Tabletov prišlo v minulom roku na Slovensko naozaj veľa. A mali sme ich takmer všetky, často ako vôbec prví.

PCR: Multimediálny tablet Creative ZiiO

Tab­le­tov priš­lo v mi­nu­lom ro­ku na Slo­ven­sko nao­zaj ve­ľa. A ma­li sme ich tak­mer všet­ky, čas­to ako vô­bec pr­ví. A aj ten­to­raz to tak bo­lo – Crea­ti­ve ZiiO sa dos­tal k nám do re­dak­cie pria­mo z col­ni­ce :-). Po­zre­li sme sa mu po­riad­ne na zúb­ky a pre­ve­ri­li všet­ky je­ho mož­nos­ti. Tab­let Crea­ti­ve ZiiO exis­tu­je v dvoch vy­ho­to­ve­niach – bi­ele je so 7-pal­co­vým dis­ple­jom a čier­ne s 10-pal­co­vým. Dis­plej je, sa­moz­rej­me, do­ty­ko­vý a dob­re sa na ňom pra­cu­je. Je­ho svie­ti­vosť sa po­hy­bu­je med­zi 150 až 200 cd/m2, pri pria­mom sl­neč­nom žia­re­ní sme toh­to ve­ľa ne­vi­de­li. Ov­lá­dať ho mô­že­te po­hodl­ne pr­stom, ale ak chce­te, aj do­ty­ko­vým pe­rom. Ten­to typ dis­ple­ja ne­pod­po­ru­je mul­ti­do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie. My sme ma­li k dis­po­zí­cii 7-pal­co­vý mo­del s 8 GB pa­mä­ťou, pri­čom exis­tu­je aj 16 GB vy­ho­to­ve­nie. Roz­lí­še­nie dis­ple­ja je 480 × 800 bo­dov so 16,8 mi­lió­na fa­rieb. V prí­pa­de 10-pal­co­vé­ho mo­de­lu je to 1024 × 600 bo­dov. Ope­rač­ný sys­tém je An­droid 2.1, te­da nie úpl­ne naj­nov­šia ver­zia.

Hneď po naš­tar­to­va­ní si po­uží­va­teľ vy­be­rá ja­zy­ko­vé pros­tre­die, pri­čom je k dis­po­zí­cii napr. češ­ti­na, slo­ven­či­na ab­sen­tu­je. Ďalej tre­ba za­dať plat­nú e-mai­lo­vú ad­re­su, na kto­rú prí­de hes­lo na prís­tup k ZiiO Spa­ce. Je to pries­tor s ap­li­ká­cia­mi, ale za­tiaľ je op­ro­ti to­mu, na čo sme zvyk­nu­tí napr. zo Sam­sung Ga­laxy Tab, troc­hu ob­med­ze­ný. No ta­ké dô­le­ži­té ap­li­ká­cie, ako je Fa­ce­book, YouTu­be, Twit­ter, tu náj­de­te. Ta­kis­to sa mô­že­te dos­tať k ak­tua­li­zá­cii fir­mvé­ru. Pri Crea­ti­ve ZiiO však nie je v po­pre­dí neob­med­ze­ná ap­li­kač­ná vý­ba­va. Ako sme spo­me­nu­li, je to hlav­ne o mul­ti­mé­diách a ich preh­rá­va­ní. Prá­ve to­mu je pris­pô­so­be­ná aj ko­nek­ti­vi­ta – na hor­nej stra­ne náj­de­te po­rt USB, ale aj mi­niH­DMI. Ok­rem to­ho je tu 3,5 mm vý­stup na slúc­had­lá a vstup na mik­ro­fón. V ľa­vej čas­ti je eš­te po­rt mic­roSD, tak­že tá­to kar­ta je ďal­ší zdroj, z kto­ré­ho mož­no dos­tať sú­bo­ry či ap­li­ká­cie do tab­le­tu.

Ďal­šia ap­li­kač­ná vý­ba­va umož­ňu­je napr. kon­tro­lo­vať mai­ly, sle­do­vať fil­my (ZiiOVi­deo), preh­rá­vať hud­bu (ZiiOMu­sic) ale­bo fo­tog­ra­fie (ZiiOP­ho­to). V hor­nej čas­ti je umies­tne­ná ka­me­ra VGA na reali­zá­ciu vi­deo­ho­vo­rov. Kva­lit­nej­ší fo­toa­pa­rát na za­chy­tá­va­nie ob­ra­zu však chý­ba. ZiiO je vy­ba­ve­ný pro­ce­so­rom ZMS-08 s frek­ven­ciou 1 GHz, čo je mo­del vy­vi­nu­tý spo­loč­nos­ťou Crea­ti­ve prá­ve pre ten­to tab­let. Zvlád­ne aj preh­rá­va­nie full HD vi­dea. Sú­čas­ťou tab­le­tu sú aj ste­reorep­ro­duk­to­ry, ale ako uvi­dí­me nes­kôr, nie je to prio­rit­ný spô­sob preh­rá­va­nia hud­by.

K to­mu všet­ké­mu pri­po­čí­taj­te eš­te pre­po­je­nie nie­len cez Wi-Fi, ale aj Blue­tooth. A prá­ve Blue­tooth 2.1 je to, čo umož­ňu­je po­riad­ne vy­uži­tie toh­to tab­le­tu. Crea­ti­ve to­tiž po­nú­ka nie­koľ­ko rep­ro­duk­to­ro­vých sús­tav s po­dpo­rou Blue­toot­hu, kto­ré sú tak­mer ši­té na mie­ru tab­le­tu ZiiO. My sme ma­li k dis­po­zí­cii špič­ko­vý mo­del Zii­Sound T6, čo je rep­ro­duk­to­ro­vá sús­ta­va vo for­má­te 2.1. Ok­rem to­ho je tu aj mo­del D5 ale­bo slúc­had­lá WD-300 Blue­tooth. Ako sme si vy­skú­ša­li, pá­ro­va­nie s tý­mi­to za­ria­de­nia­mi je úpl­ne auto­ma­tic­ké. Sta­čí, aby rep­ro­duk­to­ro­vá sús­ta­va či slúc­had­lá bo­li v do­sa­hu. Kaž­dý pri­po­je­ný mo­del sa po­tom zob­ra­zí v hor­nej čas­ti zá­klad­nej ob­ra­zov­ky. Po­dstat­né je, že ZiiO má za­bu­do­va­ný ko­dek apt-X, kto­rý za­bez­pe­čí vy­ni­ka­jú­cu kva­li­tu pre­ne­se­né­ho zvu­ku, a po­mo­cou ap­li­ká­cie ozna­če­nej ako PU­RE An­droid AUDIO sa mož­no dos­tať k po­kro­či­lej­ším vlas­tnos­tiam. Ide napr. o fun­kciu X-Fi Crys­ta­ly­zer, kto­rá umož­ňu­je re­konštruo­vať vy­so­ké a níz­ke tó­ny, stra­te­né napr. pri di­gi­ta­li­zá­cii zvu­ku do for­má­tu MP3. Ďal­šia fun­kcia je X-Fi Expand, kto­rá za­bez­pe­ču­je pries­to­ro­vý zvuk pri sle­do­va­ní fil­mov a hra­ní hier. Tým­to sa Crea­ti­ve ZiiO stá­va je­di­neč­ným tab­le­tom na tr­hu. 


Kom­plet­nú ver­ziu člán­ku náj­de­te v ak­tuál­nom, feb­ruáro­vom vy­da­ní PC RE­VUE >>

Galéria k článku:

Zdroj: PCR Redakcia


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter