý­kal fo­tog­ra­fie do­mu Barbry Strei­san­do­vej), pri kto­rom sa in­for­má­cia v on-li­ne sve­te za­čne po sna­he o jej scen­zu­ro­va­nie ra­ke­to­vo ší­riť, nás­led­kom čo­ho je roz­ší­re­nej­šia a po­pu­lár­nej­šia ako ke­dy­koľ­vek pred­tým. Kom­plet­ný dá­to­vý ob­sah strán­ky Wiki­Leaks sa za­čal extrém­ne rých­lo dis­tri­buo­vať bit­torren­to­vým pro­to­ko­lom. Kaž­dý, kto mal zod­po­ve­da­jú­ce tech­nic­ké schop­nos­ti, nás­led­ne do­ká­zal vy­tvo­riť na svo­jom web­hos­tin­gu kom­plet­nú a iden­tic­kú kó­piu Wiki­Leaks a umož­niť jej exis­ten­ciu v inter­ne­to­vých vo­dách. Za­krát­ko sa cel­kom ne­kon­tro­lo­va­ne za­ča­li ob­ja­vo­vať no­vé klo­ny strán­ky na naj­rôz­nej­ších do­mé­nach sve­ta. Naj­prv len zľah­ka, ale v prie­be­hu pár dní sa roz­beh­la sku­toč­ná búr­ka a kó­pie Wki­Leaks za­ča­li pri­bú­dať po stov­kách. Do dneš­né­ho dňa sym­pa­ti­zan­ti Wiki­Leaks vy­tvo­ri­li viac ako 2000 úpl­ne ne­zá­vis­lých a pl­no­hod­not­ných klo­nov strán­ky v naj­roz­lič­nej­ších kú­toch sve­ta (šty­ri z nich sú aj na slo­ven­skej ná­rod­nej do­mé­ne). Po vy­ra­de­ní pô­vod­nej strán­ky z čin­nos­ti sa zá­ro­veň po pr­vý raz v kau­ze za­ča­la an­ga­žo­vať aj inter­ne­to­vá sku­pi­na pro­tes­tu­jú­cich vy­stu­pu­jú­ca pod ozna­če­ním Ano­ny­mous (Ano­nym­ní, resp. Ano­ny­mo­via), kto­rá sa na vy­tvá­ra­ní klo­nov za­ča­la vý­raz­ne po­die­ľať a na­bá­da­la k to­mu pros­tred­níc­tvom vi­deí a pla­gá­tov všet­kých tých, kto­rí s tou­to cen­zú­rou ne­súh­la­si­li. Sku­toč­ná voj­na sa však ma­la eš­te len za­čať. Tre­tie­ho de­cem­bra ame­ric­ká pla­tob­ná služ­ba Pay­Pal (pa­tria­ca spo­loč­nos­ti eBay) zru­ši­la fi­nan­čné kon­to Wiki­Leaks, na kto­ré dob­ro­voľ­ní­ci po­sie­la­li fi­nan­čné da­ry na pod­po­ru jej pre­vádz­ky. Ofi­ciál­ne sta­no­vis­ko spo­loč­nos­ti uvá­dza­lo ako dô­vod zru­še­nia pod­po­ru ne­le­gál­nych ak­ti­vít, ale vice­pre­zi­dent Pay­Pa­lu uvie­dol, že tak vy­ko­na­li na prí­kaz ame­ric­ké­ho mi­nis­ter­stva za­hra­nič­ných ve­cí, čo o deň nes­kôr de­men­to­val. Sku­pi­na Ano­ny­mous to­ho dňa okam­ži­te za­rea­go­va­la a na svo­jej strán­ke www.ano­nops.net pros­tred­níc­tvom pro­pa­gan­dis­tic­ké­ho pla­gá­tu vy­hlá­si­la za­ča­tie proti­ofen­zív­nej ope­rá­cie, naz­va­nej Aven­ge As­san­ge (Poms­ta za As­san­gea), ako sú­čas­ti už vte­dy bež­iacej ope­rá­cie Pay­Back (Od­pla­ta). Inter­ne­tom sa tak za­čí­na ma­sív­ne ší­riť slo­gan: We are Ano­ny­mous. We do not for­gi­ve; we do not for­get. Expect Us. (My sme Ano­ny­mo­via. Neod­púš­ťa­me a ne­za­bú­da­me. Oča­ká­vaj­te nás.)

Pr­vé od­vet­né vý­stre­ly
Nas­le­du­jú­ci deň, 4. de­cem­bra 2010, sa ofi­ciál­ne vy­jad­re­nie spo­loč­nos­ti Pay­Pal o zru­še­ní úč­tu Wiki­Leaks ob­ja­vi­lo na ich in­for­mač­nej strán­ke www.the­pay­palblog.com. Onedl­ho sa na úč­te Twit­ter sku­pi­ny Ano­ny­mous ob­ja­vi­la sprá­va: „TAN­GO DOWN — the­pay­palblog.com — blog spo­loč­nos­ti Pay­pal, kto­rá bez­oh­ľad­ne a nep­rá­vom od­strih­la fi­nan­co­va­nie Wiki­Leaks. Zruš­te svoj účet Pay­Pal, a po­kiaľ má­te zá­ujem, pri­poj­te sa k náš­mu úto­ku DDoS.“ Pr­vý úder za­sia­hol strán­ku www.pay­palblog.com v so­bo­tu 4. de­cem­bra o 13:00 náš­ho ča­su. Sil­ný útok DDoS, vy­ko­ná­va­ný nás­tro­jom LOIC (k je­ho pod­rob­né­mu roz­bo­ru sa eš­te dos­ta­ne­me), tak­mer okam­ži­te pre­ťa­žil server a vy­ra­dil strán­ku z čin­nos­ti. Po sied­mich ho­di­nách nep­res­taj­ných úto­kov, po­čas kto­rých k strán­ke ne­bol prís­tup, server s blo­gom úpl­ne pres­tal rea­go­vať a prav­de­po­dob­ne bol od­po­je­ný. Na Twit­te­ri sa nás­led­ne ob­ja­vi­la sprá­va, že sku­pi­na Ano­ny­mous za­úto­čí na kaž­dé­ho, kto sa s cie­ľom pot­la­čiť de­mok­ra­ciu a slo­bo­du po­kú­si uml­čať a za­stra­šiť Wiki­Leaks. Server s blo­gom sa po­da­ri­lo Pay­Pa­lu spre­vádz­ko­vať až krát­ko pred pol­no­cou, pri­čom bol ce­lý je­ho ob­sah zre­du­ko­va­ný na krát­ke a jed­no­du­ché texto­vé ozná­me­nie, že účet Wiki­Leaks bol zru­še­ný. Do nor­mál­nej pre­vádz­ky sa strán­ke po­da­ri­lo vrá­tiť až 5. de­cem­bra o 23. ho­di­ne. Sku­pi­na Ano­ny­mous oh­lá­si­la, že má v plá­ne ďal­šiu vl­nu úto­kov. Vo svo­jom pla­gá­te zá­ro­veň vy­zý­va­la, aby ľu­dia v an­ke­te o osob­nosť ro­ka ča­so­pi­su Ti­me hla­so­va­li za Ju­lia­na As­san­gea. Ten hla­so­va­nie na­po­kon su­ve­rén­ne vy­hral, ale re­dak­cia ma­ga­zí­nu Ti­me na­priek to­mu zvo­li­la za osob­nosť ro­ka za­kla­da­te­ľa Fa­ce­boo­ku Mar­ka Zuc­ker­ber­ga (roz­diel v pos­la­ných hla­soch či­ta­te­ľov bol viac ako 20-ná­sob­ný).

Dru­há oh­lá­se­ná vl­na úto­kov priš­la hneď na dru­hý deň. Cie­ľom bo­la ten­to­raz hlav­ná strán­ka Pay­Pa­lu www.pay­pal.com. Krát­ko po ozná­me­ní svoj­ho cie­ľa sa však rá­no 6. de­cem­bra 2010 stá­va do­mov­ská strán­ka Ano­ny­mous www.ano­nops.net ter­čom proti­úto­ku z nez­ná­me­ho zdro­ja. Ma­sív­ny útok DDoS vy­ra­ďu­je server ano­nops prav­de­po­dob­ne so zá­me­rom za­brá­niť ší­re­niu ter­čov úto­kov a ko­mu­ni­ká­cii me­dzi člen­mi sku­pi­ny. To však má na plá­no­va­nie len ma­lý do­sah. Inter­ne­tom sa bles­ku­rý­chlo za­čí­na ší­riť čier­ny pla­gát, na kto­rom sku­pi­na Ano­ny­mous oh­la­su­je cieľ bu­dú­ce­ho úto­ku a správ­ne nas­ta­ve­nia nás­tro­ja LOIC pre po­ten­ciál­nych zá­ujem­cov. Krát­ko na­to sa na spra­vo­daj­ských por­tá­loch za­čí­na ob­ja­vo­vať sprá­va, že švaj­čiarska ban­ka Pos­tFi­nan­ce zmra­zi­la účet Ju­lia­na As­san­gea, na kto­rom bo­lo ulo­že­ných 31 000 EUR, na zá­kla­de to­ho, že uvie­dol fa­loš­né úda­je o byd­lis­ku. Na strán­ke Wiki­Leaks sa nes­kôr ob­ja­vi­la od­po­veď, že ad­re­sa pat­ri­la v sku­toč­nos­ti As­san­geov­mu práv­ni­ko­vi, pre­to­že on sám bol v tom ča­se prak­tic­ky bez­do­mov­com, uk­rý­va­jú­cim sa pred pre­nas­le­do­va­ním v rôz­nych európ­skych kra­ji­nách. Na ka­ná­li IRC ope­rá­cie Pay­back sa po oh­lá­se­ní tej­to sprá­vy za­ča­li okam­ži­te ob­ja­vo­vať plá­ny na od­vet­nú ak­ciu. Strán­ka ban­ky na ad­re­se www.pos­tfi­nan­ce.ch dos­tá­va pr­vé úde­ry v ten is­tý deň krát­ko po 21. ho­di­ne a okam­ži­te sa stá­va ne­dos­tup­nou. V rov­na­kom ča­se stá­le pre­bie­ha útok DDoS aj na do­mov­skú strán­ku Ano­ny­mous. Os­tat­né ko­mu­ni­kač­né ka­ná­ly sa však da­rí dr­žať ot­vo­re­né a ko­mu­ni­ká­cia me­dzi jej člen­mi nep­res­taj­ne pre­bie­ha. Sku­toč­ná inter­ne­to­vá ky­ber­voj­na sa neod­vrat­ne za­ča­la.

Kto sú Ano­ny­mous
Sku­pi­na Ano­ny­mous je voľ­né zdru­že­nie nez­ná­me­ho poč­tu ak­ti­vis­tov, kto­rí sa v sú­čas­nos­ti za­me­ria­va­jú pre­dov­šet­kým na boj pro­ti pot­lá­ča­niu inter­ne­to­vej slo­bo­dy. Ich gra­fic­ký sym­bol je ob­lek a mas­ka Guy Fawke­sa, kto­rá bo­la spo­pu­la­ri­zo­va­ná ko­mik­som a nes­kôr aj fil­mom V ako Ven­de­ta. Pô­vod sku­pi­ny sa aso­ciu­je k inter­ne­to­vým ima­ge­boar­dom 4chan a Fu­ta­ba, ale aj k niek­to­rým inter­ne­to­vým fó­ram a mies­tnos­tiam IRC. Aj keď v prin­cí­pe má sku­pi­na Ano­ny­mous svo­jich za­kla­da­te­ľov a pr­vot­ných zá­stup­cov, pos­tu­pom ča­su sa sta­la inter­ne­to­vým fe­no­mé­nom, kto­rý ras­tie cel­kom ne­kon­tro­lo­va­ne. V sú­čas­nos­ti sa pre­to dá po­ve­dať, že kto­koľ­vek sa ano­nym­ne mô­že pri­dať k jej čin­nos­tiam a jed­not­ne pod­po­ro­vať spo­loč­né zá­uj­my. V pod­sta­te tak ide len o ná­zo­ro­vú sku­pi­nu akých­koľ­vek ľu­dí, kto­rí pre­ja­via sym­pa­tie a ak­tív­ne sa an­ga­žu­jú na pro­jek­toch navr­hnu­tých kľú­čo­vý­mi oso­ba­mi. Prá­ve tie­to oso­by ur­ču­jú kon­krét­ne cie­le a ak­tuál­ne sme­ro­va­nie sku­pi­ny, ne­dá sa však ho­vo­riť o ne­ja­kej vi­di­teľ­nej hie­rar­chii. Pred vstú­pe­ním do kau­zy Wiki­Leaks bo­la sku­pi­na me­diál­ne zná­ma svo­jou ope­rá­ciou Pay­back. Jej pô­vod­ný účel bol vy­ko­ná­vať od­pla­tu za úto­ky pro­ti torren­to­vým por­tá­lom, kto­ré bo­li pod tak­tov­kou proti­pi­rát­skych or­ga­ni­zá­cií a aso­ciá­cií zá­stup­cov autor­ských práv (poz­ri člá­nok Bit­torrent pod paľ­bou v PC RE­VUE č. 1/2010). Cie­ľom nás­led­nej od­pla­ty tak bo­li strán­ky ako MPAA (Mo­tion Pic­tu­re As­so­cia­tion of Ame­ri­ca) a RIAA. V de­cem­bri ro­ku 2010 sa sú­čas­ťou ope­rá­cie Pay­back sta­la aj no­vov­znik­nu­tá ope­rá­cia Aven­ge As­san­ge, nás­led­kom čo­ho bo­li úto­ky pres­me­ro­va­né pro­ti lik­vi­dá­to­rom Wiki­Leaks. Vďa­ka ob­rov­skej me­dia­li­zá­cii toh­to prí­pa­du znač­ne na­rást­la aj pod­po­ra sku­pi­ny Ano­ny­mous, čo ma­lo za nás­le­dok vý­raz­ný ná­rast si­ly jej úto­kov.

Aj keď kla­sic­ké mé­diá pred­sta­vo­va­li Ano­ny­mous ako sku­pi­nu hac­ke­rov, ne­bo­la to prav­da. Všeo­bec­ný prin­cíp tej­to sku­pi­ny a jej čin­nos­tí je, že sku­toč­ne kto­koľ­vek sa k nej mô­že pri­po­jiť a pril­ožiť ru­ku k di­elu. Zá­klad­ná vý­zva by sa te­da da­la vy­jad­riť tak­to: Ak vie­te vy­tvo­riť klon strán­ky Wiki­Leaks na svo­jom webo­vom server­i a do­mé­ne, urob­te to, ak ste nap­rík­lad gra­fi­kom, pod­por­te ná­zor, kto­rý s na­mi zdie­ľa­te, pro­pa­gač­ný­mi pla­gát­mi. Ak ste pou­lič­ným umel­com so spre­jom v ru­ke, vy­jad­ri­te pod­po­ru po­mo­cou gra­fi­tov. Pria­me úto­ky, kto­ré sku­pi­na vy­ko­ná­va­la na jed­not­li­vé strán­ky, bo­li kon­ci­po­va­né tak, aby aj ten naj­oby­čaj­nej­ší pou­ží­va­teľ inter­ne­tu mo­hol pris­pieť a vy­jad­riť tak svo­ju pod­po­ru. Útok te­da v žiad­nom prí­pa­de ne­vy­ko­ná­va­la sku­pi­na hac­ke­rov, ale vo väč­ši­ne prí­pa­dov veľ­ká sku­pi­na bež­ných pou­ží­va­te­ľov, kto­rá jed­no­du­cho kli­ka­la na nie­koľ­ko tla­či­diel v prog­ra­me ale­bo na inter­ne­to­vej strán­ke. Dod­nes nie sú zná­me pria­me hac­ker­ské prie­ni­ky (vy­uží­va­jú­ce di­ery v sys­té­moch) ale­bo ško­dy spô­so­be­né bez­peč­nos­tný­mi exper­tmi na server­och cie­ľo­vých fi­riem a or­ga­ni­zá­cií. Vo všeo­bec­nos­ti by sa da­lo po­ve­dať, že ide o cen­trál­ne veľ­mi sla­bo ria­de­nú veľ­kú sku­pi­nu ľu­dí, kto­rá ne­má v pria­mom úmys­le ško­diť jed­not­li­vým spo­loč­nos­tiam a oso­bám, prá­ve nao­pak, úto­kom na ich strán­ky chce vy­jad­riť ne­súh­las s ich čin­nos­ťou a vy­tvo­riť aký­si stu­peň od­pla­ty za ich či­ny, pod­ľa ná­zo­ru sku­pi­ny nes­pra­vod­li­vé.

Kom­plet­nú ver­ziu člán­ku náj­de­te v ak­tuál­nom, feb­ruáro­vom vy­da­ní PC RE­VUE >>

Galéria k článku:

Zdroj: PCR Redakcia


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter